Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2007 z dne 27. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2007 z dne 27. 8. 2007

Kazalo

4078. Odlok o spremembah Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 Vipava, stran 10838.

Na podlagi 12., 17., 23., 24., 27., 29., 31., 33., 34., 77., 175. in 190. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 98. člena ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07), Programa priprave spremembe Lokacijskega načrta za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 (skrajšani postopek) (Uradni list RS, št. 29/07) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02 in 91/05) je Občinski svet Občine Vipava na 8. redni seji dne 19. 7. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 Vipava
1. člen
V Odloku o Občinskem lokacijskem načrtu za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 Vipava (Uradni list RS, št. 50/06) se besedilo 2. točke 1. člena spremeni in se glasi:
»(2) Občinski lokacijski načrt so izdelali: Castrum d.o.o. Ajdovščina, pod številko projekta C 29/2007, april 2007 in Pavel Perhavec, svetovalec župana Občine Vipava.«.
2. člen
2. točka 2. člena se spremeni in se glasi:
»(2) Vsebine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v Občinskem lokacijskem načrtu pod številko projekta C 29/2007 iz aprila 2007, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Občini Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.«.
3. člen
1. točka 3. člena se spremeni tako, da se v drugi alineji (cona V2) dodajo naslednje parc. št. »524/11, 3148/39, 3148/40 in 3148/41 ter parc. št. 3161/9, 3161/10 in 3161/11«.
4. člen
Besedilo v drugi alineji 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
» – proizvodno obrtno storitvena cona V2, pri čemer je med novo dostopno cesto in potokom Gacka v severnem delu cone V2 možna tudi stanovanjska gradnja«.
5. člen
V 5. členu se na konec drugega odstavka (cona V2) doda besedilo, ki se glasi: »Zaradi predvidene širitve naselja na Kociančičevi ulici in s tem povečanja prometa in gostote prebivalstva, se prometno ureditev predvideva rešiti v okviru spremembe ceste skozi cono V2, ki jo s povezavo na Kociančičevo ulico, preko mosta, obravnava ta odlok in tako zagotoviti boljšo pretočnost prometa.«.
6. člen
7. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Objekti lahko, od kote platoja na katerem so zgrajeni, v kapu merijo največ 10.50 m v višino.«.
7. člen
11. členu se doda sedma točka, ki se glasi:
»7. Zaradi spremenjenih razmer, ki so nastale z izgradnjo HC Vipava-Razdrto je potrebno izdelati študijo poplavnih voda v conah V1, V2 in V3 ter skladno z njo opredeliti stoletne vode in kote platojev obravnavanega območja.«.
8. člen
13. členu se doda tretja točka, ki se glasi:
»3. Za ogrevanje in hlajenje se lahko uporabljajo tudi obnovljivi viri energije.«.
9. člen
Besedilo v 21. členu se spremeni tako, da se pred piko doda naslednje besedilo: »in razpoložljivih finančnih sredstev«.
10. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 35004-0001/2005
Vipava, dne 19. julija 2007
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost