Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2007 z dne 12. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2007 z dne 12. 6. 2007

Kazalo

2803. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Bovec po Uredbi za skupinske izjeme, stran 7199.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (ZKme-UPB1, Uradni list RS, št. 51/06) in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06) je Občinski svet Občine Bovec na svoji 6. redni seji dne 6. 6. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Bovec po Uredbi za skupinske izjeme
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste pomoči za mikropodjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33, z vsemi spremembami), v nadaljevanju: priloga 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, in je v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. 12. 2006 o o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) 70/2001 (Uradni list L 358, 16. 12. 2006, str. 3–21) – v nadaljevanju: Uredba za skupinske izjeme.
2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Bovec se zagotavljajo iz proračuna Občine Bovec za programe ohranjanja in razvoja kmetijstva, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
(oblika pomoči)
Državne pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij.
4. člen
(opredelitev pojmov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
»pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 87 (1) Pogodbe;
»kmetijski proizvodi« pomenijo proizvode iz seznama v Prilogi I Pogodbe ES, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe EGS št. 1898/87;
»mikropodjetje« pomeni podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in manj kot 2 milijona EUR letnega prometa; sem sodi vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno obliko (v našem primeru npr. vsako kmetijsko gospodarstvo, vpisano v register kmetijskih gospodarstev);
»bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči, izražen kot odstotek stroškov, za katere je projekt upravičen do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom neposrednih davkov;
»območja z omejenimi možnostmi« pomeni območja, kakor so jih države članice opredelile na podlagi člena 17 Uredbe (ES) št. 1698/2005.
II. UKREPI ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
5. člen
(pomoči, dodeljene po Uredbi za skupinske izjeme)
Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja po tem pravilniku so usklajeni z možnimi ukrepi, ki se lahko izvajajo prek Uredbe za skupinske izjeme, sredstva pa so predvidena za naslednje namene:
1 NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA
1.1 Investicije v rastlinsko pridelavo
1.2 Investicije v živinorejsko proizvodnjo
2 VARSTVO TRADICIONALNE KRAJINE IN STAVB
2.1 Sofinanciranje uporabe tradicionalnih vrst materiala
3 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSKEM SEKTORJU
3.1 Sofinanciranje stroškov izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu
3.2 Sofinanciranje dejanskih stroškov nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja ali delavca na kmetijskem gospodarstvu med boleznijo in dopustom
3.3 Sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev razen običajnih svetovanj, ki spadajo med operativne stroške podjetja
3.4 Sofinanciranje stroškov organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov
3.5 Sofinanciranje stroškov publikacij, če so informacije in predstavitev nevtralne
1 NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA
Namen ukrepa: Z naložbo je treba doseči enega ali več ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči v naložbe na kmetijskih gospodarstvih so kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjala s pridelavo kmetijskih proizvodov, ki so usmerjena ali se bodo usmerila v rejo živali in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež in kmetijske površine na območju Občine Bovec.
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za postavitev pašnikov so kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske površine na območju Občine Bovec.
Bruto intenzivnost pomoči: Sofinanciranje se lahko dodeli do 40% upravičenih naložb ter do 50% upravičenih naložb na območjih z omejenimi možnostmi.
Pogoji za sofinanciranje
Pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah. Pomoč se dodeli tudi, da se upravičencu omogoči doseči novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali.
Investicijska vrednost naložbe, za katere sofinanciranje vlagatelj kandidira v posamezni vlogi, je lahko največ 10.000 EUR.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu mikropodjetju (kmetijskemu gospodarstvu) ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če je podjetje (kmetijsko gospodarstvo) na območju z omejenimi možnostmi.
1.1 Investicije v rastlinsko pridelavo
1.1.1 Pomoči se dodelijo za naložbe v rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
1.1.2 Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih stroškov:
– stroški nakupa novega rastlinjaka in montaže ter opreme;
– stroški postavitve sadnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega sadnega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala;
– stroški nakupa zemljišča za kmetijsko izrabo za namen rastlinske pridelave do višine 10% upravičenih stroškov celotne investicije.
1.1.3 Upravičenec za pridobitev pomoči morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– rastlinjak mora biti montažno demontažnega tipa, minimalne površine 100 m2,
– površina nove postavitve ali razširitve sadnega nasada mora biti najmanj 500 m2.
1.2 Investicije v živinorejsko proizvodnjo
1.2.1 Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
1.2.2 Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih stroškov:
– stroški za pripravo načrta za izgradnjo, rekonstrukcijo in adaptacijo hlevov, stroški za študije izvedljivosti ter drugi splošni stroški honorarjev arhitetktov, inženirjev in svetovalcev za izvedbo naložbe v kmetijska gospodarstva,
– stroški za nakup materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov oziroma stroški izgradnje teh naložb,
– stroški za nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (senikov, silosov in podobno), razen gnojnih jam in gnojišč za namen izpolnjevanja standarda nitratne direktive, oziroma stroški izgradnje teh naložb,
– stroški postavitve pašnika: stroški izdelave načrta za ureditev pašnika, stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov in pregraditev pašnika na pašne čredinke (farmsko pletivo, bodeča žica, električna ograja, koli, alkaten cevi, drobni material), stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, stroški strojnih storitev,
– stroški nakupa ali zakupa kmetijskih strojev in opreme za pridelavo krme za živino,
– stroški nakupa zemljišča za kmetijsko izrabo za namen živinoreje do višine 10% upravičenih stroškov celotne investicije.
1.2.3 Upravičenci za pridobitev pomoči morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– če je potrebno, imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije,
– imeti v obdelavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin, kot to določajo nacionalni predpisi za posamezna področja.
Obvezna dokumentacija je določena z razpisno dokumentacijo.
2 VARSTVO TRADICIONALNE KRAJINE IN STAVB
2.1 Sofinanciranje uporabe tradicionalnih vrst materiala
Namen ukrepa je varovanje tradicionalnih krajin in stavb.
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb so kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, tradicionalna stavba (objekt) pa leži na območju Občine Bovec.
Bruto intenzivnost pomoči je do 100% dodatnih stroškov, nastalih zaradi uporabe tradicionalnih materialov.
Pomoč se dodeli za kritje upravičenih stroškov:
– nakup materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na kmetijskih stavbah, kot so kmetijska poslopja, in cenovno odstopa od ustaljenih materialov, ki se v praksi uporabljajo za isti namen.
Pogoji za sofinanciranje
Nastanek dodatnih stroškov zaradi uporabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na kmetijskih stavbah, kot so kmetijska poslopja, če zaradi naložbe pride do povečanja proizvodne zmogljivosti.
Obvezna dokumentacija je določena z razpisno dokumentacijo. Njen obvezni sestavni del sta predračuna (običajno uporabljenega materiala ter tradicionalne vrste materiala za enako količino nakupa), ki služita izračunu razlike oziroma višine dodatnih stroškov, potrdilo pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine o ustreznosti izbrane tradicionalne vrste materiala za varovanje kulturne dediščine ter potrdilo pristojne kmetijske svetovalne službe, da je posledica investicije povečanje proizvodne zmogljivosti.
3 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSKEM SEKTORJU
Namen ukrepa je zagotavljanje tehnične podpore za kmetijski sektor.
Upravičenci storitev tehnične podpore v kmetijskem sektorju so kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, in imajo kmetijske površine na območju Občine Bovec.
Izvajalci tehnične podpore po tem pravilniku in upravičenci do sredstev za izvajanje so organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva. Občina Bovec z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.
Bruto intenzivnost pomoči je do 100% upravičenih stroškov.
Pomoč se lahko odobri za kritje upravičenih stroškov:
3.1 na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroškov organiziranja programa za usposabljanje in potnih stroškov udeležencev (upošteva se veljavna tarifa Občine Bovec za kilometrino), stroškov zagotavljanja nadomeščanja med odstotnostjo kmeta ali delavca na kmetijskem gospodarstvu;
3.2 na področju storitev nadomeščanja: dejanskih stroškov nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja ali delavca na kmetijskem gospodarstvu med boleznijo in dopustom;
3.3 na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani, honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja (izloči se na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje);
3.4 na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroškov udeležbe, potnih stroškov, stroškov publikacij, najemnin razstavnih prostorov, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca;
3.5 publikacij, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.
Pogoji za sofinanciranje: Pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne vključuje neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Obvezna dokumentacija je določena z razpisno dokumentacijo.
6. člen
(kumulacija – 9. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006)
Upravičenci morajo podati izjavo, da za posamezen namen niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma navesti, koliko sredstev so iz teh virov za določen namen že prejeli.
Najvišji zneski pomoči, določeni v ukrepih 5. člena tega pravilnika, se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
V zvezi z istimi stroški se pomoč, izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005 ali s finančnimi sredstvi Skupnosti v zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena z Uredbo (ES) št. 1857/2006.
Pomoč, izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) št. 1860/2004 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi (ES) št. 1857/2006 in v tem pravilniku.
III. MERILA IN KRITERIJI
7. člen
(merila in kriteriji)
Sredstva se lahko dodelijo, če pomenijo vzpodbudo za izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.
Merila in kriteriji za dodeljevanje državnih pomoči po tem pravilniku se podrobneje določi v javnem razpisu.
Sredstva se lahko dodeljujejo le za tiste naložbe, projekte in aktivnosti, ki pred sklenitvijo pogodbe še niso zaključeni.
IV. NAČIN DODELJEVANJA DRŽAVNIH POMOČI
8. člen
(subjekti priprave, izvedbe in nadzora javnega razpisa)
Predlog razdelitve sredstev po ukrepih pripravi odbor za gospodarstvo v okviru višine proračunske postavke, namenjene izplačilu subvencij v kmetijstvo in razvoj podeželja, v skladu s sprejetim proračunom tekočega leta. Odbor za gospodarstvo za tekoče leto sprejme tudi podrobna razpisna merila in kriterije, ki so jih pripravljalci javnega razpisa dolžni upoštevati.
Za izvedbo javnega razpisa župan s sklepom imenuje komisijo, ki je sestavljena najmanj iz treh članov in ima mandat 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Imenovana komisija spremlja pripravo razpisne dokumentacije, za katero je zadolžena občinska uprava, obravnava prispele vloge ter pripravi predlog razdelitve sredstev. Občinska uprava poskrbi za izvršitev nadaljnjih aktivnosti (izdaja odločb, sklenitev pogodbe, izplačilo sredstev).
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Bovec spremlja in preverja občinska komisija za nadzor izplačanih občinskih subvencij. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor Občine Bovec.
9. člen
(javni razpis)
Državne pomoči se dodeljujejo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih. Občinska uprava poskrbi za javno objavo v Uradnem listu RS in na krajevno običajen način.
Javni razpis mora vsebovati podatke o
– namenih, za katere se dodeljujejo sredstva,
– višini razpisanih sredstev v posameznem letu,
– upravičencih in pogojih, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
– pogojih in kriterijih oziroma merilih za pridobitev sredstev,
– vrsti in dostopu do obrazcev obvezne razpisne dokumentacije,
– obveznih prilogah, ki jih morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– naslovu, na katerega upravičenci vložijo vloge,
– roku za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni.
10. člen
(postopki obravnave vlog)
Imenovana komisija vloge obravnava v roku največ 14 dni po preteku roka za vložitev vlog. Če ugotovi, da je katera od vlog nepopolna, o tem obvesti prosilce, ki nepopolne vloge lahko v roku 8 dni dopolnijo. Če obveščeni prosilci tega ne storijo, se njihove vloge zavržejo kot nepopolne. Komisija v primeru dopolnjevanja po preteku roka za dopolnitev vloge ponovno obravnava. Vse popolne in upravičene vloge točkuje v skladu z razpisnimi pogoji ter pripravi predloge za dodelitev. Neupravičene vloge zavrne.
Občinska uprava Občine Bovec izda odločbe o dodelitvi sredstev oziroma odločbe o zavrnitvi ali zavržbi vlog. V primeru pozitivne odločbe je v izreku nujna navedba namena, za katerega so sredstva dodeljujejo, ter višina dodeljenih sredstev, obrazložitev pa mora navajati vse upravičene stroške, za katere se dotacija namenja.
11. člen
(sklenitev pogodbe ter koriščenje finančnih sredstev)
Ko posamezna odločba o dodelitvi postane dokončna, Občina Bovec z upravičencem sklene pogodbo o sofinanciranju, s katero pogodbeni stranki uredita medsebojne pravice in obveznosti. Na podlagi dokumentiranih plačil oziroma drugih dokazil o izvedenem projektu/aktivnosti, kot predvideno z javnim razpisom, upravičenec poda na občino zahtevek za sofinanciranje.
12. člen
(nenamensko ali neupravičeno pridobljena sredstva)
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli namen pridobitve intervencijskih sredstev v vlogi ali zahtevkih navajal neresnične podatke ali je dodeljena sredstva uporabil nenamensko, je dolžan takoj vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
V. KONČNE DOLOČBE
13. člen
(prenehanje veljavnosti starega pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Bovec (Uradno glasilo št. 6/02 in št. 3/04).
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati štirinajsti delovni dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja za programsko obdobje razvoja podeželja 2007–2013.
Št. 331-02/2007
Bovec, dne 6. junija 2007
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.