Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2007 z dne 28. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2007 z dne 28. 8. 2007

Kazalo

4090. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pod goro, stran 10936.

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01, 100/02) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 1. korespondenčni seji sklicani dne 19. 7. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pod goro
1. člen
V 1. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pod goro in spremembah in dopolnitvah (Uradni list RS, št. 66/96, 31/99 in 41/04) se spremeni besedilo, ki se glasi:
»S tem odlokom Občina Slovenske Konjice, s sedežem Slov. Konjice, Stari trg 29, (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna Šola Pod goro (v nadaljevanju zavod), v čigar sestavo sodi:
– Podružnična šola Špitalič,
– Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami V parku v Slov.Konjicah.«.
2. člen
V 2. členu se v tretjem odstavku doda nova alineja, ki se glasi:
»– Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami V parku v Slovenskih Konjicah.«.
3. člen
V 10. členu se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»V podružnično šolo za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami V parku se vključujejo otroci iz Občine Slovenske Konjice, Občine Vitanje in Občine Zreče.
Na podružnični šoli za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami se izvaja:
– pouk po prilagojenem programu od 1.–9. razreda,
– program vzgoje in izobraževanja – posebni program,
– mobilne oblike vzgojno-izobraževalnega dela, defektološka diagnostika, logopedska dejavnost, fizioterapevtska dejavnost in dejavnost zdravstvenega varstva.«.
Drugi odstavki se ustrezno preštevilčijo.
4. člen
V 11. členu se dodajo nove alineje, ki se glasijo:
»– M/80. 103 Dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z motnjami v razvoju
– N/85.329 Druge socialne dejavnosti
– M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanja, d.n.
– H/55.510 Storitve menz
– H/55.520 Priprava in dostava hrane
– H/55.231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov
– K/74.12 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
– G/52.471 Dejavnost knjigarn
– G/52.472 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
– O/92.511 Dejavnost knjižnic
– I/60.230 Drug kopenski potniški promet
– G/52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln – prodaja izdelkov učencev
– K/72.600 Druge računalniške dejavnosti
– K/74.700 Čiščenje objektov in opreme
– K/74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov, kongresov
– O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– O/92.340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
– O/92.610 Obratovanje športnih objektov
– O/92.623 Druge športne dejavnosti
– O/92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.«.
5. člen
V 16. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Svet zavoda šole šteje 9 (devet) članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda in staršev se voli:
– iz podružničnih šol en predstavnik,
– iz centralne enote dva predstavnika.«.
6. člen
V 19. členu odloka se v drugem odstavku spremeni besedilo, ki se glasi:
»Ravnatelja imenuje svet zavoda šole.«.
Spremeni se četrti odstavek 19. člena, ki se glasi:
»Svet zavoda šole si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora,
– mnenje lokalne skupnosti ter
– mnenje sveta staršev.«
Spremeni se šesti odstavek 19. člena, ki se glasi:
»Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložijo. Če učiteljski zbor, lokalna skupnost ali svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja. Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.«.
7. člen
V 19. členu se doda nov, sedmi odstavek, ki se glasi:
»Ravnatelja razreši svet zavoda šole. Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Svet s predlogom za razrešitev seznani lokalno skupnost, učiteljski zbor ter svet staršev. Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.«.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2007.
Št. 032-0015/2007-3
Slovenske Konjice, dne 10. avgusta 2007
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost