Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2007 z dne 28. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2007 z dne 28. 8. 2007

Kazalo

4086. Pravilnik o prometni ureditvi na ulici Šutna v Kamniku, stran 10931.

Na podlagi 15. člena Zakona o varnosti cestnega prometa; (ZVCP-1UPB3, uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 25/06) in drugega odstavka 3. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 41/05 in 17/06) je župan Občine Kamnik dne 23. 8. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o prometni ureditvi na ulici Šutna v Kamniku
1. člen
S tem pravilnikom se določi prometna ureditev na ulici Šutna (v nadaljevanju: Šutna) v Kamniku.
2. člen
Šutna je območje starega mestnega jedra Kamnika, kjer so javne površine namenjene pešcem. Na severu meji s križiščem Kolodvorske in Sadnikarjeve ulice ter na jugu s križiščem Ulice Josipa Močnika in Kolodvorske ulice.
3. člen
Prometno signalizacijo in opremo na Šutni določi občinski upravni organ, pristojen za promet.
4. člen
Na Šutni je prepovedan promet z motornimi vozili, traktorji, motornimi kolesi in kolesi z motorjem.
Ne glede na prejšnji odstavek se dostava blaga in izvajanje gospodarskih in drugih javnih služb lahko vrši z vozili, navedenimi v prejšnjem odstavku.
Dostava blaga je dovoljena v času od 5. ure do 6.30 in v času od 8. ure do 10. ure.
5. člen
Na Šutni je v skladu z določbami tega pravilnika in prometno signalizacijo dovoljen promet s tovornimi motornimi vozili, le-ta pa ne smejo presegati največje skupne mase 7,5 t.
Promet s tovornimi motornimi vozili, ki presegajo največjo skupno maso, je dovoljen le na podlagi izdanega pisnega dovoljenja občinskega upravnega organa, pristojnega za promet.
Zaradi dostave blaga promet na Šutni ne sme biti oviran.
Prepovedi iz tega člena ne veljajo za vozila intervencijskih služb.
6. člen
Vožnja z motornimi vozili na Šutni je dovoljena stanovalcem s stalnim prebivališčem na Šutni, gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom, društvom in drugim subjektom s sedežem na Šutni (v nadaljevanju: upravičenci), kolikor so lastniki oziroma upravičeni uporabniki osebnega vozila ter imajo zagotovljen prostor za parkiranje vozila znotraj območja posebnih prometnih površin.
Ustavljanje in parkiranje vozil upravičencev iz prvega odstavka tega člena na Šutni ni dovoljeno.
Upravičenci iz prvega odstavka tega člena lahko vložijo pri občinskem upravnem organu, pristojnem za promet, vlogo za izdajo dovolilnice za vožnjo z motornimi vozili na območju Šutne. Občinski upravni organ, pristojen za promet, upravičencem iz prvega odstavka tega člena izda dovoljenje za vožnjo z motornimi vozili na območju Šutne.
Dovoljenje iz prejšnjega odstavka tega člena se izda pod pogojem, da so podane okoliščine, navedene v tem pravilniku, ki opravičujejo izdajo, vendar najdlje za 1 leto.
Na osnovi veljavnega in dokončnega dovoljenja izda občinski upravni organ, pristojen za promet, upravičencu tudi posebno dovolilnico.
7. člen
Vožnja z motornimi vozili na Šutni je dovoljena stanovalcem s stalnim prebivališčem na Šutni, ki nimajo zagotovljenega parkirnega prostora, so lastniki ali upravičeni uporabniki osebnega vozila, in sicer za eno vozilo na gospodinjstvo, z možnostjo kratkotrajnega parkiranja vozila na ulici, vendar ne več kot 30 minut.
Vožnja z motornimi vozili na Šutni je dovoljena tudi gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom, društvom in drugim subjektom s sedežem na Šutni, ki nimajo zagotovljenega parkirnega prostora, so lastniki ali upravičeni uporabniki osebnega vozila, in sicer za eno vozilo ter možnostjo kratkotrajnega parkiranja vozila na ulici, namenjenega predvsem dostavi blaga, vendar ne več kot 30 minut.
Upravičenci iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko vložijo pri občinskem upravnem organu, pristojnem za promet, vlogo za izdajo dovoljenja za vožnjo z motornimi vozili na območju Šutne. Občinski upravni organ, pristojen za promet, upravičencem iz prvega in drugega odstavka tega člena izda dovoljenje za vožnjo z motornimi vozili ter možnost kratkotrajnega parkiranja na območju Šutne.
Dovoljenje iz prejšnjega odstavka tega člena se izda pod pogojem, da so podane okoliščine, navedene v tem pravilniku, ki opravičujejo izdajo, vendar najdlje za 1 leto.
Na osnovi veljavnega in dokončnega dovoljenja izda občinski upravni organ, pristojen za promet, upravičencu tudi posebno dovolilnico.
8. člen
Upravičenci iz 6. in 7. člena tega pravilnika morajo dovolilnico namestiti na vidno mesto pod vetrobransko steklo znotraj vozila.
Upravičenci iz 7. člena tega pravilnika pa so dolžni označiti čas prihoda na vidnem mestu v vozilu in po izteku dovoljenega časa vozilo umakniti. Dovoljeni čas parkiranja na ulici je 30 minut.
9. člen
Občinska uprava Občine Kamnik vodi evidenco izdanih dovoljenj – dovolilnic.
Evidenca izdanih dovolilnic vsebuje za fizične osebe naslednje podatke: ime in priimek upravičenca, EMŠO, naslov, znamko vozila, evidenčno označbo vozila ter zaporedno številko in čas veljavnosti izdanega dovoljenja.
Evidenca izdanih dovolilnic vsebuje za pravne osebe naslednje podatke: poln naziv in sedež pravne osebe, ime, priimek, EMŠO in naslov zastopnika, znamko vozila, evidenčno označbo vozila ter zaporedno številko in čas veljavnosti izdanega dovoljenja.
10. člen
Podatki na dovolilnici za vožnjo po ulici Šutna, ki je izdana upravičencu iz 6. člena tega pravilnika so naslednji: izdajatelj, čas veljavnosti, namen izdaje, za katero je dovolilnica izdana, evidenčna oznaka vozila, številka ali črtna koda in pečat izdajatelja. Dovolilnica ni prenosljiva.
Podatki na dovolilnici za vožnjo po ulici Šutna ter možnostjo kratkotrajnega parkiranja, ki je izdana upravičencu iz 7. člena tega pravilnika so naslednji: izdajatelj, čas veljavnosti, namen izdaje, za katero je dovolilnica izdana, evidenčna oznaka vozila, številka ali črtna koda in pečat izdajatelja. Dovolilnica ni prenosljiva.
11. člen
Če upravičenci iz 6. in 7. člena pravilnika kršijo določila tega pravilnika, občinski upravni organ, pristojen za promet, po uradni dolžnosti izda odločbo o razveljavitvi dovolilnice.
Z dokončnostjo odločbe o razveljavitvi dovolilnice prenehajo upravičencu vse pravice, izvirajoče iz tega dovoljenja.
Upravičencu, ki mu je izdana odločba o razveljavitvi dovolilnice, v roku enega leta po razveljavitvi, ni mogoče izdati dovoljenja iz 6. oziroma 7. člena tega pravilnika.
12. člen
Upravičenec iz 6. in 7. člena tega pravilnika, ki mu je izdana dovolilnica za vožnjo po Šutni ali vožnjo in kratkotrajno parkiranje na Šutni, sam krije stroške daljinskega upravljavca zapore.
13. člen
Upravičenec, ki mu je bila izdana dovolilnica v skladu z določbami tega pravilnika, je dolžan sporočiti vsako spremembo, ki vpliva ali bi utegnila vplivati na izdano dovoljenje (npr. prodaja nepremičnine, prenehanje opravljanja dejavnosti …) najkasneje v treh dneh občinskemu upravnemu organu, pristojnemu za promet ter v istem roku tudi vrniti dovolilnico in napravo, ki omogoča vstop na Šutno.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 224-3/2006
Kamnik, dne 23. avgusta 2007
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost