Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2007 z dne 4. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2007 z dne 4. 6. 2007

Kazalo

2658. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Ljubno, stran 6853.

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB1), določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06, uradno prečiščeno besedilo), 8. in 9. člena Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06) ter 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Ljubno na 6. redni seji dne 24. 5. 2007 sprejel
P R A V I L N IK
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Ljubno
1. člen
S tem pravilnikom se v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o sistemu plač v javnim sektorju in Odlokom o plačah funkcionarjev, določa plača, oziroma plačilo za opravljanje funkcije za župana, podžupana ter člane Občinskega sveta Občine Ljubno, kakor tudi sejnine za predsednika in člane Nadzornega odbora ter sejnine za predsednika in člane komisij in odborov oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenujeta občinski svet in župan Občine Ljubno.
2. člen
Občinski funkcionarji po tem pravilniku so župan, podžupan in člani Občinskega sveta Občine Ljubno.
Župan opravlja funkcijo poklicno.
Podžupan opravlja funkcijo nepoklicno.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Občinski funkcionarji imajo pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno in pravico do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
3. člen
Za funkciji župana in podžupana je višina plačnega razreda določena skladno s prilogo 1 in prilogo 2 k Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, uvrstitev v plačni razred in s tem določitev osnovne plače pa se določa v skladu z 8. in 9. členom Odloka o plačah funkcionarjev in 10. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
Osnovna plača župana, ki svojo funkcijo opravlja poklicno, se določi tako, da se njegovo funkcijo uvrsti v plačni razred, skladno z Odlokom o plačah funkcionarjev.
Županu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada še dodatek za delovno dobo, v višini 0,3% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
Če župan opravlja svojo funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50% osnovne plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Županu, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, ne pripada dodatek za delovno dobo.
4. člen
Župana Občine Ljubno, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, se na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka o plačah funkcionarjev uvrsti v 49. plačni razred (župan VI).
Skladno z Zakonom o sistemu plač se ob uvrstitvi funkcije župana v plačni razred upoštevajo določila o odpravi nesorazmerij v plačah od 2006 do 2009.
5. člen
Podžupan, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, se na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka o plačah funkcionarjev, lahko uvrsti od 34. do 41. plačnega razreda (podžupan VI).
Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
Podžupanu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije plačilo v višini do 50% osnovne plače, ki je določena v prvem odstavku tega člena.
Podžupanu ne pripada dodatek za delovno dobo.
Plača podžupana oziroma plačilo za opravljanje funkcije podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah Občinskega sveta Občine Ljubno in udeležbo na sejah drugih organov in delovnih teles.
6. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana Občinskega sveta Občine Ljubno so sejnine.
Sejnine se članom Občinskega sveta Občine Ljubno določijo v odstotku glede na osnovno plačo župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka na delovno dobo, in sicer za:
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 3,5%,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 3,5%,
– predsedovanje seje delovnega telesa občinskega sveta 2,6%,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je 2,0%.
Plačilo za opravljanje funkcije vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50% časovne prisotnosti na seji. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje izplača 25% plačila za opravljanje funkcije. Za dopisno sejo se plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu Občinskega sveta Občine Ljubno, ne sme presegati 15% letne plače župana.
7. člen
Predsedniku in članom nadzornega odbora se določijo nagrade v odstotku glede na osnovno plačo župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo.
Nagrade se oblikujejo glede na opravljeno delo, in sicer kot:
– sejnina za predsedovanje na seji nadzornega odbora 3,5%,
– sejnina za udeležbo na seji nadzornega odbora 2,0%.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnino se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50% časovne prisotnosti na seji. Sejnino se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 25% sejnine. Za dopisno sejo se sejnina ne izplačuje.
8. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi pravilnika in je določena v odstotku od osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo, in sicer tako, da znaša sejnina 2,0% vrednosti osnovne plače župana.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnino se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 25% sejnine. Za dopisno sejo se sejnina ne izplačuje.
9. člen
Predsedniki in člani drugih komisij, svetov in odborov, ki jih ustanovi občinski svet ali župan, imajo za opravljanje dela pravico do sejnine za udeležbo na seji, ki je določena v odstotku od osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo in sicer tako, da znaša sejnina 2, 0% vrednosti osnovne plače župana.
10. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov na službeni poti, dnevnice za službena potovanja in povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju funkcije. Stroški se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za povračila stroškov zaposlenim v državnih organih.
Občinski funkcionar uveljavlja pravice do povračila stroškov na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan.
Za službeno potovanje župana izda potni nalog direktor občinske uprave. Povračila stroškov se občinskim funkcionarjem izplačujejo po opravljenem službenem potovanju.
11. člen
Prejemki na podlagi tega pravilnik se izplačujejo enkrat mesečno za pretekli mesec, razen prejemkov iz 6., 7., 8. in 9. člena, ki se izplačujejo na vsake 3 mesece, torej kvartalno.
12. člen
Evidenco prisotnosti občinskih funkcionarjev, predsednika in članov delovnih teles občinskega sveta, predsednika in članov nadzornega odbora in drugih organov in delovnih teles na sejah vodi uslužbenec občinske uprave, ki ga določi župan ali direktor občinske uprave.
Uslužbenci občinske uprave zagotavljajo strokovno in administrativno pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta, nadzornega odbora, delovnih teles občinskega sveta in drugih organov in delovnih teles.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnih o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradno glasilo ZSO št. 3/99).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2007
Ljubno, dne 17. maja 2007
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti