Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

3707. Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu, stran 9529.

Na podlagi šestega odstavka 28. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 – popravek) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način in postopek pridobitve licence za opravljanje prevozov v cestnem prometu, dokumente, ki morajo biti v času vožnje v vozilu, postopek za pridobitev potrdila za opravljanje mednarodnih prevozov oseb za lastne potrebe, postopek za pridobitev licence Skupnosti, ter organe, pristojne za nadzor nad izdajanjem licenc.
2. člen
Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo enak pomen, kot ga določa Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 – popravek; v nadaljnjem besedilu: zakon), drugi predpisi s tega področja in mednarodne pogodbe.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV LICENCE
1. Pridobitev pravice do opravljanja prevozovv cestnem prometu
3. člen
(1) Pravica za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov ali blaga v cestnem prometu se pridobi z licenco.
(2) Domača pravna oseba in domača fizična oseba pridobita licenco pri izvajalcu upravnih nalog na podlagi podeljenega javnega pooblastila s strani ministra, pristojnega za promet (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj licenc). Licenca se pridobi za vrste prevozov določenih v drugem odstavku 19. členu zakona.
(3) Licence iz prvega odstavka tega člena ni potrebno pridobiti, če gre za vrste prevozov, določenih v tretjem odstavku 19. člena zakona.
(4) Za medicinske prevoze, za katere ni potrebno pridobiti licence, se štejejo prevozi z reševalnimi vozili, s katerimi se prevažajo invalidi, bolniki ali zdravstveno osebje. Za medicinski prevoz se šteje tudi prevoz, s katerim je organiziran prevoz bolnikov na terapije.
(5) Za humanitarne prevoze se štejejo prevozi, ki jih opravljajo registrirane humanitarne organizacije širšega družbenega pomena (rdeči križ ipd.) s svojimi vozili za lastne potrebe.
4. člen
(1) Za testna vozila, ki jih pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo s prodajo novih vozil, dajejo na preizkušnjo prevozniku, ni potrebno pridobiti izvoda licence, če testno obdobje ne traja več kot dva tedna in če testiranje poteka le na območju Slovenije.
(2) Prevoznik, ki ima vozilo iz prejšnjega odstavka na testiranju, mora imeti licenco za opravljanje tistih vrst prevozov, ki jih bo opravljal s testnim vozilom. Prav tako mora imeti prevoznik z osebo, ki vozilo daje v testiranje, sklenjeno pisno pogodbo, v kateri morajo biti med drugim navedeni podatki o točno določenem času testiranja (datum od–do) in o vozilu oziroma vozilih (znamka, tip, registrska številka, številka šasije in številka motorja). Izvod pogodbe mora biti ves čas vožnje v vozilu, s katerim se opravljajo testne vožnje.
(3) Prevoznik lahko opravlja z istim vozilom testiranje na način, kot je določen v prvem in drugem odstavku tega člena, samo enkrat.
5. člen
(1) Šteje se, da je licenca izdana ali odvzeta z dnem dokončnosti odločbe, s katero pristojni organ odloči o podelitvi oziroma odvzemu licence.
(2) Pogoji za začetek izvajanja prevozov so opredeljeni v 29. členu zakona.
(3) Licenco mora imeti prevoznik v prostorih sedeža podjetja. Izvod licence se mora med vožnjo nahajati v vozilu.
(4) Prevoznik, ki mu je bila odvzeta ali začasno odvzeta licenca, mora prenehati opravljati prevoze v cestnem prometu, za katere mu je bila odvzeta licenca, z dnem dokončnosti odločbe o odvzemu licence.
6. člen
(1) Pristojni inšpektor poda izdajatelju licence predlog za preklic veljavnosti in odvzem licence, če ugotovi, da domači prevoznik ne izpolnjuje predpisanih pogojev za pridobitev licence ali če ugotovi, da prevoznik opravlja prevoze v nasprotju z izdano licenco.
(2) Prevoznik opravlja prevoze v nasprotju z izdano licenco, če poleg posameznih vrst prevozov, za katere ima izdano licenco, opravlja tudi prevoze za katere licence ni pridobil oziroma niso navedeni v izvodu licence za to vozilo.
2. Pogoji za pridobitev licence
7. člen
Licenco lahko pridobi fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje iz 20. člena zakona.
8. člen
(1) Dober ugled se izkazuje na način, kot je določen v 24. členu zakona.
(2) Glede pogoja nekaznovanosti se upošteva določba Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo), po kateri pravne posledice obsodbe ne morejo nastati, če je bila storilcu za kaznivo dejanje izrečena denarna kazen, pogojna obsodba ali sodni opomin ali če mu je bila kazen odpuščena.
9. člen
(1) Finančna sposobnost se ugotavlja tako, da se sešteva vrednost vseh sredstev in predmetov, s katerimi oseba razpolaga.
(2) Za dokaz finančne sposobnosti šteje vsaj eno od dokazil, opredeljenih v drugem odstavku 22. člena zakona.
(3) Pri seznamu posameznih opredmetenih osnovnih sredstev, se upošteva vrednost osnovnih opredmetenih sredstev po neodpisani vrednosti. Vozila in druga osnovna sredstva, ki jih ima oseba v najemu, se ne upoštevajo pri ugotavljanju ustrezne finančne sposobnosti. Če so posamezna sredstva obenem prikazana v ustanovitvenem kapitalu in v seznamu opredmetenih osnovnih sredstev se upoštevajo samo enkrat.
(4) V primeru delno obremenjenih nepremičnin, se za ugotavljanje finančne sposobnosti upošteva neobremenjeni del nepremičnine.
(5) Iz pogodbe o namensko vezanem depozitu mora biti razvidno, da je depozit vložen z namenom zagotavljanja finančne sposobnosti za pridobitev licence in je vezan za čas trajanja licence. Če prevoznik zaide v likvidnostne težave, lahko depozit uporabi za premostitev teh težav, vendar mora najkasneje v šestih mesecih od dviga, depozit obnoviti oziroma mora izpolnjevati pogoj finančne sposobnosti z drugimi sredstvi. V primeru stečaja je depozit del stečajne mase. Kolikor prevoznik depozit prekine pred potekom licence, je o tem dolžan obvestiti izdajatelja licence, ki mora preveriti, če prevoznik tudi brez depozita izpolnjuje pogoj finančne sposobnosti.
(6) Garancija banke ali druge finančne institucije mora vsebovati jamstvo, da banka ali druga finančna institucija, za čas trajanja licence, jamči za vse finančne obveznosti prevoznika do višine, ki je potrebna za pridobitev licence in je opredeljena v prvem odstavku 22. člena zakona.
10. člen
(1) Kot dokazila za izpolnjevanje pogoja strokovne usposobljenosti odgovorne osebe za prevoze se štejejo spričevala in potrdila iz 26. člena zakona ter potrdila o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu v skladu s 138. členom zakona.
(2) Če odgovorna oseba za prevoze ni obenem tudi direktor oziroma samostojni podjetnik posameznik, je potrebno predložiti tudi pogodbo o zaposlitvi odgovorne osebe za prevoze in ustrezno pooblastilo iz katerega je razvidno, da ga je direktor oziroma samostojni podjetnik pooblastil za opravljanje nalog odgovorne osebe za prevoze.
11. člen
(1) Lastništvo vozil se dokazuje s kopijo prometnega dovoljenja, ki se jo priloži vlogi za izdajo licence. Kolikor ima oseba pravico uporabe vozila na podlagi najemne oziroma zakupne pogodbe ali lizing pogodbe, mora priložiti tudi kopijo te pogodbe.
(2) O vsakršni odpovedi najemne oziroma zakupne pogodbe ali lizing pogodbe, je prevoznik dolžan takoj obvestiti izdajatelja licence.
III. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV LICENCE
12. člen
(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki želi pridobiti licenco za opravljanje prevozov v cestnem prometu, vloži pri izdajatelju licenc vlogo za pridobitev licence v kateri navede naslednje podatke:
– firmo družbe ali samostojnega podjetnika posameznika, matično številka, davčno številka in sedež, pri samostojnem podjetniku posamezniku pa tudi njegovo osebno ime, EMŠO in stalno prebivališče,
– vrste prevozov, za katere želi pridobiti licenco,
– osebno ime, EMŠO, davčno številko in stalno prebivališče odgovorne osebe za prevoze, ki je za to ustrezno usposobljena oziroma ima pridobljeno ustrezno kvalifikacijo, podatki o usposobljenosti, ki jo je pridobila odgovorna oseba za prevoze in datum izdaje spričevala oziroma potrdila o strokovni usposobljenosti,
– skupno število motornih vozil, za katere želi pridobiti izvod licence.
(2) Izdajatelj licenc zaradi lažjega poslovanja lahko predpiše obrazec na katerem se poda vloga za izdajo licence kakor tudi druge potrebne obrazce za poslovanje s strankami. Če vloga ni izdana na predpisanem obrazcu, pa vsebuje vse podatke zahtevane s tem pravilnikom, se šteje za popolno in jo mora izdajatelj licenc obravnavati.
13. člen
(1) Vlogi iz prejšnjega člena vlagatelj priloži tudi dokazila o izpolnjevanju pogoja finančne sposobnosti.
(2) Seznam posameznih opredmetenih osnovnih sredstev in dokazilo o lastništvu neobremenjenih nepremičnin ne sme biti starejše od 90 dni.
14. člen
(1) Izdajatelj licenc odloči o izdaji licence skladno s tretjim odstavkom 27. člena zakona. Zoper odločbo o podelitvi licenc, je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za promet, v 15 dneh od prejema odločbe.
(2) Osebi, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje za pridobitev licence, izdajatelj licenc po dokončnosti odločbe o podelitvi licenc izroči tudi licence in izvode licenc za vozila, za katera je podal vlogo za izdajo licence.
(3) Izvodi licence vsebuje podatke, navedene v drugem odstavku 28. člena zakona.
(4) Licenca je tiskana na formatu A4, izvodi licence pa imajo dva dela z naslednjimi merami: razvit 148x105 milimetrov, prepognjen 74x105 milimetrov (kot prometno dovoljenje).
(5) Licenca in izvodi licence morajo biti zaščiteni proti ponarejanju in morajo imeti naslednje vrste zaščit:
– vodni tisk,
– UV zaščito in
– hologramsko zaščito.
(6) Obrazec licence in izvoda licence je določen v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
15. člen
(1) Licenca ter izvod licence se izda za čas, določen v prvem odstavku 28. člena zakona.
(2) Domači prevoznik, ki že ima veljavno licenco in želi pridobiti novo (v nadaljnjem besedilu: obnova licence), je dolžan najmanj dva meseca pred potekom veljavnosti licence vložiti vlogo za izdajo nove licence.
(3) Pri obnovi licence mora prevoznik vlogi za izdajo nove licence, poleg ostalih dokumentov, priložiti dokazila samo za tista vozila za katere se podatki spreminjajo oziroma so na novo pridobljena. Za vozila, za katere podatki ostajajo nespremenjeni oziroma so isti kot jih ima izdajatelj že v evidenci, prevoznik vlogi priloži izjavo, v kateri navede seznam vozil za katere podatki ostajajo nespremenjeni.
(4) Izdajatelj prevozniku istočasno z odločbo o podelitvi nove licence pošlje tudi licenco in izvode licenc za vozila.
16. člen
Domači prevoznik, ki preneha opravljati dejavnost prevozov, je dolžan o tem najkasneje v osmih dneh obvestiti izdajatelja licence in mu vrniti licenco ter vse izvode licenc.
17. člen
(1) V primeru spremembe vrste prevozov oziroma podatkov pomembnih za izdajo licence (npr. dodatna vozila, zamenjava vozil ipd.) morajo prevozniki izpolnjevati pogoje, določene z zakonom in tem pravilnikom.
(2) Glede sporočanja sprememb podatkov, ki so vezani na pogoje za izdajo licence, se uporablja določba 30. člena zakona.
(3) Kolikor prevoznik v roku 30 dni po odjavi vozila, pri izdajatelju licence prijavi drugo oziroma novo vozilo, lahko prevoznik izvod licence za odjavljeno vozilo zadrži in ga uporablja pri izvajanju cestnih prevozov, z drugim oziroma novim prijavljenim vozilom. V navedenem primeru mora prevoznik izdajatelju licence posredovati kopijo prometnega dovoljenja za odjavljeno vozilo ali izjavo prevoznika o datumu odjave vozila, kopijo prometnega dovoljenja za drugo oziroma novo prijavljeno vozilo ter kopije morebitnih najemnih oziroma zakupnih ali lizing pogodb. V primeru spremembe dokazil o finančni sposobnosti je potrebno priložiti novo dokazilo, ki izkazuje ustrezen finančni položaj, skladno z 22. členom zakona.
(4) Kolikor prevoznik pri izdajatelju licence prijavi drugo oziroma novo vozilo po preteku roka iz prejšnjega odstavka, je prevoznik izdajatelju licence dolžan vrniti izvod licence za odjavljeno vozilo, za drugo oziroma novo prijavljeno vozilo pa mu izdajatelj licence izda nov izvod licence na podlagi določbe tretjega odstavka 28. člena zakona.
IV. ODVZEM IN PREKLIC LICENCE
18. člen
Za postopek začasnega odvzema licence ali izvodov licence ter preklica in odvzema licence se uporabljata določbi 31. in 32. člena zakona.
V. DOKUMENTI V VOZILU
19. člen
(1) Voznik domačega prevoznika ali prevoznika Skupnosti mora imeti med vožnjo v vozilu dokumente določene v 33. členu zakona. V primeru, da je voznik državljan države nečlanice Evropske Unije in opravlja mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu na podlagi izdane licence Skupnosti, mora imeti med vožnjo v vozilu tudi potrdilo za voznike, v skladu z Uredbo Sveta 92/881/EGS z dne 26. marca 1992 o dostopu na trg znotraj Skupnosti pri cestnem prevozu blaga na ozemlju države članice ali z njega ali prek ozemlja ene ali več držav članic (UL L št. 95 z dne 9. 4. 1992, str. 1, z vsemi spremembami).
(2) Vlogi za izdajo potrdila, navedenega v prejšnjem odstavku, je potrebno priložiti kopijo delovnega dovoljenja, izdanega za opravljanje del voznika, številko zdravstvenega zavarovanja, kopijo osebnega dokumenta, kopijo pogodbe o zaposlitvi in kopijo vozniškega dovoljenja.
(3) Kadar se na podlagi določb zakona zahteva v vozilu pogodba o zaposlitvi, mora imeti voznik kopijo pogodbe o zaposlitvi ves čas opravljanja cestnih prevozov v vozilu (npr. avtotaksi prevozi …).
VI. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV POTRDILA ZA OPRAVLJANJE MEDNARODNIH PREVOZOV OSEB ZA LASTNE POTREBE
20. člen
(1) Za postopek pridobitve, preklica in odvzema potrdila o opravljanju mednarodnih prevozov oseb za lastne potrebe ter spremembe podatkov se smiselno uporabljajo določbe zakona in tega pravilnika, ki urejajo pridobitev, preklic, odvzem in spremembo podatkov licence.
(2) Mednarodni prevozi oseb za lastne potrebe se lahko opravljajo samo na podlagi potrdila, ki ga izda izdajatelj licence v skladu z Uredbo Komisije 98/2121/ES z dne 2. oktobra 1998 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 684/92 in Uredbe Sveta (ES) št. 12/98 glede dokumentov za avtobusni prevoz potnikov (UL L št. 268 z dne 3. 10. 1998, str. 10, z vsemi spremembami).
VII. LICENCA SKUPNOSTI
21. člen
(1) Mednarodni cestni prevoz potnikov ali blaga se sme izvajati znotraj držav članic Evropske skupnosti le na podlagi licence Skupnosti.
(2) Licenco Skupnosti izda izdajatelj licence na vlogo domačega prevoznika, ki v cestnem prometu prevaža potnike in blago, če izpolnjuje pogoje iz 20. člena zakona.
22. člen
(1) Glede pogojev in postopka za pridobitev licence Skupnosti, preklic, odvzem, spremembo podatkov ter drugih pravic in obveznosti povezanih z licenco Skupnosti, se smiselno uporabljajo določbe zakona in tega pravilnika, ki urejajo pridobitev, preklic, odvzem in spremembo podatkov licence.
(2) Če izdajatelj licence prevozniku izreče ukrep začasnega odvzema licence ali izvodov licence Skupnosti ali prekliče veljavnost in odvzame licenco Skupnosti, o tem takoj obvesti Direkcijo in ministrstvo, pristojno za promet, ki o tem takoj obvesti Komisijo Evropskih skupnosti.
23. člen
(1) Osebi, ki opravlja oziroma želi opravljati prevoze v cestnem prometu samo v Republiki Sloveniji (prevozi v notranjem cestnem prometu), se izda licenca in izvodi licence.
(2) Osebi, ki opravlja oziroma želi opravljati prevoze v mednarodnem in notranjem cestnem prometu, se izda samo licenca Skupnosti in izvodi licence Skupnosti. Za prevoze blaga v mednarodnem cestnem prometu se izda licenca Skupnosti za mednarodni prevoz blaga, za avtobusne prevoze potnikov v mednarodnem cestnem prometu pa se izda licenca Skupnosti za mednarodni avtobusni prevoz potnikov v cestnem prometu.
24. člen
(1) Licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu in izvode licence Skupnosti, ki ustrezajo številu vozil, izda izdajatelj licence, skladno z obrazcem licence Skupnosti, ki ga določa Uredba Sveta 92/881/EGS z dne 26. marca 1992 o dostopu na trg znotraj Skupnosti pri cestnem prevozu blaga na ozemlju države članice ali z njega ali prek ozemlja ene ali več držav članic (UL L št. 95 z dne 9. 4. 1992, str. 1, z vsemi spremembami), licenco Skupnosti za mednarodni avtobusni prevoz potnikov v cestnem prometu in izvode licence Skupnosti, ki ustrezajo številu vozil, pa izda izdajatelj licence, skladno z obrazcem licence Skupnosti, ki ga določa Uredba Sveta 92/684/EGS z dne 16. marca 1992 o skupnih pravilih za mednarodni avtobusni prevoz potnikov (UL L št. 74 z dne 20. 3. 1992, str. 1, z vsemi spremembami).
(2) Obrazci iz prejšnjega odstavka morajo imeti naslednje vrste zaščit proti ponarejanju:
– vodni tisk
– UV zaščito in
– hologramsko zaščito.
25. člen
(1) Strokovni in upravni nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo izvajanja javnega pooblastila izdajatelja licenc opravlja, v skladu z določili zakona, ministrstvo, pristojno za promet. Izdajatelj je ministrstvu, pristojnemu za promet, dolžan dati na razpolago vse podatke povezane z izdajanjem licenc kakor tudi vsa potrebna pojasnila. Na zahtevo ministrstva, pristojnega za promet, mora izdajatelj pripraviti tudi poročilo o svojem delu, ki vsebuje najmanj bazo podatkov o izdanih licencah do datuma izdelave poročila, število do takrat izdanih licenc, morebitne statistične podatke, podatke o izpolnjevanju pogojev za pridobitev licence in morebitne težave, s katerimi se srečuje izdajatelj licenc pri svojem delu.
(2) V primeru ugotovljenih nepravilnosti se z odločbo odredijo ukrepi, s katerimi se te nepravilnosti odpravijo.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Licence in njeni izvodi, ki so bili izdani do začetka veljavnosti zakona, ostanejo v veljavi in veljajo do izteka njihove veljavnosti. Vse licence in izvodi licenc, ki so bili izdani po začetku veljavnosti zakona se zamenjajo skladno z določili zakona ter tega pravilnika, pri čemer se licence in izvodi licenc zamenjano z obrazci, določenimi v tem pravilniku. Prevoznik je v takšnem primeru dolžan vrniti licence in izvode licenc takoj po zamenjavi.
27. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02 in 108/03).
28. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-90/2007/25-0082757
Ljubljana, dne 19. julija 2007
EVA 2007-2411-0009
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti