Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2007 z dne 26. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2007 z dne 26. 6. 2007

Kazalo

2992. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja uradnih evidenc s področja zaposlovanja, stran 7634.

Na podlagi 72. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 85. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o vsebini in načinu vodenja uradnih evidenc s področja zaposlovanja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa vsebino in način vodenja uradnih evidenc, ki jih na podlagi Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (v nadaljnjem besedilu: zakon) in Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v nadaljnjem besedilu: ZZRZI) vodi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod).
2. člen
(vrste evidenc)
(1) Zavod na podlagi 68. člena zakona vodi evidence:
– brezposelnih oseb,
– štipendistov,
– oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja,
– brezposelnih oseb, ki jim pravice in obveznosti po zakonu mirujejo,
– oseb, prijavljenih pri zavodu na podlagi drugih zakonov.
(2) Zavod na podlagi 85. člena ZZRZI vodi evidence:
– brezposelnih invalidov,
– invalidov, ki so pridobili status po ZZRZI,
– invalidov, ki jim je bila priznana pravica do zaposlitvene rehabilitacije,
– invalidov, ki jim je bila izdana odločba, da niso zaposljivi,
– invalidov, ki jim je bila izdana odločba o zaposljivosti na zaščitenih delovnih mestih,
– invalidov, ki jim je bila izdana odločba o zaposljivosti v podporni zaposlitvi,
– invalidov, zaposlenih na zaščitenih delovnih mestih,
– invalidov, zaposlenih v podporni zaposlitvi,
– vseh zaposlenih v invalidskih podjetjih, z ločenim prikazom evidence zaposlenih invalidov v invalidskih podjetjih.
II. STATUS BREZPOSELNE OSEBE IN RAZMERJA MED EVIDENCAMI
3. člen
(status brezposelne osebe)
Oseba ima status brezposelne osebe, če se vodi v evidenci brezposelnih oseb oziroma če se hkrati vodi v evidenci brezposelnih oseb in v kateri koli drugi evidenci, določeni v 2. členu tega pravilnika.
4. člen
(hkratnost vodenja oseb v več evidencah)
(1) Oseba se lahko hkrati vodi v več evidencah, če izpolnjuje pogoje za vodenje v vsaki od evidenc v skladu z zakonom, ZZRZI in tem pravilnikom.
(2) Oseba, ki se vodi v evidenci:
− štipendistov ali
− invalidov, ki jim je bila izdana odločba, da niso zaposljivi, ne more biti hkrati vodena v nobeni od drugih evidenc iz 2. člena tega pravilnika.
5. člen
(vodenje v evidenci brezposelnih oseb in evidenci oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja)
(1) Oseba se lahko hkrati vodi v evidenci brezposelnih oseb in v evidenci oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja, ko je vključena v program aktivne politike zaposlovanja, razen če je:
– udeleženec izobraževanja v skladu s 53.b členom zakona,
– udeleženec programa usposabljanja na delovnem mestu na podlagi programov ukrepov aktivne politike zaposlovanja iz 50. člena zakona,
– udeleženec javnih del.
(2) Oseba je vpisana v evidenci oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja, do zaključka ali prekinitve programa.
6. člen
(vodenje v evidenci oseb, prijavljenih pri zavodu na podlagi drugih zakonov in v evidenci oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja)
(1) Oseba se lahko hkrati vodi v evidenci oseb, prijavljenih pri zavodu na podlagi drugih zakonov in v evidenci oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja, ko je vključena v program aktivne politike zaposlovanja, razen če je:
− udeleženec izobraževanja v skladu s 53.b členom zakona,
− udeleženec programa usposabljanja na delovnem mestu na podlagi programov ukrepov aktivne politike zaposlovanja iz 50. člena zakona,
− udeleženec javnih del.
(2) Oseba je vpisana v evidenci oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja, do zaključka ali prekinitve programa.
(3) Oseba se lahko vodi hkrati v evidenci oseb, prijavljenih pri zavodu na podlagi drugih zakonov in v evidenci oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja, če je vključitev v programe aktivne politike zaposlovanja dogovorjena s pristojno institucijo.
7. člen
(vodenje v evidenci brezposelnih oseb in v evidenci brezposelnih oseb, ki jim pravice in obveznosti po zakonu mirujejo)
(1) Oseba se lahko hkrati vodi v evidenci brezposelnih oseb in v evidenci brezposelnih oseb, ki jim pravice in obveznosti po zakonu mirujejo, če ji je bila priznana pravica do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti in je:
− kot poslovodna oseba upravičena do izplačila odškodnine ali odpravnine,
− upravičena do nadomestila za spoštovanje prepovedi opravljanja konkurenčne dejavnosti po prenehanju delovnega razmerja,
− prejela odpravnino, ki presega višino, določeno s predpisi o delovnih razmerjih,
− sklenila dogovor za odškodnino namesto odpovednega roka.
(2) Brezposelni osebi iz prejšnjega odstavka miruje pravica do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti v skladu s tretjim odstavkom 33. člena zakona.
(3) Oseba se lahko hkrati vodi v evidenci brezposelnih oseb in v evidenci brezposelnih oseb, ki jim pravice in obveznosti po zakonu mirujejo, če ni prejemnik denarnega nadomestila za primer brezposelnosti in je nezmožna za delo iz zdravstvenih razlogov nad 30 delovnih dni.
(4) Brezposelni osebi iz prejšnjega odstavka obveznosti mirujejo, dokler traja nezmožnost za delo.
(5) Oseba se lahko hkrati vodi v evidenci brezposelnih oseb in v evidenci brezposelnih oseb, ki jim pravice in obveznosti po zakonu mirujejo, če ni prejemnik denarnega nadomestila za primer brezposelnosti in:
− je v priporu oziroma prestaja zaporno kazen ali vzgojni ali varstveni ukrep do šest mesecev,
− ne prebiva v Republiki Sloveniji, razen če mednarodni akt določa drugače.
(6) Brezposelni osebi iz prejšnjega odstavka obveznosti mirujejo, dokler trajajo razlogi iz prejšnjega odstavka.
(7) Oseba se lahko hkrati vodi v evidenci brezposelnih oseb in v evidenci brezposelnih oseb, ki jim pravice in obveznosti po zakonu mirujejo, če je prejemnik denarnega nadomestila za primer brezposelnosti in:
− je v priporu oziroma prestaja zaporno kazen ali vzgojni ali varstveni ukrep do šest mesecev,
− je nezmožna za delo iz zdravstvenih razlogov v času, ko na podlagi tretjega odstavka 17.b člena zakona prejema nadomestilo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja,
− ne prebiva v Republiki Sloveniji, razen če mednarodni akt določa drugače.
(8) Brezposelni osebi iz prejšnjega odstavka pravica do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti in obveznosti mirujejo, dokler trajajo razlogi iz prejšnjega odstavka.
8. člen
(vodenje v evidenci oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja, in v evidenci brezposelnih oseb, ki jim pravice in obveznosti po zakonu mirujejo)
(1) Oseba se lahko hkrati vodi v evidenci oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja, in v evidenci brezposelnih oseb, ki jim pravice in obveznosti po zakonu mirujejo, če je prejemnik denarnega nadomestila za primer brezposelnosti in je:
− udeleženec izobraževanja v skladu s 53.b členom zakona,
− udeleženec programa usposabljanja na delovnem mestu na podlagi programov ukrepov aktivne politike zaposlovanja iz 50. člena zakona,
− udeleženec javnih del, v zaposlitvenem načrtu pa je določeno, da mora aktivno iskati zaposlitev. Pravica do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti miruje do zaključka ali do prekinitve programa.
(2) Oseba se lahko hkrati vodi v evidenci oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja, in v evidenci brezposelnih oseb, ki jim pravice in obveznosti po zakonu mirujejo, če je prejemnik denarnega nadomestila za primer brezposelnosti in je:
– udeleženec izobraževanja v skladu s 53.b členom zakona,
– udeleženec programa usposabljanja na delovnem mestu na podlagi programov ukrepov aktivne politike zaposlovanja iz 50. člena zakona,
– udeleženec javnih del, v zaposlitvenem načrtu pa ni določeno, da mora aktivno iskati zaposlitev. Pravica do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti in obveznosti brezposelne osebe mirujejo do zaključka ali prekinitve programa.
(3) Oseba se lahko hkrati vodi v evidenci oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja, in v evidenci brezposelnih oseb, ki jim pravice in obveznosti po zakonu mirujejo, če ni prejemnik denarnega nadomestila za primer brezposelnosti in je:
– udeleženec izobraževanja v skladu s 53.b členom zakona,
– udeleženec programa usposabljanja na delovnem mestu na podlagi programov ukrepov aktivne politike zaposlovanja iz 50. člena zakona,
– udeleženec javnih del, v zaposlitvenem načrtu pa ni določeno, da mora aktivno iskati zaposlitev. Obveznosti brezposelne osebe mirujejo do zaključka ali prekinitve programa.
9. člen
(vodenje v evidencah na podlagi ZZRZI in evidencah po zakonu)
(1) Oseba, vodena v evidenci:
– brezposelnih invalidov,
– invalidov, ki so pridobili status po ZZRZI,
– invalidov, ki jim je bila priznana pravica do zaposlitvene rehabilitacije,
– invalidov, ki jim je bila izdana odločba o zaposljivosti na zaščitenih delovnih mestih,
– invalidov, ki jim je bila izdana odločba o zaposljivosti v podporni zaposlitvi, se lahko hkrati vodi v evidenci brezposelnih oseb, v evidenci oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja, in v evidenci brezposelnih oseb, ki jim pravice in obveznosti po zakonu mirujejo.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se oseba, vodena v evidenci iz druge alineje prejšnjega odstavka, lahko hkrati vodi tudi v evidenci oseb, prijavljenih pri zavodu na podlagi drugih zakonov.
(3) Oseba se lahko hkrati vodi v evidenci brezposelnih oseb, ki jim pravice in obveznosti po zakonu mirujejo, in v evidenci:
– invalidov, zaposlenih na zaščitenih delovnih mestih,
– invalidov, zaposlenih v podporni zaposlitvi,
– vseh zaposlenih v invalidskih podjetjih, z ločenim prikazom evidence zaposlenih invalidov v invalidskih podjetjih, če je prejemnik denarnega nadomestila in je sklenila delovno razmerje s polnim delovnim časom za določen čas, krajši od 12 mesecev.
10. člen
(izdaja potrdila o vpisu v evidence)
Zavod izda osebi, vpisani v evidence iz prvega in drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, na njeno zahtevo potrdilo o vpisu v evidenco.
11. člen
(enotna metodologija)
Evidence se vodijo računalniško po enotnih metodologijah, standardih, šifrantih in klasifikacijah, ki jih določi zavod po predhodnem mnenju ministrstva, pristojnega za delo.
12. člen
(uporaba podatkov iz evidenc)
(1) Podatki iz evidenc iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika se smejo uporabljati samo za opravljanje nalog ministrstva, pristojnega za delo, Inšpektorata Republike Slovenije za delo, zavoda, pooblaščenih organizacij iz 6. člena zakona, za uveljavljanje pravic s področja socialne varnosti pri pristojnih institucijah in za statistične ali znanstvenoraziskovalne namene.
(2) Podatki iz evidenc iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika se smejo uporabljati samo za potrebe izvajanja ZZRZI, za uveljavljanje pravic s področja socialne varnosti pri pristojnih institucijah ter za statistične ali znanstvenoraziskovalne namene.
13. člen
(varovanje osebnih podatkov)
(1) Osebe, zaposlene v zavodu ali pooblaščeni organizaciji iz 6. člena zakona, in druge pooblaščene osebe, ki obdelujejo in uporabljajo osebne podatke posamezne osebe, vodene v kateri koli evidenci po tem pravilniku, ali so seznanjene s temi podatki, morajo varovati njihovo tajnost.
(2) Zavod izvaja zavarovanje osebnih podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
14. člen
(obveščanje javnosti)
Zavod o statističnih podatkih iz evidenc iz 2. člena tega pravilnika obvešča javnost, pristojne institucije in druge organe, v skladu s predpisi, ki urejajo javno obveščanje in dostop do informacij javnega značaja.
15. člen
(arhiviranje podatkov iz evidenc)
(1) Zavod mora po prenehanju vodenja posamezne osebe v evidenci hraniti podatke:
– 50 let za evidenco brezposelnih oseb,
– pet let za evidenco štipendistov,
– pet let za evidenco oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja,
– pet let za evidenco brezposelnih oseb, ki jim pravice po zakonu mirujejo,
– pet let za evidenco oseb, prijavljenih pri zavodu na podlagi drugih zakonov,
– 50 let za evidenco brezposelnih invalidov,
– 50 let za evidenco invalidov, ki so pridobili status po ZZRZI,
– 50 let za evidenco invalidov, ki jim je bila priznana pravica do zaposlitvene rehabilitacije,
– 50 let za evidenco invalidov, ki jim je bila izdana odločba, da niso zaposljivi,
– 50 let za evidenco invalidov, ki jim je bila izdana odločba o zaposljivosti na zaščitenih delovnih mestih,
– 50 let za evidenco invalidov, ki jim je bila izdana odločba o zaposljivosti v podporni zaposlitvi,
– 50 let za evidenco invalidov, zaposlenih na zaščitenih delovnih mestih,
– 50 let za evidenco invalidov, zaposlenih v podporni zaposlitvi,
– 50 let za evidenco vseh zaposlenih v invalidskih podjetjih, z ločenim prikazom evidence zaposlenih invalidov v invalidskih podjetjih.
(2) Zavod hrani podatke v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo in arhiviranje dokumentarnega in arhivskega gradiva.
16. člen
(sporočanje sprememb podatkov)
Osebe, ki se vodijo v evidencah iz 2. člena tega pravilnika, morajo zavodu sporočiti spremembe podatkov, ki vplivajo na izpolnjevanje pogojev za vodenje oziroma na prenehanje vodenja v evidencah, najpozneje v treh dneh od nastanka spremembe.
17. člen
(izmenjava podatkov)
Zavod, centri za socialno delo, pristojni davčni organi in drugi državni organi morajo sodelovati in izmenjevati podatke iz evidenc, ki jih vodijo.
18. člen
(pretok podatkov med zavodom in pooblaščenimi organizacijami)
(1) Zavod mora pooblaščenim organizacijam iz 6. člena zakona zagotavljati podatke iz evidence brezposelnih oseb, ki so nujni zaradi posredovanja zaposlitve in dela, izdelave zaposlitvenega načrta ali vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja.
(2) Pooblaščene organizacije iz 6. člena zakona morajo o vseh aktivnostih, ki jih izvajajo za brezposelne osebe in ki v skladu s 70. členom zakona vplivajo na prenehanje vodenja v evidenci brezposelnih oseb, obveščati zavod. Ta pa podatke, pridobljene pri pooblaščenih organizacijah, vpisuje v evidenco brezposelnih oseb in v evidenco oseb, ki so vključene v programe aktivne politike zaposlovanja.
(3) Podrobnejša navodila o vsebini in načinu pretoka podatkov med zavodom in pooblaščenimi organizacijami določi zavod.
III. EVIDENCE, VODENE NA PODLAGI ZAKONA
1. Evidenca brezposelnih oseb
19. člen
(pogoji za vpis v evidenco brezposelnih oseb)
V evidenco brezposelnih oseb se lahko vpišejo in se v njej vodijo osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom.
20. člen
(datum začetka vodenja v evidenci brezposelnih oseb)
Zavod začne voditi osebo v evidenci brezposelnih oseb z dnem prijave pri zavodu. S tem dnem se začnejo voditi v evidenci tudi osebe, ki so na zahtevo zavoda naknadno dostavile dokumentacijo iz prvega odstavka 22. člena tega pravilnika v roku, ki ga je določil zavod.
21. člen
(način prijave v evidenco brezposelnih oseb)
(1) V evidenco brezposelnih oseb se mora oseba prijaviti zavodu z izpolnitvijo obrazca Prijava v evidenco brezposelnih oseb (obr. BO/1), ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Oseba se lahko prijavi v evidenco brezposelnih oseb tudi po elektronski poti z elektronsko prijavo, ki jo zavod izdela v skladu s predpisi o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu.
22. člen
(predložitev dokumentacije)
(1) Oseba mora ob prijavi v evidenco brezposelnih oseb predložiti:
– osebni dokument,
– delovno knjižico.
(2) Oseba, ki se je v evidenco brezposelnih oseb prijavila po elektronski poti, mora naknadno osebno predložiti delovno knjižico v osmih delovnih dneh od datuma elektronske prijave.
(3) Če oseba uveljavlja pravico do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, ob prijavi predloži še:
– pogodbo o zaposlitvi za določen čas ali odpoved pogodbe o zaposlitvi oziroma drugo listino, iz katere je razviden razlog prenehanja pogodbe,
– obrazec o povprečno prejeti plači v zadnjih 12 mesecih pred nastankom brezposelnosti, ki ga potrdi delodajalec.
23. člen
(osebe, ki se ne morejo vpisati v evidenco brezposelnih oseb)
V evidenco brezposelnih oseb ne more biti vpisana oseba, ki je:
− v delovnem razmerju,
− upokojenec,
− študent, dijak ali vajenec, udeleženec izobraževanja odraslih, mlajši od 26 let, ali udeleženec izobraževanja v skladu s 53.b členom zakona in udeleženec programa usposabljanja na delovnem mestu na podlagi programov aktivne politike zaposlovanja iz 50. člena zakona,
– brez prijavljenega prebivališča v Republiki Sloveniji, pri čemer so izvzeti državljani Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora, ki se prijavijo v evidenco z obrazcem E303,
– izpolnila pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine za najnižjo zavarovalno dobo po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
– nastopila zaporno kazen šestih ali več mesecev,
– nezmožna za delo iz zdravstvenih razlogov,
– začasno ali trajno nezaposljiva,
− samozaposlena oseba, katere dobiček iz dejavnosti, ki je ugotovljen brez upoštevanja znižanj in davčnih olajšav v skladu s predpisi o dohodnini ter povečan za obračunane obvezne prispevke za socialno varnost v zadnjem koledarskem letu pred nastankom brezposelnosti, presega znesek zajamčenega nadomestila plače,
− samozaposlena oseba, ki je bila hkrati v delovnem razmerju, če je njen dobiček iz dejavnosti, ki je ugotovljen brez upoštevanja znižanj in davčnih olajšav v skladu s predpisi o dohodnini in z upoštevanjem obračunanih obveznih prispevkov, presegal znesek zajamčenega nadomestila plače v zadnjem koledarskem letu pred nastankom brezposelnosti,
− lastnik ali solastnik gospodarskih družb, ki ni zavarovan na drugi podlagi in v katerih dobiček, zmanjšan za plačane prispevke za obvezno socialno zavarovanje, v zadnjem koledarskem letu pred nastankom brezposelnosti presega znesek zajamčenega nadomestila plače,
− lastnik, zakupnik, najemnik ali drug uporabnik kmetijskega ali gozdnega zemljišča s katastrskim dohodkom v zadnjem koledarskem letu pred nastankom brezposelnosti nad višino, ki je določena kot podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
− zaradi razlogov iz tretje, četrte, pete, devete, desete, enajste ali dvanajste alineje prvega odstavka 70. člena zakona prenehala biti vodena v evidenci brezposelnih oseb.
24. člen
(vsebina evidence brezposelnih oseb)
Evidenca brezposelnih oseb vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek,
– datum rojstva,
– spol,
– EMŠO,
– davčno številko,
– naslov prebivališča,
– številko transakcijskega računa,
– o prijavi in začetku vodenja v evidenci,
– o prenehanju vodenja v evidenci,
– o razlogu prenehanja vodenja v evidenci,
– o izobrazbi, dodatnem znanju in usposobljenosti,
– o delovnih izkušnjah,
– o delazmožnosti,
– o omejitvah pri zaposlovanju,
– o javljanju na zavodu, napotitvah in izpolnjevanju drugih obveznosti brezposelne osebe,
– o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti,
– o dejavnostih, ki se izvajajo pri pooblaščenih organizacijah,
– o terjatvah vračil in načinu vračanja neupravičeno izplačanih sredstev,
– o vračanju neupravičeno izplačanih sredstev,
– o pritožbah.
25. člen
(prenehanje vodenja v evidenci brezposelnih oseb)
Zavod preneha voditi brezposelno osebo v evidenci brezposelnih oseb, če brezposelna oseba:
– ni več brezposelna oseba,
− se sama odjavi iz evidence brezposelnih oseb,
− odkloni vključitev ali krši obveznosti, sprejete s pogodbo o vključitvi v program aktivne politike zaposlovanja,
− odkloni ustrezno ali primerno zaposlitev ali s svojim ravnanjem povzroči, da delodajalec odkloni njeno zaposlitev,
− ni dala resničnih podatkov o izpolnjevanju pogojev za pridobitev statusa brezposelne osebe,
− izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine za najnižjo zavarovalno dobo po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
− postane začasno ali trajno nezaposljiva,
− nastopi prestajanje zaporne kazni šestih ali več mesecev,
− ni na razpolago za zaposlitev,
− dela ali je zaposlena na črno,
− ni aktivni iskalec zaposlitve, razen če je vključena v program aktivne politike zaposlovanja, vendar v njenem zaposlitvenem načrtu ni opredeljena obveznost aktivnega iskanja zaposlitve,
− odkloni podpis zaposlitvenega načrta, ker ne soglaša z določitvijo obveznosti sprejetja vsake zaposlitve, primernega začasnega ali občasnega humanitarnega ali drugega podobnega dela, opredeljenega v zakonu, ki ureja socialno varstvo.
26. člen
(roki za prenehanje vodenja v evidenci brezposelnih oseb)
(1) Zavod preneha voditi brezposelno osebo v evidenci brezposelnih oseb na podlagi razlogov iz prejšnjega člena, če brezposelna oseba:
(a) neupravičeno odkloni vključitev v program aktivne politike zaposlovanja ali krši obveznosti, sprejete s pogodbo o vključitvi v program aktivne politike zaposlovanja, z dnem:
– zavrnitve napotnice, vabila ali akta o napotitvi,
– ko bi se morala javiti ali se vključiti v program,
– ugotovljenih kršitev pogodbenih obveznosti;
(b) odkloni ustrezno ali primerno zaposlitev ali s svojim ravnanjem povzroči, da delodajalec odkloni njeno zaposlitev, z dnem:
– zavrnitve napotnice,
– ko bi se morala javiti pri delodajalcu, oziroma z dnem, ko bi morala zavodu dostaviti potrjeno napotnico,
– ko je s svojim ravnanjem povzročila delodajalčevo odklonitev;
(c) predloži neresnične podatke o izpolnjevanju pogojev za pridobitev statusa brezposelne osebe, z dnem, ko je dala neresnične podatke;
(č) ni na razpolago za zaposlitev, z dnem, ko:
– ni dosegljiva,
– ni opravičila svoje odsotnosti na predpisani način,
– ne podpiše zaposlitvenega načrta, razen v primerih iz 12. alineje prvega odstavka 70. člena zakona;
(d) dela ali je zaposlena na črno, z dnem, ko to ugotovi pristojni inšpektor;
(e) postane začasno nezaposljiva, kar se ugotovi na podlagi zaposlitvenega načrta, z dnem te ugotovitve, ali trajno nezaposljiva, kar se ugotovi z odločbo o nezaposljivosti na podlagi 34. člena ZZRZI, z dnem pravnomočnosti te odločbe;
(f) ni aktivni iskalec zaposlitve, z dnem, ko na zahtevo zavoda ne predloži dokazil v skladu s predpisi, ki urejajo pravila za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih oseb in čas prenehanja ter znižanja pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti;
(g) odkloni podpis zaposlitvenega načrta, ker ne soglaša z določitvijo obveznosti sprejetja vsake zaposlitve, primernega začasnega ali humanitarnega ali drugega podobnega dela, opredeljenega v zakonu, ki ureja socialno varstvo, z dnem odklonitve tega podpisa.
(2) V vseh drugih primerih iz prejšnjega člena zavod preneha voditi brezposelno osebo v evidenci brezposelnih oseb z dnem nastanka razloga za prenehanje vodenja evidence.
2. Evidenca štipendistov
27. člen
(datum začetka vodenja v evidenci štipendistov)
Oseba se začne voditi v evidenci štipendistov z dnem priznanja pravice do štipendije.
28. člen
(vsebina evidence štipendistov)
Evidenca štipendistov vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek,
– datum rojstva,
– spol,
– EMŠO,
– davčno številko,
– naslov prebivališča,
– številko transakcijskega računa,
– o prijavi in začetku vodenja v evidenci,
– o vrsti štipendije,
– o statusu štipendista (vajenec, dijak, študent),
– o socialno-ekonomskem položaju republiškega štipendista in njegove družine,
– o šolanju in uspehu šolanja štipendista,
– o izkazanem javno priznanem dosežku prejemnika štipendije za nadarjene,
– o izplačevanju štipendij in dodatkov,
– o vzroku mirovanja izplačevanja štipendije zaradi neizpolnjevanja pogojev,
– o vzroku in datumu prenehanja vodenja evidence,
− o rezultatih preizkusov sposobnosti in nadarjenosti prejemnika štipendije za nadarjene,
– o terjatvah vračil in načinu vračanja neupravičeno izplačanih štipendij,
– o vračanju neupravičeno izplačanih štipendij,
– o pritožbah.
29. člen
(osebe, ki se ne morejo vpisati v evidenco štipendistov)
V evidenco štipendistov ne more biti vpisana oseba, ki je:
− v delovnem razmerju ali vpisana v evidenco brezposelnih oseb pri zavodu za zaposlovanje,
− samozaposlena oseba,
− lastnik ali solastnik gospodarskih družb, ki ni zavarovan na drugi podlagi in v katerih dobiček, zmanjšan za plačane prispevke za obvezno socialno zavarovanje, v zadnjem koledarskem letu pred vložitvijo vloge za pridobitev pravice do štipendije presega znesek zajamčenega nadomestila plače,
− prejemnik druge štipendije ali posojila za študij,
− pridobila denarno ali materialno pomoč za šolanje iz javnih ali zasebnih virov v višini najmanj enoletnega zneska štipendije brez dodatkov.
30. člen
(prenehanje vodenja osebe v evidenci štipendistov)
Zavod preneha voditi osebo v evidenci štipendistov z dnem:
– uspešno zaključenega šolanja, določenega v aktu o dodelitvi štipendije,
– vrnitve neupravičeno prejetih zneskov štipendije na podlagi poravnave ali sodnega postopka,
– odpisa dolgovanega zneska štipendije.
3. Evidenca oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja
31. člen
(pogoji in začetek vpisa v evidenco oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja)
(1) Zavod začne voditi osebo v evidenci oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja na podlagi pogodbe med zavodom oziroma drugo pooblaščeno organizacijo in brezposelno osebo, z dnem, ko se oseba vključi v program aktivne politike zaposlovanja.
(2) Ob izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 49.a člena zakona začne zavod voditi v evidenci oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja tudi:
− invalide II. in III. kategorije, ki se prijavijo pri zavodu v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
− delavce, katerih delo je postalo nepotrebno zaradi poslovnih razlogov na podlagi programa razreševanja presežnih delavcev,
− delavce, katerih delo je postalo nepotrebno zaradi začetka postopka prisilne poravnave na podlagi programa finančne reorganizacije,
− delavce, za katere je prenehala potreba po delu na podlagi obvestila stečajnega upravitelja o nameravani odpovedi pogodb o zaposlitvi večjemu številu delavcev,
− delavce, katerih delo postane trajno nepotrebno in za katere je na podlagi elaborata kadrovskih potreb in poslovnega načrta gospodarske družbe pričakovati, da jim dolgoročno ne bo mogoče zagotoviti zaposlitve.
32. člen
(vsebina evidence oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja)
(1) Evidenca oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja, vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek,
– datum rojstva,
– spol,
– EMŠO,
– davčno številko,
– naslov prebivališča,
– številko transakcijskega računa,
– o statusu osebe ob vključitvi v program,
– o začetku in prenehanju vključitve v program,
– o razlogu prenehanja vodenja v evidenci,
– o razlogu za mirovanje in času mirovanja v evidenci,
– o vrsti programa aktivne politike zaposlovanja, v katerega je oseba vključena,
– o izvajalcu programa aktivne politike zaposlovanja,
– o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti,
– o finančnih sredstvih, porabljenih za izvajanje programa,
– o dokončanju in uspešnosti dokončanja programa aktivne politike zaposlovanja,
– o terjatvah vračil in načinu vračanja neupravičeno izplačanih sredstev,
– o vračanju neupravičeno izplačanih sredstev,
– o pritožbah.
(2) Če oseba ni državljan Republike Slovenije, vsebuje evidenca oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja, poleg podatkov iz prejšnjega odstavka še podatke o državljanstvu, delovnem dovoljenju in dovoljenju za prebivanje.
33. člen
(prenehanje vodenja osebe v evidenci oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja)
(1) Zavod preneha voditi osebo v evidenci oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja, če oseba:
– ni več brezposelna oseba,
– se sama odjavi iz evidence brezposelnih oseb,
– odkloni vključitev ali krši obveznosti, sprejete s pogodbo o vključitvi v program aktivne politike zaposlovanja,
– odkloni ustrezno ali primerno zaposlitev ali s svojim ravnanjem povzroči, da delodajalec odkloni njeno zaposlitev,
– ni dala resničnih podatkov o izpolnjevanju pogojev za pridobitev statusa brezposelne osebe,
– izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine za najnižjo zavarovalno dobo po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
– postane nezaposljiva,
– nastopi prestajanje zaporne kazni šestih ali več mesecev,
– ni na razpolago za zaposlitev,
– dela ali je zaposlena na črno,
– ni aktivni iskalec zaposlitve, razen če je vključena v program aktivne politike zaposlovanja, vendar v njenem zaposlitvenem načrtu ni opredeljena obveznost aktivnega iskanja zaposlitve,
– odkloni podpis zaposlitvenega načrta, ker ne soglaša z določitvijo obveznosti sprejetja vsake zaposlitve, primernega začasnega ali občasnega humanitarnega ali drugega podobnega dela, opredeljenega v zakonu, ki ureja socialno varstvo,
– izpolni obveznosti, sprejete s pogodbo o vključitvi v program aktivne politike zaposlovanja,
– v soglasju z zavodom prekine pogodbo o vključitvi v program aktivne politike zaposlovanja iz objektivnih razlogov.
(2) V primerih iz tretje, četrte, pete, devete, desete, enajste ali dvanajste alineje prejšnjega odstavka se oseba šest mesecev po dokončnosti odločbe v upravnem postopku, s katero je bilo odločeno o prenehanju vodenja v evidenci oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja, ne more ponovno prijaviti na zavodu.
34. člen
(roki za prenehanje vodenja v evidenci oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja)
(1) Zavod preneha voditi osebo v evidenci oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja, na podlagi razlogov iz prvega odstavka prejšnjega člena, če oseba:
a) neupravičeno odkloni vključitev v program aktivne politike zaposlovanja ali krši obveznosti, sprejete s pogodbo o vključitvi v program aktivne politike zaposlovanja, z dnem:
– zavrnitve napotnice, vabila ali akta o napotitvi,
– ko bi se morala javiti ali se vključiti v program,
– ugotovljenih kršitev pogodbenih obveznosti;
b) odkloni ustrezno ali primerno zaposlitev ali s svojim ravnanjem povzroči, da delodajalec odkloni zaposlitev, z dnem:
– zavrnitve napotnice,
– ko bi se morala javiti pri delodajalcu, oziroma z dnem, ko bi morala zavodu dostaviti potrjeno napotnico,
– ko je s svojim ravnanjem povzročila delodajalčevo odklonitev;
c) predloži neresnične podatke o izpolnjevanju pogojev za pridobitev statusa brezposelne osebe, z dnem, ko je dala neresnične podatke;
č) ni na razpolago za zaposlitev z dnem, ko:
– ni dosegljiva,
– ni opravičila svoje odsotnosti na predpisani način,
– ne podpiše zaposlitvenega načrta, razen v primerih iz 12. alineje prvega odstavka 70. člena zakona;
d) dela ali je zaposlena na črno, z dnem, ko to ugotovi pristojni inšpektor;
e) postane začasno nezaposljiva, kar se ugotovi na podlagi zaposlitvenega načrta, z dnem te ugotovitve ali trajno nezaposljiva, kar se ugotovi z odločbo o nezaposljivosti na podlagi 34. člena ZZRZI, z dnem pravnomočnosti odločbe o nezaposljivosti;
f) ni aktivni iskalec zaposlitve, z dnem, ko:
– na zahtevo zavoda ne predloži dokazil v skladu s predpisi, ki urejajo pravila za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih oseb in čas prenehanja ter znižanja pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti;
g) odkloni podpis zaposlitvenega načrta, ker ne soglaša z določitvijo obveznosti sprejetja vsake zaposlitve, primernega začasnega ali humanitarnega ali drugega podobnega dela, opredeljenega v zakonu, ki ureja socialno varstvo, z dnem odklonitve podpisa zaposlitvenega načrta.
(2) V vseh drugih primerih iz prejšnjega odstavka zavod preneha voditi osebo v evidenci oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja, z dnem nastanka razloga za prenehanje vodenja evidence.
4. Evidenca brezposelnih oseb, ki jim pravice in obveznosti po zakonu mirujejo
35. člen
(pogoji za vpis v evidenco brezposelnih oseb, ki jim pravice in obveznosti po zakonu mirujejo)
(1) Oseba se vodi v evidenci brezposelnih oseb, ki jim pravice in obveznosti po zakonu mirujejo, in ne more biti hkrati vodena v nobeni od drugih evidenc iz 2. člena tega pravilnika, če ji je priznana pravica do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti in:
– služi vojaški rok ali opravlja nadomestno civilno službo,
– opravlja naloge družinskega pomočnika za obdobje, krajše od 12 mesecev,
– je prejemnik starševskega nadomestila,
– je sklenila delovno razmerje s polnim delovnim časom za določen čas, krajši od 12 mesecev.
(2) Dokler je oseba vodena v evidenci brezposelnih oseb, ki jim pravice in obveznosti po zakonu mirujejo, ji pravica do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti miruje.
(3) Če je oseba vodena v evidenci brezposelnih oseb, mora za vpis v evidenco oseb, ki jim pravice in obveznosti po zakonu mirujejo, izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:
a) za mirovanje pravice do denarnega nadomestila in obveznosti brezposelne osebe:
− je bila osebi priznana pravica do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti in
− je v priporu ali na prestajanju zaporne kazni ali vzgojnega ali varstvenega ukrepa do šestih mesecev ali
− je nezmožna za delo iz zdravstvenih razlogov v času, ko na podlagi tretjega odstavka 17.b člena zakona prejema nadomestilo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja ali
− ne prebiva v Republiki Sloveniji, razen če mednarodni akt določa drugače;
b) za mirovanje pravice do denarnega nadomestila:
− je bila osebi priznana pravica do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti in
− je kot poslovodna oseba upravičena do izplačila odškodnine ali odpravnine ali
− je upravičena do nadomestila za spoštovanje prepovedi opravljanja konkurenčne dejavnosti po prenehanju delovnega razmerja ali
− je prejela odpravnino, ki presega višino, določeno s predpisi o delovnih razmerjih ali
− je sklenila dogovor za odškodnino namesto odpovednega roka;
c) za mirovanje obveznosti brezposelne osebe:
– ni prejemnik denarnega nadomestila za primer brezposelnosti in
− ni zmožna za delo iz zdravstvenih razlogov nad 30 delovnih dni ali
− je v priporu ali na prestajanju zaporne kazni ali vzgojnega ali varstvenega ukrepa do šestih mesecev ali
– ne prebiva v Republiki Sloveniji, razen če mednarodni akt določa drugače.
(4) Če je oseba vodena v evidenci oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja, mora biti za vpis v evidenco brezposelnih oseb, ki jim pravice in obveznosti po zakonu mirujejo, vključena v program aktivne politike zaposlovanja, in sicer v program:
– izobraževanja v skladu s 53.b členom zakona,
– usposabljanja na delovnem mestu na podlagi programov ukrepov aktivne politike zaposlovanja iz 50. člena zakona,
– javnih del.
36. člen
(vsebina evidence brezposelnih oseb, ki jim pravice in obveznosti po zakonu mirujejo)
(1) Evidenca brezposelnih oseb, ki jim pravice in obveznosti po zakonu mirujejo, vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek,
– datum rojstva,
– spol,
– EMŠO,
– davčno številko,
– naslov prebivališča,
– o prijavi in začetku vodenja v evidenci,
– o razlogih za mirovanje in trajanju mirovanja pravic,
– o vrsti pravice, ki miruje,
– o prenehanju vodenja v evidenci,
– o razlogu prenehanja vodenja v evidenci.
(2) Če oseba ni državljan Republike Slovenije, vsebuje evidenca brezposelnih oseb, ki jim pravice in obveznosti po zakonu mirujejo, poleg podatkov iz prejšnjega odstavka še podatke o državljanstvu, delovnem dovoljenju in dovoljenju za prebivanje.
37. člen
(datum prenehanja vodenja v evidenci brezposelnih oseb, ki jim pravice in obveznosti po zakonu mirujejo)
Zavod preneha voditi osebo v evidenci brezposelnih oseb, ki jim pravice in obveznosti po zakonu mirujejo, z dnem prenehanja pogoja za vodenje v tej evidenci.
5. Evidenca oseb, prijavljenih pri zavodu na podlagi drugih zakonov
38. člen
(pogoji za vpis v evidenco oseb, prijavljenih pri zavodu na podlagi drugih zakonov)
V evidenci oseb, prijavljenih pri zavodu na podlagi drugih zakonov, se vodijo osebe, ki so pridobile pravice po drugih zakonih na podlagi prijave na zavodu.
39. člen
(način prijave v evidenco oseb, prijavljenih pri zavodu na podlagi drugih zakonov)
(1) Oseba se lahko v evidenco oseb, prijavljenih pri zavodu na podlagi drugih zakonov, prijavi z izpolnitvijo obrazca Prijava v evidenco oseb, prijavljenih pri zavodu na podlagi drugih zakonov (obr. DZ/1), ki je sestavni del tega pravilnika ali jo prijavi zavod po uradni dolžnosti s prenosom iz evidence brezposelnih oseb na podlagi zaposlitvenega načrta.
(2) Oseba se prijavi v evidenco oseb, prijavljenih pri zavodu na podlagi drugih zakonov, na način iz 21. člena tega pravilnika.
(3) Oseba, ki jo po uradni dolžnosti v evidenco oseb, prijavljenih pri zavodu na podlagi drugih zakonov, prijavi zavod, mora biti predhodno vodena v evidenci brezposelnih oseb in izpolnjevati pogoje za vpis v evidenco oseb, prijavljenih pri zavodu na podlagi drugih zakonov.
(4) Merila za prijavo iz drugega odstavka tega člena in merila za prenos osebe iz evidence brezposelnih oseb v evidenco oseb, prijavljenih pri zavodu na podlagi drugih zakonov, izdela zavod skupaj s pristojno institucijo, ki je priznala brezposelni osebi pravico na podlagi vpisa v evidenco brezposelnih oseb.
40. člen
(vsebina evidence oseb, prijavljenih pri zavodu na podlagi drugih zakonov)
(1) Evidenca oseb, prijavljenih pri zavodu na podlagi drugih zakonov, vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek,
– datum rojstva,
– spol,
– EMŠO,
– davčno številko,
– naslov prebivališča,
– o prijavi in začetku vodenja v evidenci,
– o razlogu vodenja v evidenci,
– o vrsti pravice po drugih zakonih,
– o prenehanju vodenja v evidenci,
– o razlogu prenehanja vodenja v evidenci.
(2) Če oseba ni državljan Republike Slovenije, vsebuje evidenca oseb, prijavljenih pri zavodu na podlagi drugih zakonov, poleg podatkov iz prejšnjega odstavka še podatke o državljanstvu, delovnem dovoljenju in dovoljenju za prebivanje.
41. člen
(razlogi in datum prenehanja vodenja v evidenci oseb, prijavljenih pri zavodu na podlagi drugih zakonov)
Zavod preneha voditi osebo v evidenci oseb, prijavljenih pri zavodu na podlagi drugih zakonov, če oseba:
– neutemeljeno odkloni podpis zaposlitvenega načrta ali krši obveznosti, dogovorjene v zaposlitvenem načrtu, z dnem, ko ga ne podpiše ali krši z njim dogovorjene obveznosti,
– odkloni vključitev v program aktivne politike zaposlovanja, kadar je bila smiselnost vključitve opredeljena v zaposlitvenem načrtu, ali če krši obveznosti, sprejete s pogodbo o vključitvi v program aktivne politike zaposlovanja, z dnem zavrnitve napotnice, vabila ali akta o napotitvi oziroma z dnem, ko bi se morala javiti ali se vključiti v program, oziroma z dnem ugotovljenih kršitev pogodbenih obveznosti,
− se sama odjavi iz evidence oseb, prijavljenih pri zavodu na podlagi drugih zakonov, z dnem te odjave,
− odkloni ustrezno ali primerno zaposlitev ali s svojim ravnanjem povzroči, da delodajalec odkloni njeno zaposlitev, z dnem zavrnitve napotnice oziroma z dnem, ko bi se morala javiti pri delodajalcu, oziroma z dnem, ko bi morala zavodu dostaviti potrjeno napotnico, oziroma z dnem, ko je s svojim ravnanjem povzročila delodajalčevo odklonitev,
– ni dala resničnih podatkov o izpolnjevanju pogojev za vpis v evidenco oseb, prijavljenih pri zavodu na podlagi drugih zakonov, z dnem, ko je dala neresnične podatke,
– izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine za najnižjo zavarovalno dobo po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, z dnem izpolnitve navedenih pogojev,
– dela ali je zaposlena na črno, z dnem, ko to ugotovi pristojni inšpektor,
– ni aktivni iskalec zaposlitve oziroma ni na razpolago za zaposlitev, če je bila smiselnost teh dveh aktivnosti opredeljena v zaposlitvenem načrtu, z dnem, ko na zahtevo zavoda ne predloži dokazil v skladu s predpisi, ki urejajo pravila za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih oseb in čas prenehanja ter znižanja pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti.
IV. EVIDENCE, VODENE NA PODLAGI ZZRZI
42. člen
(pogoji za vpis v evidence, vodene na podlagi ZZRZI)
V evidenco:
– brezposelnih invalidov,
– invalidov, ki jim je bila izdana odločba, da niso zaposljivi,
– invalidov, ki jim je bila izdana odločba o zaposljivosti v podporni zaposlitvi,
– invalidov, ki jim je bila izdana odločba o zaposljivosti na zaščitenih delovnih mestih,
– invalidov, ki jim je bila priznana pravica do zaposlitvene rehabilitacije,
– invalidov, ki so pridobili status po ZZRZI,
– invalidov, zaposlenih na zaščitenih delovnih mestih,
– invalidov, zaposlenih v podporni zaposlitvi,
– vseh zaposlenih v invalidskih podjetjih, z ločenim prikazom evidence zaposlenih invalidov v invalidskih podjetjih, se lahko vpišejo in vodijo osebe, ki pridobijo status invalida po ZZRZI ali po drugih predpisih, in osebe, pri katerih so z odločbo pristojnega organa ugotovljene trajne posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni in imajo zato bistveno manjše možnosti, da se zaposlijo ali ohranijo zaposlitev ali v zaposlitvi napredujejo.
43. člen
(način prijave in datum vodenja v evidencah na podlagi ZZRZI)
(1) Oseba se začne voditi v evidenci brezposelnih invalidov z dnem prijave na zavodu. Če se zaradi zdravstvenih ali drugih objektivnih razlogov ne more sama zglasiti pri zavodu, jo lahko prijavi njen pooblaščenec, vendar se mora v tem primeru oseba najpozneje v treh dneh po prenehanju razloga za zadržanost osebno zglasiti pri zavodu in to dokazati z ustreznim dokazilom.
(2) Oseba se začne voditi v evidenci:
– invalidov, ki jim je bila izdana odločba o zaposljivosti v podporni zaposlitvi,
– invalidov, ki jim je bila izdana odločba o zaposljivosti na zaščitenih delovnih mestih,
– invalidov, ki jim je bila priznana pravica do zaposlitvene rehabilitacije,
– invalidov, ki so pridobili status po ZZRZI, z dnem pravnomočnosti odločbe.
(3) Oseba se začne voditi v evidenci:
– invalidov, zaposlenih na zaščitenih delovnih mestih,
– invalidov, zaposlenih v podporni zaposlitvi,
– vseh zaposlenih v invalidskih podjetjih, z ločenim prikazom evidence zaposlenih invalidov v invalidskih podjetjih, z dnem zaposlitve na zaščitenih delovnih mestih oziroma v podporni zaposlitvi oziroma v invalidskih podjetjih.
(4) Oseba se začne voditi v evidenci invalidov, ki jim je bila izdana odločba, da niso zaposljivi, z dnem pravnomočnosti te odločbe.
44. člen
(vsebina evidenc, vodenih na podlagi ZZRZI)
Evidence, vodene na podlagi ZZRZI, vsebujejo poleg podatkov, ki se vodijo v evidenci brezposelnih oseb po 24. členu tega pravilnika, še naslednje podatke:
– številko, datum in organ, ki je izdal odločbo o invalidnosti,
– o vrsti invalidnosti,
– številko in datum izdaje odločbe o priznani pravici do zaposlitvene rehabilitacije iz 27. člena ZZRZI,
– številko in datum izdaje odločbe o zaposljivosti iz 34. člena ZZRZI,
– število, vrste in obseg strokovne in tehnične podpore invalidu, delodajalcu in delovnemu okolju v podporni zaposlitvi.
45. člen
(prenehanje vodenja v evidencah na podlagi ZZRZI)
(1) Zavod preneha voditi osebo v evidenci brezposelnih invalidov iz enakih razlogov, kot so našteti v 25. členu tega pravilnika, in v rokih, določenih v 26. členu tega pravilnika.
(2) V primerih iz tretje, četrte, pete, devete, desete, enajste ali dvanajste alineje 25. člena tega pravilnika se invalid šest mesecev po dokončnosti odločbe v upravnem postopku, s katero je bilo odločeno o prenehanju vodenja v evidenci, ne more ponovno prijaviti na zavodu.
(3) Zavod preneha voditi osebo v evidenci:
– invalidov, ki jim je bila izdana odločba o zaposljivosti v podporni zaposlitvi,
– invalidov, ki jim je bila izdana odločba o zaposljivosti na zaščitenih delovnih mestih, z dnem zaposlitve v podporni zaposlitvi oziroma na zaščitenih delovnih mestih.
(4) Zavod preneha voditi osebo v evidenci invalidov, ki jim je bila priznana pravica do zaposlitvene rehabilitacije, z dnem zaključka rehabilitacije, kar se ugotovi z rehabilitacijskim načrtom.
(5) Zavod preneha voditi osebo v evidenci invalidov, ki so pridobili status po ZZRZI, z dnem pravnomočnosti odločbe, s katero je bilo ugotovljeno, da oseba nima več statusa invalida po ZZRZI.
(6) Zavod preneha voditi osebo v evidenci:
– invalidov, zaposlenih na zaščitenih delovnih mestih,
– invalidov, zaposlenih v podporni zaposlitvi,
– vseh zaposlenih v invalidskih podjetjih, z ločenim prikazom evidence zaposlenih invalidov v invalidskih podjetjih, z dnem prenehanja zaposlitve.
(7) Zavod preneha voditi evidenco invalidov, ki jim je bila izdana odločba, da niso zaposljivi, z dnem ponovne ugotovitve, da so zaposljivi v običajnem delovnem okolju, v invalidskem podjetju, v podporni ali zaščitni zaposlitvi.
(8) Če postane oseba trajno nezaposljiva, se vodi v evidenci invalidov, ki jim je bila izdana odločba, da niso zaposljivi.
V. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
46. člen
(rok za izdelavo elektronske prijave)
Elektronsko prijavo iz drugega odstavka 21. člena tega pravilnika izdela zavod v šestih mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
47. člen
(prenehanje veljavnosti pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidenc s področja zaposlovanja (Uradni list RS, št. 45/04).
48. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati šestdeseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-16/2007/2
Ljubljana, dne 25. maja 2007
EVA 2007-2611-0033
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost