Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

3715. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o trgovanju s svežnji vrednostnih papirjev, stran 9546.

Na podlagi 227. in 246. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, ZTVP-1-UPB2) in določb Statuta Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, je uprava borze na seji dne 11. 6. 2007 sprejela spremembe in dopolnitve Pravilnika o trgovanju s svežnji vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 39/07), h katerim je Agencija za trg vrednostnih papirjev izdala soglasje z odločbo opr. št. 23/45/AG-07-(245), z dne 11. 7. 2007.
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L N I K A
o trgovanju s svežnji vrednostnih papirjev
1. člen
V 18. členu Pravilnika o trgovanju s svežnji vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 39/07) se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V primeru, ko se upošteva razdelitev delnic iz 99.a člena Pravil, mora borzni član v primeru izpolnitve poslov s svežnji iz 2. točke prvega odstavka tega člena, sklenjenimi pred presečnim datumom oziroma na presečni datum, katerih poravnava se izvede v dnevih po presečnem datumu, opraviti z upoštevanjem razdelitve delnic, tako da opravijo izpolnitev posla v skladu z drugim odstavkom 188.a člena Pravil.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Te spremembe in dopolnitve Pravilnika o trgovanju s svežnji vrednostnih papirjev se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh borze, veljati pa začnejo osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 11. junija 2007
Uprava Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana
 
dr. Marko Simoneti l.r.
predsednik uprave
 
Andrej Šketa l.r.
član uprave