Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2007 z dne 28. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2007 z dne 28. 8. 2007

Kazalo

4093. Odlok o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Šentrupert, stran 10942.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) ter 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07) je Občinski svet Občine Šentrupert na 8. redni seji dne 8. 8. 2007 sprejel
O D L O K
o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Šentrupert
I. UVOD
1. člen
S tem odlokom se določijo upravičenci dodelitve občinske denarne pomoči, pogoji za dodelitev denarne pomoči, oblika denarne pomoči, kriteriji in postopek dodeljevanja in izplačevanja pomoči v Občini Šentrupert (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Sredstva za denarne pomoči se zagotovijo v vsakoletnem proračunu Občine Šentrupert.
II. UPRAVIČENCI DO OBČINSKE DENARNE POMOČI
3. člen
Do občinske denarne pomoči so upravičeni občani s stalnim prebivališčem v Občini Šentrupert, ki izpolnjujejo vsaj enega izmed naslednjih kriterijev:
1. nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, potem, ko so izčrpali vse možnosti za pridobitev sredstev za preživljanje z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov, denarnih nadomestil, denarnih pomoči in dajatev po predpisih s področja socialnega varstva, zdravstvenega varstva in jih nihče ni dolžan preživljati,
2. imajo hudo bolnega otroka, katerega zdravljenje zahteva dodatne visoke stroške,
3. se na podlagi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, naravne nesreče ipd.) znajde v takšnem položaju, da ne more poravnati najnujnejših obveznosti,
4. so trenutno ostali brez vsakega dohodka in čakajo na uveljavitev denarne socialne pomoči ali druge oblike prejemkov,
5. drugi, če se ugotovi utemeljenost.
III. NAMEN OBČINSKE DENARNE POMOČI
4. člen
Občinska denarna pomoč je namenjena za:
1. delno kritje stroškov ob začetku novega šolskega leta za otroke v osnovni in srednji šoli,
2. plačila oziroma doplačila letovanj/zimovanj in šole v naravi za osnovnošolce,
3. pomoč pri doplačilu zdravil, ortopedskih in tehničnih pripomočkov za potrebe rehabilitacije, zdravstvenih storitev, dodatnega zdravstvenega zavarovanja in drugih stroškov, ki so nujno potrebni, stroškov zanje pa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne krije,
4. ozimnice ali kurjave,
5. doplačilu stroškov zdravljenja odvisnosti enega ali več družinskih članov,
6. doplačilo najugodnejših stroškov in dostave kosil osebam starejšim od 65 let, invalidom in brezdomcem, ki prejemajo denarno socialno pomoč po Zakonu o socialnem varstvu, in nimajo nikogar, ki bi jih bil dolžan preživljati,
7. plačilo stroškov vloge za uveljavitev pravice do dodatka za pomoč in postrežbo,
8. kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti, ki niso kriti iz morebitnih drugih virov občinskega proračuna.
5. člen
Trenutna materialna ogroženost je posledica utemeljenih okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika in oseb, s katerim živi v skupnem gospodinjstvu.
IV. MERILA IN VIŠINA OBČINSKE DENARNE POMOČI
6. člen
(1) Do dodelitve občinske denarne pomoči je upravičen posameznik oziroma posamezni družinski člani, če dohodek posameznika oziroma družinskega člana ne presega cenzusa za denarno socialno pomoč po Zakonu o socialnem varstvu za več kot 80%.
(2) Ne glede na določbo iz prvega odstavka, je občinsko denarno pomoč možno izjemoma dodeliti posamezniku ali družini tudi v primeru, da presega dohodek za več kot 80% zgoraj omenjenega cenzusa, iz razlogov, na katere upravičenec ni mogel vplivati in se je znašel v položaju težje materialne ogroženosti, in sicer v primerih težje bolezni v družini, starosti oziroma nesposobnosti za pridobitno delo, smrti hranitelja, letovanja, šole v naravi ter drugih stroškov, vezanih na šolanje, ter drugih izjemnih okoliščinah.
7. člen
V vlogi mora vlagatelj natančno navesti, za kakšen namen potrebuje pomoč in natančno opredeliti višino sredstev, ki jih potrebuje, upravičenec pa je dolžan prejeto pomoč porabiti za namen, za katerega mu je bila le-ta dodeljena.
8. člen
Upravičenec je dolžan v roku 15 dni po prejetju pomoči predložiti organu, ki je izdal odločbo, dokazila o porabi sredstev. Če tega ne stori ali pa se iz dokazila ugotovi, da pomoč ni bila namensko porabljena, je upravičenec dolžan vrniti prejeto pomoč v celoti.
9. člen
Občinska denarna pomoč se upravičencu dodeli v nižjem znesku, kot bi mu pripadal po tem odloku, ali se mu ne dodeli, če:
– se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov, ker je premoženje upravičencev in družinskih članov takšno, da bi mu lahko zagotavljalo preživetje oziroma dajalo dohodke,
– se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski člani po zakonu o socialnem varstvu, pa pridobivajo dohodke iz 27. člena Zakona o socialnem varstvu skupaj z upravičencem,
– so dejanski stroški upravičenca nižji od izračunane višine pomoči.
10. člen
(1) Pri ugotavljanju upravičenosti do občinske denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki, kot jih določa Zakon o socialnem varstvu.
(2) V dohodek se štejejo vsi dohodki in prejemki, ki jih je posameznik in njegovi družinski člani pridobil v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahtevka.
(3) Dediščine in darila ter drugi enkratni prejemki (odškodnine, odpravnine, nagrade ...) se v letu, ko so izplačani, kolikor presegajo 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka, štejejo v dohodek v sorazmernem deležu za 3 mesece.
11. člen
(1) Upravičenec mora vlogi za dodelitev občinske denarne pomoči priložiti naslednja dokazila:
– fotokopije osebnega dokumenta upravičenca in oseb, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu,
– potrdila o dohodkih in prejemkih, ki so jih upravičenec in osebe, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu, prejeli v zadnjih 3 mesecih pred mesecem vložitve vloge,
– potrdila o občasnih dohodkih, ki so jih upravičenec in osebe, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu, prejeli v zadnjih 12 mesecih pred mesecem vložitve vloge,
– potrdila o obstoju utemeljenih okoliščin, na podlagi katerih upravičenec uveljavlja pravico do občinske denarne pomoči (zdravniški izvidi, odločbe o stopnji invalidnosti, izvid zdravniške komisije I. stopnje ali Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o morebitnih trajnih obolenjih, potrdilo delodajalca o času odsotnosti z dela, potrdila o nesposobnosti za pridobitno delo, potrdila iz matične knjige umrlih, potrdila o šolanju otrok, računi, plačilni nalogi in drugi dokumenti, na podlagi katerih upravičenec uveljavlja pravico do občinske denarne pomoči).
(2) Pri odločanju o višini enkratne občinske denarne pomoči je potrebno upoštevati ugotovljeno dejansko stanje upravičenca in možnosti glede na zagotovljena sredstva v proračunu občine.
12. člen
(1) Denarna pomoč se dodeli kot plačilo vrednosti blaga ali storitve, vendar na letnem nivoju največ do višine osnovnega zneska občinske denarne pomoči, ki ob uveljavitvi odloka znaša 300 EUR.
(2) Občinski svet vsako leto ob sprejemu proračuna določi višino osnovnega zneska občinske denarne pomoči.
13. člen
(1) Občinska denarna pomoč se dodeli v enkratnem znesku. Praviloma se občinska denarna pomoč izroča neposredno upravičencem v gotovini ali v funkcionalni obliki.
(2) Občinska denarna pomoč se lahko v letu, v katerem je bila dodeljena, izjemoma dodeli ponovno in v višjem znesku kot znaša osnovni znesek občinske denarne pomoči, kadar gre za premostitev trenutne težje materialne ogroženosti.
14. člen
(1) Upravičencem, ki so brez lastnega dohodka, in upravičencem, ki z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana po Zakonu o socialnem varstvu, se denarna pomoč dodeli:
– za namen iz 4. in 8. točke 4. člena tega Odloka do višine osnovnega zneska občinske denarne pomoči, določenega v prvem odstavku 12. člena tega odloka,
– za namen iz 1. točke 4. člena tega odloka v višini 30% osnovnega zneska občinske denarne pomoči, vendar skupni znesek pomoči družini ne sme presegati višine osnovnega zneska denarne pomoči,
– za namen iz 2., 3., 5. in 7. točke 4. člena tega Odloka v višini vrednosti blaga ali storitve, vendar največ do višine osnovnega zneska denarne pomoči in
– za namen iz 6. točke 4. člena tega Odloka do višine 50% stroškov in dostave kosil, vendar največ do polovice osnovnega zneska občinske denarne pomoči.
(2) Za upravičence, ki presegajo minimalni dohodek do 80% se denarna pomoč dodeli:
– za namen iz 4. in 8. točke 4. člena tega Odloka do višine osnovnega zneska občinske denarne pomoči, določenega v prvem odstavku 12. člena tega odloka,
– za namen iz 1. točke 4. člena tega odloka v višini 15% osnovnega zneska občinske denarne pomoči, vendar skupni znesek pomoči družini ne sme presegati polovice osnovnega zneska denarne pomoči,
– za namen iz 2., 3., 5., 6. in 7. točke 4. člena tega odloka do višine 25% stroškov vrednosti blaga in storitev, vendar največ do četrtine osnovnega zneska denarne pomoči.
(3) Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena se upravičencem, ki nimajo lastnega dohodka ali ne dosegajo minimalnega dohodka, kadar gre za premostitev trenutne materialne ogroženosti, določi denarna pomoč v višini 50% osnovnega zneska občinske denarne pomoči, če živijo v skupnem gospodinjstvu z drugimi osebami, ki imajo dohodek in je mogoče sklepati, da jim je zagotovljeno preživetje.
15. člen
Občinska denarna pomoč za namene iz 1. in 2. točke 4. člena, določena na način iz prvega in drugega odstavka 14. člena tega odloka, se dodeli za vsakega posameznega upravičenega otroka v družini upravičenca.
V. POSTOPEK UVELJAVLJANJA OBČINSKE DENARNE POMOČI
16. člen
(1) Postopke ugotavljanja upravičenosti do dodelitve občinske denarne pomoči vodi in o njej odloča Center za socialno delo Trebnje.
(2) Prosilci naslovijo vlogo za dodelitev občinske denarne pomoči na Občino Šentrupert, ki nato ugotavlja upravičenost do te pomoči.
(3) Center za socialno delo Trebnje odloči o dodelitvi občinske denarne pomoči z odločbo v roku 30 dni od dneva prejema vloge. V postopku ugotavljanja upravičenosti do občinske denarne pomoči se smiselno uporabljajo določbe zakona o splošnem upravnem postopku. Občina Šentrupert nastopa kot stranka v postopku v delu, kjer izda potrdilo, ali je upravičenec sofinanciran že iz drugih virov občinskega proračuna.
(4) Pri odločanju o dodelitvi pomoči se poleg določb tega odloka smiselno uporabljajo tiste določbe zakona, ki ureja socialno varstvo in se nanašajo na denarno socialno pomoč.
(5) Zoper odločbo Centra za socialno delo Trebnje je dopustna pritožba pri županu Občine Šentrupert v roku 15 dni po prejemu pisnega odpravka odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno za zapisnik pri Centru za socialno delo Trebnje ali neposredno na Občino Šentrupert in je takse prosta.
17. člen
Prosilci naslovijo vlogo za dodelitev občinske denarne pomoči na Občino Šentrupert na obrazcu (ODP), ki se dobi v sprejemni pisarni Občine Šentrupert ali pa na spletni strani Občine Šentrupert.
18. člen
Občinske denarne pomoči upravičencem nakazuje Občina Šentrupert.
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 6/07
Šentrupert, dne 8. avgusta 2007
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost