Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2007 z dne 4. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2007 z dne 4. 6. 2007

Kazalo

2670. Odlok o zaključnem računu Občine Škofljica za leto 2006, stran 6865.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00 in 76/02) je Občinski svet Občine Škofljica na 6. redni seji, 29. 5. 2007 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu Občine Škofljica za leto 2006
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun Občine Škofljica za leto 2006.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki ter njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 2006 so naslednji:
                           v tisoč SIT
+----------+------------------------------+--------------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV       |          |
|     |IN ODHODKOV          |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI        |      1.601.910|
+----------+------------------------------+--------------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI        |      1.466.587|
+----------+------------------------------+--------------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK     |       135.323|
|     |(PRIMANKLJAJ) TEKOČEGA LETA  |          |
|     |(I.-II.)           |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV   |          |
|     |IN NALOŽB           |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |          0|
+----------+------------------------------+--------------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE  |          0|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV      |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA  |          0|
|     |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH   |          |
|     |DELEŽEV (IV.–V.)       |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA      |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE         |          0|
+----------+------------------------------+--------------------+
|VIII.   |ODPLAČILO DOLGA        |          0|
+----------+------------------------------+--------------------+
|IX.    |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA |       135.323|
|     |RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.– |          |
|     |VIII.)            |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)|          0|
+----------+------------------------------+--------------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.– |      –135.323|
|     |VIII.–IX.)          |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
3. člen
Presežek sredstev po zaključnem računu proračuna za leto 2006 se prenese v leto 2007.
4. člen
Zaključni račun proračuna občine sestavljajo: splošni del, posebni del, obrazložitve in računovodski izkazi.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41002-01/2007
Škofljica, dne 29. maja 2007
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.