Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2007 z dne 28. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2007 z dne 28. 8. 2007

Kazalo

4080. Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev, stran 10841.

Na podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06) izdaja minister, pristojen za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa program in čas strokovnega usposabljanja ter način opravljanja preizkusa znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva, program in način obdobnega izpopolnjevanja za opravljanje nalog občinskega redarstva, postopek prijave k strokovnemu usposabljanju in preizkusu znanja, sestavo in oblikovanje komisij za opravljanje preizkusov znanja, potek in ocenjevanje preizkusa znanja, zapisnik o poteku preizkusa znanja, plačilo stroškov strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja in vodenje evidenc.
2. člen
(pomen izrazov in namen strokovnega usposabljanja)
(1) Strokovno usposabljanje in preizkus znanja po tem pravilniku pomeni osnovno strokovno usposabljanje in preizkus znanja pooblaščenih uradnih oseb občinskega redarstva. Obdobno izpopolnjevanje po tem pravilniku pomeni obdobno strokovno izpopolnjevanje pooblaščenih uradnih oseb občinskega redarstva.
(2) Z osnovnim strokovnim usposabljanjem se kandidati za občinske redarje usposobijo in pripravijo za opravljanje nalog pooblaščenih uradnih oseb občinskega redarstva.
(3) Z obdobnim strokovnim izpopolnjevanjem občinski redarji osvežijo znanja in se seznanijo z novostmi s področja dela občinskega redarstva.
II. STROKOVNO USPOSABLJANJE
3. člen
(osnovno strokovno usposabljanje)
(1) Preden kandidat pristopi k opravljanju preizkusa znanja, mora opraviti osnovno strokovno usposabljanje, s katerim se zagotovi pridobitev znanj in spretnosti, določenih v programu osnovnega strokovnega usposabljanja.
(2) Program osnovnega strokovnega usposabljanja je sestavni del programa strokovnega usposabljanja občinskih redarjev in je objavljen v prilogi št. 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Za organizacijo in izvedbo osnovnega strokovnega usposabljanja in preizkusov znanja občinskih redarjev po tem pravilniku je pristojna organizacijska enota policije, pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (v nadaljnjem besedilu: organizator).
4. člen
(vsebina in trajanje osnovnega strokovnega usposabljanja)
(1) Vsebina programa osnovnega strokovnega usposabljanja je določena s programom strokovnega usposabljanja iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(2) Program osnovnega strokovnega usposabljanja obsega 370 ur strokovno teoretičnega in praktičnega usposabljanja.
(3) Osnovno strokovno usposabljanje se organizira in izvede v učilnici, športni dvorani in na terenu.
5. člen
(izvajalci osnovnega strokovnega usposabljanja)
(1) Minister, pristojen za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister) določi listo izvajalcev osnovnega strokovnega usposabljanja.
(2) Izvajalec osnovnega strokovnega usposabljanja mora imeti:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo družboslovne smeri in
– najmanj pet let delovnih izkušenj iz strokovnih področij, določenih v programu osnovnega strokovnega usposabljanja.
6. člen
(prijava na osnovno strokovno usposabljanje)
(1) Organizator in ministrstvo, pristojno za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) objavita termine osnovnega strokovnega usposabljanja na svojih spletnih straneh najmanj 60 dni pred datumom, določenim za začetek osnovnega strokovnega usposabljanja.
(2) Prijavo kandidata na osnovno strokovno usposabljanje vloži odgovorna oseba občinske uprave, pri kateri je kandidat zaposlen pri organizatorju najmanj 30 dni pred datumom, določenim za začetek strokovnega usposabljanja. Organizator zagotovi možnost sprejemanja prijave na osnovno strokovno usposabljanje po elektronski pošti, z uradnega naslova občinske uprave na elektronski naslov organizatorja.
(3) Organizator razporedi kandidata na osnovno strokovno usposabljanje in ga obvesti o datumu, uri ter kraju osnovnega strokovnega usposabljanja.
III. PREIZKUS ZNANJA
7. člen
(vsebina)
(1) Strokovna usposobljenost kandidata za občinskega redarja se preveri s preizkusom strokovne usposobljenosti za opravljanje del in nalog občinskega redarja (v nadaljnjem besedilu: preizkus znanja).
(2) Preizkus znanja je sestavljen iz pisnega in praktičnega dela. Uspešno opravljen pisni del preizkusa znanja je pogoj za pristop k praktičnemu delu preizkusa znanja.
(3) Preizkus znanja obsega vsebino programa osnovnega strokovnega usposabljanja iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(4) Ministrstvo in organizator objavljata na svojih spletnih straneh podrobnejši pregled temeljne in dodatne literature in drugih virov, potrebnih za pripravo na preizkus znanja.
8. člen
(komisija za preizkus znanja)
(1) Za preizkuse znanja po tem pravilniku je pristojna tričlanska komisija za opravljanje preizkusov znanja (v nadaljnjem besedilu: komisija).
(2) Minister na predlog strokovnih služb ministrstva, organizatorja, občin ali združenja občinskih redarstev, imenuje listo predsednikov, članov in zapisnikarjev komisij.
(3) Predsedniki, člani komisij in zapisnikarji so na listo imenovani za obdobje štirih let in so lahko ponovno imenovani.
(4) Organizator za vsak preizkus znanja posebej imenuje komisijo, sestavljeno iz predsednika, dveh članov in zapisnikarja.
(5) Predsedniki in člani komisije morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj. Predsedniki in člani komisije morajo biti strokovnjaki iz strokovnih vsebin oziroma področij, določenih v programu strokovnega usposabljanja iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(6) Zapisnikar mora imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo.
9. člen
(prijava k preizkusu znanja)
(1) Organizator in ministrstvo objavita datume preizkusa znanja na svojih spletnih straneh najmanj 60 dni pred datumi, določenimi za preizkus znanja.
(2) Prijavo kandidata k preizkusu znanja vloži odgovorna oseba občinske uprave, pri kateri je kandidat zaposlen pri organizatorju najmanj 30 dni pred datumom, določenim za preizkus znanja. Organizator zagotovi možnost sprejemanja prijave k preizkusu znanja tudi po elektronski pošti, z uradnega naslova občinske uprave na elektronski naslov organizatorja.
(3) Prijava mora vsebovati ime in priimek kandidata, EMŠO ter stalno prebivališče (ulica, kraj, pošta).
(4) Organizator pošlje kandidatu obvestilo o datumu, uri in kraju opravljanja preizkusa znanja 14 dni pred datumom, določenim za pisni del preizkusa znanja.
10. člen
(pisni del preizkusa znanja)
(1) Pisni del preizkusa znanja predstavlja poseben vprašalnik oziroma pisna naloga, sestavljena iz vprašanj s področij, določenimi v programu osnovnega strokovnega usposabljanja iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(2) Vprašanja za pisni del preizkusa znanja določi predsednik komisije na predlog organizatorja.
11. člen
(potek in ocenjevanje pisnega dela preizkusa znanja)
(1) Pisni del preizkusa znanja lahko traja največ 120 minut. O poteku pisnega dela preizkusa znanja se vodi zapisnik.
(2) Komisija oceni pisno nalogo najkasneje sedem dni po izvedenem pisnem delu preizkusa znanja.
(3) Za pisni del preizkusa znanja lahko kandidat prejme največ 100 točk.
(4) Uspeh pisnega dela preizkusa znanja se ocenjuje z oceno »uspešno« ali »neuspešno«. Pisni del preizkusa znanja opravi kandidat, ki je ocenjen z oceno »uspešno«.
(5) Pisni del preizkusa znanja je ocenjen kot »uspešno«, če kandidat doseže najmanj 60 točk.
(6) Komisija kandidatu, takoj po oceni pisne naloge, pošlje pisno obvestilo o uspehu pisnega dela preizkusa znanja. V primeru, da kandidat pisnega dela preizkusa znanja ni uspešno opravil, ga hkrati seznani z možnostjo ponovnega opravljanja pisnega dela preizkusa znanja.
12. člen
(ponovni preizkus in ponovna prijava)
(1) Kandidat, ki ne opravi pisnega dela preizkusa znanja, lahko ponavlja pisni del preizkusa znanja.
(2) Kandidat se lahko prijavi k ponovnem preizkusu v skladu z drugim odstavkom 9. člena tega pravilnika.
13. člen
(izpitni red)
(1) V času opravljanja pisnega dela preizkusa znanja morajo kandidati upoštevati izpitni red, ki ga določi organizator in z njim seznani kandidate pred opravljanjem preizkusa znanja.
(2) V vsakem prostoru, kjer poteka pisni del preizkusa znanja, sta za izvedbo in upoštevanje izpitnega reda odgovorna dva nadzornika, ki ju določi organizator. Pred pričetkom pisnega dela preizkusa znanja nadzornik na podlagi javne listine s fotografijo ugotovi istovetnost kandidata.
(3) Kandidat lahko izpitni prostor zapusti le z dovoljenjem nadzornika iz prejšnjega odstavka za največ pet minut.
(4) Kršitev določb tega člena ima enake posledice kot neuspešno ocenjena pisna naloga.
14. člen
(potek in ocenjevanje praktičnega dela preizkusa znanja)
(1) Praktični del preizkusa znanja opravlja kandidat v roku 14 dni po uspešno opravljenem pisnem delu preizkusa znanja.
(2) Praktični del preizkusa znanja lahko traja največ 30 minut.
(3) Vprašanja za praktični del preizkusa znanja so zapisana na izpitnem listku v ovojnici. Kandidat na poziv predsednika komisije izbere ovojnico z izpitnim listkom. Vprašanja na izpitnem listku morajo biti sestavljena tako, da se preveri znanje redarskih pooblastil, določenih v prvem odstavku 10. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06). Kandidatu postavlja vprašanja predsednik komisije, na njegov poziv pa tudi člana komisije.
(4) Za praktični del preizkusa znanja lahko kandidat prejme največ 100 točk.
(5) Uspeh praktičnega dela preizkusa znanja se ocenjuje z oceno »uspešno« ali »neuspešno«. Preizkus znanja opravi kandidat, ki je ocenjen z oceno »uspešno«.
(6) Praktični del preizkusa znanja je ocenjen kot »uspešno«, če kandidat doseže najmanj 60 točk.
15. člen
(ponovni preizkus in ponovna prijava)
(1) Kandidat, ki je bil pri praktičnem delu preizkusa znanja ocenjen kot neuspešen, lahko praktični del preizkusa znanja ponavlja.
(2) Kandidat, ki je bil pri praktičnem delu preizkusa znanja ocenjen kot neuspešen in želi ponavljati praktični del preizkusa znanja, se lahko prijavi k ponovnem preizkusu v skladu z drugim odstavkom 9. člena tega pravilnika.
16. člen
(ponovno opravljanje preizkusa znanja)
Če je kandidat tudi pri ponovnem praktičnem delu preizkusa znanja ocenjen kot neuspešen se šteje, da celotnega preizkusa znanja ni opravil, in mora ponovno opravljati tudi pisni del preizkusa znanja.
17. člen
(uspeh preizkusa znanja)
(1) Končni uspeh kandidata ugotovi komisija tako, da na osnovi opisnih ocen iz vsakega dela preizkusa znanja določi skupno oceno in sprejme sklep: »preizkus znanja je opravil(a)« ali »preizkus znanja ni opravil(a)«.
(2) Kandidat dobi oceno »preizkus znanja je opravil(a)«, če je kot uspešen ocenjen pisni del in praktični del preizkusa znanja.
(3) Rezultate preizkusa znanja razglasi predsednik komisije ob navzočnosti članov komisije, zapisnikarja in kandidata takoj po končanem praktičnem delu preizkusa znanja.
18. člen
(zapisnik o preizkusu znanja)
(1) O poteku preizkusa znanja se za vsakega kandidata vodi zapisnik o preizkusu znanja na obrazcu iz priloge št. 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Zapisnik vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek kandidata;
– EMŠO;
– številka in vrsta javne listine, na podlagi katerega je bila ugotovljena istovetnost kandidata;
– ime in priimek nadzornikov, ki skrbita za izpitni red;
– občinska uprava, pri kateri je kandidat zaposlen;
– kolikokrat je kandidat že opravljal preizkus znanja;
– ime in priimek predsednika, članov komisije in zapisnikarja;
– datum, vsebina in ocena pisnega dela preizkusa znanja;
– datum opravljanja in vsebina praktičnega dela preizkusa znanja;
– sklep in datum sprejema sklepa o tem, ali je kandidat opravil preizkus znanja;
– podpisi predsednika in članov komisije ter zapisnikarja;
– vsebina ugovora kandidata, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja.
(3) Izdelek kandidata (pisna pola z vprašanji in odgovori kandidata) na pisnem delu preizkusa znanja je podlaga za izpolnitev zapisnika iz prejšnjega odstavka o pisnem delu preizkusa.
(4) Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije ter zapisnikar.
19. člen
(ponavljanje preizkusa znanja)
(1) Kandidat, ki preizkusa znanja v celoti ni opravil, lahko ponovno opravlja preizkus znanja po ponovni prijavi, vendar ne prej kot po poteku 30 dni od zadnjega pristopa k preizkusu znanja.
(2) Kandidat, ki niti v tretjem poskusu ne opravi preizkusa znanja, se mora ponovno udeležiti osnovnega strokovnega usposabljanja.
20. člen
(ugovor)
(1) Kandidat, ki se ne strinja z oceno preizkusa znanja iz 11. ali 14. člena tega pravilnika, lahko v petnajstih dneh vloži ugovor. O ugovoru odloči komisija v treh dneh.
(2) V primeru, da komisija ugotovi, da so bile med izpitom kršene določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na potek in ocenjevanje kandidata, ugovoru ugodi in določi novo oceno.
(3) Če komisija ugovoru ugodi, na osnovi dokumentacije pa ne more določiti nove ocene, organizator kandidata pisno obvesti o datumu, kraju in uri opravljanja preizkusa znanja ter o sestavi nove komisije. Zoper oceno preizkusa znanja, ki jo poda nova komisija ni ugovora.
21. člen
(izostanek)
(1) Če kandidat brez upravičenega razloga ne pristopi k opravljanju preizkusa znanja, se šteje, da preizkusa znanja ni uspešno opravil, razen če takoj ali najkasneje v sedmih dneh po izostanku poda pisna dokazila o upravičenosti izostanka.
(2) Za upravičene razloge, zaradi katerih kandidat ni pristopil k opravljanju preizkusa znanja, se štejejo višja sila, nesreča, smrt v družini, poškodba ter bolezen kandidata ali njegovega ožjega družinskega člana. O upravičenosti razlogov odloča organizator. Če organizator oceni, da so razlogi upravičeni, se šteje, da kandidat preizkusa znanja ni opravljal.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko odgovorna oseba občinske uprave, pri kateri je kandidat zaposlen, kandidata ponovno prijavi na preizkus znanja.
22. člen
(potrdila)
(1) Organizator izda kandidatu, ki je opravil program osnovnega strokovnega usposabljanja in udeležencu obdobnega strokovnega izpopolnjevanja potrdilo, ki ga podpiše odgovorna oseba pri organizatorju. Potrdilo se kandidatu vroči najkasneje v osmih dneh od dneva, ko je končal program osnovnega strokovnega usposabljanja oziroma obdobnega strokovnega izpopolnjevanja.
(2) Organizator izda kandidatu, ki je opravil preizkus znanja potrdilo, ki ga podpiše predsednik komisije in vodja organizacijske enote policije, pristojne za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje. Potrdilo se kandidatu vroči najkasneje v osmih dneh od dneva, ko je opravil preizkus znanja.
(3) Potrdili iz prvega odstavka tega člena se izdata na obrazcu iz priloge št. 3 in 4, ki sta sestavni del tega pravilnika.
(4) Potrdilo iz drugega odstavka tega člena se izda na obrazcu iz priloge št. 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
IV. OBDOBNO IZPOPOLNJEVANJE OBČINSKIH REDARJEV
23. člen
(obdobno strokovno izpopolnjevanje)
(1) Namen obdobnega strokovnega izpopolnjevanja občinskih redarjev je osvežitev znanj in seznanitev z novostmi s področja dela občinskega redarstva.
(2) Obdobno strokovno izpopolnjevanje organizira in izvede organizator najmanj enkrat v vsakem triletnem obdobju v skladu z okvirnim programom obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za občinske redarje, določenim v programu iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(3) Občinski redar opravi obdobno strokovno izpopolnjevanje, če se v vsakem triletnem obdobju udeleži strokovnega izpopolnjevanja, ki ga izvede organizator. Šteje se, da je občinski redar opravil obdobno strokovno izpopolnjevanje, če se je udeležil vsaj dveh strokovnih seminarjev oziroma delavnic, katerih vsebine so povezane z organizacijo in delom občinskih redarstev, varstvom javnega reda in mira, nalogami občinskih redarjev oziroma novimi predpisi z njihovega področja dela in so jih organizirala ministrstva, združenja občin ali združenje občinskih redarjev.
24. člen
(smiselna uporaba)
Za organizacijo in izvedbo obdobnega strokovnega izpopolnjevanja se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika o organizaciji in izvedbi osnovnega strokovnega usposabljanja.
V. STROŠKI
25. člen
(plačilo stroškov)
(1) Občina, pri kateri je kandidat zaposlen, nosi stroške izvedbe naslednjih strokovnih področij, določenih v programu osnovnega strokovnega usposabljanja iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika:
– organizacija, delovanje in oprema občinskega redarstva;
– postopki o prekrških in javni red;
– varnost cestnega prometa;
– kazniva dejanja in dogodki;
– informatika in telekomunikacije;
– socialne veščine.
(2) Občina, pri kateri je kandidat zaposlen nosi tudi stroške obdobnega strokovnega izpopolnjevanja in preizkusa znanja.
(3) Ministrstvo nosi stroške izvedbe redarskih pooblastil, praktičnega postopka in veščin ter integriranih vaj, določenih v programu osnovnega strokovnega usposabljanja iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(4) Za ponavljanje pisnega ali praktičnega dela preizkusa znanja, določenega s tem pravilnikom, se plača sorazmeren del stroškov.
(5) Minister določi cenik osnovnega strokovnega usposabljanja, obdobnega strokovnega izpopolnjevanja in preizkusa znanja.
26. člen
(plačilo izvedbe preizkusa znanja)
Predsedniku in članom komisije za preizkus znanja ter zapisnikarju pripada za vsakega kandidata plačilo za delo in povrnitev stroškov v zvezi z delom v komisiji.
VI. EVIDENCE O STROKOVNEM USPOSABLJANJU, PREIZKUSIH ZNANJA IN OBDOBNEM IZPOPOLNJEVANJU OBČINSKIH REDARJEV
27. člen
(evidence, ki jih upravlja organizator)
(1) Organizator upravlja evidenco kandidatov, ki so:
– se udeležili osnovnega strokovnega usposabljanja,
– opravili preizkus znanja,
– se udeležili obdobnega strokovnega izpopolnjevanja.
(2) Evidence iz prejšnjega odstavka se upravljajo v obliki registra in vsebujejo osebno ime kandidata ter njegov EMŠO, ime prijavitelja, datum izvedbe strokovnega usposabljanja oziroma izpopolnjevanja, datum preizkusa znanja, oceno ter evidenčno številko in datum izdanih potrdil. Sestavni del evidenc je zbirka dokumentov za vsakega kandidata, ki vsebuje prijave, obvestila, razporede kandidatov in komisij, zapisnike komisij, izdana potrdila in sporočila. Evidence se hranijo trajno, zbirka dokumentov o kandidatu pa dve leti od dneva uspešno opravljenega preizkusa znanja.
28. člen
(evidence, ki jih upravlja občinska uprava)
(1) Organizacijska enota občinske uprave, pristojna za kadrovske evidence, upravlja evidenco o zaposlenih, ki opravljajo naloge občinskega redarstva.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje za vsakega zaposlenega osebno ime ter njegov EMŠO, naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter datum opravljenega preizkusa znanja. Sestavni del evidence je zbirka dokumentov, ki vsebuje potrdila o:
– osnovnem strokovnem usposabljanju;
– preizkusu znanja;
– obdobnem strokovnem izpopolnjevanju.
(3) Evidenca in zbirke dokumentov iz tega člena se hranijo kot trajno arhivsko gradivo.
VII. KONČNI DOLOČBI
29. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o pogojih za opravljanje nalog občinskega redarja (Uradni list RS, št. 103/05).
30. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2007/23
Ljubljana, dne 21. avgusta 2007
EVA 2007-1711-0015
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost