Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2007 z dne 27. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2007 z dne 27. 8. 2007

Kazalo

4067. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli, stran 10823.

Na podlagi 20. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu s Pravilnikom o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela (Uradni list RS, št. 13/03) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli
1. člen
V Pravilniku o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 53/06) se 12. člen spremeni tako, da se glasi:
»Pri izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika se pri preverjanju, ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja preverjanje, ocenjevanje in napredovanje učencev v devetletni osnovni šoli, razen določb, ki jih ta pravilnik drugače ureja.
Znanje učencev se pri predmetih, ki se izvajajo vse šolsko leto, oceni najmanj šestkrat v šolskem letu, znanje učencev pri predmetih, ki se izvajajo strnjeno zgolj v enem ocenjevalnem obdobju in imajo letno 70 ali več ur pouka po predmetniku se oceni najmanj štirikrat, znanje učencev pri predmetih, ki se izvajajo strnjeno in imajo letno 52,5 oziroma 48 ur pouka po predmetniku se oceni najmanj trikrat in znanje učencev, ki imajo letno 35 oziroma 32 ur pouka po predmetniku se oceni najmanj dvakrat v šolskem letu. Ocene morajo biti pridobljene enakomerno v obdobju, ko se predmet izvaja. V posameznem obdobju mora biti učenec ocenjen tako, da večina ocen ni pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.
V oddelku, v katerem se izvaja poskus fleksibilnega predmetnika, učitelj ob koncu izvajanja predmeta oblikuje zaključno oceno. Zaključna ocena se vpiše v redovalnico in v obvestilo o učnem uspehu ob koncu ocenjevalnega obdobja med šolskim letom.«.
2. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
tedenska obveznost učencev
Osnovne šole, ki izvajajo poskus fleksibilnega predmetnika, lahko v posameznem ocenjevalnem obdobju šolskega leta presežejo zakonsko predpisano največjo dovoljeno tedensko obveznost učencev za največ 2 uri, vendar ne smejo preseči letnega števila ur, določenega za posamezni predmet v šolskem koledarju za osnovne šole.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-53/2007
Ljubljana, dne 26. julija 2007
EVA 2007-3311-0054
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost