Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2007 z dne 29. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2007 z dne 29. 6. 2007

Kazalo

3032. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-F), stran 7751.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-F)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. junija 2007.
Št. 001-22-68/07
Ljubljana, dne 27. junija 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DRŽAVNEM TOŽILSTVU (ZDT-F)
1. člen
V Zakonu o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 34/07 - uradno prečiščeno besedilo in 40/07) se za petim odstavkom 12. člena dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»Državno tožilstvo ima na podlagi tega zakona ali drugih zakonov, ki določajo njegove naloge in pristojnosti, zaradi obravnavanja in reševanja posamezne zadeve pravico do brezplačnega dostopa oziroma do brezplačnega neposrednega elektronskega dostopa do evidence zaprtih oseb, kazenske evidence, evidence kazenskih točk, evidence prekrškov in vseh javnih knjig, registrov in drugih uradnih evidenc, ki jih upravljajo organi javnega sektorja v informatizirani obliki. V navedene zbirke podatkov dostopa z navedbo osebnega imena in naslova prebivališča obdolženca, obtoženca ali stranke sodnega postopka, navedbo namena dostopa ter opravilne številke zadeve državnega tožilstva. Državno tožilstvo lahko v podatke iz zbirk podatkov vpogleda, jih kopira, prepiše ali izpiše ter nadalje obdeluje v postopkih, kjer izvršuje svoje zakonsko določene naloge in pristojnosti.
Pri dostopu do kazenske evidence, evidence prekrškov, evidence zaprtih oseb in drugih zbirk osebnih podatkov, evidenc ali registrov, ki vsebujejo občutljive osebne podatke, se način dostopa in sistem zavarovanja osebnih podatkov določi v državnotožilskem redu, po pridobitvi predhodnega soglasja Informacijskega pooblaščenca.«.
Dosedanji šesti odstavek postane osmi odstavek.
2. člen
27.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»27.a člen
Državni tožilec je dolžan izvajati izobraževanje za funkcijo državnega tožilca, tožilsko osebje in tožilske pripravnike pod pogoji, ki so določeni v tem zakonu ali v državnotožilskem redu.«.
3. člen
Za 27.a členom se dodata 27.b in 27.c člen, ki se glasita:
»27.b člen
Dežurstvo je posebna oblika dela, s katero se zagotavlja, da lahko državni tožilec opravlja usmerjanje predkazenskega postopka, zagotavlja udeležbo pri procesnih dejanjih in drugih opravilih predkazenskega postopka ter druga nujna dejanja, določena v zakonu, ki ureja kazenski postopek, in v drugih zakonih. Sestavljeno je iz aktivnega dela, ko državni tožilec v času dežurstva opravlja svoja dela in naloge, in neaktivnega dela.
Aktivne ure v dežurstvu, ki jih državni tožilec opravi v okviru polnega delovnega časa, se vrednotijo kot delo v okviru polnega delovnega časa. Aktivne ure dežurstva, ki jih državni tožilec opravi prek polnega delovnega časa, se vrednotijo kot delo preko polnega delovnega časa. Neaktivne ure dežurstva, ki jih državni tožilec opravi preko polnega delovnega časa, se štejejo v delo preko polnega delovnega časa, in se vrednotijo enako kot delo v okviru polnega delovnega časa.
Aktivne in neaktivne ure iz tega člena se določijo glede na evidentirano količino dela. Merila za opredelitev aktivnih in neaktivnih ur se določijo z državnotožilskim redom.
Plačilo za dežurstvo se všteva v osnovo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
27.c člen
Pripravljenost pomeni dosegljivost državnega tožilca po telefonu ali s pomočjo drugih sredstev za potrebe iz prvega odstavka 27.b člena tega zakona.
Ure pripravljenosti se ne štejejo v delovni čas. Če državni tožilec v času pripravljenosti prevzame opravljanje nalog iz 27.b člena tega zakona, se aktivne ure vrednotijo in evidentirajo kot aktivne ure v času dežurstva. Za čas aktivnih ur mu ne pripada dodatek za pripravljenost.«.
4. člen
Tretji odstavek 30. člena se črta.
5. člen
30.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»Državnemu tožilcu pripadajo dodatki v skladu s pogoji in višino, kakor jih določa zakon, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.«.
6. člen
30.b člen se črta.
7. člen
Prvi odstavek 30.c člena se črta.
V drugem odstavku se črta beseda »drugih«.
8. člen
V prvem odstavku 34. člena se za besedo »ter« doda besedi »kadrovsko evidenco«.
9. člen
Četrti odstavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Število pripravniških mest iz prejšnjega odstavka določi minister, pristojen za pravosodje, na predlog generalnega državnega tožilca in po predhodnem mnenju državnotožilskega sveta.«.
10. člen
Drugi odstavek 60. člena se črta.
Dodajo se novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»Dežurna služba na državnih tožilstvih se izvaja kot dežurstvo in pripravljenost (v nadaljnjem besedilu: način izvajanja dežurne službe).
Merila za določitev načina izvajanja dežurne službe se podrobneje določijo v državnotožilskem redu.
Vodja državnega tožilstva odloči o načinu izvajanja dežurne službe državnega tožilstva po predhodnem soglasju generalnega državnega tožilca.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 17/06) v 32. členu preneha veljati besedilo », uporabljati pa se začne z dnem začetka uporabe Odloka o plačah funkcionarjev«.
12. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 700-06/90-4/35
Ljubljana, dne 19. junija 2007
EPA 1489-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost