Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2007 z dne 26. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2007 z dne 26. 6. 2007

Kazalo

3015. Odlok o proračunu Občine Šentrupert za leti 2007 in 2008, stran 7701.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95 – Odločba US, 63/95 OR, 73/95 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 70/00, 51/02 in 108/03), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 19. ter 95. člena Statuta Občine Šentrupert je Občinski svet Občine Šentrupert na 7. redni seji dne 18. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Šentrupert za leti 2007 in 2008
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Šentrupert za leti 2007 in 2008 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna in upravljanja s prihodki in odhodki proračuna, občinskega premoženja ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu s predpisi opravlja Občina Šentrupert.
II. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
(1) Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Šentrupert so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
(2) Proračun Občine Šentrupert za leti 2007 in 2008 se določa v naslednjih zneskih:
+------------+----------------------+------------+-----------+
|A.     |BILANCA PRIHODKOV IN |      |   v EUR|
|      |ODHODKOV       |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|Skupina   |Podskupina kontov   |  Proračun|  Proračun|
|      |           |    2007|    2008|
+------------+----------------------+------------+-----------+
|I.     |SKUPAJ PRIHODKI    |  2.045.323| 2.444.239|
|      |(70+71+72+73+74)   |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|      |TEKOČI PRIHODKI    |  1.604.728| 1.642.230|
|      |(70+71)        |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI    |  1.470.611| 1.508.113|
+------------+----------------------+------------+-----------+
|      |700 Davki na dohodek |  1.321.262| 1.366.229|
|      |in dobiček      |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|      |703 Davki na     |   115.462|  107.997|
|      |premoženje      |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|      |704 Domači davki na  |   33.887|   33.887|
|      |blago in storitve   |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|      |706 Drugi davki    |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI   |   134.117|  134.117|
+------------+----------------------+------------+-----------+
|      |710 Udeležba na    |    9.570|   9.570|
|      |dobičku in dohodki od |      |      |
|      |premoženja      |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|      |711 Takse in     |    4.500|   4.500|
|      |pristojbine      |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|      |712 Denarne kazni   |    7.485|   7.485|
+------------+----------------------+------------+-----------+
|      |713 Prihodki od    |   37.149|   37.149|
|      |prodaje blaga in   |      |      |
|      |storitev       |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|      |714 Drugi nedavčni  |   75.413|   75.413|
|      |prihodki       |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI  |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|      |720 Prihodki od    |      |      |
|      |prodaje osnovnih   |      |      |
|      |sredstev       |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|      |722 Prihodki od    |      |      |
|      |prodaje zemljišč in  |      |      |
|      |nemat. premoženja   |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|73     |PREJETE DONACIJE   |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|      |730 Prejete donacije |      |      |
|      |iz domačih virov   |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|      |731 Prejete donacije |      |      |
|      |iz tujine       |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI  |   440.595|  802.009|
+------------+----------------------+------------+-----------+
|      |740 Transferni    |   440.595|  802.009|
|      |prihodki iz drugih  |      |      |
|      |javnofinančnih    |      |      |
|      |institucij      |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|II.     |SKUPAJ ODHODKI    |  2.045.323| 2.921.426|
|      |(40+41+42+43)     |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|40     |TEKOČI ODHODKI    |   663.451|  676.976|
+------------+----------------------+------------+-----------+
|      |400 Plače in drugi  |   165.720|  168.845|
|      |izdatki zaposlenim  |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|      |401 Prispevki     |   23.628|   23.628|
|      |delodajalcev za    |      |      |
|      |socialno varnost   |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|      |402 Izdatki za blago |   440.203|  449.603|
|      |in storitve      |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|      |403 Plačila domačih  |      |   1.000|
|      |obresti        |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|      |409 Rezerve      |   33.900|   33.900|
+------------+----------------------+------------+-----------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI   |   739.876|  736.810|
+------------+----------------------+------------+-----------+
|      |410 Subvencije    |   30.000|   15.100|
+------------+----------------------+------------+-----------+
|      |411 Transferi     |   371.620|  379.620|
|      |posameznikom in    |      |      |
|      |gospodinjstvom    |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|      |412 Transferi     |   191.255|  159.688|
|      |neprofitnim organiz. |      |      |
|      |in ustanovam     |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|      |413 Drugi tekoči   |   147.001|  182.402|
|      |domači transferi   |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI |   560.525| 1.305.330|
+------------+----------------------+------------+-----------+
|      |420 Nakup in gradnja |   560.525| 1.305.330|
|      |osnovnih sredstev   |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|43     |INVESTICIJSKI     |   81.471|  202.310|
|      |TRANSFERI       |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|      |430 Investicijski   |      |      |
|      |transferi       |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|      |431 Investicijski   |   32.500|  119.450|
|      |transferi       |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|      |432 Investicijski   |   48.971|   82.860|
|      |transferi       |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|III.    |PRORAČUNSKI PRESEŽEK |      |      |
|      |(I.- II)       |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|      |PRORAČINSKI      |      |  –477.187|
|      |PRIMANJKLJAJ (I.- II) |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|      |           |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|B.     |RAČUN FINANČNIH    |      |      |
|      |TERJATEV IN NALOŽB  |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|IV.     |PREJETA VRAČILA DANIH |      |      |
|      |POSOJIL IN PRODAJA  |      |      |
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV  |      |      |
|      |(750+751+752)     |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|75     |PREJETA VRAČILA DANIH |      |      |
|      |POSOJIL        |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|      |750 Prejeta vračila  |      |      |
|      |danih posojil     |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|      |751 Prodaja      |      |      |
|      |kapitalskih deležev  |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|      |752 Kupnine iz    |      |      |
|      |naslova privatizacij |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|V.     |DANA POSOJILA IN   |      |      |
|      |POVEČANJE KAPITALSKIH |      |      |
|      |DELEŽEV (440+441+442) |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|44     |DANA POSOJILA IN   |      |      |
|      |POVEČANJE KAPITALSKIH |      |      |
|      |DELEŽEV        |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|      |440 Dana posojila   |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|      |441 Povečanje     |      |      |
|      |kapitalskih deležev  |      |      |
|      |in naložb       |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|      |442 Poraba sredstev  |      |      |
|      |kupnin iz naslova   |      |      |
|      |privatizacije     |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|VI.     |PREJETA MINUS DANA  |      |      |
|      |POSOJILA IN SPREMEMBE |      |      |
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV  |      |      |
|      |(IV.-V.)       |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|      |           |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|C.     |RAČUN FINANCIRANJA  |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|VII.    |ZADOLŽEVANJE (500)  |      |  477.187|
+------------+----------------------+------------+-----------+
|50     |ZADOLŽEVANJE     |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|      |500 Domače      |      |      |
|      |zadolževanje     |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|VIII.    |ODPLAČILA DOLGA    |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|      |550 Odplačila     |      |      |
|      |domačega dolga    |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|IX.     |SPREMEMBA STANJA   |      |      |
|      |SREDSTEV NA RAČUNU  |      |      |
|      |(I.+IV.+VII.-II.-V.- |      |      |
|      |VIII.)        |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|X.     |NETO ZADOLŽEVANJE   |      |      |
|      |(VII.-VIII.)     |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
|XI.     |NETO FINANCIRANJE   |      |  477.187|
|      |(VI.+VII-VIII-IX.=-  |      |      |
|      |III)         |      |      |
+------------+----------------------+------------+-----------+
(3) Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po programski klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni kontov in podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi. Prihodki, ki jih neposredni proračunski uporabniki ustvarijo s svojo dejavnostjo so prihodek proračuna. Prihodek proračuna so tudi donacije od domačih in tujih pravnih ali fizičnih oseb.
5. člen
(1) Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakon o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
– prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti: samoprispevek in drugi prihodki,
– prihodki za projekt parkirišč in varnost prometa v občini,
– prihodki proračunske rezerve občine,
– prihodki programa CERO,
– donacije,
– prispevki soinvestitorjev.
(2) Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračunu ali odpore nova proračunska postavka.
(3) Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun tekočega leta.
6. člen
Neposredni porabniki proračuna so občinski organi in občinska uprava. Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.
7. člen
Prihodki in odhodki posebnih postavk v posebnem delu proračuna:
– projekt parkirišč in prometa v občini
– projekt CERO in
– proračunska rezerva občine
– projekt nakupa zemljišč za konjeniško dejavnost
– rezervni sklad za stanovanjske namene so namenski in se uporabljajo za financiranje nalog po programu ter so sestavni del proračuna občine.
8. člen
Uporabnikom proračuna se za delovanje zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačila blaga in storitev ter za investicijske odhodke. Sredstva za sofinanciranje programa posrednih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja, kar se dogovori s pogodbo.
9. člen
Uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v proračunu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegale za ta namen določena proračunska sredstva.
10. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor. Prav tako opravlja nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev in namenskost porabe proračunskih sredstev. Uporabniki proračuna so dolžni predložiti vse zahtevane podatke potrebne za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu z 9. členom tega odloka, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana. Župan o tem poroča občinskemu svetu na prvi naslednji seji.
11. člen
(1) Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 33.900 EUR, v enaki višini tudi v letu 2008.
(2) Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
(3) Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakon o javnih fianncah do višine 33.900 EUR za leto 2007 in 33.900. EUR za leto 2008 župan in o tem ob zaključnem računu s pisnim poročilom obvešča občinski svet.
(4) V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeno višino, odloča občinski svet s posebnim odlokom.
12. člen
Župan lahko dolžniku do višine 417 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
13. člen
(1) V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da zanje niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
(2) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
14. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delavce občinske uprave ali podžupana.
15. člen
(1) Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanje prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če se s tem ne ogrozi plačevanje zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva.
(2) O odločitvi iz prejšnega odstavka župan obvesti občinski svet.
(3) Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
16. člen
Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditev proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva proračuna na posameznem področju porabe oziroma pri neposrednem uporabniku med postavkami znotraj kontov skupin (40, 41, 42 in 43), s sklepom, če nastanejo za to nujni razlogi, zaradi dinamike izvajanja proračunsko opredeljenih nalog oziroma projektov.
17. člen
(1) Župan lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, če je za ta namen že odprta proračunska postavka in so za ta namen planirana sredstva v tem proračunskem obdobju in sicer v naslednjem največjem obsegu:
– pri tekočih odhodkih konta – 40 in tekočih transferih konta – 41 obveznosti za posamezne namene ne smejo presegati (25%) teh pravic porabe v proračunu za leto 2007 in 2008,
– pri investicijskih odhodkih konta – 42 in investicijskih transferih konta – 43 obveznosti za posanezne namene ne smejo presegati (75%) teh pravic porabe v proračunu za leto 2007 in 2008.
(2) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
18. člen
(1) Vrednost projektov v načrtu razvojnih programov spreminja župan skladno s 17. členom tega odloka za leti 2007 in 2008 ter skladno z 19. členom v prihodnjih letih.
(2) Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz preteklega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov tekočega leta.
(3) Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
19. člen
(1) Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika proračuna se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča župan.
(2) Če se uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik se neporabljena sredstva prenesejo v proračun.
20. člen
(1) Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna ne more uravnovestiti, se lahko za začasno kritje odhodkov najame posojilo, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
(2) O najetju posojila iz tega člane odloča župan, ki mora o tem s pisnim poročilom obvestiti občinski svet.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
21. člen
(1) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja občina v proračunu za leto 2007 lahko najame kredit do višine 477.187,00 EUR.
(2) Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Šentrupert mora biti v letu 2007 in 2008 usklajen z zakonskimi možnostmi občine glede zadolževanja in s soglasjem občinskega sveta.
(3) Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letih 2007 in 2008 zadolžijo s predhodnim soglasjem občine. Pravni posel javnega zavoda ali javnaga podjetja, s katerim se je le ta zadolžil, brez soglasja občine je ničen.
22. člen
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leti 2007 in 2008 in njegovi realizaciji.
23. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisom ministra, pristojnega za finance.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Šentrupert v letu 2009 se smiselno uporablja ta odlok in sklep župana.
25. člen
Za vse zadeve v zvezi z izvrševanjem proračuna, ki niso opredeljene v tem odloku, se uporabljajo določila Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), Statut Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07) ter smiselno določila predpisov, ki veljajo za izvrševanje državnega proračuna.
26. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po.objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 114/07
Šentrupert, dne 18. junija 2007
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost