Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2007 z dne 4. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2007 z dne 4. 9. 2007

Kazalo

4140. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih, stran 11058.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z izvajanjem Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih
1. člen
S to uredbo se določajo pristojni organi in kazenske določbe v zvezi z izvajanjem Uredbe (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (UL L št. 404 z dne 30. 12. 2006, str. 9; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1924/2006/ES).
2. člen
Pristojni organ za izvajanje Uredbe 1924/2006/ES in te uredbe je ministrstvo, pristojno za zdravje.
Uradni zdravstveni nadzor nad izvajanjem te uredbe izvaja Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, v skladu s svojimi pristojnostmi.
3. člen
Za namene uradnega nadzora, mora nosilec živilske dejavnosti obvestiti Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije o dajanju v promet živila z zdravstvenimi trditvami in mu posredovati vzorec označbe za živilo.
4. člen
Z globo od 2.000 do 30.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
– pri označevanju, predstavitvi in oglaševanju živil navaja prehranske in zdravstvene trditve v nasprotju z drugim odstavkom 3. člena Uredbe 1924/2006/ES;
– navaja zdravstvene trditve na alkoholnih pijačah, ki vsebujejo več kot 1,2 volumenska odstotka alkohola v nasprotju s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe 1924/2006/ES;
– navaja prehranske in zdravstvene trditve v nasprotju s 5. členom Uredbe 1924/2006/ES;
– oblikuje prehranske in zdravstvene trditve, ki niso utemeljene (6. člen Uredbe 1924/2006/ES);
– ne predloži ustreznih elementov in podatkov, ki dokazujejo skladnost z Uredbo 1924/2006/ES (tretji odstavek 6. člena Uredbe 1924/2006/ES);
– navaja prehranske trditve, ki niso navedene v Prilogi Uredbe 1924/2006/ES oziroma navaja prehranske trditve, ki niso v skladu s pogoji, določenimi v Uredbi 1924/2006/ES (8. člen Uredbe 1924/2006/ES);
– navaja trditve o primerljivosti v nasprotju z 9. členom Uredbe 1924/2006/ES;
– navaja zdravstvene trditve v nasprotju z 10. členom Uredbe 1924/2006/ES;
– navaja zdravstvene trditve v nasprotju z 12. členom Uredbe 1924/2006/ES;
– navaja zdravstvene trditve, ki se ne nanašajo na zmanjšanje tveganja za bolezni, in trditve, ki se ne nanašajo na trditve v zvezi z razvojem in zdravljenjem otrok v nasprotju s 13. členom Uredbe 1924/2006/ES;
– navaja trditve v zvezi z zmanjšanjem tveganja za bolezen in trditve v zvezi z razvojem in zdravljenjem otrok v nasprotju s 14. členom Uredbe 1924/2006/ES.
Z globo od 800 do 12.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik.
Z globo od 120 do 1000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
Z globo od 40 do 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
5. člen
Nosilci živilske dejavnosti morajo predloge za seznam zdravstvenih trditev, ki se ne nanašajo na zmanjšanje tveganja za bolezen iz prvega odstavka 13. člena Uredbe 1924/2006/ES, poslati na ministrstvo, pristojno za zdravje, najpozneje do 10. decembra 2007, v skladu z navodili, ki jih ministrstvo, pristojno za zdravje, objavi na svojih spletnih straneh.
6. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-14/2007/5
Ljubljana, dne 23. avgusta 2007
EVA 2006-2711-0205
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost