Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2007 z dne 28. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2007 z dne 28. 8. 2007

Kazalo

4091. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ob Dravinji, stran 10937.

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 100/02) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 8. redni seji dne 28. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ob Dravinji
1. člen
V drugem odstavku 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ob Dravinji in spremembah in dopolnitvah (Uradni list RS, št. 66/96, 31/99 in 41/04) se številka 4. nadomesti s številko 5.
2. člen
V 11. členu se dodajo nove alineje, ki se glasijo:
»– M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanja, d.n.
– H/55.510 Storitve menz
– H/55.520 Priprava in dostava hrane
– H/55.231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov
– K/74.12 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
– G/52.471 Dejavnost knjigarn
– G/52.472 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
– O/92.511 Dejavnost knjižnic
– I/60.230 Drug kopenski potniški promet
– G/52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln – prodaja izdelkov učencev
– K/72.600 Druge računalniške dejavnosti
– K/74.700 Čiščenje objektov in opreme
– K74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov, kongresov
– O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– O/92.340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
– O/92.610 Obratovanje športnih objektov
– O/92.623 Druge športne dejavnosti
– O/92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.«.
3. člen
V 16. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Svet zavoda šole šteje 9 (devet) članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda in staršev se voli:
– iz podružničnih šol en predstavnik,
– iz centralne enote dva predstavnika.«.
4. člen
V 19. členu se v drugem odstavku spremeni besedilo, ki se glasi:
»Ravnatelja imenuje svet zavoda šole.«.
Spremeni se tretji odstavek 19. člena, ki se glasi:
»Svet zavoda šole si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora,
– mnenje lokalne skupnosti ter
– mnenje sveta staršev.«.
Spremeni se peti odstavek 19. člena, ki se glasi:
»Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložijo. Če učiteljski zbor, lokalna skupnost ali svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja. Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.«.
5. člen
V 19. členu odloka se doda nov, šesti odstavek, ki se glasi:
»Ravnatelja razreši svet zavoda šole. Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Svet s predlogom za razrešitev seznani lokalno skupnost, učiteljski zbor ter svet staršev. Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.«.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2007.
Št. 032-0012/2007-5
Slovenske Konjice, dne 28. junija 2007
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost