Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2007 z dne 26. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2007 z dne 26. 6. 2007

Kazalo

3023. Odlok o občinskih taksah, stran 7719.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB – Uradni list RS, št. 100/05), 17. člena Zakona o prekrških (UPB – Uradni list RS, št. 3/07) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 4. junija 2007 sprejel
O D L O K
o občinskih taksah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
Ta odlok določa obveznost plačila občinskih taks na območju Občine Žalec, vrsto in višino takse, zavezance za plačilo takse, postopek odmere, obračuna in plačila takse. Vrsta in višina takse je določena v tarifi občinskih taks, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
(taksni predmeti in storitve)
V Občini Žalec so predpisane občinske takse za naslednje predmete in storitve:
– uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev,
– oglaševanje na javnih mestih,
– parkiranje na javnih površinah,
– uporabo javnega prostora za kampiranje,
– druge oblike uporabe javne površine, ko tako določa zakon.
Plačilo občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se ne zahteva, če je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.
3. člen
(postavitev taksnega predmeta)
Taksni zavezanci morajo pred postavitvijo taksnega predmeta ali izvajanjem storitve na javni površini pridobiti dovoljenje oziroma soglasje pristojnega občinskega oddelka.
Taksni zavezanci so dolžni vsako spremembo taksnega predmeta ali izvajanje storitve oziroma spremembo zavezanca prijaviti pristojnemu občinskemu oddelku v roku 15 dni od nastale spremembe.
Taksnih predmetov ali izvajanje storitev, za katere je potrebno dovoljenje oziroma soglasje iz prvega odstavka tega člena, ni dovoljeno spreminjati brez dovoljenja pristojnega občinskega oddelka.
4. člen
(višina občinske takse)
Občinska taksa se določa v točkah.
Višine občinskih taks za posamezne taksne predmete in storitve ter taksne oprostitve so v obliki točkovnega sistema določene v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
Taksa se plača po vrednosti točke na dan odmere.
Župan enkrat letno s sklepom določa vrednost točke za obračun občinskih taks iz prvega odstavka tega člena, in sicer v mesecu januarju na podlagi letnega gibanja rasti cen na drobno, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije.
5. člen
(taksni zavezanci)
Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost ali fizična oseba, ki uporablja predmete ali izvaja storitve, za katere so s tem odlokom določene takse (v nadaljevanju: taksni zavezanec).
6. člen
(nastanek in prenehanje taksne obveznosti)
Taksna obveznost nastane z začetkom uporabe ali namestitve taksnega predmeta oziroma začetkom izvajanja storitve, preneha pa z dnem odstranitve ali prenehanja uporabe oziroma s prenehanjem izvajanja storitve.
Okoliščina, da zavezanec taksnega predmeta začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
7. člen
(prijava taksne obveznosti)
Taksni zavezanec je dolžan prijaviti nastanek taksne obveznosti pristojnemu občinskemu oddelku, v 15 dneh od njenega nastanka, če ni v taksni tarifi drugače določeno.
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o zavezancu, čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta in opis taksnega predmeta (površina, število ipd.) ter vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev višine občinske takse.
Taksni zavezanec je dolžan pristojnemu občinskemu oddelku prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun občinske takse.
8. člen
(odmera občinskih taks)
Občinske takse odmerja, pobira, izterjuje ter evidentira plačevanje Davčni urad Celje, Izpostava Žalec, na podlagi prijav zavezancev, izdanih dovoljenj pristojnih organov in prijav občinskega oddelka, pristojnega za inšpekcijski nadzor. Postopek odmere se izvaja skladno z določili tega odloka, Zakona o davčnem postopku in Zakona o davčni službi ter v skladu s pogodbo, ki jo skleneta Davčna uprava Republike Slovenije in Občina Žalec.
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti, se odmeri taksa po podatkih, ki jih pridobi pristojni občinski organ inšpekcijskega nadzora.
9. člen
(plačilo občinske takse)
Občinske takse plačujejo zavezanci enkrat letno tako, kot je določeno z odločbo.
Če taksni zavezanec ne plača takse v predpisanem roku, se ta prisilno izterja.
10. člen
(oprostitve plačila takse)
Občinske takse ne plačujejo občinski organi, krajevne in mestna skupnost v Občini Žalec ter javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je Občina Žalec.
Glede na namen se občinska taksa ne plačuje za kulturne, športne in humanitarne prireditve, prireditve, ki jih organizirajo društva, ustanovljena v javnem interesu s sedežem v Občini Žalec, ter za objave sponzorjev teh prireditev na prireditvenem prostoru. Taksa se ne plačuje za objave političnih strank in neodvisnih kandidatov v predvolilnem obdobju.
Poleg oprostitev iz taksne tarife tega odloka lahko župan na predlog pristojnega občinskega oddelka oprosti posamezne zavezance plačila takse, kadar gre za prireditev ali dejavnost, ki je posebnega pomena za razvoj turizma, kulture ali športa v Občini Žalec.
Župan Občine Žalec lahko na predlog pristojnega občinskega oddelka oprosti taksnega zavezanca plačila občinske takse, če gre za taksne predmete v zvezi:
– s prireditvami in aktivnostmi širšega promocijskega pomena, ki promovirajo Občino Žalec, pod pogojem, da se ne financirajo s strani udeležencev prireditve,
– s prireditvami in promocijami, ki jih organizira Občina Žalec, krajevne in mestna skupnost, država ter javna podjetja in zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Žalec,
– s prireditvami in aktivnostmi humanitarnih organizacij in društev,
– aktivnostmi za revitalizacijo starega dela mesta Žalec.
II. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
11. člen
(nadzor nad izvajanjem odloka)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo občinski oddelki, pristojni za področje gospodarskih javnih služb, financ in inšpekcijskega nadzora.
12. člen
(ukrepanje občinskega organa inšpekcijskega nadzora)
Pristojni občinski organ inšpekcijskega nadzora ugotavlja ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena ter preverja resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti.
V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so bili v prijavi taksne obveznosti navedeni neresnični podatki, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, ali občinska taksa ni bila plačana v celoti, lahko pristojni občinski organ za inšpekcijski nadzor odredi na stroške taksnega zavezanca odstranitev taksnega predmeta z javne površine ali prekinitev izvajanja taksne storitve na javni površini za čas do izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev in uporabo taksnega predmeta ali za izvajanje taksne storitve na javni površini določa ta odlok.
III. DOLOČBE O SANKCIJAH
13. člen
(sankcioniranje taksnih zavezancev)
Z globo 1.200 EUR se sankcionira za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če:
– ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem odloku (7. člen),
– v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, vplivajo na odmero taksne obveznosti (7. člen).
Z globo 800 EUR se sankcionira posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 400 EUR se sankcionira odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 300 EUR se sankcionira fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(vrednost točke taksnih tarif)
Z dnem uveljavitve odloka o občinskih taksah v Občini Žalec znaša vrednost točke taksnih tarif 0,0754 EUR.
15. člen
(taksna obveznost ob uveljavitvi odloka)
Zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že opravljajo taksno storitev oziroma imajo že nameščene taksne predmete, so dolžni taksno obveznost prijaviti pristojnemu občinskemu oddelku najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka. Taksna obveznost v tem primeru nastane z dnem začetka veljavnosti tega odloka.
16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 17/97, 38/98, 25/00, 82/04, 23/06).
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-0001/2007-26
Žalec, dne 4. junija 2007
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.
           TARIFE OBČINSKIH TAKS

  Tarifa št. 1
  Za uporabo javnih površin za prirejanje razstav in drugih
zabavnih prireditev (zabavišča, luna parki in podobno) znaša
taksa za vsak uporabljen m2 dnevno:

+-------------------------------------------------+------------+
|1.1. za urejene in vzdrževane površine      |  5,0 točk|
+-------------------------------------------------+------------+
|1.2. za cirkuse in zabavne parke na       |  3,0 točk|
|nevzdrževanih javnih površinah          |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|1.3. za druge uporabnike na nevzdrževanih javnih |  2,0 točk|
|površinah                    |      |
+-------------------------------------------------+------------+


  Pojasnila:
  1. Z javno površino po tej tarifi se štejejo ceste,
pločniki, ulice, trgi, parkirišča in zelenice, druge urejene in
neurejene javne površine na območju Občine Žalec, ki so v lasti
oziroma je imetnik pravice uporabe Občina Žalec.
  2. Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali
prireditelj razstav in drugih zabavnih prireditev.

  Tarifa št. 2
  Za oglaševanje na javnih mestih, za reklamne napise, objave,
oglase in sporočila, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače
označeni, se plača komunalna taksa glede na velikost:
  2.1. če so stalnega značaja – letno, glede na velikost:
+-----------------------------+---------------+----------------+
|               |      Točk|      Točk|
|               |  enostransko|   dvostransko|
+-----------------------------+---------------+----------------+
|do 0,5 m2          |      500|      1.000|
+-----------------------------+---------------+----------------+
|od 0,5m2 do 2,5m2      |     1.500|      3.000|
+-----------------------------+---------------+----------------+
|za vsak nadaljnji začeti m2 |      500|      1.000|
|plus             |        |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|za jumbo pano        |     8.000|     16.000|
+-----------------------------+---------------+----------------+


  2.2. za prenosne reklamne objekte (prenosne table, panoji in
transparenti), ki nimajo trajnega značaja, glede na velikost,
na dan:
+-----------------------------+---------------+----------------+
|               |      Točk|      Točk|
|               |  enostransko|   dvostransko|
+-----------------------------+---------------+----------------+
|do 0,7 m2          |       4|        8|
+-----------------------------+---------------+----------------+
|od 0,71 m2 do 2,5m2     |       10|       20|
+-----------------------------+---------------+----------------+
|od 2,5m2 do 12,5m2      |       30|       60|
+-----------------------------+---------------+----------------+


  2.3. za plakate, za vsakega izobešenega 7 točk
  2.4. za zastavo, za vsako izobešeno, na dan: 2,5 točke

  Pojasnila:
  1. Kot oglaševanje stalnega značaja po tarifi 1.1. se šteje
oglaševanje na stenskih in samostoječih tablah oziroma panojih,
svetlobne table, slikovno ali pisano obdelane stene zgradb,
svetlobni in vrtljivi prikazovalniki, obešanke na drogovih
javne razsvetljave, napisi na markizah in ograjah, napisi,
znaki, nalepke in drugi simboli dejavnosti, izdelka in podobno,
oglaševalne vitrine, oglaševanje na vozilih in prikolicah s
plakati in podobnimi načini oglaševanja.
  2. Za javno mesto po tej tarifi se štejejo ceste, pločniki,
ulice, trgi, parkirišča in zelenice, druge urejene in neurejene
javne površine na območju Občine Žalec, ki so v lasti oziroma
je imetnik pravice uporabe Občina Žalec.
  3. Taksni zavezanci po tej tarifi so pravne in fizične
osebe, ki izvajajo oglaševanje oziroma reklamiranje ali za
katere se oglaševanje, reklamiranje izvaja. Če tako
opredeljenih taksnih zavezancev ni mogoče identificirati, so
taksni zavezanci lastniki taksnih predmetov.
  4. Plačila občinske takse po tej tarifi so v okviru svojih
dejavnosti oproščene objave občinskih organov, organov
krajevnih in mestne skupnosti, političnih strank v času volilne
kampanje, objave kulturnih in športnih prireditev, ki jih iz
svoje dejavnosti objavljajo društva s sedežem v Občini Žalec,
reklamni napisi, ki opozarjajo na naravne in kulturne
znamenitosti ter objave dobrodelnih in humanitarnih
organizacij.
  5. Za taksni predmet se ne šteje zakonsko obvezna označba
dejavnosti pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika,
nameščena pri vhodu v poslovni objekt, prostor.

  Tarifa št. 3
  Za uporabo javnih površin za parkiranje znaša taksa dnevno
za vsak začeti m2:
  3.1. asfaltirane, tlakovane, betonske in podobne utrjene
površine
+------------------------------------------+-------------------+
|                     |     1,5 točke|
+------------------------------------------+-------------------+
|3.2. za utrjene makadamske površine    |     1,0 točke|
+------------------------------------------+-------------------+
|3.3. druge (neutrjene) površine      |     0,5 točke|
+------------------------------------------+-------------------+


  Pojasnila:
  1. Taksni predmet je začasna uporaba javne površine za
določen namen, ki ne predstavlja izvirne namembnosti tega
prostora (parkiranje ob večjih političnih, zabavnih ali
gospodarsko-pridobitnih prireditvah) in ki je dovoljena na
podlagi ustreznega občinskega akta.

  Tarifa št. 4
  Za uporabo javnega prostora za kampiranje znaša taksa dnevno
za vsak začeti m2:
+------------------------------------------+-------------------+
|4.1. asfaltirane, betonske, tlakovane in |     1,5 točke|
|podobne utrjene površine         |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|4.2. utrjene makadamske površine     |     1,0 točke|
+------------------------------------------+-------------------+
|4.3. zelene površine           |     2,0 točke|
+------------------------------------------+-------------------+
|4.4. druge (neutrjene in nevzdrževane)  |     0,5 točke|
|površine                 |          |
+------------------------------------------+-------------------+


  Pojasnila:
  1. Z javnim prostorom po tej tarifi se štejejo ceste,
pločniki, ulice, trgi, parkirišča in zelenice, druge urejene in
neurejene javne površine in prostori na območju Občine Žalec,
ki so v lasti oziroma je imetnik pravice uporabe Občina Žalec.
  2. Taksni predmet je začasna uporaba javne površine za
določen namen (kot npr. šotoriti), ki ne predstavlja izvirne
namembnosti tega prostora.

AAA Zlata odličnost