Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2007 z dne 15. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2007 z dne 15. 6. 2007

Kazalo

2835. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti, stran 7306.

Na podlagi petega odstavka 9. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti
1. člen
Besedilo 1. člena Pravilnika o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti (Uradni list RS, št. 72/01) se spremeni, tako da se glasi:
»1. člen
Ta pravilnik določa načine ugotavljanja skladnosti in označitve z oznakami skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov (v nadaljnjem besedilu: merila), ki se dajejo v promet in prvo uporabo v Republiki Sloveniji in vsebino znaka EEC odobritve tipa meril v skladu z Direktivo Sveta 71/316/EGS z dne 26. julija 1971 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanašajo na skupne določbe za merilne instrumente in metode meroslovne kontrole (UL L št. 202 z dne 6. 9. 1971, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2007/13/ES z dne 7. marca 2007 o spremembi Priloge II k Direktivi Sveta 71/316/EGS o približevanju zakonodaj držav članic, ki se nanašajo na skupne določbe za merilne instrumente in metode meroslovne kontrole (UL L št. 73 z wdne 13. 3. 2007, str. 10).«.
2. člen
V 57. členu se v drugem odstavku spremeni prva alinea tako, da se glasi:
»– v zgornjem delu razločno veliki tiskani črki države članice Evropske skupnosti, ki je izdala certifikat o EEC-odobritvi tipa merila (B za Belgijo, BG za Bolgarijo, CZ za Češko republiko, CY za Ciper, D za Zvezno republiko Nemčijo, EST za Estonijo, F za Francijo, H za Madžarsko, I za Italijo, L za Luksemburg, LV za Latvijo, LT za Litvo, M za Malto, NL za Nizozemsko, PL za Poljsko, RO za Romunijo, SI za Slovenijo, SK za Slovaško) in zadnji dve številki letnice odobritve,«.
3. člen
V drugem odstavku 65. člena se v točki a) spremeni prva alinea tako, da se glasi:
»– v zgornjem delu razločni veliki tiskani črki države članice Evropske skupnosti, ki je izdala certifikat o EEC-odobritvi tipa merila,«.
4. člen
V Prilogi 3 se besedilo točke a) spremeni tako, da se glasi:
»a) prvi žig
«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-7/2007
Ljubljana, dne 28. maja 2007
EVA 2007-3211-0024
dr. Jure Zupan l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo