Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2007 z dne 4. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2007 z dne 4. 6. 2007

Kazalo

2662. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Podlehnik, stran 6856.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 – ZUreP-1, 8/03 – popravek ZUreP-1, 58/03 – ZZK-1 in 33/07 – ZPNačrt) in 29. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99, 46/01, 81/02), je župan Občine Podlehnik sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Podlehnik
1.
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Podlehnik, ki ga je pod številko 04-PUP-06 izdelal Ruris, Vekoslav Prejac, s.p., Podgorci.
Sočasno se razgrne tudi poročilo o vplivih na okolje, skupaj z dodatkom za varovana območja, mnenje o opravljeni reviziji poročila o vplivih na okolje in obvestilo o ustreznosti okoljskega poročila.
2.
S Prostorskimi ureditvenimi pogoji za območje Občine Podlehnik se, na osnovi opredelitev o urejanju prostora v dolgoročnem in srednjeročnem družbenem planu Občine Podlehnik, podrobneje določa urbanistične, oblikovalske in druge pogoje za posege v prostor ter ukrepe za ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja, za območje Občine Podlehnik.
Med izdelavo predloga je potrebno izvesti postopek celovite presoje njegovih vplivov na okolje oziroma presojo sprejemljivosti vplivov na varstvena območja, kar je z odločbo št. 354-09-62/2005, z datumom 31. 3. 2005, ugotovilo Ministrstvo za okolje in prostor. V območju sprememb in dopolnitev PUP za območje Občine Podlehnik je posebno varstveno območje (Natura 2000), na katero bo lahko plan pomembno vplival.
Nosilec urejanja prostora, ki v postopku izdelave predloga prostorskega akta ter presoje vplivov na okolje odloči o njegovi ustreznosti, je Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana.
3.
Javna razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Podlehnik bo v prostorih Občine Podlehnik, Podlehnik 21 (sejna soba).
Javna razgrnitev bo od ponedeljka, 11. 6. 2007 do vključno srede, 11. 7. 2007.
4.
V času javne razgrnitve bo javna obravnava predloga izvedena v sredo, 20. 6. 2007, ob 19. uri, na sedežu Občine Podlehnik.
5.
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Podlehnik na naslov Skupna občinska uprava, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, ali pa jih na razgrnitvenem mestu vpišejo v knjigo pripomb. Rok za dajanje pripomb poteče s potekom javne razgrnitve.
6.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v časopisu Štajerski tednik.
Št. 350-05-111/04
Podlehnik, dne 24. maja 2007
Župan
Občine Podlehnik
Marko Maučič l.r.

AAA Zlata odličnost