Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2007 z dne 26. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2007 z dne 26. 6. 2007

Kazalo

3016. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za posodobitev primarnega vodovoda Trata - Reteče, stran 7704.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 38. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je župan Občine Škofja Loka sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za posodobitev primarnega vodovoda Trata - Reteče
1. člen
(predmet programa priprave)
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta,
– območje prostorskega načrta,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roki za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz,
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta in drugi udeleženci,
– objava sklepa.
2. člen
(ocena stanja, razlogi)
(1) Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta je potrebna zaradi posodobitve obstoječega vodovoda na območju južno od obrtne cone na Trati do proizvodnega objekta Corona d.d. v Retečah.
Prevelike izgube v vodovodnem omrežju, ter nezadostna požarna varnost zahtevata posodobitev obstoječega primarnega vodovoda.
Obstoječi glavni tranzitni vodovod Trata–Reteče je bil zgrajen iz salonitnih cevi. Oskrbuje naselja Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče.
(2) V prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Škofja loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1988 do leta 1990 (Uradni vestnik Gorenjske št. 14/86, 3/89 in Uradni list RS, št. 47/93, 8/94, 13/99, 43/99, 115/00 28/01, 116/02 in 103/04) je predvideno izboljšanje kvalitete oskrbe s pitno vodo v Občini Škofja Loka.
3. člen
(območje prostorskega načrta)
Območje prostorskega načrta obsega območje od obrtne cone na Trati do proizvodnega objekta Corona d.d. v Retečah v širini 2 m na vsako stran posodobljenega primarnega vodovoda na območjih kjer ni prostorskih ovir (potek preko kmetijskih zemljišč). Na območjih kjer se nahajajo prostorske omejitve, se območje prostorskega načrta ustrezno prilagodi stanju na terenu.
Posodobljeni vodovod bo potekal od južnega dela obrtne cone na Trati do regionalne ceste Škofja loka–Jeprca, ob severni strani regionalne ceste, nato preko območja kmetijskih zemljišč do naselja Godešič, kjer prečka regionalno cesto in poteka ob južni strani regionalne do vzhodnega dela naselja Godešič, kjer se nato po lokalni cesti oddalji od regionalne ceste. Pred naseljem Reteče se usmeri proti severu, prečka železniško progo in nato poteka ob južni strani regionalne ceste do proizvodnega objekta Corona d.d. v Retečah.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta, se pridobi s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag in izborom najustreznejše variante.
Strokovna rešitev mora biti presojana s funkcionalnega, varstvenega in ekonomskega vidika ter z vidika njene sprejemljivosti v lokalnem okolju. O izboru strokovne rešitve odloči pripravljalec.
5. člen
(roki za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz)
Občinski podrobni prostorski načrta se izdela do oktobra 2007, in sicer po naslednjem terminskem planu:
– začetek – sklep o pripravi in objava v Uradnem listu RS, junij 2007
– priprava osnutka OPPN, junij 2007
– smernice nosilcev urejanja prostora, junij 2007
– priprava dopolnjenega osnutka OPPN, junij 2007
– sodelovanje javnosti, junij 2007
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN
– sodelovanje javnosti, julij 2007
– javna obravnava
– priprava predloga OPPN, avgust 2007
– preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek OPPN priprava stališč
– mnenja nosilcev urejanja prostora, september 2007
– sprejem predloga OPPN, oktober 2007
– sprejem usklajenega predloga OPPN na občinskem svetu.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave konkretnega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta sodelujejo s posredovanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora ter mnenj k predlogu občinskega podrobnejšega prostorskega načrta za posodobitev primarnega vodovoda na območju južno od obrtne cone na Trati do proizvodnega objekta Corona d.d. v Retečah so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Kranj, Mirka Vadnova 5, Kranj;
2. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, Ljubljana;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Sektor za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana;
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
5. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana;
6. Loška komunala d.d.(vodovod, kanalizacija, plinovod), Kidričeva cesta 43a, Škofja Loka;
7. Elektro Gorenjska, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Mirka Vadnova 3A, Kranj;
8. ELES d.o.o., Javno podjetje za distribucijo električne energije, Hajdrihova 2, Ljubljana;
9. Telekom Slovenije, PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj;
10. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, Maribor;
11. Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka.
Če se v postopku priprave osnutka občinskega podrobnejšega prostorskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobijo v postopku. Nosilci urejanja prostora iz prejšnjega odstavka se določijo pred začetkom priprave občinskega podrobnejšega prostorskega načrta. Smernice mora pripravljavec občinskega podrobnejšega prostorskega načrta upoštevati pri njegovi pripravi.
Pristojni nosilci urejanja prostora morajo podati svoje smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni od prejema vloge. V smernicah morajo konkretizirati določbe veljavnih predpisov in drugih pravnih aktov, ki se nanašajo na predvideno prostorsko ureditev. Če tega ne storijo, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
Pri pripravi prostorskega akta so dovoljena tudi odstopanja od danih smernic, če so ta odstopanja v okviru zakona in osnovnih usmeritev iz smernic ter utemeljena z mnenjem druge strokovne institucije. V takih primerih mora pripravljalec svojo utemeljitev priložiti dopolnjenemu osnutku prostorskega akta, ki ga v skladu s 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju pošlje nosilcem planiranja in predlogu prostorskega akta, ki ga pošlje v sprejem.
Nosilci urejanja prostora ne morejo v smernicah k izvedbenemu prostorskemu aktu postavljati pogojev, s katerimi bi spreminjali smernice, ki so jih podali k strateškemu prostorskemu aktu, ki je podlaga za načrtovano prostorsko ureditev.
K predlogu prostorskega akta podajo nosilci urejanja prostora v roku 30 dni mnenja, v katerih ugotovijo, ali so bile upoštevane njihove smernice ali ne oziroma ali so rešitve v skladu z zahtevami veljavnih predpisov. V mnenju ne morejo postavljati novih ali drugačnih pogojev, kot so jih podali v smernicah. Zavrnitev mnenja mora nosilec urejanja prostora utemeljiti, v nasprotnem primeru ga pripravljavec ni dolžan upoštevati. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da na predvideno prostorsko ureditev nima pripomb.
7. člen
(objava sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Repblike Slovenije in stopi v veljavo z dnem objave. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Občine Škofja Loka.
Št. 350-5/2007
Škofja Loka, dne 6. junija 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost