Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2007 z dne 26. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2007 z dne 26. 6. 2007

Kazalo

3019. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Čeplje, stran 7708.

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS. št. 33/07) ter 16. člena Statuta Občine Vransko je župan Občine Vransko dne 14. 6. 2007 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Čeplje
1. člen
(splošno)
1. S tem sklepom določa župan Občine Vransko, začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Čeplje (v nadaljevanju: OPPN).
2. Priprava OPPN je nadaljevanje postopka priprave Občinskega lokacijskega načrta (v nadaljevanju OLN), ki ga je Občina Vransko vodila na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1).
3. Pravna podlaga za pripravo OPPN so Zakon o prostorskem načrtovanju in (ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni skladno z določili tega zakona.
4. Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se smiselno uporabljajo podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi ZUreP-1
2. člen
(ocena stanja na področju priprave novih prostorskih aktov občine Vransko)
1. Občina Vransko je do sprejetja tega sklepa vodila postopek priprave LN na podlagi ZUreP-1 in podzakonskih predpisov k temu zakonu. Zaključene so bile naslednje faze oziroma uradna dejanja:
– pridobitev odločbe MOP v zvezi z izvedbo CPVO v zvezi s pripravo SPRO (št. 35409-5/2007 z dne 25. 1. 2007),
– program priprave po 27. člen u ZUreP-1 (objavljen v Uradnem listu RS, št. 140/06 z dne 29. 12. 2006),
– pridobitev smernic in analiza smernic,
– priprava strokovnih podlag za OLN.
2. Predlog OLN še ni bil javno razgrnjen, zato se po uveljavitvi ZPNačrt nadaljuje postopek priprave novega prostorskega akta po (OPN) na podlagi določil tega zakona.
3. člen
(vsebina in oblika OPPN)
1. Nadaljnji postopek priprave prostorskih aktov bo potekal kot priprava dokumenta, ki obsega besedilo in kartografski del.
2. OPPN vsebuje besedilo in kartografski del, izdela se v digitalni in analogni obliki
3. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
1. Pri pripravi OPPN se upoštevajo strokovne podlage, izdelane v postopku priprave OLN.
2. Pri izdelavi OPPN so upoštevane smernice in strokovne podlage nosilcev urejanja prostora, ki so bile pridobljene v postopku priprave OLN.
3. Variantne rešitve niso potrebne.
5. člen
(izvedba celovite presoje vplivov na okolje)
1. V postopku priprave OLN je Občina Vransko prejela odločbo Ministrstva za okolje in prostor (št. 35409-5/2007 z dne 25. 1. 2007), da celovita presoja vplivov na okolje (CPVO) v postopku priprave OLN ni potrebna.
2. Navedena odločba se upošteva tudi pri pripravi OPPN.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
1. Nosilci urejanja prostora so:
– Občina Vransko in njene službe v delih kjer so upravljalci infrastrukture
– RS, Ministrstvo za obrambo; Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje, št. zadeve 350-25/2007-2 z dne 15. 1. 2007, odstop zadeve v pristojno reševanje Ministrstvu za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
– RS, Ministrstvo za obrambo; Uprava RS za zaščito in reševanje, ni smernic;
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, št. smernic 35001-23/2007-2 z dne 19. 1. 2007;
– RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje Celje, št. smernic 37167-87/2007 z dne 2. 2. 2007;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, št. smernic 02-7871/2-07/TH,MB z dne 22. 1. 2007;
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, št. smernic 1-III-24/2-O-07/MP z dne 16. 1. 2007;
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., št. smernic PP/C-2939/07 DF z dne 25. 1. 2007;
– Telekom Slovenije d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Celje, št. smernic 32/2007-CE-AF z dne 29. 1. 2007;
– Elektro Turnšek, d.o.o., Celje, št. smernic 15/1-2007/AL z dne 29. 1. 2007;
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., št. smernic 231/07-TV z dne 22. 2. 2007;
– Geoplin plinovodi d.o.o., št. smernic S07-029/L-ZM/SK z dne 15. 2. 2007;
– Občina Vransko in njene službe v delih kjer so upravljalci infrastrukture;
– Druga ministrstva in nosilci urejanja prostora, če se v postopku OPPN ugotovi, njihova relevantnost.
2. Smernice nosilcev urejanja prostora so že pridobljene v postopku priprave OLN. Upoštevaje priporočila Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za prostor (dopis občinam št.: 0071-44-2006 z dne 10. 4. 2007) ponovna pridobitev smernic za pripravo OPN ni potrebna.
3. V prvi točki tega člena navedeni nosilci urejanja prostora podajo mnenje k predlogu OPPN. Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih naknadno vključi v postopek.
4. Na podlagi izdelanega predloga OPN, pridobi mnenja nosilcev urejanja prostora, Občina Vransko.
7. člen
(postopki in roki za pripravo OPN)
1. Pri določitvi postopka priprave OPPN se upoštevajo določila ZPNačrt ter pojasnila in priporočila MOP št.: 0071-44-2006 z dne 10. 4. 2007.
2. Pri pripravi OPN se upoštevajo naslednje zaključene faze dela oziroma uradna dejanja, izvedena v postopku priprave OLN:
– Pridobitev smernic
– Pridobitev odločbe MOP v zvezi z izvedbo CPVO, št. odločbe 35409-5/2007 z dne 25. 1. 2007
– Analiza smernic
– Izdelava strokovnih podlag.
3. Upoštevaje zaključene faze dela iz druge točke tega člena, vsebuje priprava OPN naslednje faze in roke izvedbe le – teh:
+-----------------------------------+--------------------------+
|Aktivnost             |Predvideni        |
|                  |čas izvedbe        |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Naznanilo javne razgrnitve     |7 dni           |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Javna razgrnitev          |30 dni          |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Preučitev pripomb iz javne     |14 dni po zaključku javne |
|razgrnitve             |razgrnitve        |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Potrditev stališč in seznanitev  |10 dni po pripravi stališč|
|javnosti              |do pripomb        |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Predlog OPPN            |30 dni po potrditvi    |
|                  |stališč do pripomb    |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Dostava predloga OPN na Občino   |3 dni po pripravi predloga|
+-----------------------------------+--------------------------+
|Pridobitev potrebnih mnenj     |28 dni po prejemu predloga|
+-----------------------------------+--------------------------+
|Sklep Občine o potrditvi predloga |14 dni po prejemu predloga|
+-----------------------------------+--------------------------+
|Sprejem OPPN na občinskem svetu  |14 dni po prejemu sklepa |
+-----------------------------------+--------------------------+
8. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Izdelavo OPPN financira Studio Naris d.o.o.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave.
Občina Vransko pošlje ta sklep Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam.
Vransko, dne 14. junija 2007
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost