Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2007 z dne 31. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2007 z dne 31. 7. 2007

Kazalo

3821. Pravilnik o programih dodatnega usposabljanja voznikov in programu usposabljanja izvajalcev programa, stran 9998.

Na podlagi 145. člena ter četrtega in petega odstavka 189. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – uradno prečiščeno besedilo in 139/06 ZORed) izdaja minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o programih dodatnega usposabljanja voznikov in programu usposabljanja izvajalcev programa
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa vsebino programa dodatnega usposabljanja za voznike začetnike, programa izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo za voznike, ki dosežejo ali presežejo 13 kazenskih točk, programa usposabljanja in izpita za izvajalce programa vadbe varne vožnje in skupinskih delavnic ter programa njihovega rednega izpopolnjevanja znanja.
(2) Ta pravilnik določa tudi obrazec kartona voznika začetnika.
II. CILJI IN VSEBINA PROGRAMA DODATNEGA USPOSABLJANJA ZA VOZNIKE ZAČETNIKE
2. člen
(pogoji za vključitev)
V program dodatnega usposabljanja za voznike začetnike se vključi voznik začetnik, določen v prvem odstavku 140. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – uradno prečiščeno besedilo in 139/06 ZORed, v nadaljnjem besedilu: zakon).
3. člen
(vsebina programa dodatnega usposabljanja)
(1) Program dodatnega usposabljanja za voznika začetnika obsega:
– vožnjo odličnosti,
– vadbo varne vožnje in
– skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa (v nadaljnjem besedilu: skupinska delavnica).
(2) Dodatno usposabljanje za voznika začetnika obsega izvajanje nalog iz posameznih vsebin, na način, da se doseže določen cilj usposabljanja.
(3) Vsebine, naloge in cilji dodatnega usposabljanja za voznika začetnika so določeni v Programu dodatnega usposabljanja za voznika začetnika, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(vožnja odličnosti)
(1) Vožnja odličnosti se izvede po predpisanem zaporedju izvajanja programa, ki ga določa drugi odstavek 140. člena zakona, pri čemer vsak del vožnje odličnosti traja dve učni uri.
(2) Vožnja odličnosti obsega:
– razgovor, v katerem voznik začetnik določi cilj oziroma relacijo vožnje, ki jo skupaj z izvajalcem programa dokončno opredelita,
– samostojno vožnjo voznika začetnika na dogovorjeni relaciji in
– analizo in oceno vožnje ter razpravo, kjer voznik začetnik opredeli svoja ustrezna ravnanja in kritične situacije, ki jih je zaznal med vožnjo ter poda lastno oceno vožnje, nato tudi izvajalec vožnje odličnosti opredeli ustrezna ravnanja voznika in kritične situacije ter poda analizo in oceno vožnje s priporočili za izboljšanje vožnje voznika začetnika.
5. člen
(vadba varne vožnje)
(1) Vadba varne vožnje se izvaja v skupinah od 6 do največ 12 udeležencev in je sestavljena iz dveh delov, in sicer:
– teoretični del, ki traja eno učno uro in
– praktični del, ki traja pet učnih ur (učna ura traja 60 minut).
(2) Teoretični del obsega:
– razpravo o izkušnjah udeležencev in motivih za vožnjo,
– predstavitev tehničnih osnov in delovanja fizikalnih zakonitosti vožnje,
– predstavitev tehnik zaviranja v sili,
– predstavitev možnih reakcij vozila pri vožnji na ovinku in razlogi za zanašanje vozila v ovinku,
– predstavitev pravilnega upravljanja vozila,
– predstavitev varnostnih naprav v vozilu.
(3) Praktični del obsega izvajanje nalog, predpisanih glede na kategorijo motornih vozil, za katero se je voznik začetnik vključil v usposabljanje, in sicer:
1. za voznike motornih koles:
– vaje za upravljanje in vodenje vozila v obliki slalomske vožnje,
– vaje vodenja vozila v zavojih s prikazom in preizkusom vožnje in obnašanja vozila na ovinku vključno s prikazom pravilnega načina vodenja vozila in vožnje v ovinkih,
– vaje za vožnjo na primerni varnostni razdalji,
– vaje umikanja nenadni oviri na vozišču in
– vaje zaviranja in umikanja nenadni oviri na vozišču;
2. za voznike motornih vozil kategorije B:
– vaje za upravljanje in vodenje vozila v obliki slalomske vožnje s prikazom pravilne nastavitve sedežnega položaja in pravilna uporaba varnostnega pasu,
– vaje vodenja vozila v zavojih ter načinov reševanja iz nevarnih situacij v zavoju,
– vaje za vožnjo na primerni varnostni razdalji in pravilno oceno varnostne razdalje pri vožnji, s prikazom odvisnosti varnostne razdalje od hitrosti vožnje,
– vaje zaviranja v nevarnosti ter umikanja nenadni oviri na vozišču,
– vaje reševanja ob nenadnem zanašanju vozila.
(4) Po izvedbi vsake vaje praktičnega dela usposabljanja se opravi razprava o pridobljenih spoznanjih voznikov začetnikov.
(5) Med izvajanjem praktičnega dela programa vadbe varne vožnje za voznike motornih koles morajo udeleženci usposabljanja imeti:
– zaščitno obleko,
– homologirano zaščitno čelado,
– zaščitne rokavice in
– zaščitno obutev.
(6) Organizacija, pooblaščena za izvajanje programa vadbe varne vožnje in skupinskih delavnic, mora za čas izvajanja programa v praktičnem delu vadbe varne vožnje udeležence usposabljanja dodatno nezgodno zavarovati.
6. člen
(skupinska delavnica)
(1) Skupinska delavnica se izvaja v skupinah od 6 do največ 12 udeležencev. Skupinska delavnica se izvede isti dan kot vadba varne vožnje, v obsegu dveh učnih ur.
(2) Skupinska delavnica se izvede v obliki razprave z udeleženci in obsega:
– seznanitev udeležencev z razlogi in posledicami nesreč ter tveganji pri vožnji,
– ugotavljanje slabosti in pozitivnih lastnosti obnašanja, ki so jih udeleženci opazili pri svoji vožnji,
– ugotavljanje razlogov za prehitro vožnjo in glavne slabosti hitre in tvegane vožnje,
– razpravo o pogostosti vožnje udeležencev pod vplivom alkohola in drugih opiatov ter razlogi za udeležbo v prometu pod vplivom prepovedanih substanc ter možne posledice takšne vožnje,
– predstavitev vpliva psihofizične sposobnosti in obnašanja voznikov v različnih psihofizičnih stanjih na vožnjo,
– spodbujanje sposobnosti predvidevanja, opazovanja in ocenjevanja ter prilagajanje hitrosti prometni situaciji,
– ugotavljanje motenj, ki odvračajo pozornost voznika od vožnje,
– predstavitev primernega odnosa voznikov do ostalih udeležencev v prometu.
7. člen
(potrdilo o opravljenih obveznostih)
(1) Za spremljanje dodatnega usposabljanja voznika začetnika se vozniku začetniku ob izdaji vozniškega dovoljenja izda karton voznika začetnika, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
(2) Po uspešno končanem posameznem delu programa dodatnega usposabljanja za voznika začetnika izvajalec programa usposabljanja potrdi opravljeno obveznost voznika začetnika v karton voznika začetnika.
(3) Organizacija, pooblaščena za izvajanje programa vadbe varne vožnje in skupinskih delavnic mora voditi evidenco o osebah, ki se usposabljajo, in o poteku usposabljanja, ki vsebuje naslednje podatke:
– zaporedna številka vpisa,
– osebno ime osebe, ki se usposablja,
– datum rojstva,
– naslov prebivališča,
– številka vozniškega dovoljenja in kategorija motornih vozil, za katero je voznik vključen v program usposabljanja,
– datum izvedbe usposabljanja.
III. CILJI IN VSEBINA PROGRAMA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA ZA VARNO VOŽNJO
8. člen
(pogoji za vključitev)
V program izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo se mora vključiti imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki doseže ali preseže 13 kazenskih točk, pa ne preseže 17 kazenskih točk.
9. člen
(vsebina programa izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo)
(1) Program izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo obsega:
– teoretični in
– praktični del.
(2) Program izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo obsega izvajanje nalog iz posameznih vsebin, na način, da se doseže določen cilj izobraževanja in usposabljanja.
(3) Vsebine, naloge in cilji izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo so določeni v Programu izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo, ki je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
10. člen
(izvajanje programa izobraževanja in usposabljanja)
(1) Program izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo se izvaja v skupinah do največ 12 udeležencev. Skupine se oblikujejo glede na razloge, zaradi katerih so bile imetnikom veljavnega vozniškega dovoljenja izrečene kazenske točke, in sicer na skupino voznikov z manj kot ½ kazenskih točk, pridobljenih zaradi vožnje pod vplivom psihoaktivnih snovi, in skupino voznikov z več kot ½ kazenskih točk, pridobljenih zaradi vožnje pod vplivom psihoaktivnih snovi.
(2) Teoretični del se izvede v obliki predavanj in razprave z udeleženci programa usposabljanja v obsegu 12 šolskih ur, pri čemer se predavanja izvedejo v trajanju največ 4 šolskih ur (šolska ura traja 45 minut) na dan.
(3) Praktični del se izvede v obliki treninga varne vožnje v obsegu 6 šolskih ur v enem dnevu, in sicer:
– z vozilom B kategorije, imetniki veljavnega vozniškega dovoljenja kategorije B, C, D ali D1;
– z vozilom A kategorije, imetniki veljavnega vozniškega dovoljenja le za vožnjo motornih vozil kategorije A;
– z vozilom A1 kategorije, imetniki veljavnega vozniškega dovoljenja le za vožnjo motornih vozil kategorije A1;
– z vozilom H kategorije, imetniki veljavnega vozniškega dovoljenja le za vožnjo motornih vozil kategorije H.
(4) Po izvedbi vsake vaje praktičnega dela usposabljanja se opravi razprava o pridobljenih spoznanjih voznikov.
(5) Osebe, ki imajo veljavno vozniško dovoljene le za vožnjo motornih vozil kategorije F, morajo namesto praktičnega dela programa izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo opraviti praktični prikaz varne uporabe traktorja in traktorskih priključkov v skladu s VI. točko Programa usposabljanja za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki iz Pravilnika o izvajanju programa usposabljanja za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki (Uradni list RS, št. 120/03), pri organizaciji, pooblaščeni za izvajanje tega programa na podlagi 157. člena zakona.
(6) Organizacija, pooblaščena za izvajanje programa izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo, mora za čas izvajanja programa v praktičnem delu udeležence usposabljanja dodatno nezgodno zavarovati.
11. člen
(pogoji za dokončanje programa izobraževanja in usposabljanja)
(1) Za dokončanje izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo po tem programu mora biti imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja prisoten pri izvedbi celotnega programa izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo.
(2) Po uspešno opravljenem izobraževanju in usposabljanju za varno vožnjo organizacija, pooblaščena za izvajanje programa izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo izda imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja potrdilo o opravljeni obveznosti. Potrdilo obsega navedbo podatkov:
– naziv in naslov organizacije, pooblaščene za izvajanje programa izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo,
– osebno ime udeleženca usposabljanja,
– datum rojstva udeleženca usposabljanja,
– naslov prebivališča udeleženca usposabljanja,
– datum začetka in zaključka programa usposabljanja,
– navedba vrste skupine, v katero je bil udeleženec programa usposabljanja vključen,
– številka potrdila o opravljenem programu usposabljanja ter
– podpis in žig organizacije, pooblaščene za izvajanje programa izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo.
(3) Organizacija, pooblaščena za izvajanje programa izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo mora voditi evidenco o izdanih potrdilih iz prejšnjega odstavka.
IV. VSEBINA PROGRAMA USPOSABLJANJA ZA IZVAJALCE PROGRAMA VADBE VARNE VOŽNJE IN SKUPINSKE DELAVNICE TER NAČIN OPRAVLJANJA PREIZKUSA ZNANJA
12. člen
(vsebina programa usposabljanja)
(1) Program usposabljanja za izvajalce programa usposabljanja za voznike začetnike v delu vadbe varne vožnje in skupinskih delavnic obsega:
– teoretični in
– praktični del.
(2) Program usposabljanja za izvajalce programa usposabljanja za voznike začetnike v delu vadbe varne vožnje in skupinskih delavnic obsega 50 ur teoretičnega in 24 ur praktičnega usposabljanja. Kot opravljen praktični del usposabljanja se kandidatu priznava tudi najmanj trikrat opravljena vadba varne vožnje, in sicer ob predložitvi potrdila o udeležbi in dnevnika o poteku vadbe varne vožnje.
(3) Usposabljanje izvajalcev programa usposabljanja za voznike začetnike v delih vadbe varne vožnje in skupinskih delavnic obsega izvajanje nalog iz posameznih vsebin, na način, da se doseže določen cilj usposabljanja. Vsebine, naloge in cilji so določeni v Programu usposabljanja za izvajalce programa vadbe varne vožnje in skupinske delavnice, ki je kot priloga 4 sestavni del tega pravilnika.
13. člen
(organizator usposabljanja)
Organizacija, ki izvaja program usposabljanja za izvajalce programa usposabljanja za voznike začetnike v delu vadbe varne vožnje oziroma skupinskih delavnic (v nadaljnjem besedilu: organizator usposabljanja) mora pripraviti učni načrt z razdelanim časovnim razporedom posameznih vsebin, ki ga mora pred začetkom usposabljanja posredovati v soglasje ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve.
14. člen
(izpit)
(1) Po končanem usposabljanju mora kandidat za izvajalca programa usposabljanja za voznike začetnike v delu vadbe varne vožnje opraviti izpit, ki obsega:
a) teoretični del:
– izdelava priprave za izvedbo teoretičnega dela programa vadbe varne vožnje,
– nastop – kandidat za izvajalca programa usposabljanja za voznike začetnike v delu vadbe varne vožnje izvede učno uro (na temo iz teoretičnega dela programa vadbe varne vožnje) in
– ustni zagovor;
b) praktični del:
– prikaz izvedbe praktičnih nalog z motornim vozilom tiste kategorije, za katero želi kandidat postati izvajalec programa usposabljanja za voznike začetnike v delu vadbe varne vožnje,
– izvedba praktičnih nalog (v funkciji izvajalca programa usposabljanja za voznike začetnike v praktičnem delu vadbe varne vožnje) z voznikom motornega vozila ustrezne kategorije in
– ustni zagovor.
(2) Po končanem usposabljanju mora kandidat za izvajalca programa usposabljanja za voznike začetnike v delu skupinskih delavnic opraviti izpit, ki obsega:
– izdelavo priprave za izvedbo skupinske delavnice po programu usposabljanja za voznike začetnike,
– nastop – kandidat za izvajalca programa usposabljanja za voznike začetnike v delu skupinske delavnice izvede predavanje v trajanju ene učne ure (na temo soočenja voznikov s tveganji, nesrečami in njihovimi posledicami) in
– ustni zagovor.
15. člen
(način preverjanja in ocenjevanja znanja ter usposobljenosti)
(1) Teoretični del izpita traja dve učni uri, praktični del pa največ dve uri. V navedenem času sme vsak ustni zagovor trajati največ 20 minut. Organizator usposabljanja izvede izpit najmanj en teden in najkasneje v roku 30 dni po zaključku izvedbe programa usposabljanja.
(2) Vsebina izpita temelji na nalogah in ciljih, ki so določeni s Programom usposabljanja za izvajalce programa vadbe varne vožnje in skupinske delavnice iz tretjega odstavka 12. člena tega pravilnika.
(3) Pri preverjanju usposobljenosti je treba upoštevati:
– zahtevnost obravnavane problematike,
– pripravo kandidata na izvedbo učne ure,
– izbiro tehnik in metod,
– sposobnost izražanja oziroma komunikativnost,
– uporabo učnih pripomočkov in opreme,
– kakovost izvedbe storitve,
– racionalno izrabo časa in
– upoštevanje pedagoških in didaktičnih načel.
(4) Za izvajanje izpita je pristojna komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za notranje zadeve. Izpit opravlja kandidat pred ožjo komisijo, ki jo sestavi organizator usposabljanja izmed imenovanih članov komisije. Ožja komisija opravlja delo v sestavi predsednika ali namestnika predsednika in najmanj dveh članov.
(5) Teoretični in praktični del izpita komisija oceni z oceno »uspešno« ali »neuspešno«. Če kandidat ni bil uspešen na teoretičnem ali praktičnem delu izpita, se šteje, da preizkusa usposobljenosti ni opravil.
(6) K praktičnemu delu izpita sme kandidat pristopiti po uspešno opravljenem teoretičnem delu izpita. Kandidat, ki ni bil uspešen na praktičnem delu izpita, sme ponovno opravljati praktični del izpita. Kandidat, ki tudi drugič ni bil uspešen na tem delu izpita, mora izpit ponovno opravljati v celoti.
(7) Pri svojem delu o ugotovitvah komisija vodi zapisnik.
16. člen
(potrdilo o opravljenem izpitu)
(1) Po uspešno opravljenem izpitu organizator usposabljanja najkasneje v osmih dneh od dneva, ko je kandidat uspešno opravil izpit, izda potrdilo o opravljeni obveznosti. Potrdilo obsega navedbo podatkov:
– naziv in naslov organizatorja usposabljanja,
– osebno ime udeleženca usposabljanja,
– datum rojstva udeleženca usposabljanja,
– naslov prebivališča udeleženca usposabljanja,
– datum opravljenega izpita,
– navedba dela programa usposabljanja za voznike začetnike, za izvajanje katerega je udeleženec usposabljanja opravil izpit,
– številka potrdila o opravljenem izpitu ter
– podpis in žig organizatorja izobraževanja.
(2) Organizator usposabljanja mora voditi evidenco o izdanih potrdilih iz prejšnjega odstavka.
V. VSEBINA PROGRAMA REDNEGA IZPOPOLNJEVANJA ZNANJA ZA IZVAJALCE PROGRAMA VADBE VARNE VOŽNJE IN SKUPINSKE DELAVNICE IN NAČIN OPRAVLJANJA PREIZKUSA ZNANJA
17. člen
(udeleženci rednega izpopolnjevanja znanja)
Izvajalci programa vadbe varne vožnje in skupinskih delavnic pri dodatnem usposabljanju voznika začetnika se morajo vsake tri leta udeležiti rednega izpopolnjevanja znanja s ciljem rednega obnavljanja in dopolnjevanja znanja na področju vzgoje voznikov začetnikov in stalnega seznanjanja s strokovnimi in zakonskimi novostmi.
18. člen
(trajanje)
Program rednega izpopolnjevanja znanja traja osem šolskih ur organiziranega izobraževalnega dela in se izvede strnjeno v enem dnevu.
19. člen
(program rednega izpopolnjevanja znanja)
(1) Program rednega izpopolnjevanja znanja obsega:
– predpise o varnosti cestnega prometa, načela varne vožnje in nevarnosti, ki nastanejo zaradi dejanj v prometu, ki niso v skladu s cestnoprometnimi predpisi,
– osnove psihologije z načeli etike in filozofije vožnje v cestnem prometu,
– teorija pouka (didaktika),
– poznavanje motornih vozil in
– poznavanje ter obvladovanje tehnike vožnje motornih vozil.
(2) Učni načrt programa rednega izpopolnjevanja znanja vsakokrat s sklepom določi minister, pristojen za notranje zadeve.
20. člen
(izvedba in preverjanje znanja)
(1) Program rednega izpopolnjevanja znanja glede na vsebino, določeno z učnim načrtom, izvaja organizator usposabljanja iz 13. člena tega pravilnika.
(2) Med izvedbo programa se sproti preverja znanje iz obravnavanih vsebin. Udeleženec usposabljanja mora biti za dokončanje programa prisoten na vseh urah izvedbe programa izpopolnjevanja znanja.
(3) Kandidatom, ki niso bili prisotni na vseh urah izvedbe programa izpopolnjevanja znanja, se omogoči dokončanje programa izpopolnjevanja znanja tako, da izdelajo seminarsko nalogo na temo, določeno iz vsebine učnega načrta.
(4) Organizator usposabljanja izda udeležencem programa izpopolnjevanja znanja potrdilo o dokončanju usposabljanja po tem programu. Pri izdaji potrdila se smiselno uporablja določba 16. člena tega pravilnika.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o izobraževalnem programu Seminar za voznike (Uradni list RS, št. 74/99).
(2) Imetniki veljavnega vozniškega dovoljenja, ki so se začeli usposabljati pred uveljavitvijo tega pravilnika, dokončajo usposabljanje po izobraževalnem programu Seminar za voznike, po katerem so se začeli usposabljati.
22. člen
(prehodna določba)
Določbe 2. do 7. člena tega pravilnika začnejo uporabljati najkasneje 13. avgusta 2010.
23. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 13. avgusta 2007.
Št. 007-139/2007
Ljubljana, dne 20. julija 2007
EVA 2007-1711-0006
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve
 
Soglašam!
 
mag. Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost