Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2007 z dne 4. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2007 z dne 4. 6. 2007

Kazalo

2671. Sklep o pričetku postopka priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Železniki, stran 6866.

Župan Občine Železniki je na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter v povezavi s 45. členom Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) in po uradni dolžnosti sprejel
S K L E P
S tem sklepom se pričnejo postopki priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Železniki.
1. Ocena stanja, razlogi in pravne podlage za pripravo Občinskega prostorskega načrta
1.1 Temeljne ugotovitve
Občina Železniki je v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) pričela s pripravo Strategije prostorskega razvoja (v nadaljevanju: SPRO) in Prostorskega reda občine (v nadaljevanju: PRO) v letu 2006.
Nov zakon, ki ureja področje urejanja prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt), je bil sprejet dne 30. 3. 2007 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 33/07 dne 13. 4. 2007. Do uveljavitve Zakona o Prostorskem načrtovanju dne 28. 4. 2007 Občina Železniki ni javno razgrnila predloga Strategije prostorskega razvoja občine Železniki, zato se vsi postopki za sprejem Občinskega prostorskega načrta nadaljujejo v skladu z določbami Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07).
1.2 Ocena stanja
V postopku sprejemanja Strategije prostorskega razvoja občine je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo odločbo, s katero je odločilo, da v postopku priprave in sprejemanja Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Železniki ni potrebna celovita presoje vplivov na okolje kolikor se s planom ne bodo načrtovali ali določali posegi v okolje za katera je potrebna celovita presoja vplivov na okolje ali če plan ne bo posegal v varovana območja po predpisih s področja ohranjanja narave ali vplival na ta območja.
Prva prostorska konferenca je bila dne 10. 2. 2006.
Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Železniki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 19/06 dne 23. 2. 2006.
Vloge za izdajo smernic za pripravo SPRO in PRO so bile poslane nosilcem urejanja prostora v aprilu 2006. Smernice nosilcev urejanja prostora so bile pridobljene v maju 2006.
V okviru priprave SPRO in PRO so bile izdelane naslednje strokovne podlage:
Obstoječe strokovne podlage in drugi akti:
– dolgoročni plan in družbeni plan Občine Železniki ter drugi prostorski akti Občine Železniki;
– popisi in pregledi kulturnozgodovinskih, etnoloških, naravnih in krajinskih znamenitosti, ter popis in pregled promocijskega gradiva o turistični ponudbi in turističnih ponudnikov v Občini Železniki;
– Strokovne zasnove za varstvo kulturne dediščine v Občini Železniki;
– Železniki – strokovni standardi za urejanje prostora; arhitekturno naselbinski sklop.
Obvezne strokovne podlage (po ZUreP-1):
– Analiza stanja in teženj v prostoru
– Geoinformacijska podpora pri izdelavi strokovnih podlag za izdelavo strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Železnike
– Študija ranljivosti prostora
– Analiza poselitve v Občini Železniki
– Strokovne podlage za Urbanistično zasnovo (v nadaljnjem besedilu UZ) mesta Železniki.
Variantne rešitve za UZ mesta Železniki so bile izdelane v okviru strokovnih podlag za UZ Železniki.
Izdelan je bil predlog SPRO. Predlog SPRO ni bil dan v nadaljnjo obravnavo.
V postopku priprave SPRO in PRO je bil v skladu z določili Zakona o javnih naročilih izbran izdelovalec okoljskega poročila v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO). Okoljsko poročilo še ni bilo izdelano in postopek CPVO še ni bil izveden.
Druga prostorska konferenca ni bila izvedena. Prav tako ni bilo javne razgrnitve in javne obravnave, niti niso bili izvedeni nadaljnji postopki pri sprejemanju SPRO in PRO.
Postopek za sprejem OPN se nadaljuje v skladu z določbami ZPNačrt. Občinski prostorski načrt se pripravi in sprejme kot enovit dokument, ki celovito obravnava prostorsko problematiko občine in vsebuje tako strateški kot izvedbeni del. Vsebine, ki so po ZUreP-1 ustrezale SPRO se obravnavajo kot strateški del OPN s tem, da se v skladu z ZPNačrt dopolnijo vsebine, ki se nanašajo na območja kjer so/je predviden/i urbanistični načrt/i (v nadaljnjem besedilu UN).
2. Območje Občinskega prostorskega načrta
OPN se izdela za celotno območje Občine Železniki.
UN se izdela za območje mesta Železniki.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju. Občina že ima izdelane ustrezne strokovne podlage za pripravo OPN z variantnimi rešitvami v okviru UN za mesto Železniki.
4. Roki za pripravo OPN
Ob sodelovanju nosilcev urejanja prostora, bo potekala priprava OPN po priloženem terminskem planu. Če bo potrebno, se bo vzporedno s pripravo OPN izvajal postopek celovite presoje vplivov na okolje po ZVO-1 in presoja sprejemljivosti izvedbe OPN na naravo na varovana območja po ZON-B.
Pomembnejši mejniki pri pripravi OPN so:
+-------------------------------------+------------------------+
|      Faza v postopku      |   Rok izvedbe    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Sklep župana o začetku priprave OPN |        maj 2007|
+-------------------------------------+------------------------+
|Izdelava osnutka OPN         |       julij 2007|
+-------------------------------------+------------------------+
|Izdelava okoljskega poročila     |       julij 2007|
+-------------------------------------+------------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava |september – oktober 2007|
|OPN in okoljskega poročila      |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|Izdelava in sprejem stališč do    | oktober – november 2007|
|pripomb iz javne razgrnitve in javne |            |
|obravnave              |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|Izdelava predloga OPN        |       januar 2008|
+-------------------------------------+------------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja  |      februar 2008|
|prostora k predlogu OPN in      |            |
|pridobitev odločbe o sprejemljivosti |            |
|vplivov na okolje          |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|Pridobitev sklepa Ministrstva za   |       marec 2008|
|okolje in prostor o potrditvi OPN  |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|Sprejem odloka o OPN na občinskem  |       april 2008|
|svetu in objava v uradnem glasilu  |            |
+-------------------------------------+------------------------+
Na dan objave tega sklepa še niso objavljeni in uveljavljeni podzakonski akti, ki jih predvideva ZPNačt in urejajo vsebino in obličnost OPN. V primeru, da se podzakonski akti ne bodo sprejemali v rokih kot jih določa ZPNačrt, se terminski plan prilagodi novim časovnim okvirjem.
5. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku priprave OPN
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj, pomembna s področja njihove pristojnosti so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za evropske zadeve in investicije, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Pisarna Kranj
5. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske komunikacije, notranji trg, turizem, podjetništvo in konkurenčnost
6. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo
7. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, železnice in letalstvo
8. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje
9. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo
10. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
11. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Gorenjska
12. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo
13. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za gozdarstvo
14. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za lovstvo in ribištvo
15. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Kranj
16. Ministrstvo za šolstvo in šport
17. Ministrstvo za kulturo
18. Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko
19. Razvojna agencija Sora, d.o.o.
20. Zavod za gozdove RS, OE Kranj
21. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana
22. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana
23. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko – gozdarski zavod Kranj
24. Geoplin, d.o.o.
25. ELES Elektro – Slovenija, d.o.o.
26. Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
27. Loška komunala, d.d.
28. Telekom Slovenije, d.d.
29. Toplarna Železniki, d.o.o.
30. Krajevne skupnosti Davča, Dolenja vas, Dražgoše, Selca, Sorica in Železniki
31. Ribiška družina Železniki.
Nosilci urejanja prostora, ki so smernice podali v predpisanem roku so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
3. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost
4. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo
5. Ministrstvo za promet, Direktorat železnice
6. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje in analize
7. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo
8. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
9. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Gorenjska
10. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
11. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
12. Ministrstvo za kulturo
13. Razvojna agencija Sora, d.o.o.
14. Zavod za gozdove Slovenije, OE Kranj
15. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana
16. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana
17. Geoplin, d.o.o.
18. ELES Elektro – Slovenija, d.o.o.
19. Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
20. Loška komunala, d.d.
21. Telekom Slovenije, d.d.
22. Toplarna Železniki, d.o.o.
23. Krajevni skupnosti Dražgoše – Rudno, Sorica
24. Ribiška družina Železniki.
Smernic v roku, ki je bil predpisan po ZUreP-1, niso podali:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za evropske zadeve in investicije, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Pisarna Kranj
3. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo
4. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Kranj
5. Ministrstvo za šolstvo in šport
6. Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko
7. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko-gozdarski zavod Kranj
8. Krajevne skupnosti Davča, Dolenja vas, Selca, in Železniki.
6. Objava sklepa o začetku priprave OPN
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 3500-1/07-001
Železniki, dne 29. maja 2007
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

AAA Zlata odličnost