Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2007 z dne 26. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2007 z dne 26. 6. 2007

Kazalo

3009. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Postojna, stran 7693.

Na podlagi Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 7. seji dne 12. 6. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Postojna
1. člen
Drugi odstavek 2. člena Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 122/04) se spremeni tako, da se glasi:
»Posamezne namene razdelitve sredstev letno predlaga Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance oziroma izjemoma tudi župan s sprejetjem sklepa o razdelitvi posameznih namenov, za katere se bodo dodeljevala proračunska sredstva«.
2. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
Finančna sredstva se v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis dodeljujejo po pravilu »de minimis«. Skupni znesek pomoči, ki jo prejme upravičenec na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000 EUR oziroma 100.000 EUR v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju v obdobju treh proračunskih let.«.
3. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev iz proračuna Občine Postojna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se prične z javno objavo razpisa Občine Postojna.
Javni razpis mora vsebovati naslednje podatke:
– višino razpisanih sredstev,
– namene oziroma ukrepe, za katere se dodeljujejo finančna sredstva,
– predmet podpore,
– pogoje za dodelitev sredstev,
– upravičence za dodelitev sredstev,
– upravičene stroške,
– finančne določbe (intervencijsko stopnjo pomoči),
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena k vlogi,
– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni,
– naslov, na katerega se pošljejo vloge,
– rok, v katerem bo sklep o dodelitvi sredstev poslan upravičencem, ki ne sme biti daljši od 30 dni.
Postopek obravnave vlog, dodelitev sredstev, priprave pogojev za dodeljevanja sredstev in javne razpise opravi komisija, imenovana s sklepom župana. Če se pri obravnavi vlog ugotovi, da je katera od vlog nepopolna se upravičenca pozove, da jo v primernem roku dopolni. Če upravičenec vloge v določenem roku ne dopolni ali v tem roku ne zaprosi za podaljšanje roka oziroma pristojnega organa ne obvesti o nastalih objektivnih okoliščinah, se vloga s sklepom kot nepopolna zavrže.
Komisija iz drugega odstavka tega člena je sestavljena iz treh zaposlenih v občinski upravi. Pri ukrepu »Subvencioniranje obrestne mere« je dodatni član komisije pooblaščen predstavnik izbrane banke.
Na osnovi predloga upravičencev sredstev in izdelanega poročila komisije o vloženih vlogah s sklepom o dodelitvi oziroma zavrnitvi dodelitve sredstev za pospeševanje malega gospodarstva odloči direktor občinske uprave.«
4. člen
V 1. točki 6. člena se tretja alineja drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»– minimalni znesek posojila je 4.173 EUR (1.000.000 SIT),«
V 1. točki 6. člena se za tretjo alinejo drugega odstavka doda nova, četrta alineja, ki se glasi:
»– najvišji znesek posojila se določi z javnim razpisom,«
Dosedanja četrta alineja prve točke 6. člena drugega odstavka postane peta alineja.
V prvi točki 6. člena se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Prednostni kriteriji za subvencioniranje obrestne mere:
– ustanavljanje obratov, podružnic in proizvodnih enot,
– zagotavljanje novih delovnih mest,
– uvajanje novih dejavnosti in sodobnih, produktivnejših tehnologij,
– vlaganje v ekološko čiste in energetsko varčne dejavnosti,
– zagotavljanje visoke stopnje donosnosti,
– vlaganje v dvig kvalitete proizvodov in storitev,
– razvijanje inovacij,
– večanje kakovosti proizvodov in storitev,
– vlaganje v povezovanje ali internacionalizacijo podjetij,
– vlaganje v promocijo izdelkov in storitev,
– vlaganje v podporne programe malega gospodarstva,
– razvijanje in pridobivanje lastnih licenc, know-how-a, tehnološkega znanja in standardov kakovosti.«.
Za prvo točko 6. člena se doda nova druga točka, ki se glasi:
»2. NEPOVRATNE FINANČNE VZPODBUDE NAMENJENE ZAČETNIM INVESTICIJAM, INVESTICIJAM V RAZŠIRJANJE DEJAVNOSTI IN RAZVOJ NOVIH PRODUKTOV IN STORITEV
Nepovratne finančne vzpodbude se dodeljujejo za ukrepe z enakimi upravičenimi nameni in stroški kot subvencioniranje obrestne mere za materialne in nematerialne začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj novih produktov in storitev.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški nakupa, graditve in prenove poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,
– stroški nakupa opreme – osnovnih sredstev,
– stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, nepatentiranega tehničnega znanja, izdelava projektne dokumentacije in investicijskih programov).
Pogoji:
– prosilci morajo zagotoviti najmanj 25% lastnih sredstev za kritje stroškov posamezne investicije,
– nepovratna sredstva se dodeljujejo izključno po izvedeni naložbi/storitvi,
– investicija, ki je predmet sofinanciranja, se mora ohraniti v Občini Postojna vsaj 5 let po njenem zaključku.
Višina:
– višina pomoči za investicije ne sme presegati 55% upravičenih stroškov investicije,
– najvišji možni odobreni znesek za sofinanciranje posamezne investicije je 4.173 EUR (1.000.000 SIT).
Sredstva se dodeljujejo prosilcem po prednostnih kriterijih, kot so opredeljeni v 1. točki tega člena. Podrobnejša merila za ocenitev vlog se določijo z javnim razpisom.«
Dosedanji drugi in tretji točki 6. člena postaneta tretja in peta točka.
Za sedanjo tretjo točko 6. člena se doda nova četrta točka, ki se glasi:
»4. POSPEŠEVANJE IN SPODBUJANJE SAMOZAPOSLOVANJA
Namen:
– pospeševanje samozaposlovanja in razvoj podjetništva,
– spodbujanje nastajanja novih delovnih mest v malem gospodarstvu ter
– zmanjševanje brezposelnosti.
Pogoji:
– upravičenci do sredstev za samozaposlitev morajo imeti sedež in poslovne prostore na območju Občine Postojna,
– do sredstev so upravičene samozaposlene osebe, ki so se samozaposlile v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD) kot pravne ali fizične osebe, podjetniki, ki na trgu opravljajo pridobitno dejavnost,
– dejavnost se mora ohraniti vsaj še dve leti po realizaciji samozaposlitve,
– samozaposlitev mora biti realizirana v tekočem koledarskem letu,
– kolikor se iz katerih koli razlogov prekine samozaposlitev v predpisanem roku, je prejemnik sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonsko zamudnimi obrestmi,
– podrobnejša merila se določijo z javnim razpisom.
V primeru samozaposlitve samostojnih kulturnih delavcev, ki imajo prispevke za socialno varnost financirane s strani pristojnega ministrstva le ti niso upravičeni strošek, kar pomeni, da niso upravičeni do prejetja subvencije za samozaposlitev.
Višina:
– enkratna nepovratna pomoč za samozaposlitev znaša do 3 minimalne mesečne plače, ki je namenjena zagonu poslovanja, in sicer za sofinanciranje plač, prispevkov in davkov iz plač samozaposlenih oseb na začetku poslovanja,
– upošteva se zadnja objava višine minimalne bruto plače v Uradnem listu RS pred objavo razpisa,
– sredstva se dodelijo v enkratnem znesku, pod pogojem, da bo samozaposlitev trajala najmanj dve let.«.
V sedanji peti točki 6. člena »SVETOVALNE STORITVE« se v drugi alineji prvega odstavka za besedno zvezo »svetovanje podjetnikom pri pripravi programov povezovanja,« doda besedna zveza » svetovanje pri prijavi na razpise strukturnih in kohezijskih skladov,«.
Dosedanje četrta, peta, šesta in sedma točka 6. člena postanejo šesta, sedma, osma in deveta točka.
5. člen
V 8. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Do pomoči po tem pravilniku niso upravičeni:
– upravičenci iz dejavnosti transporta za nabavo vozil za cestni prevoz,
– upravičenci iz dejavnosti, ki so povezane s proizvodnjo, naštetih v Prilogo I Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– upravičenci iz sektorjev ribištva, ribogojstva in kmetijstva,
– upravičenci iz sektorja premogovništva.«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2007-2
Postojna, dne 12. junija 2007
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost