Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2007 z dne 12. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2007 z dne 12. 6. 2007

Kazalo

2793. Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, stran 7122.

Na podlagi drugega in četrtega odstavka 16. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o postopkih zadolževanja občin
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja postopke, ki jih morajo pri zadolževanju upoštevati občine v Republiki Sloveniji.
2. člen
(definicija zadolžitve)
(1) Zadolžitev po tem pravilniku je:
1. črpanje posojila ali kredita,
2. izdaja dolžniških vrednostnih papirjev in
3. sklenitev pogodb o najemu, na podlagi katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide od najemodajalca na najemnika (finančni najem).
(2) Občine lahko najemajo posojila ali kredite iz 1. točke prejšnjega odstavka le pri bankah in skladih, katerih dejavnost je med drugim tudi dajanje posojil ter pri posrednih uporabnikih občinskega proračuna in ožjih delih občin, ki so pravne osebe, v skladu z zakonom, ki ureja javne finance.
(3) Občine, ki so svoj račun vključile v sistem enotnega zakladniškega računa države, lahko v skladu z zakonom, ki ureja javne finance, črpajo posojila ali kredite tudi v sistemu enotnega zakladniškega računa države.
(4) Za zadolžitev iz prejšnjega odstavka ne veljajo določbe 5., 6. in 7. člena tega pravilnika.
3. člen
(zahteva za izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja)
(1) Občina mora predložiti zahtevo za izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja za vsako zadolžitev, pri kateri prvo črpanje in zadnje odplačilo ne zapadeta v istem proračunskem letu, pri čemer mora biti črpanje v celoti predvideno v istem proračunskem letu.
(2) Zahtevo za izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja mora občina predložiti na Ministrstvo za finance pred začetkom postopka zadolževanja, pri čemer se za začetek postopka zadolževanja šteje objava povabila k dajanju ponudb za zadolžitev.
(3) V zahtevi za izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja občina navede:
1. osnovne elemente zadolžitve, in sicer višino glavnice, valuto zadolžitve, predvideno obrestno mero, predvidene stroške zadolžitve, ročnost, predvidene roke črpanj,
2. predviden časovni potek zadolžitve, in sicer objavo povabila k dajanju ponudb za zadolžitev, pridobitev prvega osnutka pogodbe o zadolžitvi, sklenitev pogodbe o zadolžitvi,
3. morebitna zavarovanja kot so garancije, hipoteke in podobno ter
4. namen zadolžitve.
(4) Zahtevi za izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja mora biti priložena naslednja dokumentacija:
1. akt občinskih svetov občin, ki so nastale na območju prejšnje občine ali drug veljavni pravni akt o sprejemu delitvene bilance premoženja prejšnje občine oziroma izjavo, da se občina ni delila,
2. izjava o tem, ali je občina predhodno finančno zadolžena in stanje morebitne finančne zadolžitve na zadnji dan preteklega trimesečja z amortizacijskimi načrti oziroma izjava, da je dajala poroštva ali soglasja k finančnemu zadolževanju in do katere višine ter stanje izdanih poroštev oziroma soglasij na zadnji dan preteklega trimesečja z amortizacijskimi načrti,
3. izjava o tem, ali je občina predhodno prevzemala dolgoročne obveznosti s pogodbami, na podlagi katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, ali s pogodbami o najemu blagovnih kreditov in stanje morebitnih obveznosti, prevzetih s pogodbami, na podlagi katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide od najemodajalca na najemnika, ali s pogodbami o najemu blagovnih kreditov na zadnji dan preteklega trimesečja z načrti odplačil dolga,
4. načrt predvidenega odplačila dolga in
5. osnutek povabila k dajanju ponudb za zadolžitev.
(5) Osnutek povabila k dajanju ponudb za zadolžitev mora vsebovati vse elemente iz tretjega odstavka tega člena.
(6) Občina predloži zahtevo za pridobitev soglasja k začetku postopka zadolževanja na Ministrstvo za finance najkasneje do 20. novembra tekočega leta.
4. člen
(izdaja soglasja k začetku postopka zadolževanja)
(1) Ministrstvo za finance izda soglasje k začetku postopka zadolževanja v desetih dneh po pridobitvi popolne zahteve iz prejšnjega člena.
(2) Če je dokumentacija nepopolna, Ministrstvo za finance najkasneje v sedmih dneh navede, v čem je potrebno zahtevo dopolniti in določi rok, v katerem mora občina zahtevo dopolniti.
(3) Če občina zahteve v danem roku ne dopolni ali če dopolnitev ni ustrezna, Ministrstvo za finance zahtevo zavrže.
5. člen
(postopek po pridobitvi soglasja k začetku postopka zadolževanja)
(1) Po pridobitvi soglasja k začetku postopka zadolževanja občina:
1. pridobi vsaj pet popolnih ponudb kreditodajalcev in
2. za posle zadolžitve v skupni letni višini 250.000 EUR ali več imenuje neodvisnega finančnega in pravnega svetovalca z ustrezno strokovno usposobljenostjo in ustreznimi izkušnjami s področja finančnega svetovanja, ki opravijo posle svetovanja v zvezi z izborom kreditodajalca, pogajanji pred sklenitvijo pogodbe o zadolžitvi in ostalimi potrebnimi aktivnostmi v postopku zadolževanja.
(2) Finančni svetovalec iz prejšnjega odstavka je lahko le pravna oseba, pravni svetovalec pa je lahko tudi odvetnik.
(3) Ministrstvo za finance lahko, ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, določi, da občina imenuje pravnega in finančnega svetovalca tudi za posle zadolžitve, katerih vrednost v skupni letni višini ne presega 250.000 EUR, če iz narave posla zadolžitve, vrste in oblike zadolžitve, usposobljenosti občine in dosedanjih izkušenj pri zadolževanju izhaja, da je imenovanje pravnega in finančnega svetovalca nujno za izvedbo posla zadolžitve.
6. člen
(zahteva za izdajo soglasja k zadolžitvi)
(1) Zahtevi za izdajo soglasja k zadolžitvi občina priloži:
1. pet popolnih ponudb kreditodajalcev,
2. poročilo pristojnega organa občine oziroma poročilo finančnega in pravnega svetovalca o izboru najugodnejšega kreditodajalca in
3. končno različico pogodbe o zadolžitvi.
(2) Iz poročila finančnega svetovalca mora biti razvidna primerjava elementov posameznih ponudb, ki jih je občina določila v povabilu k dajanju ponudb za zadolžitev kot so obrestna mera, stroški, ročnost in podobno. Poročilu finančnega svetovalca mora biti priložen izračun efektivne obrestne mere, iz katerega je razvidna primerjava posameznih ponudb.
(3) Iz poročila pravnega svetovalca mora biti razvidna primerjava pravnih elementov med posameznimi pogodbami o zadolžitvi kot so na primer zavarovanja, določbe o predčasni izpolnitvi, bistvene obveznosti dolžnika in podobno, iz katere izhaja, katera pogodba je pravno ugodnejša za kreditojemalca ter potek pogajanj o vsebini končne različice pogodbe o zadolžitvi z izbranim kreditodajalcem.
(4) Ministrstvo za finance lahko najkasneje v sedmih dneh določi rok za dopolnitev poročila pristojnega organa občine oziroma finančnega in pravnega svetovalca.
(5) Če občina poročila pristojnega organa občine oziroma finančnega in pravnega svetovalca v danem roku ne dopolni ali če dopolnitev ni ustrezna, Ministrstvo za finance zahtevo zavrže.
7. člen
(izdaja soglasja k zadolžitvi)
(1) Ministrstvo za finance izda soglasje k zadolžitvi po prejemu popolne zahteve iz prejšnjega člena in v roku, določenem v zakonu, ki ureja financiranje občin.
(2) V soglasju k zadolžitvi Ministrstvo za finance navede, da mora občina skleniti pogodbo o zadolžitvi najkasneje do 31. decembra tekočega leta.
8. člen
(postopek zadolžitve s sklepanjem pogodb o najemu, na podlagi katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika)
(1) Občina lahko sklene pogodbo o najemu, na podlagi katere lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, če je takšna zadolžitev ugodnejša od zadolžitve z najemom kredita ali posojila. Občina, ki se zadolžuje s sklenitvijo pogodbe o najemu, na podlagi katere lastninska pravica preide oziroma lahko preide od najemodajalca na najemnika, mora za primerjavo poleg veljavne ponudbe za ta način zadolžitve pridobiti tudi štiri veljavne ponudbe za zadolžitev z najemom kredita ali posojila.
(2) Pri zadolžitvi iz tega člena občina dostavi Ministrstvu za finance poročilo pristojnega organa občine ali poročilo finančnega in pravnega svetovalca o izboru najugodnejšega kreditodajalca, iz katerega je razvidno, da je zadolžitev s sklenitvijo pogodbe o najemu, na podlagi katere lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, ugodnejša od zadolžitve z najemom kredita ali posojila.
9. člen
(izdaja spremembe soglasja k zadolžitvi)
(1) Občina, ki namerava podaljšati rok odplačila glavnice, določen s soglasjem k zadolžitvi iz 7. člena tega pravilnika, čez koledarsko leto, mora pred sklenitvijo aneksa k pogodbi o zadolžitvi iz 11. člena tega pravilnika pridobiti spremembo soglasja iz 7. člena tega pravilnika.
(2) Zahtevi za izdajo spremembe soglasja k zadolžitvi mora občina priložiti dokumentacijo iz 2., 3. in 5. točke četrtega odstavka 3. člena tega pravilnika in končno različico aneksa k pogodbi o zadolžitvi.
10. člen
(zavrnitev izdaje soglasja k začetku postopka zadolževanja, soglasja k zadolžitvi oziroma spremembi soglasja k zadolžitvi)
Ministrstvo za finance lahko zavrne izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja, soglasja k zadolžitvi oziroma spremembi soglasja k zadolžitvi, če ugotovi, da:
1. predvidena zadolžitev presega dovoljeni obseg zadolžitve, določen v zakonu, ki ureja financiranje občin, razen v primeru, ko z zadolžitvijo na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) občina ponovno doseže dovoljeni obseg zadolžitve,
2. občina zahteve za pridobitev soglasja k začetku postopka zadolževanja ni predložila v roku iz šestega odstavka 3. člena tega pravilnika,
3. občina ne pošilja pravočasno podatkov o stanju svoje zadolžitve v skladu s pravilnikom, ki ureja pošiljanje podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin,
4. občina ni predložila sprejetega proračuna občine za tekoče proračunsko leto in predloga zaključenega računa proračuna občine za preteklo proračunsko leto v skladu z zakonom, ki ureja javne finance,
5. občina v sprejetem odloku o proračunu za tekoče proračunsko leto ni opredelila obsega in namena zadolžitve,
6. poročilo pristojnega organa občine oziroma finančnega in pravnega svetovalca o izboru najugodnejšega kreditodajalca ni skladno s povabilom k dajanju ponudb za zadolžitev, občina pa ne predloži dopolnitve.
11. člen
(pogodba oziroma aneks k pogodbi o zadolžitvi)
Občina pošlje v desetih dneh po sklenitvi pogodbe oziroma aneksa k pogodbi o zadolžitvi kopijo te pogodbe oziroma aneksa na Ministrstvo za finance.
12. člen
(reševanje zahtev za izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja in k zadolžitvi, vloženih pred uveljavitvijo pravilnika)
Zahteve za izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja in zahteve za izdajo soglasja k zadolžitvi, vložene pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo po Pravilniku o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 30/00).
13. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 30/00).
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-5/2006
Ljubljana, dne 6. junija 2007
EVA 2006-1611-0110
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost