Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2007 z dne 26. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2007 z dne 26. 6. 2007

Kazalo

3018. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Arclin, stran 7706.

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 12. in 45. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98, 68/02) je župan Občine Vojnik sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Arclin
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom določa župan Občine Vojnik začetek in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Arclin (v nadaljevanju OPPN).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – v nadaljevanju: ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni skladno z določili tega zakona.
(3) Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se smiselno uporabljajo podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi ZUreP-1.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) Na osnovi prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje od leta 1986 do 1990 za območje Občine Vojnik – prostorski plan Občine Vojnik (Uradni list SRS, št. 40/86 in 4/88, ter Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 99/99 in 79/04) je območje, ki je predmet OPPN predvideno za urejanje s prostorskim načrtom.
(2) S pridobitvijo lastništva nad zemljiščem v Arclinu so investitorji podali pobudo za gradnjo večstanovanjskega objekta skupaj s prometno ter komunalno in energetsko infrastrukturo. Predmetni OPPN je osnova za pridobitev potrebnih gradbenih dovoljenj.
3. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN obravnava zemljišča na parc. št. 159/2 in 147/1, vse k.o. Arclin. Na vzhodni strani območja urejanja poteka regionalna cesta, na severni strani je že izgrajen bencinski servis, na južni strani je območje obcestne stanovanjske pozidave, na zahodni strani so kmetijske površine in reka Hudinja.
(2) Območje urejanja z OPPN je velikosti cca 2.200 m2.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega plana in investicijskih namer pobudnika OPPN, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno.
(2) V postopku priprave OPPN mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag:
– geodetske podlage v digitalni in analogni obliki za izdelavo OPPN,
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic,
– idejne zasnove načrtovane ureditve,
– idejne zasnove priključitve območja urejanja na regionalno cesto in ostale prometne ureditve,
– idejne zasnove komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.
(3) V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi dodatne strokovne podlage.
(4) Pri izdelavi strokovnih podlag se morajo upoštevati smernice nosilcev urejanja prostora.
(5) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje izdela skladno s 158. členom ZUreP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130 člena Zakona o graditvi objektov (Zakon o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odločba US in 93/05 – ZVMS) in ga izbere naročnik.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (CPVO),
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, 3000 Celje (varstvo voda),
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (varstvo okolja),
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami),
5. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Celje, Lava 42, 3000 Celje (upravljanje z državnimi cestami),
6. Elektro Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje (električna energija),
7. VO-KA, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje (vodovod, kanalizacija),
8. Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Celje, Lava 1, 3000 Celje (telekomunikacije),
9. Energetika JP, Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje (ogrevanje),
10. Javne naprave JP, Teharska cesta 49, 3000 Celje (odpadki),
11. Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana (plin),
12. Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.
(2) Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
(4) V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne podajo smernice, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
(5) V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne podajo mnenja, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
6. člen
(postopek in roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
+----------------------+------------------+--------------------+
|Faza         |Rok izdelave   |Nosilec       |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– sklep župana o   |junij 2007    |župan        |
|začetku priprave OPPN |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– izdelava osnutka  |julij 2007    |izdelovalec OPPN  |
|OPPN za pridobitev  |         |          |
|smernic        |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– pridobivanje    |avgust 2007    |izdelovalec OPPN  |
|smernic        |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– usklajevanje    |september 2007  |izdelovalec OPPN  |
|smernic        |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– izdelava      |september 2007  |izdelovalec OPPN  |
|dopolnjenega osnutka |         |          |
|OPPN         |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– javno naznanilo   |oktober 2007   |Občina Vojnik    |
|javne razgrnitve in  |         |          |
|javne obravnave OPPN |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– javna razgrnitev  |oktobe, 2007   |Občina Vojnik    |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– izdelava gradiva za |oktober 2007   |izdelovalec OPPN  |
|javno obravnavo    |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– sodelovanje in   |oktober 2007   |izdelovalec OPPN,  |
|obrazložitev na javni |         |občina, investitor |
|obravnavi       |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– izdelava stališč do |november 2007   |izdelovalec OPPN  |
|pripomb        |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– uskladitev stališč |november 2007   |idelovalec OPPN,  |
|do pripomb z Občino  |         |Občina Vojnik,   |
|Vojnik in       |         |investitor     |
|investitorjem     |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– obravnava stališč  |november 2007   |Občina Vojnik,   |
|do pripomb      |         |izdelovalec OPPN  |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– obvestilo lastnikom |december 2007   |Občina Vojnik    |
|o stališčih do    |         |          |
|njihovih pripomb   |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– izdelava predloga  |december 2007   |izdelovalec OPPN  |
|OPPN za pridobitev  |         |          |
|mnenj         |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– pridobivanje mnenj |januar 2008    |izdelovalec OPPN  |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– usklajevanje mnenj |februar 2008   |izdelovalec OPPN  |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– izdelava      |februar 2008   |izdelovalec OPPN  |
|usklajenega predloga |         |          |
|OPPN za sprejem    |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– priprava gradiva za |februar 2008   |Občina Vojnik    |
|sejo OS        |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– sodelovanje in   |marec 2008    |izdelovalec OPPN,  |
|obrazložitev     |         |Občina Vojnik    |
|usklajenega predloga |         |          |
|na seji OS in odborih |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– objava odloka o   |april 2008    |Občina Vojnik    |
|OPPN v Uradni listu  |         |          |
|RS          |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– izdelava končnega  |april 2008    |izdelovalec OPPN  |
|dokumenta       |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
7. člen
(obveznosti s financiranjem OPPN)
(1) Izdelavo OPPN financira naročnik in investitor prostorske ureditve.
(2) Naročnik Občini Vojnik preda 3 izvode sprejetega dokumenta.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, in v svetovnem spletu na www.vojnik.si in začne veljati z dnem objave.
(2) Občina Vojnik pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 35000-0020/2007-1
Vojnik, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost