Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2007 z dne 26. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2007 z dne 26. 6. 2007

Kazalo

2993. Pravilnik o natančnejših pravilih za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih oseb in o določitvi časa prenehanja in znižanja pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, stran 7647.

Na podlagi 4.b in 17.h člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o natančnejših pravilih za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih oseb in o določitvi časa prenehanja in znižanja pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa:
− vsebino zaposlitvenega načrta,
− kdaj se šteje, da je brezposelna oseba na razpolago za zaposlitev,
− ustrezno, primerno in vsako zaposlitev ter primerno delo, ki se lahko ponudi brezposelni osebi,
− kaj se šteje za aktivno iskanje zaposlitve in dela,
− stroške, ki se priznajo brezposelni osebi za aktivno iskanje zaposlitve.
(2) S tem pravilnikom se natančneje določajo tudi merila, način in čas prenehanja in znižanja pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti.
2. člen
(poučitev brezposelne osebe)
(1) Ob prijavi v evidenco brezposelnih oseb Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) pisno pouči brezposelno osebo o možnih oblikah napotitve na zaposlitev in delo, o njenih obveznostih in posledicah neizpolnjevanja teh obveznosti.
(2) Brezposelna oseba o poučitvi iz prejšnjega odstavka podpiše izjavo na obrazcu Prijava v evidenco brezposelnih oseb, ki je sestavni del pravilnika, ki ureja vsebino in način vodenja uradnih evidenc s področja zaposlovanja.
II. ZAPOSLITVENI NAČRT
1. Splošna opredelitev in vsebina zaposlitvenega načrta
3. člen
(opredelitev zaposlitvenega načrta)
(1) Zaposlitveni načrt, ki ga v skladu s 4.b členom Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (v nadaljnjem besedilu: zakon) pripravi zavod, je pisni dogovor med brezposelno osebo in zavodom o vseh časovno predvidenih dejavnostih brezposelne osebe pri iskanju zaposlitve in vključevanju v ukrepe aktivne politike zaposlovanja.
(2) Zavod en izvod zaposlitvenega načrta izroči brezposelni osebi, ki s podpisom tega načrta prevzame vse iz njega izhajajoče obveznosti.
(3) Za vsako novo dogovorjeno dejavnost brezposelne osebe pri iskanju zaposlitve oziroma vključevanju v ukrepe aktivne politike zaposlovanja zavod izdela nov zaposlitveni načrt.
4. člen
(vsebina zaposlitvenega načrta)
(1) Zaposlitveni načrt za brezposelno osebo določa zlasti:
− dejavnosti brezposelne osebe pri iskanju zaposlitve in vključevanju v ukrepe aktivne politike zaposlovanja,
− ustrezno, primerno in vsako zaposlitev,
− primerno delo po podjemni pogodbi oziroma pogodbi o naročilu avtorskega dela,
− primerno začasno ali občasno humanitarno ali drugo podobno delo,
− čas in način dosegljivosti,
− obveznost javljanja pri zavodu.
(2) Natančnejša navodila o vsebini, obliki in postopkih za izvajanje zaposlitvenega načrta izdela zavod.
2. Razpolaga za zaposlitev in delo
5. člen
(dosegljivost)
(1) Brezposelna oseba je na razpolago za zaposlitev in delo, če je vsak delovni dan nepretrgoma tri ure dosegljiva zavodu na naslovu svojega prebivališča ali na naslovu v Republiki Sloveniji, za katerega se dogovori z zavodom. Zavod v dogovoru z brezposelno osebo vpiše čas njene dosegljivosti v obrazec iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika in v zaposlitveni načrt.
(2) Šteje se, da je brezposelna oseba na razpolago za zaposlitev in delo tudi:
– kadar se osebno javi pri zavodu na njegov poziv,
– med vključitvijo v ukrepe aktivne politike zaposlovanja,
– med odsotnostjo zaradi opravljanja ustreznega ali primernega začasnega ali občasnega dela ali iskanja zaposlitve po napotitvi zavoda.
(3) V času iz prvega odstavka tega člena mora brezposelna oseba sprejemati pisanja in obvestila v obliki poštnih pošiljk, telefonskih pozivov, elektronske pošte ipd.
(4) Brezposelna oseba mora vsako spremembo naslova iz prvega odstavka tega člena sporočiti zavodu najpozneje v treh dneh po spremembi in mu predložiti potrdilo o spremembi naslova prebivališča oziroma dati pisno izjavo o spremembi naslova dosegljivosti.
6. člen
(opravičljiva odsotnost)
(1) Brezposelna oseba ima pravico biti odsotna v času dosegljivosti iz prvega odstavka prejšnjega člena zaradi:
1. osebnih razlogov:
– lastne ali otrokove poroke,
– rojstva otroka,
– lastne selitve oziroma selitve njenega družinskega člana,
– smrti zakonca, staršev ali otrok,
– smrti bratov, sester ali starih staršev,
– bolezni družinskega člana, s katerim živi v skupnem gospodinjstvu,
– lastne bolezni,
– drugih osebnih razlogov po dogovoru z zavodom;
2. drugih utemeljenih razlogov:
– elementarne nesreče,
– druga večja materialna škoda na premoženju brezposelne osebe ali družinskega člana,
– izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima brezposelna oseba kot pogodbeni pripadnik rezervne sestave Slovenske vojske.
(2) Za družinskega člana brezposelne osebe iz tretje in šeste alineje 1. točke prejšnjega odstavka se šteje zakonec oziroma oseba, ki živi z njim v življenjski skupnosti, po predpisih, ki urejajo zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah izenačeni z zakonsko zvezo, ter otroci, posvojenci in pastorki, dokler so jih starši dolžni preživljati.
(3) Za večjo materialno škodo iz druge alineje 2. točke prvega odstavka tega člena se šteje škoda, ki presega dvakratnik najnižjega denarnega nadomestila po zakonu, določenega v mesecu pred nastankom škode.
7. člen
(trajanje opravičljive odsotnosti)
(1) Brezposelna oseba ima pravico do odsotnosti iz osme alineje 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena, ko ji poteče čas nepretrgane prijave na zavodu najmanj šest mesecev. Če ne izpolni tega pogoja, ima pravico do enega delovnega dneva odsotnosti za vsak dopolnjeni mesec prijave na zavodu.
(2) Odsotnost iz prve alineje 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena znaša dva dni za lastno poroko in en dan za otrokovo.
(3) Odsotnost iz druge alineje 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena znaša en dan.
(4) Odsotnost iz tretje alineje 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena znaša en dan.
(5) Odsotnost iz četrte alineje 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena znaša tri dni.
(6) Odsotnost iz pete alineje 1. točke in iz druge alineje 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena znaša en dan.
(7) Odsotnost iz šeste in sedme alineje 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena znaša največ toliko časa, kolikor traja bolezen oziroma zdravljenje, ki ga je določil pooblaščeni oziroma osebni zdravnik.
(8) Odsotnost iz tretje alineje 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena znaša največ do izteka pogodbenih obveznosti.
(9) Skupna odsotnost iz osme alineje 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena v dvanajstih mesecih ne sme presegati 18 delovnih dni.
(10) Odsotnost v primerih iz prve do sedme alineje 1. točke in iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena mora brezposelna oseba izkoristiti ob nastopu dogodka.
8. člen
(obveščanje zavoda o odsotnosti)
(1) O odsotnosti in številu dni odsotnosti iz prve, tretje in osme alineje 1. točke ter tretje alineje 2. točke prvega odstavka 6. člena tega pravilnika se mora brezposelna oseba najmanj osem dni pred začetkom odsotnosti pisno dogovoriti z zavodom.
(2) O odsotnosti zaradi razlogov iz druge, četrte in pete alineje 1. točke ter iz prve in druge alineje 2. točke prvega odstavka 6. člena tega pravilnika mora brezposelna oseba obvestiti zavod v treh dneh po prenehanju razloga za odsotnost.
(3) Če je odsotnost zaradi bolezni iz šeste in sedme alineje 1. točke prvega odstavka 6. člena tega pravilnika predvidljiva (npr. zdravljenje v bolnišnici, zdraviliško-klimatsko zdravljenje ipd.), mora brezposelna oseba obvestiti zavod osebno, pisno, po telefonu ali elektronski pošti najmanj tri dni pred začetkom predvidene odsotnosti.
(4) Ob nenadni bolezni brezposelne osebe ali družinskega člana mora brezposelna oseba obvestiti zavod najpozneje v treh dneh po prenehanju razloga za odsotnost.
(5) Če se brezposelna oseba med svojo boleznijo oziroma boleznijo družinskega člana na zavodov poziv ne more javiti pri zavodu ali delodajalcu zaradi zaposlitvenega razgovora oziroma ne more obvestiti zavoda o svoji odsotnosti, ga lahko o tem osebno, pisno, po telefonu ali elektronski pošti obvestijo družinski člani ali druge osebe.
(6) Če brezposelna oseba v času dosegljivosti iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika išče zaposlitev brez zavodovega poziva in ni na razpolago zaradi zaposlitvenega razgovora, mora pred odhodom na razgovor sporočiti zavodu svojo odsotnost s kraja prebivališča oziroma dogovorjenega naslova.
(7) Brezposelna oseba sporoča svojo odsotnost iz prejšnjega odstavka osebno, po telefonu, elektronski pošti ali z SMS-sporočili na posebno številko, ki jo v ta namen objavi zavod.
9. člen
(predložitev dokazil)
(1) Odsotnost iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika je opravičljiva, če brezposelna oseba predloži zavodu dokazila, in sicer:
– potrdilo pooblaščenega oziroma osebnega zdravnika,
– izpiske iz matičnih knjig,
– potrdilo o spremembi prebivališča oziroma pisno izjavo o spremembi naslova dosegljivosti,
– druga ustrezna dokazila.
(2) Dokazila za odsotnost iz prejšnjega odstavka mora brezposelna oseba predložiti zavodu v treh dneh po prenehanju razloga za odsotnost.
(3) Če je odsotnost zaradi bolezni daljša od 30 dni, mora brezposelna oseba od pooblaščenega oziroma osebnega zdravnika predložiti potrdilo o začasni nezmožnosti za delo najpozneje do desetega dne v mesecu za pretekli mesec.
10. člen
(brezposelna oseba ni na razpolago)
Šteje se, da brezposelna oseba ni na razpolago, če:
− ne podpiše zaposlitvenega načrta, razen v primeru iz dvanajste alineje prvega odstavka 70. člena zakona,
− ni dosegljiva v skladu s 5. členom tega pravilnika,
− ne ravna v skladu s 6., 7. in 8. členom tega pravilnika.
III. USTREZNA, PRIMERNA IN VSAKA ZAPOSLITEV TER PRIMERNO DELO
1. Določitev ustrezne zaposlitve in napotitev brezposelne osebe na ustrezno zaposlitev
11. člen
(določitev ustrezne zaposlitve glede na stopnjo in vrsto dokončane šolske izobrazbe)
(1) Za brezposelno osebo, ki prvič išče zaposlitev, in osebo, ki je po prekinitvi zaposlitve brezposelna najmanj dve leti, je ponujena zaposlitev ustrezna, če ustreza vrsti in stopnji njene dokončane šolske izobrazbe.
(2) Če je brezposelna oseba pri izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja z različnimi programi usposabljanja pridobila strokovno izobrazbo, se prekvalificirala, v času brezposelnosti pridobila certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji v skladu s 53.č členom zakona ali je brez napotitve v ukrep aktivne politike zaposlovanja v času brezposelnosti pridobila izobrazbo, je ponujena zaposlitev ustrezna, če ustreza stopnji pridobljene izobrazbe oziroma z usposabljanjem pridobljeni strokovni usposobljenosti.
12. člen
(razvrstitev delovnega mesta v tarifni razred ustrezne kolektivne pogodbe)
(1) Ustrezna zaposlitev se določi na podlagi delovnega mesta, na katerega je bila razporejena brezposelna oseba večino časa zadnjih 12 mesecev pred brezposelnostjo, in na podlagi tarifnega razreda, navedenega v pogodbi o zaposlitvi.
(2) Če iz pogodbe o zaposlitvi delovno mesto in razvrstitev v tarifni razred nista razvidna, določi ustrezno zaposlitev zavod na podlagi ustrezne kolektivne pogodbe.
13. člen
(napotitev brezposelne osebe na ustrezno zaposlitev)
(1) Ob prijavi v evidenco brezposelnih oseb zavod za brezposelno osebo določi ustrezno zaposlitev v skladu s 17.č členom zakona in ji jo ponudi še pred izdelavo zaposlitvenega načrta, če je ustrezna zaposlitev na voljo.
(2) Zavod mora ponuditi brezposelni osebi ustrezno zaposlitev, ko je ta na voljo, tudi če brezposelna oseba sprejme primerno zaposlitev v skladu s 17.d členom zakona.
(3) Zavod napoti brezposelno osebo na ustrezno zaposlitev za nedoločen ali določen čas s polnim ali krajšim delovnim časom.
2. Določitev primerne zaposlitve in napotitev brezposelne osebe na primerno zaposlitev
14. člen
(določitev primerne zaposlitve glede na stopnjo in vrsto dokončane šolske izobrazbe)
(1) Za brezposelno osebo, ki prvič išče zaposlitev, in za osebo, ki je po prekinitvi zaposlitve brezposelna najmanj dve leti, je ponujena zaposlitev primerna, če ustreza do največ dve stopnji nižji vrsti in stopnji njene dokončane šolske izobrazbe.
(2) Če je brezposelna oseba v okviru izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja z različnimi programi usposabljanja pridobila strokovno izobrazbo, se prekvalificirala, med brezposelnostjo pridobila certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji v skladu s 53.č členom zakona ali je brez napotitve v ukrep aktivne politike zaposlovanja med brezposelnostjo pridobila izobrazbo, je ponujena zaposlitev primerna, če ustreza največ dve stopnji nižji pridobljeni izobrazbi oziroma z usposabljanjem pridobljeni strokovni usposobljenosti.
15. člen
(razvrstitev delovnega mesta v tarifni razred ustrezne kolektivne pogodbe)
(1) Primerna zaposlitev se določi na podlagi delovnega mesta, na katero je bila razporejena brezposelna oseba večino časa zadnjih 12 mesecev pred nastankom brezposelnosti in na podlagi tarifnega razreda, navedenega v pogodbi o zaposlitvi.
(2) Če iz pogodbe o zaposlitvi delovno mesto in razvrstitev v tarifni razred nista razvidna, določi primerno zaposlitev zavod na podlagi ustrezne kolektivne pogodbe.
16. člen
(napotitev brezposelne osebe na primerno zaposlitev)
(1) Zavod lahko napoti brezposelno osebo na primerno zaposlitev za nedoločen ali določen čas s polnim ali krajšim delovnim časom po preteku treh mesecev od vpisa v evidenco brezposelnih oseb na eno stopnjo nižjo zaposlitev od njene strokovne izobrazbe, če ni brezposelnih oseb, za katere bi bila taka zaposlitev ustrezna.
(2) Po šestih mesecih od vpisa v evidenco brezposelnih oseb lahko zavod napoti brezposelno osebo na primerno zaposlitev za nedoločen ali določen čas, s polnim ali krajšim delovnim časom, na dve stopnji nižjo zaposlitev, če ni brezposelnih oseb, za katere bi bila taka zaposlitev ustrezna.
3. Določitev vsake zaposlitve in napotitev brezposelne osebe na vsako zaposlitev
17. člen
(določitev vsake zaposlitve)
Kot vsaka zaposlitev se v skladu s predpisi o socialnem varstvu šteje zaposlitev, ki ustreza telesnim in duševnim zmožnostim upravičenca do denarne socialne pomoči in je v skladu z zakonom opredeljena v zaposlitvenem načrtu brezposelne osebe.
18. člen
(napotitev brezposelne osebe na vsako zaposlitev)
Zavod napoti brezposelno osebo, ki je upravičenec do denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu, na vsako zaposlitev, pri čemer upošteva mnenje rehabilitacijske komisije iz 17.i člena zakona, izdano po postopku, ki ga določa zakon za primerno delo.
4. Določitev primernega dela in napotitev brezposelne osebe na primerno delo
19. člen
(določitev primernega dela)
(1) Primerno delo za brezposelno osebo, ki je upravičena do denarne socialne pomoči, je tisto, ki ustreza njenim telesnim in duševnim zmožnostim. Če brezposelna oseba izpolnjuje zahteve delodajalca za delo oziroma delovno mesto, vendar zaradi domnevnih psihofizičnih nezmožnosti odkloni ponujeno delo oziroma ne soglaša z napotitvijo zavoda, izda mnenje o primernosti dela rehabilitacijska komisija 1. stopnje.
(2) Primerno delo za prejemnike denarnega nadomestila za primer brezposelnosti je delo po podjemni pogodbi ali pogodbi o naročilu avtorskega dela ter primerno začasno ali občasno humanitarno ali drugo podobno delo, ki ustreza do ene stopnje nižji stopnji in vrsti strokovne izobrazbe brezposelne osebe.
20. člen
(napotitev brezposelne osebe na primerno delo)
Zavod posreduje primerno delo po podjemni pogodbi ali pogodbi o naročilu avtorskega dela ter primerno začasno ali občasno humanitarno ali drugo podobno delo, ki lahko traja največ 56 ur na mesec in ga organizira zavod ali v dogovoru z zavodom nepridobitna nevladna organizacija ter nepridobitni delodajalec s področij socialnega varstva, zdravstva, predšolske vzgoje, vzgoje, izobraževanja in kulture.
21. člen
(obveznosti brezposelne osebe v zvezi z napotitvijo na zaposlitev oziroma delo)
(1) Brezposelna oseba mora:
– sprejeti napotnico za ustrezno zaposlitev,
– sprejeti napotnico za primerno zaposlitev na eno stopnjo nižjo zaposlitev po treh mesecih od vpisa v evidenco brezposelnih oseb oziroma na dve stopnji nižjo zaposlitev po šestih mesecih od tega vpisa,
– sprejeti napotnico za primerno delo,
– se skladno z napotnico javiti pri delodajalcu, ki jo potrdi, in jo potrjeno dostaviti zavodu v treh dneh od dneva, določenega na njej,
– pri dogovarjanju o zaposlitvi prizadevati si za pridobitev zaposlitve, na katero je napotena.
(2) Brezposelna oseba, ki je prejemnik denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, mora:
– sprejeti napotnico za ustrezno zaposlitev,
− sprejeti napotnico za primerno zaposlitev na eno stopnjo nižjo zaposlitev po treh mesecih od vpisa v evidenco brezposelnih oseb oziroma na dve stopnji nižjo zaposlitev po šestih mesecih od tega vpisa,
− sprejeti napotnico za primerno delo po podjemni pogodbi ali pogodbi o naročilu avtorskega dela, ki ustreza do ene stopnje nižji stopnji in vrsti strokovne izobrazbe brezposelne osebe,
− sprejeti napotnico za primerno začasno ali občasno humanitarno ali drugo podobno delo, opredeljeno v drugem odstavku 6. člena zakona, ki ustreza do ene stopnje nižji stopnji in vrsti strokovne izobrazbe brezposelne osebe,
– se skladno z napotnico javiti pri delodajalcu, ki jo potrdi, in jo potrjeno dostaviti zavodu v treh dneh od dneva, določenega na njej,
– pri dogovarjanju o zaposlitvi prizadevati si za pridobitev zaposlitve, na katero je napotena.
(3) Brezposelna oseba, ki je upravičenec do denarne socialne pomoči, mora:
– sprejeti napotnico za ustrezno zaposlitev,
− sprejeti napotnico za primerno zaposlitev na eno stopnjo nižjo zaposlitev po treh mesecih od vpisa v evidenco brezposelnih oseb oziroma na dve stopnji nižjo zaposlitev po šestih mesecih od tega vpisa,
– sprejeti napotnico za vsako zaposlitev,
− sprejeti napotnico za primerno delo po podjemni pogodbi ali pogodbi o naročilu avtorskega dela ter primerno začasno ali občasno humanitarno ali drugo podobno delo, ki traja največ 56 ur na mesec,
– se skladno z napotnico javiti pri delodajalcu, ki jo potrdi, in jo potrjeno dostaviti zavodu v treh dneh od dneva, določenega na njej,
– pri dogovarjanju o zaposlitvi prizadevati si za pridobitev zaposlitve, na katero je napotena.
(4) Brezposelna oseba mora izpolnjevati vse obveznosti, ki izhajajo iz zaposlitvenega načrta in napotnice tudi, če jo na zaposlitev ali delo napoti pooblaščena organizacija iz 6. člena zakona.
22. člen
(odklonitev napotnice ali zaposlitve oziroma dela zaradi psihofizične nezmožnosti ali ugovora vesti)
(1) Če brezposelna oseba odkloni napotnico zaradi domnevne psihofizične nezmožnosti, mora pri tem podpisati izjavo o odklonitvi napotnice.
(2) Če brezposelna oseba pri delodajalcu odkloni zaposlitev ali delo zaradi domnevne psihofizične nezmožnosti, mora zavodu predložiti pisno izjavo o odklonitvi zaposlitve ali dela v treh dneh po razgovoru pri delodajalcu.
(3) Brezposelna oseba lahko odkloni napotitev na vsako zaposlitev ali primerno delo iz razloga ugovora vesti.
23. člen
(čas odsotnosti, potreben za prihod na delo)
Zavod napoti brezposelno osebo na ustrezno, primerno ali vsako zaposlitev oziroma primerno delo, upoštevaje skupni čas njene odsotnosti z doma zaradi dela in prevoza na delo v skladu z zakonom.
IV. ISKANJE ZAPOSLITVE
24. člen
(iskanje zaposlitve)
Brezposelna oseba mora aktivno iskati ustrezno oziroma primerno zaposlitev in delo ter o tem obveščati zavod. Način in pogostost obveščanja določi zavod v zaposlitvenem načrtu.
25. člen
(aktivno iskanje zaposlitve)
(1) Brezposelna oseba aktivno išče zaposlitev:
– če se pisno prijavlja na objavljene ustrezne in primerne zaposlitve,
− če se v skladu z napotnico zavoda ali pooblaščene organizacije iz 6. člena zakona javlja pri delodajalcu in mu predloži ustrezno prijavo na prosto delovno mesto ter sprejme ponujeno zaposlitev,
− če se udeleži zaposlitvenega razgovora na vabilo delodajalca in si prizadeva za pridobitev te zaposlitve,
– na drug način išče zaposlitev v skladu z zaposlitvenim načrtom.
(2) Ustrezna prijava iz druge alineje prejšnjega odstavka je pravočasna prijava, ki je popolna glede na objavo oziroma razpis in na podlagi katere lahko delodajalec opravi postopek izbire na prosto delovno mesto.
(3) Brezposelna oseba mora o razgovoru pri delodajalcu najmanj tri dni prej obvestiti zavod oziroma pooblaščeno organizacijo iz 6. člena zakona zaradi prisotnosti zavoda ali pooblaščene organizacije v postopku izbire brezposelne osebe na prosto delovno mesto.
26. člen
(dokazila o aktivnem iskanju zaposlitve)
Dokazila, da brezposelna oseba aktivno išče zaposlitev, so:
– napotnice in vabila, ki jih datumsko potrdi delodajalec,
– fotokopije prijav na objavljena prosta delovna mesta s potrdilom pošte o sprejemu pošiljke,
– pisni odgovori delodajalcev o izbiri kandidata,
– pisna izjava delodajalca, da se je brezposelna oseba pri njem javila osebno, oziroma zaposlitveni dnevnik (obr. ZD/1), ki je sestavni del tega pravilnika in ga je potrdil delodajalec,
– izjave brezposelne osebe, o čemer zavod naredi uradni zaznamek.
27. člen
(predložitev dokazil)
(1) Brezposelna oseba mora predložiti dokazila o aktivnem iskanju zaposlitve iz prejšnjega člena skladno z dogovorom v zaposlitvenem načrtu oziroma v osmih dneh od prejema zahteve zavoda za predložitev dokazil.
(2) Zavod upošteva le dokazila, ki so datumsko novejša od zadnjih dokazil o aktivnem iskanju zaposlitve.
28. člen
(obveznosti brezposelne osebe zaradi vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja)
(1) Brezposelna oseba mora zaradi vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja:
– sprejeti napotnico, vabilo ali drug dokument o napotitvi,
– se v skladu z napotnico, vabilom oziroma drugim dokumentom javiti in vključiti v program pri zavodu, delodajalcu ali izvajalcu programa,
– izpolnjevati obveznosti, prevzete s pogodbo o vključitvi v program ukrepov aktivne politike zaposlovanja.
(2) Brezposelna oseba neupravičeno odkloni vključitev v program ukrepov aktivne politike zaposlovanja, če po svoji krivdi ne ravna v skladu s prvo in drugo alinejo prejšnjega odstavka.
(3) Neizpolnjevanje obveznosti, določenih s pogodbo o vključitvi v program ukrepov aktivne politike zaposlovanja, se šteje za kršitev sklenjene pogodbe.
V. POVRAČILO STROŠKOV
29. člen
(vrste povračil stroškov)
Brezposelna oseba je upravičena do povračila stroškov, ki so nastali zaradi iskanja zaposlitve in dela, za:
− javni prevoz zaradi napotitve zavoda k delodajalcu ali na kraj, za katerega sta se dogovorila brezposelna oseba in zavod,
– priporočene poštne pošiljke,
− selitev zaradi zaposlitve v drugem kraju, kamor jo je zavod napotil ali s katero je zavod soglašal.
30. člen
(povračilo stroškov javnega prevoza)
(1) Zavod povrne brezposelni osebi stroške javnega prevoza, če jih predhodno odobri in je tako določeno v zaposlitvenem načrtu.
(2) Prevozni stroški se povrnejo za prevoz z najcenejšim javnim prevoznim sredstvom, če je kraj dosegljivosti brezposelne osebe od kraja napotitve oddaljen več kakor en kilometer po najkrajši poti.
(3) Prevozni stroški se povrnejo brezposelni osebi za javni prevoz, ki ni najcenejši, če bi uporaba najcenejšega javnega prevoza glede na vozni red in uro, ki je določena v napotnici za zglasitev pri delodajalcu, za brezposelno osebo pomenila več kakor uro in pol vožnje v eno smer.
(4) Če zavod napoti brezposelno osebo k delodajalcu v istem kraju, v katerem je organiziran mestni prevoz, ji zavod za plačilo prevoznih stroškov lahko zagotovi žetone ali vozovnice za mestni prevoz.
(5) Če prevoz z javnim prevoznim sredstvom ni mogoč, se brezposelni osebi za razdaljo po najkrajši poti od kraja dosegljivosti do kraja prvega javnega postajališča oziroma do kraja napotitve prizna kilometrina v višini, določeni v predpisih, ki urejajo povračila stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov.
31. člen
(postopek dokazovanja upravičenosti do povračila stroškov javnega prevoza)
(1) Brezposelna oseba je upravičena do povračila prevoznih stroškov, če se javi pri delodajalcu, predloži vabilo delodajalca ali druga dokazila iz 26. člena tega pravilnika in v Zaposlitvenem dnevniku izpolni podatke za uveljavljanje pravice do povračila prevoznih stroškov.
(2) Brezposelna oseba lahko zahteva povračilo stroškov iz prvega odstavka tega člena enkrat na mesec.
(3) Zavod poravnava stroške iz drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena med petnajstim in dvajsetim dnem v mesecu za pretekli mesec na transakcijski račun brezposelne osebe.
32. člen
(povračilo stroškov za priporočene poštne pošiljke)
(1) Zavod povrne brezposelni osebi stroške za priporočene poštne pošiljke, če jih predhodno odobri in če nastanejo zaradi njene pisne prijave na ustrezno ali primerno zaposlitev.
(2) Stroški se povrnejo v višini, navedeni v potrdilu pošte o sprejemu pošiljke.
(3) Če brezposelna oseba uveljavlja povračilo stroškov za priporočene poštne pošiljke, mora potrdilu pošte priložiti kopijo pravočasne prijave, ki jo je poslala delodajalcu.
(4) Brezposelna oseba lahko zahteva povračilo stroškov iz prvega odstavka tega člena enkrat na mesec.
(5) Zavod poravnava stroške iz drugega odstavka tega člena med petnajstim in dvajsetim dnem v mesecu za pretekli mesec na transakcijski račun brezposelne osebe.
33. člen
(povračilo stroškov selitve)
(1) Zavod povrne brezposelni osebi stroške selitve zunaj kraja njenega prebivališča, če so nastali zaradi zaposlitve v tem kraju in je zavod s tem soglašal oziroma je brezposelno osebo sam napotil na zaposlitev zunaj kraja njenega prebivališča.
(2) Zavod povrne ob predložitvi računa selitvenega servisa stroške selitve do višine minimalne plače, brez predložitve računa pa v višini polovice minimalne plače.
(3) Brezposelna oseba lahko zahteva povračilo stroškov iz prvega odstavka tega člena v 30 dneh od preselitve.
(4) Zavod poravnava stroške iz drugega odstavka tega člena med petnajstim in dvajsetim dnem v mesecu za pretekli mesec na transakcijski račun brezposelne osebe.
VI. ČAS PRENEHANJA IN ZNIŽANJA PRAVICE DO DENARNEGA NADOMESTILA ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI
34. člen
(prenehanje denarnega nadomestila)
Brezposelni osebi preneha pravica do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti v naslednjih primerih:
1. če sklene pogodbo o zaposlitvi za delo s polnim delovnim časom – z dnem nastopa dela;
2. če postane samozaposlena oseba – z dnem vpisa v razvid samostojnih podjetnikov posameznikov ali drug register, ki je predpisan za neko dejavnost, oziroma z dnem prejema dovoljenja za opravljanje samostojne dejavnosti, za družbenike gospodarskih družb – z datumom prijave v obvezno zavarovanje;
3. če izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne ali invalidske pokojnine ali uveljavi pravico do družinske ali vdovske pokojnine – z dnem izpolnitve pogojev za pridobitev starostne ali invalidske pokojnine oziroma z dnem uveljavitve pravice do družinske ali vdovske pokojnine;
4. če dopolni starost, ki je po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pogoj za pridobitev pokojnine za najnižjo zavarovalno dobo – z dnem dopolnitve te starosti;
5. če se sama odjavi iz evidence brezposelnih oseb – z dnem odjave;
6. če odkloni ustrezno ali primerno zaposlitev ali s svojim ravnanjem povzroči, da delodajalec odkloni njeno zaposlitev:
– z dnem zavrnitve napotnice,
– z dnem, ko bi se morala javiti pri delodajalcu, oziroma z dnem, ko bi morala zavodu dostaviti potrjeno napotnico,
– z dnem, ko se je zaradi zaposlitve z napotnico javila pri delodajalcu in si ni prizadevala za pridobitev te zaposlitve;
7. če brez upravičenih razlogov odkloni neplačano začasno delo v primerih višje sile – z dnem odklonitve dela oziroma z dnem, ko bi se morala javiti na delo;
8. če brez upravičenih razlogov odkloni vključitev v program ukrepov aktivne politike zaposlovanja ali krši s pogodbo sprejete obveznosti v skladu s prvim odstavkom 28. člena tega pravilnika:
– z dnem zavrnitve napotnice, vabila ali drugega dokumenta o napotitvi,
– z dnem, ko bi se morala javiti in se vključiti v program,
– z dnem ugotovljenih kršitev pogodbenih obveznosti;
9. če aktivno ne išče zaposlitve:
– z dnem, ko bi morala obvestiti zavod v skladu s 24. členom tega pravilnika,
– z dnem, ko se ne javi pri delodajalcu za zaposlitev ali delo, oziroma z dnem, ko predloži delodajalcu nepravočasno oziroma neustrezno prijavo,
– z dnem poteka roka za predložitev dokazil o iskanju zaposlitve;
10. če ni na razpolago:
– z dnem, ko ni dosegljiva,
– z dnem, ko ni ravnala v skladu s 6., 7. in 8. členom tega pravilnika,
– z dnem, ko ne podpiše zaposlitvenega načrta, razen v primeru iz 12. alineje prvega odstavka 70. člena zakona;
11. če je dala neresnične podatke o izpolnjevanju pogojev za pridobitev pravice do denarnega nadomestila – z dnem priznanja pravice;
12. če nastopi prestajanje zaporne kazni šestih ali več mesecev – z dnem, ko nastopi njeno prestajanje;
13. če se ugotovi, da samozaposlena oseba ali lastnik oziroma solastnik gospodarskih družb med uživanjem denarnega nadomestila dosega dobiček iz dejavnosti in druge obdavčljive dohodke v višini najmanj zajamčenega nadomestila plače – s prvim dnem koledarskega leta, ko je bilo ugotovljeno, da je v preteklem letu z dobičkom iz dejavnosti in drugimi obdavčljivimi dohodki presegla višino zajamčenega nadomestila plače;
14. če je ugotovljeno, da dela ali je zaposlena na črno – z dnem, ko to ugotovi pristojni inšpektor;
15. če jo zavod preneha voditi v evidenci brezposelnih oseb – z dnem prenehanja vodenja v tej evidenci.
35. člen
(znižanje denarnega nadomestila)
Brezposelni osebi se denarno nadomestilo v skladu z 32.a členom zakona zniža, če odkloni primerno delo po podjemni pogodbi, pogodbi o naročilu avtorskega dela ali primerno začasno ali občasno humanitarno ali drugo podobno delo, opredeljeno v drugem odstavku 6. člena zakona:
– z dnem zavrnitve napotnice,
– z dnem, ko bi se morala javiti pri delodajalcu, oziroma z dnem, ko bi morala zavodu dostaviti potrjeno napotnico,
– z dnem, ko se je na podlagi napotnice javila pri delodajalcu in si ni prizadevala za pridobitev tega dela.
36. člen
(prenehanje in vračilo neupravičeno prejetega denarnega nadomestila)
Brezposelni osebi, ki prejema denarno nadomestilo in ne ravna v skladu s prvim in drugim odstavkom 33.b člena zakona, preneha pravica do denarnega nadomestila in mora vrniti prejete zneske denarnega nadomestila:
– če je pred nastankom svoje brezposelnosti pridobivala dodatne dohodke in jih prejema še po njem, a o tem ni obvestila zavoda – z dnem priznanja pravice do denarnega nadomestila,
– če med prejemanjem denarnega nadomestila o izplačanih dodatnih dohodkih enkrat na mesec za pretekli mesec ne obvešča zavoda – z dnem prvega izplačila, za katerega se ugotovi, da zavoda o njem ni obvestila.
VII. KONČNI DOLOČBI
37. člen
(prenehanje veljavnosti dosedanjega pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih oseb in o prenehanju pravice do denarnih prejemkov iz zavarovanja za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 2/99).
38. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati šestdeseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-16/2007/2
Ljubljana, dne 25. maja 2007
EVA 2007-2611-0032
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost