Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2007 z dne 27. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2007 z dne 27. 8. 2007

Kazalo

4075. Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Kuzma, stran 10828.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 29. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Kuzma dne 13. 8. 2007 sprejel
S K L E P
o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Kuzma
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta
Občina Kuzma je ob svojem nastanku prevzela veljavne prostorske akte bivše Občine Murska Sobota, katere del je bila. Kljub večkratnim spremembam in dopolnitvam ne zagotavljajo več želenega usmerjanja prostorskega razvoja. Spremembe prostorskih sestavin planov so se nanašale predvsem na spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč zaradi pretežno stanovanjske gradnje. Tudi v prostorskem načrtu gre pretežno za uskladitev interesov po rabi zemljišč z določeno namensko rabo.
Zaradi lege izven koridorjev večjih infrastrukturnih objektov in zaradi odsotnosti večjih industrijskih objektov ter dobre dostopnosti do vseh javnih in družbenih funkcij tudi izven občine, predstavljajo vsa naselja v občini kvalitetno bivalno okolje. Zato narašča interes po gradnji, prebivalci pa želijo v domači občini zagotoviti tudi delovna mesta. Ker kmetijstvo ne zagotavlja zadostnega števila delovnih mest, občina usmerja razvoj v zagotavljanje novih delovnih mest v drugih dejavnostih, predvsem v obrtnih in servisnih panogah in turizmu.
Osnovni namen razvoja v občini je zadržati ljudi v domačem kraju in poleg kmetijstva razvijati tudi druge dejavnosti. Zato bo občina v postopku priprave prostorskega načrta omogočila občanom, da se vključijo v postopek priprave tudi z novimi pobudami za spremembo rabe zemljišč.
Prostorski načrt Občine Kuzma bo kot temeljni občinski akt v strateškem delu določal cilje in izhodišča prostorskega razvoja občine, v izvedbenem delu pa podrobnejšo namensko rabo prostora z merili, pogoji in ukrepi za načrtovanje v prostoru. Prostorski načrt bo nadomestil sedaj veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Kuzma in Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kuzma. Predvsem pa bodo v prostorskem načrtu ponovno preverjena poselitvena območja in predlagana ustreznejša razporeditev površin znotraj naselij. Poseben poudarek bo dan značilni razpršeni poselitvi.
Priprava Prostorskega načrta občine je potrebna tudi zaradi uskladitve občinskih prostorskih dokumentov s prostorskimi dokumenti Republike Slovenije.
2. Način pridobitve strokovnih rešitev
Pred pričetkom priprave SPRO in PRO je občina naročila izdelavo strokovnih podlag, ki so bile po Zakonu o urejanju prostora obvezne priloge s prostorskim aktom občine in bodo kot analiza prostora uporabljene tudi pri pripravi prostorskega načrta. Izdelane so bile:
– analiza stanja v prostoru (analiza fizičnega stanja prostorskih struktur, analiza pravnega stanja in analiza trga zemljišč),
– analiza teženj prostorskega razvoja,
– analiza razvojnih pobud, in
– analiza razvojnih potreb.
Za večje spremembo namenske rabe prostora bodo izdelane posebne strokovne podlage, s katerimi bodo utemeljeni predvideni posamezni posegi. Variantne rešitve niso predvidene. Za občinsko središče Kuzma bo izdelana urbanistična zasnova. Vse dodatne strokovne podlage se izdelajo v sklopu prostorskega načrta.
3. Roki za pripravo prostorskih aktov
Postopki za pripravo in sprejem Občinskega prostorskega načrta se pričnejo z izdelavo osnutka prostorskega načrta, ki se izdela v 60 dneh od objave tega sklepa. Osnutek se posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, ki v 30 dneh pridobi smernice za načrtovanje od nosilcev urejanja prostora in upravljavcev javne gospodarske infrastrukture. Po pridobitvi smernic ministrstvo na pobudo občine izvede tudi postopek usklajevanja prostorskega načrta, če se ugotovi, da ta ni usklajen s pridobljenimi smernicami. Dopolnjen osnutek prostorskega načrta in okoljsko poročilo (če bo le-to izdelano) se javno razgrneta (predvidoma v novembru 2007). Sledi sprejem stališč do predlogov in pripomb iz javne razgrnitve, priprava dopolnjenega predloga prostorskega načrta in okoljskega poročila (december, januar 2008). Pridobivanje mnenj izvede ministrstvo v mesecu februarju. Obravnava in sprejem na Občinskem svetu Občine Kuzma je predvidena aprila 2008, po predhodni potrditvi ministra in pridobitvi sklepa Vlade o usklajenosti.
4. Navedba nosilcev urejanja prostora
V postopku priprave in sprejemanja občinskega prostorskega načrta sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora in upravljavci javne gospodarske infrastrukture, ki izdelajo in posredujejo občini strokovne podlage razvoja ali varstva s svojega področja ter pripravijo smernice v skladu s 47. členom Zakona o prostorskem načrtovanju:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (področje varstva okolja);
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za upravljanje z vodami;
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, Maribor;
5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana;
6. Zavod za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota, Kolodvorska 19, Murska Sobota;
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Sektor za preskrbo in blagovne rezerve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
9. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci;
10. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
11. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
12. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor;
13. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana;
14. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana;
15. Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana;
16. ELEKTRO Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;
17. Geoplin, Cesta Ljubljanske brigade 1, 1000 Ljubljana;
18. Telekom, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota;
19. UPC Telemach d.o.o., Lendavska ulica 29, 9000 Murska Sobota.
Št. 350-1/2007-23
Kuzma, dne 13. avgusta 2007
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost