Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2007 z dne 28. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2007 z dne 28. 8. 2007

Kazalo

4084. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B1S/18 – »Ob železnici«, stran 10929.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter 7. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99, 17/00 in Naš časopis, december 2001) je župan Občine Borovnica dne 20. 8. 2007 sprejel
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B1S/18 – »Ob železnici«
S tem sklepom se podrobneje opredelijo vsebina in obseg izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN), oceni stanje, razlogi in ugotovi pravna podlaga. Nadalje postopek, predmet in programska izhodišča ter okvirno območje OPPN. Določi se nosilce urejanja prostora, ter druge udeležence, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN, seznam potrebnih strokovnih podlag, navedbo in način pridobitve geodetskih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev, roke za pripravo ter obveznosti v zvezi s financiranjem.
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
Ocena stanja
Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Borovnica (Dolgoročni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in srednjeročni družbeni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990, s spremembami in dopolnitvami, ki se nanašajo na območje Občine Borovnica – dopolnitev 2004, Uradni list RS, št. 108/04) opredeljujejo namensko rabo ureditvenega območja, znotraj katerega se bo odvijal nameravani poseg, za namen poselitve. Podrobnejša namenska raba prostora, ki ravno tako izvira s planskih usmeritev, pa opredeljuje predmetno območje kot območje za namen stanovanj. Predpisana oblika izvedbenega prostorskega akta, s katerim se bo območje urejalo je občinski lokacijski načrt (OLN), oziroma v skladu z novim Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) – Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).
Do uveljavitve občinskega prostorskega načrta se OPPN pripravlja skladno z veljavnimi prostorskimi sestavinami planskih aktov Občine Borovnica.
Trenutna katastrska raba zemljišč so travniki in njive. Zemljišče je nepozidano in komunalno ni opremljeno.
Razlogi
Razlog za pripravo in izdelavo OPPN je pobuda, ki jo je Občini Borovnica podal GRAD-NEP d.o.o., Parmova ul. 53, 1000 Ljubljana. Pobudnik je v pobudi navedel le parcele, katerih lastnik je, vendar je smiselno izdelati OPPN za celotno območje urejanja. Na tak način bo območje celovito urejeno ter smiselno komunalno in prometno opremljeno.
Z OPPN se podrobneje načrtuje umestitev načrtovane ureditve v prostor z vso potrebno uskladitvijo prometne, energetske, komunalne in druge infrastrukture, s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji, z rešitvami in ukrepi za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin ter z rešitvami in ukrepi za obrambo in za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Pravna podlaga
Priprava OPPN je utemeljena v Prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Borovnica (Dolgoročni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in srednjeročni družbeni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990, s spremembami in dopolnitvami, ki se nanašajo na območje Občine Borovnica – dopolnitev 2004, Uradni list RS, št. 108/04).
II. Predmet in programska izhodišča ter okvirno ureditveno območje OPPN
Območje B1S/18 meri 38.127 m2 in je namenjeno stanovanjski pozidavi. Zajema zemljišče parcel 1644/2, 1644/3, 1644/4, 1646/0, 1677/0, 1678/0, 1679/0, 1681/0, 1683/0, 1686/0, 1687/0, 1689/3, 1689/4, 1690/0, 1693/1 in 1694/2, 2072/0 (del), 3626 (del) vse k.o. Zabočevo.
Določitev prostorskih ukrepov na območju OPPN ni predvidena.
III. Nosilci nalog in njihove obveznosti pri financiranju priprave OPPN
Postopek OPPN vodi Občina Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica, ki zagotovi sredstva za revizijo OPPN in drugih dokumentov, če se le-to izkaže za potrebno.
Naročnik strokovnih podlag iz V.2. točke tega sklepa in OPPN ter investitor načrtovanih prostorskih ureditev je GRAD-NEP d.o.o., Parmova ul. 53, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), ki zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag, geodetskega načrta ter OPPN.
Načrtovalec OPPN, ki izpolnjuje pogoje, določene v ZPNačrt, je PRIMIS Vrhnika d.d., Tržaška c. 23, 1360 Vrhnika.
IV. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil, ki v skladu z ZPNačrt predstavljajo nosilce urejanja prostora, in ki v konkretnem postopku priprave OPPN odločajo o zadevah urejanja prostora, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Sektor za varstvo okolja, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Urad za upravljanje z vodami – sektor za vodno območje Donave, Einspielerjeva 6, p.p. 2608, 1109 Ljubljana,
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, p.p. 398, 1001 Ljubljana,
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana,
6. Ministrstvo za promet, Direktorat RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Tržaška cesta 19, p.p. 1503, 1001 Ljubljana,
7. Holding slovenske železnice d.o.o., Center za nepremičnine, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana
8. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
9. Telekom Slovenije d.d., TK omrežje zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
10. Komunalno podjetje Vrhnika d.d. (vodooskrba, zbiranje in čiščenje odpadnih vod in druga infrastruktura lokalnega pomena),
11. Občina Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica (občinske ceste in javna razsvetljava),
12. drugi organi in organizacije, za katere se v postopku priprave OPPN izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku tega člena, se njihove smernice pridobijo v postopku.
Navedeni nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge podajo smernice za pripravo OPPN. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati.
Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje dano.
V. Strokovne podlage
Pri izdelavi strokovnih podlag in občinskega podrobnega prostorskega načrta je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in vsa druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
V.1. Obstoječe strokovne podlage:
– Naravovarstvene smernice za pripravo odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Borovnica;
– Strokovne zasnove s področja varstva kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Borovnica, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana;
– Kataster komunalne infrastrukture.
V.2. V postopku izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– geodetski načrt;
– podatki zemljiškega katastra in stavb;
– podatki iz zemljiške knjige;
– ovrednotenje obstoječega stanja kot izhodišče;
– idejne zasnove: idejna zasnova objektov in naprav; idejna zasnova prometne ureditve z navezavo na javno cesto; idejne zasnove energetske, komunalne, vodne in druge gospodarske infrastrukture, kot nova ali prenovljena infrastruktura.
Idejne zasnove se izdelajo v skladu s predpisi, ki določajo vsebino projektne dokumentacije (Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Uradni list RS, št. 66/04, 54/05)).
Če se izkaže za potrebno, je investitor v postopku izdelave predloga OPPN dolžan zagotoviti izdelavo dodatnih strokovnih podlag, ki niso naštete v tem sklepu.
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN se uporabijo:
– podatki o gospodarski javni infrastrukturi iz zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture,
– podatki o pravnih režimih iz zbirke pravnih režimov in drugih uradnih evidenc,
– topografski in katastrski ter drugi geodetski podatki iz uradnih evidenc,
– drugi podatki nosilcev urejanja prostora.
Pri pripravi predloga OPPN je treba v čim večji meri upoštevati pisna mnenja in pripombe javnosti, dana na predlagano načrtovano prostorsko ureditev.
V.3. Način pridobitve geodetskih podlag
Podlaga za izdelavo predloga OPPN je geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Predlog OPPN mora vsebovati tudi podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na zemljiščih in nepremičninah.
Geodetske podlage za izdelavo OPPN v digitalni in analogni obliki preskrbi naročnik.
V.4. Način pridobitve strokovne rešitve
Izdela se ena strokovna rešitev.
Strokovna rešitev se izdela na osnovi:
– obstoječe veljavne prostorske dokumentacije in drugih gradiv, relevantnih za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave,
– smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag,
– idejno programske zasnove stanovanjskih objektov,
– idejne zasnove objektov gospodarske komunalne infrastrukture,
– idejne zasnove prometne ureditve,
– izraženih investicijskih namer lastnikov zemljišč in drugih oseb.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile variante rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
VI. Postopek in roki za pripravo OPPN
VI.1. Pridobitev pogojev in usmeritev za načrtovanje
– Načrtovalec izdela osnutek OPPN za pridobitev smernic (situativni prikaz prostorske ureditve s tehničnim poročilom);
– Pripravljavec pridobi pogoje in usmeritve za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz IV. točke tega sklepa, ki dajejo smernice;
– Nosilci urejanja prostora podajo smernice v 30 dneh po prejemu poziva;
– Nosilci urejanja prostora v tem roku posredujejo tudi strokovne podlage, s katerimi razpolagajo in se nanašajo na območje urejanja ali so predmet načrtovanja;
– Načrtovalec pregleda smernice in jih analizira. Ob upoštevanju te analize in drugih izdelanih analiz izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
VI.2. Izdelava predloga OPPN
– Pripravljavec in naročnik potrdita usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve;
– Naročnik na podlagi usmeritev zagotovi izdelavo strokovnih podlag iz V.2. točke tega sklepa;
– Načrtovalec po prevzemu vseh strokovnih podlag ter v skladu z usmeritvami za načrtovanje prostorske ureditve izdela dopolnjeni osnutek OPPN;
– Pripravljavec po potrebi zagotovi recenzijo dopolnjenega osnutka OPPN;
– Načrtovalec po posredovanju pripomb recenzenta s strani pripravljavca, uskladi dopolnjeni osnutek OPPN.
VI.3. Javna razgrnitev in javna obravnava
– Župan z javnim naznanilom odredi javno razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN na Občini Borovnica;
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni;
– Pripravljavec obvesti lastnike nepremičnin na območju OPPN o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave pisno ali pa z javnim naznanilom;
– Pripravljavec obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo javnega naznanila na krajevno običajen način najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve;
– Pripravljavec v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo;
– Pripravljavec v času javne razgrnitve evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov;
– Pripravljavec v sodelovanju z načrtovalcem in naročnikom prouči pripombe in predloge;
– Pripravljavec in načrtovalec pripravita predlog stališč glede njihovega upoštevanja;
– Pripravljavec s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale ter pridobi njihovo predhodno mnenje;
– Pripravljavec pisno seznani lastnike nepremičnin na območju OPPN s stališči do njihovih pripomb in predlogov;
– Pripravljavec odloči o upoštevanju pripomb in predlogov.
VI.4. Izdelava predloga OPPN in pridobitev mnenj
– Naročnik zagotovi izdelavo potrebnih dopolnjenih strokovnih podlag po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov;
– Načrtovalec izdela predlog OPPN po prevzemu vseh morebitnih dopolnjenih strokovnih podlag in ga posreduje pripravljavcu za pridobitev mnenj;
– Naročnik zagotovi gradivo za pridobitev mnenj;
– Pripravljavec pridobi mnenja nosilcev urejanja prostora iz IV. točke tega sklepa k predlogu OPPN;
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po prejemu poziva;
– Pripravljavec v času pridobivanja mnenj po potrebi zagotovi recenzijo predloga OPPN;
– Pripravljavec posreduje naročniku mnenja nosilcev urejanja prostora in recenzijo z namenom, da načrtovalec izdela usklajen predlog OPPN.
VI.5. Obravnava na Občinskem svetu in sprejem OPPN
– Pripravljavec pripravi usklajeni predlog za obravnavo in sprejem OPPN;
– Občinski svet Občine Borovnica sprejme OPPN z odlokom;
– Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VI.6. Roki za pripravo in sprejem OPPN
– sklep o pripravi OPPN                avgust
– izdelava osnutka za pridobitev          september
smernic
– pridobitev smernic                 oktober
– analiza smernic in izdelava            november
usmeritev za načrtovanje
– izdelava strokovnih podlag        november, december
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN          januar
za javno razgrnitev
– javna razgrnitev                  februar
– javna obravnava                   februar
– sprejem stališč do pripomb              marec
– izdelava predloga OPPN                marec
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja          april
prostora
– izdelava usklajenega predloga za            maj
obravnavo na Občinskem svetu
– obravnava na Občinskem svetu              maj
VII. Objava in začetek veljavnosti sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati takoj po objavi. Sklep se objavi tudi na svetovnem spletu ter pošlje pristojnemu ministrstvu.
Št. 3505-0006/2006-4
Borovnica, dne 23. avgusta 2007
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

AAA Zlata odličnost