Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2007 z dne 4. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2007 z dne 4. 6. 2007

Kazalo

2664. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica, stran 6857.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41., 42. člena Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-UPB5 (Uradni list RS, št. 16/07) ter 7. in 82. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00 in 58/03) je Občinski svet Občine Ribnica na 4. redni seji 29. maja 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica (Uradni list RS, št. 57/96, 26/97, 37/98; v nadaljevanju: odlok).
2. člen
Spremeni se 10. člen odloka, in sicer tako, da se po novem glasi:
»Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
G 52.47  Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
      revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami
G 52.488  Trgovina na drobno v drugih
      specializiranih prodajalnah,
G 52.500  Trgovina na drobno z rabljenim blagom
G 52.620  Trgovina na drobno na tržnici in stojnici
G 52.630  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
G 52.740  Druga popravila izdelkov široke porabe
G 55.5   Dejavnost menz ter priprava in dostava
      hrane (catering)
G 55.239  Druge nastanitve za krajši čas
I 60.230  Drug kopenski potniški promet
K 70.200  Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K 70.320  Upravljanje z nepremičninami
      za plačilo ali po pogodbi
K 71.330  Dajanje pisarniške opreme v najem
K 71.401  Izposojanje športne opreme
K 72.220  Oskrba z računalniškimi programi
      in svetovanje
K 72.300  Obdelava podatkov
K 74.120  Računovodske, knjigovodske in
      revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
K 74.700  Čiščenje objektov in opreme
K 74.852  Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K 74.853  Druga splošna tajniška opravila
K 74.871  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
M 80.102  Osnovnošolsko splošno izobraževanje
M 80.103  Dejavnost zavodov za izobraževanje
      otrok z motnjami v razvoju
M 80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje
      in usposabljanje, d.n.
N 85.13  Zobozdravstvena dejavnost
N 85.141  Samostojne zdravstvene dejavnosti,
      ki jih ne opravljajo zdravniki
O 92.310  Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O 92.320  Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O 92.511  Dejavnost knjižnic
O 92.610  Obratovanje športnih objektov
O 92.623  Druge športne dejavnost
O 92.720  Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
O 93.010  Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku določenem z zakonom.«.
3. člen
Spremeni se 13. člen odloka in sicer tako, da se po novem glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko zaporedoma imenovana ali izvoljena največ dvakrat. Mandat članov sveta zavoda začne teči z dnem konstitutivne seje sveta zavoda.
Svet zavoda šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja v svet zavoda imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali predstavnikov občinskih organov ter občanov posameznih naselij šolskega okoliša.
Delavci javnega zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda neposredno in tajno ter na način, ki ga določa ta odlok. Delavci zavoda izvolijo enega predstavnika izmed delavcev obeh podružničnih šol ter dva predstavnika izmed delavcev centralne šole.
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo starši otrok, ki obiskujejo šolo in sicer na svetu staršev. Obe podružnični šoli imata enega (skupnega) predstavnika staršev, centralna šola pa dva predstavnika staršev. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok-učencev v zavodu.
Na konstitutivni seji člani sveta javnega zavoda izvolijo za predsednika sveta zavoda enega izmed članov sveta. Člani sveta izvolijo tudi namestnika predsednika sveta zavoda, ki nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.«.
4. člen
V 14. členu odloka se:
– spremeni osma alinea, tako, da se glasi: »obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev in skupnost učencev,«,
– spremeni petnajsta alinea, tako, da se glasi: »odloča o zadolževanju javnega zavoda po predhodnem soglasju ustanovitelja,«.
5. člen
V 17. členu odloka se:
– v tretjem stavku tretjega odstavka črta besedilo »in izmed kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev«,
– v drugem stavku četrtega odstavka, v oklepaju črta besedilo »ali izmed upravno-administrativnih ter tehničnih delavcev«.
6. člen
Spremeni se 21. člen odloka, in sicer tako, da se po novem glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega ravnateljskega izpita, vendar pa si ga mora pridobiti najkasneje v roku enega leta po začetku mandata. V kolikor tega pogoja ne izpolni v predpisanem roku, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet javnega zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora, ki o mnenju glasuje tajno,
– mnenje lokalne skupnosti, ki ga poda občinski svet,
– mnenje sveta staršev.
Učiteljski zbor, občinski svet in svet staršev, so dolžni podati mnenje v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, v nasprotnem primeru lahko svet zavoda o izbiri odloči brez tega mnenja. Mnenje občinskega sveta in sveta staršev mora biti obrazloženo. Na podlagi vseh pridobljenih mnenj oziroma po preteku 20-dnevnega roka, svet izbere kandidata za ravnatelja šole ter posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje pristojnemu ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja. Po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku 30-dnevnega roka, svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom ter o svoji odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi. S predlogom za razrešitev mora svet zavoda seznaniti učiteljski zbor, lokalno skupnost ter svet staršev. Obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje svet zavoda v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja. O razrešitvi odloči svet zavoda s sklepom, ki ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
Svet zavoda ni dolžan pridobiti mnenja ministra o razrešitvi ravnatelja, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.«.
7. člen
Spremeni se 22. člen odloka in sicer tako, da se po novem glasi:
»Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister. Svet zavoda mora takoj pričeti s postopkom za imenovanje ravnatelja.
Ista oseba lahko v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«.
8. člen
V 23. členu odloka se v tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.«.
9. člen
V 26. členu odloka se v drugem odstavku v peti alinei črta besedilo »in pomočnika ravnatelja«.
10. člen
V 30. členu odloka se v petem odstavku za peto alineo doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,«.
Dosedanja šesta in sedma alinea postaneta sedma in osma alinea.
11. člen
Spremeni se 35. člen odloka in sicer tako, da se po novem glasi:
»Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter sredstva in premoženje podružničnih šol.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
Zavodu se za opravljanje dejavnosti prenese v upravljanje:
– nepremičnini na naslovu Kolodvorska ulica 13, ki sta vpisani v ZKV. št. 373, parc. št. 295/1, 295/2 k.o. Ribnica,
– nepremičnini na naslovu Kolodvorska ulica 15, ki sta vpisani v ZKV. št. 373, parc. št. 296/1, 296/2 k.o. Ribnica,
– nepremičnini na naslovu Šolska ulica 2, ki sta vpisani v ZKV. št. 373, parc. št. 295/3, 295/4 k.o. Ribnica,
– nepremičnine na naslovu Šolska ulica 9, ki so vpisane v ZKV. št. 351, parc. št. *280, 402, 400, 401 k.o. Dolenja vas,
– nepremičnino na naslovu Sušje 2, ki je vpisana v ZKV. št. 341, parc. št. 744 k.o Sušje.
Zavod in ustanovitelj skleneta pogodbo, s katero uredita vse medsebojne pravice in obveznosti zavoda v zvezi z upravljanjem nepremičnin iz prejšnjega odstavka tega člena.«.
12. člen
Zavod mora uskladiti svoje akte in organe zavode z določili tega odloka v roku štirih mesecev od uveljavitve tega odloka.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-601-6/96
Ribnica, dne 29. maja 2007
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost