Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2007 z dne 26. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2007 z dne 26. 6. 2007

Kazalo

3004. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Ljutomer, stran 7684.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/04) in 29. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/01 in Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 1/03) je župan Občine Ljutomer sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Ljutomer
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega prostorskega načrta
Občina Ljutomer je zadnje spremembe prostorskih sestavin planskih aktov dopolnjevala v letu 2004. Prostorski izvedbeni pogoji, v katerih so določena merila in pogoji poseganja v prostor pa so bili sprejeti že v letu 1989 z manjšimi dopolnitvami. Ti prostorski akti, ki so sprejeti na osnovi zakonodaje iz leta 1984, iz obdobja družbenega planiranja in planiranja v prehodnem obdobju, ne zadovoljujejo načel usklajevanja razvojnih potreb občine in gospodarstva z varstvenimi zahtevami, varovanjem javnih koristi ter načeli trajnostnega razvoja.
Oddaljenost od središč nacionalnega in večjih središč regionalnega pomena ter prometnih povezav, prispeva k dejstvu, da se občina sooča z razvojnimi problemi na večih področjih. Hkrati pa je potrebno umestiti v prostorske akte nove strateške razvojne cilje občine in posege, ki bi jih občina želela izvajati v prihodnosti.
Občina pa mora v skladu z novim Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/04) (v nadaljevanju ZPNačrt) v roku 24 mesecev po uveljavitvi predpisa iz petega odstavka 39. člena ZPNačrt, sprejeti nove prostorske akte, ki bodo nadomestili v prvem odstavku, navedene prostorske dokumente.
OPN Občine Ljutomer bo pripravljen kot enoviti prostorski akt s strateškim in izvedbenim delom.
2. Območje Občinskega prostorskega načrta
Območje OPN Občine Ljutomer obsega celotno območje Občine Ljutomer. Občina Ljutomer spada v Pomursko statistično regijo. Občina meri 107 km2 in šteje 11720 prebivalcev (popis 2002). V Občini Ljutomer je 44 naselij, ki so združena v 9 krajevnih skupnosti. Mesto Ljutomer je občinsko središče, hkrati pa po SPRS središče regionalnega pomena, ki zagotavlja oskrbo in družbeni standard območju občine in širšemu vplivnemu območju.
Po naravnogeografskih značilnostih občino delimo na dve večji enoti, na Mursko polje in Ljutomersko-ormoški del Slovenskih goric.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za izvedbo OPN Občine Ljutomer bodo temeljile na strokovnih podlagah, analizi dejanskega stanja, razvojnih potrebah in varstvenih zahtevah nosilcev urejanja prostora, analizi razvojnih potreb občine ter jevnega in zasebnega partnerstva.
Pripravljalec bo pridobil še strokovne podlage in rešitve, če se bo v postopku priprave OPN Občine Ljutomer izkazalo, da je treba na nivoju OPN nekatera strateška in izvedbena izhodišča za posamezna tematska področja ali prostorska območja podrobneje utemeljevati.
4. Roki za pripravo Občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz
+-------------------------+--------------------+---------------+
|Faza           |Nosilec       |Rok      |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|Sklep o pričetku postopka|Župan, občina    |7 dni     |
|in objava v Uradnem listu|          |        |
|RS            |          |        |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|Izdelava osnutka     |Izdelovalec     |90 dni     |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|Pridobivanje smernic   |MOP na podlagi   |30 dni     |
|             |vloge občine    |        |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|Dopolnitev osnutka    |Izdelovalec     |15 dni     |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|Javna razgrnitev in javna|Občina       |30 dni     |
|obravnava        |          |        |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|Stališča do pripomb   |Izdelovalec,    |7 dni     |
|             |občina, župan    |        |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|Izdelava predloga    |Župan,       |15 dni     |
|             |Občinski svet    |        |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|Pridobivanje Mnenj on  |MOP na podlagi   |75 dni     |
|Sklep MOP-a o skladnosti |vloge občine    |        |
|OPN           |          |        |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|Sklep Vlade       |Vlada RS      |30 dni     |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|Sprejem Odloka in objava |Občina       |30 dni     |
|v Uradnem glasilu skupja |          |        |
|z datumom in številko  |          |        |
|sklepa Vlade       |          |        |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|V primeru, da bo potrebno|Občina       |60 dni     |
|v postopku sprejemanja  |          |        |
|akta izdelati CPVO za  |          |        |
|območje akta, se     |          |        |
|predvideni roki     |          |        |
|podaljšajo za čas    |          |        |
|izdelave CPVO      |          |        |
+-------------------------+--------------------+---------------+
5. Navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne podlage za OPN Občine Ljutomer, so ministrstva in organi v njihovi sestavi, nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi OPN in so določeni s tem sklepom (v nadaljevanju nosilci urejanja prostora), ter sosednje občine.
Pristojna ministrstva in njihovi organi, ki so zadolženi za posamezna obvezna izhodišča za pripravo OPN Občine Ljutomer in podajo smernice, so:
Ministrstvo za okolje in prostor,
– Direktorat za prostor
– Direktorat za okolje
– Urad za upravljanje z vodami
– Sektor za varstvo narave
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor
Agecija RS za okolje, Območna pisarna Murska Sobota
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
– Direktorat za kmetijstvo
– Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
Zavod za gozdove RS, Območna enota Murska Sobota
Ministrstvo za promet
– Direktorat za letalstvo
– Javna agencija RS za železniški promet
– Direkcija RS za ceste
Uprava RS za civilno letalstvo
Ministrstvo za gospodarstvo
– Direktorat za energijo infrastrukture
– Direktorat za turizem
– Direktorat za elektronske komunikacije
– Sektor za rudarstvo in mineralne surovine
Urad Vlade Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj
Ministrstvo za visoko šolo, znanost in tehnologijo
Ministrstvo za obrambo
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino
Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije, OE Maribor
Ministrstvo za pravosodje
Ministrstvo za notranje zadeve
Uprava RS za zaščito in reševanje
Pristojni nosilci dejavnosti, ki podajo smernice:
Komunalno stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o.
Teleing d.o.o.
Mestni plinovodi distribucija plina d.o.o.
Geoplin d.o.o. Ljubljana
Telekom Slovenije d.d., PE Murska Sobota
ELES Elektro – Slovenija, d.o.o. Ljubljana
Elektro Maribor d.d., PE GORNJA RADGONA
Javni stanovanjski sklad Občine Ljutomer
Občinska uprava (področje cest in drugih ureditev).
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Sklep o začetku priprave OPN Občine Ljutomer se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v svetovnem spletu in posreduje Ministrstvu za okolje in prostor in sosednjim občinam.
Št. 3500-06/2007-433
Ljutomer, dne 18. junija 2007
Župan
Občine Ljutomer
Franc Jurša l.r.

AAA Zlata odličnost