Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2007 z dne 27. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2007 z dne 27. 8. 2007

Kazalo

4072. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za programe, projekte, prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo Občine Bovec, stran 10825.

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), Zakona o lokalni samoupravi (ZLS – UPB1, Uradni list RS, št. 100/05) in Statuta Lokalne turistične organizacije je Svet zavoda Lokalne turistične organizacije Bovec na 21. redni seji dne 7. 6. 2007, ob soglasju Občinskega sveta Občine Bovec na 6. redni seji dne 6. 6. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev za programe, projekte, prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo Občine Bovec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določi namen, upravičenci, postopki, pogoji in merila za vrednotenje in dodelitev sredstev, namenjenih za programe, projekte, prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo Občine Bovec.
2. člen
Sredstva za programe, projekte, prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo Občine Bovec se zagotavljajo iz proračuna Občine Bovec, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto. Sredstva se lahko zagotavljajo tudi iz drugih virov.
3. člen
Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo za naslednji namen:
– organiziranje ali sodelovanje pri organizaciji programov, projektov, prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo Občine Bovec.
4. člen
Upravičenci do dodelitve sredstev so organizatorji in soorganizatorji programov, projektov, prireditev in drugih aktivnosti iz 3. člena tega pravilnika, in sicer:
– pravne osebe s sedežem v Občini Bovec in fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Bovec,
– pravne osebe iz prejšnje alineje tega člena s sedežem izven Občine Bovec in fizične osebe s stalnim prebivališčem izven Občine Bovec, če prireditev, projekt, program oziroma drugo aktivnost iz 3. člena tega pravilnika, organizirajo na območju Občine Bovec.
5. člen
Upravičenci morajo podati izjavo, da za posamezno prireditev oziroma akcijo niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma koliko sredstev iz teh virov so za posamezno prireditev oziroma akcijo že pridobili.
6. člen
Upravičenci predložijo vlogo za pridobitev sredstev po objavi javnega razpisa, ki ga Lokalna turistična organizacija objavi na krajevno običajen način.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– predmet oziroma namen za katerega se dodeljujejo sredstva,
– pogoje razpisa,
– okvirno višino razpoložljivih sredstev,
– kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– rok in način prijave,
– dodatne informacije v zvezi z razpisom,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bo komisija sprejela sklep o dodelitvi sredstev; rok ne sme biti daljši od 15 dni od dneva poteka roka za vložitev vlog, vsem upravičencem pa morajo biti sklepi komisije posredovani v 8 dneh po sprejemu.
7. člen
Vloge za pridobitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava petčlanska komisija, ki jo imenuje Svet Lokalne turistične organizacije. Komisijo sestavljajo predsednik in štirje člani. Komisija pripravi razpisno dokumentacijo in javni razpis, obravnava in vrednoti prispele vloge ter izda sklepe o dodelitvi sredstev, pri čemer se ravna po pogojih in kriterijih, ki jih določa pravilnik.
8. člen
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa županu Občine Bovec. Odločitev župana je dokončna.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
9. člen
Predmet dodeljevanja sredstev po tem pravilniku je organizacija in sodelovanje pri organizaciji programov, projektov, prireditev in drugih aktivnosti z naslednjimi vsebinami:
– pospešujejo turistični razvoj in promocijo Občine Bovec na lokalni in širši ravni (turistične, športno-rekreativne, kulturne in druge prireditve, programi, projekti ali aktivnosti, razstave, sejmi, kolonije, karnevali, proslave, gostovanja skupin iz tujine in gostovanja naših skupin v tujini ipd.),
– aktivnosti na področju urejanja in varovanja okolja, ohranjanja kulturne in naravne dediščine, oživljanja ljudskih običajev in domače obrti (čistilne akcije, akcije urejanja in vzdrževanja turistične infrastrukture, predstavitve ljudskih običajev in izdelkov domače obrti ipd.),
– druge akcije, ki prispevajo k turističnemu razvoju, promociji in večji prepoznavnosti Občine Bovec (izdaja knjižnih publikacij, promocijski dogodki, predstavitve turističnih krajev in območij, izvedba natečajev, organiziranje predavanj in delavnic z namenom usposabljanja in motiviranja na področju turizma, aktivnosti za spodbujanje turističnega podmladka ipd.).
10. člen
Do sofinanciranja so upravičene prireditve, programi, projekti oziroma druge aktivnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so pomembne za turistični razvoj in promocijo Občine Bovec,
– so pretežno nekomercialnega značaja,
– so namenjene širšemu krogu obiskovalcev oziroma uporabnikov,
– neposredno ali posredno prispevajo k povečevanju turističnega obiska na območju Občine Bovec.
11. člen
Do sofinanciranja so prednostno upravičene prireditve, programi, projekti oziroma druge aktivnosti, ki bodo zadoščale večjemu številu naslednjih kriterijev:
+---------------------------------------------------+----------+
|                          |  Število|
|                          |   točk|
|                          |  max.do|
+---------------------------------------------------+----------+
|je tradicionalna ali se izvaja več let zaporedoma |     |
|in pomeni obogatitev celovite turistične ponudbe  |    20|
|na območju Občine Bovec              |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|je lahko tudi športnega ali podobnega značaja, ki |     |
|ima velik vpliv za promocijo zaokroženega     |    20|
|turističnega območja Občine Bovec         |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|ohranja in promovira kulturno, etnološko in    |     |
|zgodovinsko dediščino, oživlja ljudske običaje in |    20|
|poudarja kulturno identiteto kraja oziroma območja |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|upravičenec zagotavlja višji delež lastnih     |     |
|sredstev in večji obseg prostovoljnega dela pri  |    15|
|organizaciji oziroma soorganizaciji prireditve   |     |
|oziroma druge aktivnosti              |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|je namenjena tudi otrokom in mladim ter je     |     |
|pomembna za razvoj turizma mladih (turistični   |    15|
|podmladek)                     |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|prispeva k ohranjanju čistega okolja in naravne  |     |
|dediščine                     |    15|
+---------------------------------------------------+----------+
|pomeni investicijo v turistični infrastrukturi oz. |     |
|prispeva k ureditvi turističnega območja Občine  |    10|
|Bovec                       |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|je namenjena privabljanju turistov in obiskovalcev |     |
|v času izven glavne turistične sezone       |    10|
+---------------------------------------------------+----------+
|je mednarodnega značaja z mednarodno udeležbo in  |     |
|prispeva k promociji Občine Bovec na mednarodni  |    10|
|ravni                       |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|prispeva k izobraževanju in ozaveščenosti mladine |     |
|in prebivalstva za delovanje na področju turizma  |     5|
+---------------------------------------------------+----------+
|pomeni izvajanje promocijske in informativne    |     |
|dejavnosti v kraju (izdaja brošur, knjižic,    |     5|
|vodnikov, majic ipd.)               |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|nova prireditev, program, projekt oziroma druga  |     |
|aktivnost, ki sicer pretežno izpolnjuje prej    |    15|
|naštete kriterije, razen kriterija iz prve alineje |     |
+---------------------------------------------------+----------+
III. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
12. člen
Komisija bo prijavitelje o izidu razpisa pisno obvestila. Z izbranimi upravičenci bodo sklenjene pogodbe.
Upravičenec mora za nakazilo odobrenih sredstev priložiti vsebinsko in finančno poročilo oziroma ustrezna dokazila o izvedbi prireditve oziroma akcije. Rok za izvedbo prireditve, programa, projekta oziroma druge aktivnosti poteče z iztekom tekočega proračunskega leta.
13. člen
Namensko porabo sredstev za sofinanciranje prireditve, programa, projekta oziroma druge aktivnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocije Občine Bovec spremlja in preverja komisija.
14. člen
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila sredstev upravičencu do dneva vračila v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko uporabljena,
– da je upravičenec za namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen že pridobil finančna sredstva iz direktnih ali indirektnih proračunskih virov Občine Bovec, državnega proračuna ali mednarodnih virov,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejmejo po enakem postopku kot sam pravilnik.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-1/2007
Bovec, dne 6. junija 2007
Svet zavoda LTO Bovec
Medard Berginc l.r.
predsednik

AAA Zlata odličnost