Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2007 z dne 28. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2007 z dne 28. 8. 2007

Kazalo

4087. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Kanal ob Soči, stran 10933.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 9. redni seji dne 5. 7. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Kanal ob Soči
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za programe in projekte drugih društev, ki jih iz občinskega proračuna sofinancira Občina Kanal ob Soči.
2. člen
Praviloma se sofinancirajo naslednje vsebine:
– dejavnost registriranih drugih društev (upokojenska, mladinska, veteranska, občinske organizacije zveze borcev in druga društva) v Občini Kanal ob Soči, ki ne spadajo v področje turizma, kulture, športa in humanitarnih dejavnosti;
– udeležba drugih društev na krajevnih, občinskih, območnih, medobčinskih in mednarodnih prireditvah ali aktivnostih;
– izobraževanje strokovnih kadrov za delo na tem področju;
– prireditve in akcije, ki so pomembne za populacijo, ki jo drugo društvo v svoji dejavnosti zastopa;
– drugi programi in projekti drugih društev (tudi takih, ki nimajo sedeža v Občini Kanal ob Soči), ki dokažejo vsebinsko učinkovitost in koristnost Občini Kanal ob Soči.
Izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih na primeren način predstavljati Občino Kanal ob Soči.
3. člen
Komisija za potrditev izbora programov in predloga delitve razpoložljivih sredstev za sofinanciranje programov in projektov, občinska uprava in predlagatelji programov oziroma projektov, se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri projektov in programov, ravnajo po pogojih in merilih, ki so sestavni del tega pravilnika.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
4. člen
Izvajanje programov in projektov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika so druga društva, ki ne spadajo v področje turizma, kulture, športa in humanitarnih dejavnosti.
5. člen
Izvajalci programov in projektov iz področja drugih društev morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– biti morajo registrirani v skladu z zakonom o društvih za opravljanje programov na področju ustrezne dejavnosti društev;
– imeti morajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, v skladu z zakonom o društvih;
– imeti morajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov;
– občinski upravi morajo vsako leto redno dostavljati poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih, državnih in mednarodnih prireditvah, če se jih udeležijo, ter načrt aktivnosti za prihodnje leto;
– dostaviti osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost in izvedljivost.
III. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
6. člen
Višina sredstev za izvajanje programov se določi v proračunu Občine Kanal ob Soči. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Občina Kanal ob Soči v ustreznem sredstvu javnega obveščanja.
7. člen
Postopek javnega razpisa in dodeljevanja finančnih sredstev drugim društvom, poteka po naslednjem zaporedju:
– občinska uprava pripravi in objavi javni razpis za zbiranje predlogov programov in projektov drugih društev (v nadaljnjem besedilu: javni razpis);
– zbiranje predlogov;
– ocenjevanje prispelih predlogov;
– obravnava in potrditev predlogov;
– obveščanje predlagateljev o odločitvi;
– sklepanje pogodb;
– spremljanje izvajanja pogodb;
– obravnava poročil o projektih in programih ter ocena skladnosti s pogodbami izvajalcev.
8. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika;
– področje dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja;
– merila za dodelitev sredstev;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti;
– določitev obdobja za porabo sredstev;
– način dostave predlogov programov in projektov;
– informacijo o razpisni dokumentaciji;
– navedbo pooblaščenih za dajanje informacij;
– višino finančnih sredstev;
– rok za oddajo vlog;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa.
Rok ne sme biti krajši od enega meseca in daljši od dveh mesecev.
9. člen
Župan imenuje s pisnim sklepom tričlansko komisijo za pripravo predloga razdelitve sredstev. Mandat članom komisije traja največ do izteka mandata aktualnega župana Občine Kanal ob Soči. Odpiranje, pregled in ocenitev prispelih vlog oziroma predlogov programov in projektov opravi komisija.
V 30 dneh po končanem razpisu je potrebno vse udeležene obvestiti o izidu razpisa.
10. člen
Z izbranim društvom sklene župan pogodbo o sofinanciranju, ki vsebuje:
– naziv in naslov društva;
– navedbo programa, ki se sofinancira;
– višino dodeljenih sredstev in proračunska postavka;
– način financiranja;
– način nadzora;
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev;
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
Društva morajo o izvedenih aktivnostih oziroma programih določenih v pogodbi enkrat letno obvestiti občinsko upravo. Izvajanje programov spremlja občinska uprava in komisija.
Če društva ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva, že prejeta sredstva pa morajo vrniti v občinski proračun, skupaj z zakonsko določenimi obveznostmi.
IV. MERILA IN KRITERIJI
11. člen
Pri izboru programov za sofinanciranje se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
1. Sredstva za redno dejavnost društva:
– pavšalni znesek
– število članov:
– do 10 članov                    3 točke
– 10–20 članov                     5 točk
– nad 20 članov                    7 točk
– sodelovanje z drugimi društvi v kraju
pri izvedbi programov, prireditev           5 točk
– mednarodno sodelovanje               10 točk
2. Prireditve lokalnega značaja:
– organizacija tradicionalne prireditve        30 točk
– sodelovanje na tradicionalni prireditvi       10 točk
– organizacija prireditve širšega pomena      20 točk na
                          prireditev
3. Projekti, predstavitveni material društva:
– brošura, zloženka o društvu in druge        20 točk
publikacije ob jubileju
4. Izobraževanje strokovnih kadrov:
– za delo na tem področju: od 60 do 100% povrnjenih vseh stroškov izobraževanja (po predloženih fotokopijah računov oziroma dokazilih o porabljenih stroških za strokovno izobraževanje).
Programi so ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov, prispelih na javni razpis.
V. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-03/07-2
Kanal, dne 5. julija 2007
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost