Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2007 z dne 26. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2007 z dne 26. 6. 2007

Kazalo

2986. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, stran 7595.

Na podlagi prvega odstavka 45. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1 in 115/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom
1. člen
V Uredbi o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05) se v 5. členu spremeni četrta alinea tako, da se glasi:
»– načine spravila in uporabo spravilnih sredstev, kot je določeno z gozdnogospodarskim načrtom gozdnogospodarske enote,«.
2. člen
V drugem odstavku 7. člena se na koncu stavka za besedilom »nadzorstvene naloge lovstva« doda besedilo »ter gozdarstva«.
V četrtem odstavku se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Če vodi ob gozdnem rezervatu ali skozenj gozdna prometnica, gozdna učna pot, planinska pot, ali druga pot v javni rabi, je dovoljeno posekati drevesa, ki neposredno ogrožajo promet in gibanje ljudi.«.
Za četrtim se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Posek dreves iz prejšnjega odstavka se lahko opravi na podlagi soglasja Zavoda.«.
3. člen
Prvi in drugi odstavek 8. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) V gozdnih rezervatih z blažjim varstvenim režimom velja varstveni režim iz prejšnjega člena.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je dovoljen ogled rezervata po gozdni učni poti ob spremstvu lastnika gozda ali delavca javne gozdarske službe oziroma uporaba poti v javni rabi, ki vodi skozi rezervat.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Zaradi zagotavljanja poučne in turistične funkcije v gozdnem rezervatu z blažjim varstvenim režimom Ministrstvo dovoli vzdrževanje obstoječih poti v javni rabi, informativnih tabel, ki so določene v načrtih za gospodarjenje z gozdovi ter vzdrževanje objektov kulturne dediščine pod pogojem, da dela ne bodo povzročila škodljive spremembe obstoječega naravnega stanja in vplivala škodljivo na nemoten naravni razvoj v prihodnosti. Izdelavo nove učne poti se dovoli le z dovoljenjem Ministrstva.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
4. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Posegi v gozdnih rezervatih so prepovedani.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka Ministrstvo na podlagi pisno utemeljene vloge lahko dovoli dela za vzdrževanje poti in postavitev informativnih tabel ter vzdrževanje objektov kulturne dediščine, potem ko ugotovi, da ta dela ne bodo povzročila spremembe obstoječega naravnega stanja in ne bodo vplivala na nemoten naravni razvoj v prihodnosti. Pogoji za izvedbo del se določijo na podlagi mnenja Zavoda, ob upoštevanju usmeritev v gozdnogospodarskih načrtih. V primerih, ko se bodo dela izvajala v območjih, ki so varovana ali zavarovana na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave, se mora pridobiti in upoštevati tudi mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.
(3) Posegi in obnovitvena, vzdrževalna ter varstvena dela, ki so sestavni del režima gospodarjenja z varovalnimi gozdovi in so v skladu s sprejetimi gozdnogospodarskimi načrti, se lahko izvajajo na podlagi predhodno pridobljenega dovoljenja, ki ga izda Ministrstvo.
(4) V dovoljenju iz prejšnjega odstavka se določijo pogoji za izvedbo posega na podlagi mnenja Zavoda in v primeru, da se bodo dela izvajala v območjih, ki so varovana ali zavarovana na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave tudi na podlagi mnenja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.«.
5. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
(prehodna določba)
V gozdovih, ki so bili do uveljavitve te uredbe, v skladu s 93. členom Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1 in 115/06), zavarovano naravno bogastvo in s to uredbo niso razglašeni za varovalni gozd ali gozd s posebnim namenom, se upošteva spremenjeni režim v primeru gospodarjenja z gozdom tako, da se ne glede na določila veljavnih gozdnogospodarskih načrtov ukrepi in načini njihove izvedbe v teh gozdovih določijo za obdobje do izteka veljavnosti teh načrtov z gozdnogojitvenimi načrti v skladu s 13. členom Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1 in 115/06), ob upoštevanju ciljev in usmeritev določenih za enake gozdne ekosisteme z veljavnim gozdnogospodarskim načrtom.«.
6. člen
Prilogi 1 in 2 se nadomestita z novima prilogama 1 in 2, ki sta kot priloga sestavni del te uredbe, priloga »Šifrant priloge 1 in 2« se črta.
7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-19/2007/6
Ljubljana, dne 14. junija 2007
EVA 2005-2311-0262
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti