Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2007 z dne 26. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2007 z dne 26. 6. 2007

Kazalo

3020. Odlok o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v Občini Vrhnika, stran 7710.

Na podlagi 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 ter Uradni list RS, št. 30/98), 30. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05 in 118/06), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Zakon o prekrških (UPB4 – Uradni list RS, št. 3/07), Odločbe US: U-I-150/92 ter Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06) je Občinski svet Občine Vrhnika na 5. redni seji dne 31. 5. 2007 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v Občini Vrhnika
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok ureja način izvajanja lokalne gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (v nadaljevanju: dejavnost sistemskega operaterja).
Dejavnost sistemskega operaterja obsega vzdrževanje in razvoj omrežja, upravljanje omrežja, zagotavljanje priključitve na omrežje, omogočanje dostopa do omrežja in zagotavljanje potrebnih podatkov.
Izvajalec lokalne gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja (v nadaljevanju: sistemski operater) v javnem interesu izvaja obveznosti iz javne službe, zlasti varnost obratovanja, zagotavljanje zanesljive dobave zemeljskega plina in storitev pod splošnimi pogoji vsakomur, redno in trajno obratovanje, zagotavljanje predpisane kvalitete in razumne cene dobavljenega zemeljskega plina oziroma storitev ter varovanje okolja, kar vključuje skrb za energetsko učinkovitost in izboljšanje lokalnih podnebnih razmer.
2. člen
(opredelitev pojmov)
1. Agencija za energijo: je javna agencija, katere ustanovitelj je Republika Slovenija. Pravice ustanovitelja izvršuje vlada. Agencija opravlja regulatorne, razvojne in strokovne naloge na energetskem področju z namenom, da zagotovi pregledno in nepristransko delovanje trga z električno energijo in zemeljskim plinom v interesu vseh udeležencev.
2. Distribucijsko omrežje: je energetsko omrežje od prenosnega omrežja do končnega odjemalca, katerega delovni tlak je manjši ali enak 1 bar.
3. Omrežnina: je del cene za uporabo omrežij, ki je namenjen plačevanju izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti sistemskih operaterjev distribucijskih in prenosnih omrežij in pokrivanje stroškov sistemskih storitev.
4. Odjemalec: je pravna ali fizična oseba, ki je na pogodbeni osnovi oskrbovana z energijo ali gorivi za lastno rabo ali za nadaljnjo prodajo.
5. Obnovljivi viri energije: so viri energije, ki se v naravi ohranjajo in v celoti ali pretežno obnavljajo, zlasti pa energija vodotokov, vetra in biomase ter geotermalna in neakumulirana sončna energija.
6. Plinski priključek: je odcepni cevovod izpeljan od odcepa na sekundarnem plinovodu, po najkrajši poti do mesta na fasadi objekta, zaključen s požarno pipo.
7. Sistemski operater: je pravna ali fizična oseba, ki je v skladu s tem odlokom določena za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja na posameznem omrežju.
8. Uporabnik omrežja: je pravna ali fizična oseba, ki iz omrežja odjema ali v omrežje oddaja zemeljski plin.
3. člen
(opredelitev javne službe)
Gospodarska javna služba dejavnost sistemskega operaterja obsega:
– zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo zemeljskega plina,
– obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja na podlagi Načrta razvojnih programov in letnega plana Občine Vrhnika,
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, da omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja,
– zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost omrežja,
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja,
– zagotavljanje potrebnih podatkov sistemskim operaterjem sosednjih omrežij,
– zagotavljanje potrebnih podatkov upravičenim odjemalcem za učinkovito uveljavljanje dostopa do omrežja,
– napoved porabe zemeljskega plina z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih,
– upravljanje z vsemi objekti, omrežjem in napravami sistema oskrbe s plinom v Občini Vrhnika po načelu dobrega gospodarja.
4. člen
(območje izvajanja javne službe)
Javna služba se izvaja na območju Občine Vrhnika.
5. člen
(sistemski operater)
Sistemski operater službe distribucije zemeljskega plina v Občini Vrhnika je Komunalno podjetje Vrhnika, d.d., ki ima izključno pravico distribucije zemeljskega in drugega energetskega plina do 1. 1. 2011 z možnostjo podaljšanja do 1. 1. 2015.
6. člen
(javna pooblastila)
Sistemski operater ima pri izvajanju javne službe naslednja javna pooblastila:
– daje smernice in mnenja na prostorske akte skladno s predpisi o urejanju prostora,
– določa projektne pogoje pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– izdaja sistemska obratovalna navodila,
– izdaja splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja,
– daje soglasje k projektnim rešitvam skladno s predpisi o graditvi objektov za posege in projektnimi pogoji, ki se nanašajo ali imajo vpliv na omrežje, s katerim upravlja sistemski operater,
– izdaja soglasja k priključitvi na plinovodni sistem.
7. člen
(omrežnina)
Vse naloge in dejavnosti, ki predstavljajo javno službo sistemskega operaterja, se financirajo iz omrežnine, ki jo plačujejo uporabniki omrežja sistemskemu operaterju.
Višino omrežnine določi sistemski operater v skladu z akti, ki jih na podlagi Energetskega zakona izda Agencija za energijo. Pred objavo omrežnine v Uradnem listu RS mora pridobiti soglasje Agencije za energijo.
Sistemski operater zaračunava uporabnikom omrežnino, v skladu z Energetskim zakonom, Aktom o določiti omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika, Tarifnega sistema za distribucijsko omrežje zemeljskega plina Komunalnega podjetja Vrhnika, d.d. in drugimi predpisi.
8. člen
(drugi prihodki sistemskega operaterja)
Sistemski operater pridobiva prihodke tudi od izdelave priključkov in ostalih prihodkov, ki izvirajo iz opravljanja dejavnosti sistemskega operaterja in se uporabljajo za investicijsko vzdrževanje in gradnjo plinovodnega omrežja.
9. člen
(pregled zmogljivosti)
Sistemski operater vsaki dve (2) leti pripravi in objavi pregled, ki vsebuje:
– manjkajoče proizvodne in transportne zmogljivosti,
– potrebe po medsebojni povezavi z drugimi omrežji,
– napoved porabe zemeljskega plina za naslednjih 5 (pet) let.
10. člen
(sistemska obratovalna navodila)
Sistemski operater izda oziroma uskladi v roku 6 mesecev po objavi tega odloka sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (v nadaljevanju: sistemska obratovalna navodila), ki urejajo obratovanje in način vodenja distribucijskega omrežja zemeljskega plina.
Sistemska obratovalna navodila predvsem obsegajo:
– tehnične in druge pogoje za obratovanje omrežij z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe z zemeljskim plinom,
– način zagotavljanja sistemskih storitev,
– postopke za obratovanja distribucijskih omrežij v kriznih stanjih,
– tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko omrežje,
– tehnične pogoje za medsebojne priključitve in delovanja omrežij različnih sistemskih operaterjev.
Pred objavo sistemskih obratovalnih navodil mora sistemski operater pridobiti soglasje Agencije za energijo.
Sistemski operater mora sistemska obratovalna navodila objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije, v Uradnih objavah Našega časopisa in na svoji spletni strani.
11. člen
(splošni pogoji)
Splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja (v nadaljevanju: splošni pogoji) pripravi in sprejme oziroma uskladi v 6 mesecih po objavi tega odloka po javnem pooblastilu izvajalec javne službe v skladu z metodologijo, ki jo določi Agencija za energijo. Pred objavo splošnih pogojev je potrebno pridobiti soglasje Agencije za energijo in Občinskega sveta Občine Vrhnika.
Sistemski operater mora splošne pogoje objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije, v Uradnih objavah Našega časopisa in na svoji spletni strani.
Splošni pogoji morajo obsegati:
– ukrepe varstva potrošnikov, ki se nanašajo na vsebino pogodbe med izvajalcem in odjemalcem;
– zagotavljanje ustreznega vnaprejšnjega opozorila o spremembah pogodbe in podatkov o tarifi in cenah,
– pravico odjemalca do zamenjave dobavitelja brez plačila stroškov;
– postopke odločanja o pritožbah odjemalcev,
– razloge za ustavitev distribucije zemeljskega plina,
– postopek in pogoje dostopa do distribucijskega omrežja,
– postopek in pogoje priključitve na distribucijsko omrežje.
12. člen
(program ukrepov za zagotavljanje zanesljivosti dobave zemeljskega plina)
Sistemski operater mora vzpostaviti program ukrepov za doseganje zanesljivosti dobave zemeljskega plina. O programu in izvajanju mora letno poročati ministrstvu, pristojnemu za energijo.
13. člen
(informiranje odjemalcev)
Sistemski operater mora najmanj enkrat letno na svoji spletni strani informirati odjemalce o gibanjih in značilnostih porabe zemeljskega plina na distribucijskem omrežju, kjer sistemski operater opravlja javno službo.
14. člen
(kataster omrežja in infrastrukture)
Sistemski operater je dolžan voditi kataster omrežij in infrastrukture, ki jih upravlja, vključno z zbirko podatkov o odjemalcih, o uporabnikih in trošilih in oboje posredovati Občini Vrhnika, kolikor ta-to zahteva. Prav tako tudi pripravi in posreduje podatke v zbirni kataster gospodarskih javnih služb.
15. člen
(pravica gradnje in brezplačna uporaba javnih površin)
Z uveljavitvijo tega odloka pridobi sistemski operater pravico gradnje distribucijskega plinovodnega omrežja, objektov in naprav na področju Občine Vrhnika, za katero pridobi tudi ustrezno dokumentacijo.
Sistemski operater ima na podlagi pridobljenih služnostnih pogodb pravico brezplačne površinske in podzemne uporabe površin, ki so v lasti Občine Vrhnika, za izgradnjo in vzdrževanje plinovodnega omrežja in naprav.
Sistemski operater mora po končanih delih na uporabljenih javnih površinah vzpostaviti prvotno stanje, oziroma ga prilagoditi zahtevam lastnika.
16. člen
(izvajanje javne službe ob nastopu višje sile)
Sistemski operater mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
17. člen
(ustavitev dobave plina)
Sistemski operater lahko ustavi oziroma začasno ustavi odjemalcu dobavo plina po predhodnem pisnem obvestilu oziroma brez predhodnega pisnega obvestila le v primerih in na način, kot določajo Energetski zakon, splošni pogoji za dobavo in odjem plina ali tarifni sistem.
18. člen
(nadzor nad izvajanjem službe)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo s predpisi določeni organi ter Medobčinski inšpektorat.
19. člen
(lastništvo in sredstva za razvoj omrežja)
Objekti, omrežje in naprave plinskega sistema (osnovna sredstva), ki se nahajajo na območju Občine Vrhnika so v občinski lasti.
Za gradnjo novih plinovodnih objektov, naprav in omrežij na območju Občine Vrhnika, ki bodo omogočali normalno in zanesljivo oskrbo odjemalcev, zagotavljata sistemski operater distribucijskega omrežja in Občina Vrhnika potrebna finančna sredstva.
20. člen
(pogoji za izvajanje dejavnosti)
Sistemski operater mora za opravljanje dejavnosti distribucije zemeljskega plina v Občini Vrhnika izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti licenco za distribucijo zemeljskega in drugega energetskega plina ter upravljanje distribucijskega plinovodnega omrežja;
– da je registriran in ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja;
– da izpolnjuje vse pogoje za opravljanje strokovno tehničnih in organizacijskih nalog, ki se nanašajo na razvoj, načrtovanje, pospeševanje in gradnjo oskrbe s plinom.
21. člen
(prostorski plani samoupravne lokalne skupnosti)
Pri izdelavi prostorskih izvedbenih planov mora načrtovalec, kjer je to mogoče, predvideti oskrbo objektov s plinom v skladu z izdanimi predhodnimi pogoji in soglasji sistemskega operaterja.
22. člen
(priključitev na distribucijsko omrežje)
Sistemski operater mora na primeren način, skladno s predpisi o graditvi objektov, obvestiti potencialne uporabnike o možnosti priključitve na distribucijsko omrežje.
Priključitev na distribucijsko omrežje se opravi na način in pod pogoji določenimi z Energetskim zakonom, s tem odlokom, splošnimi pogoji za dobavo in odjem plina in sistemskimi obratovalnimi navodili.
Stroške izvedbe in vzdrževanja plinskega priključka nosi odjemalec.
Priključitev uporabnika na omrežje lahko izvede le sistemski operater.
23. člen
(vloga za priključitev)
Sistemski operater mora na podlagi popolne pisne vloge izdati odločbo o soglasju za priključitev uporabnika na distribucijsko omrežje zemeljskega plina v roku, določenem s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek. Pogoji za izdajo soglasja ter za zavrnitev izdaje soglasja za priključitev so določeni v splošnih pogojih.
O pritožbi zoper izdajo odločbe odloča Agencija za energijo.
24. člen
(pogodba o priključitvi)
Po dokončnosti odločbe o soglasju je dolžan sistemski operater priključiti uporabnika omrežja na distribucijsko omrežje, če priključek izpolnjuje tehnične in druge pogoje, določene s sistemskimi obratovalnimi navodili in splošnimi pogoji.
Pred priključitvijo skleneta Občina Vrhnika, kot lastnik omrežja in uporabnik omrežja pogodbo o priključitvi, s katero uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s plačilom priključka, njegovo izvedbo, premoženjskimi vprašanji v zvezi s priključkom, vzdrževanjem priključka in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo priključek in priključitev.
25. člen
(samovoljna priključitev)
Samovoljna priključitev posameznega objekta (stavbe) ali dela objekta (stavbe) ter kasnejši odjem plina brez soglasja ali na način, ki ni v skladu s tem odlokom in izdanim predhodnim ali dokončnim soglasjem, se šteje za neupravičeni odjem.
26. člen
(pogodba o dostopu)
Sistemski operater in odjemalec skleneta pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja, skladno z Energetskim zakonom, sistemskimi obratovalnimi navodili in splošnimi pogoji, v kateri se dogovorita o uporabi distribucijskega omrežja za odjem ali oddajo dogovorjene količine plina ob dogovorjenem času.
S pogodbo o dostopu pridobi upravičenec do dostopa za določen čas zagotovljen dostop do distribucijskega omrežja za določeno zmogljivost in smer prenosa.
27. člen
(vzdrževanje in gradnja distribucijskega omrežja)
Sistemski operater je dolžan vzdrževati in graditi distribucijsko omrežje, s katerim izvaja javno službo tako, da ves čas ohranja njegovo nezmanjšano funkcionalnost, obratovalno usposobljenost in varnost delovanja pod pogojem, da mu višina omrežnine to omogoča.
28. člen
(stroški pregledov plinskih priključkov)
Stroški rednih in izrednih pregledov plinskih priključkov po priključitvi stavbe na plinovodno omrežje bremenijo sistemskega operaterja.
29. člen
(obveznost priključitve na distribucijsko omrežje in uporaba zemeljskega plina)
Na območju Občine Vrhnika, kjer je to mogoče, velja obveznost priključitve in uporabe na distribucijsko omrežje zemeljskega plina.
Obveznost priključitve ne velja v primeru uporabe obnovljivih virov energije, ki ne onesnažujejo okolja v večji meri kot zemeljski plin.
30. člen
(sprememba sistema oskrbe)
Odjemalci, ki se že oskrbujejo z energijo iz sistema oskrbe s plinom sistemskega operaterja, lahko spremenijo sistem oskrbe le v naslednjih primerih:
– če preidejo na uporabo obnovljivih virov energije, ki ne onesnažujejo okolja, v večji meri kot zemeljski plin,
– če pridobijo pozitivno soglasje izvajalca javne službe, ki ga izda v primerih, ko obstoječi oskrbovalni sistemi ne morejo zagotoviti potrebne energije.
31. člen
(navodila za varno ravnanje s plinom)
Ob priključitvi stavbe na plinovodni sistem mora sistemski operater vročiti odjemalcu pisna navodila glede varnega ravnanja in ukrepanja pri uporabi plina. Odjemalec mora poskrbeti za seznanitev vseh neposrednih uporabnikov plina v stavbi s temi navodili.
32. člen
(uskladitev aktov izvajalca javne službe)
Sistemski operater mora uskladiti svoje akte s tem odlokom v 6 mesecih od dneva uveljavitve tega odloka.
Sistemski operater mora v roku 6 mesecev od dneva uveljavitve tega odloka izdelati in poslati v soglasje Občinskemu svetu Občine Vrhnika Splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina.
Do uveljavitve Splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za Občino Vrhnika se uporabljajo določila Pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz plinovodnega omrežja v Občini Vrhnika.
33. člen
(kazenske določbe)
Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja svojo dejavnost, ki deluje v nasprotju s 26. in 30. členom tega odloka, se kaznuje z globo 1.400,00 €.
Posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo 400,00 €.
Odgovorna oseba pravne osebe, se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena z globo 400,00 €.
34. člen
(prehodna določba)
V roku 6 mesecev od pridobljenega uporabnega dovoljenja območja plinskega omrežja, so se uporabniki, ki se nahajajo na tem območju dolžni priključiti na plinovodni sistem, dejansko uporabljati pa so ga dolžni najkasneje v 10 letih po datumu priklopa na plinovodno omrežje.
Uporabniki, ki so že priklopljeni na plinovodni sistem, ga morajo dejansko uporabljati v 10 letih od datuma uveljavitve tega odloka.
35. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v občinskem glasilu Naš časopis.
Št. 354-88/2006 (5/04)
Vrhnika, dne 7. junija 2007
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

AAA Zlata odličnost