Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2007 z dne 4. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2007 z dne 4. 6. 2007

Kazalo

2668. Odlok o začasnem ukrepu zavarovanja urejanja prostora za obrtno-servisno cono med J-V delom GTC Škocjan in Mlako, stran 6863.

Na podlagi 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03) ter 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99, 51/01, 44/03) je Občinski svet Občine Škocjan na 6. redni seji dne 15. 5. 2007 sprejel
O D L O K
o začasnem ukrepu zavarovanja urejanja prostora za obrtno-servisno cono med J-V delom GTC Škocjan in Mlako
1. člen
Namen sprejetja odloka je zavarovanje izvedbe predvidenih prostorskih ureditev, ki so povzeti v 2. členu tega odloka, ker bi v nasprotnem primeru lahko bila izvedba prostorske ureditve močno otežena, bistveno bi se povečali stroški njene izvedbe ali pa bi bili za njeno izvedbo znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih subjektov.
2. člen
Meje območja omejene rabe prostora so vrisane na kopiji digitalnega katastrskega načrta v merilu 1:2000, ki je sestavni del tega odloka.
Najkasneje v 30 dneh od uveljavitve tega odloka se naredi zaznambo začasnih ukrepov v zemljiško knjigo za parcele št. 1937, 1938, 1939 in 1400 (del parcele, ki ni predmet OLN za GTC Škocjan) k.o. Dobrava.
3. člen
Začasni ukrepi, ki se s tem odlokom sprejmejo na območju, predvidenem za obrtno-servisno cono so: prepoved parcelacije zemljišč, prepoved prometa z zemljišči, prepoved urejanja trajnih nasadov in prepoved izvajanja gradenj. Izjeme veljajo le za tiste gradnje, ki jih v 83. členu predvideva Zakon o urejanju prostora.
4. člen
Omejitev rabe prostora velja do sprejetja občinskega prostorskega načrta oziroma občinskega podrobnega prostorskega načrta ali sprejetja sklepa občinskega sveta o drugi vrsti uresničitve javnega interesa v zvezi s predpisano namembnostjo območja oziroma najdlje štiri leta.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0021/2007
Škocjan, dne 15. maja 2007
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.