Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2007 z dne 4. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2007 z dne 4. 6. 2007

Kazalo

2657. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora v ureditvenem območju naselja Ljubno, stran 6852.

Na podlagi 81., 82., 83. in 84. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) in Programa priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 66/93) – za območje Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 75/04) je Občinski svet Občine Ljubno na 6. redni seji dne 24. 5. 2007 sprejel
O D L O K
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora v ureditvenem območju naselja Ljubno
1. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)
S tem odlokom se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje območja urejanja prostora na podlagi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 66/93) in Programa priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 66/93) – za območje Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 75/04), v nadaljnjem besedilu: zavarovano območje.
2. člen
(namen sprejetja)
Zaradi preprečitve utemeljene nevarnosti, da bo zaradi izvedbe prostorske ureditve zmanjšana in otežena izraba zemljišč znotraj ureditvenega območja Ljubno, in sicer na območju 1.24.5 – Ob cesti v Rastke, namenjenih storitvenim, proizvodnim in trgovskim dejavnostim, se sprejme ta odlok.
3. člen
(zavarovano območje)
Območje začasnih ukrepov obsega naslednja zemljišča parc. št.: 53, 54/1, 54/4, 55/1, 55/2, 63, 64, 65, vse k.o. Ljubno.
4. člen
(vrste začasnih ukrepov)
Na zavarovanem območju se prepove:
– izvajanje gradenj objektov, razen gradnje komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture. Dovoljena so geodetska in druga pripravljalna dela, potrebna za realizacijo Programa priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 66/93) – za območje Občine Ljubno,
– parcelacija zemljišč in promet z njimi, razen za potrebe realizacije Programa priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 66/93) – za območje Občine Ljubno.
Na zavarovanem območju je potrebno izvesti parcelacijo zemljišč v skladu z izdelanimi strokovnimi podlagami.
5. člen
Začasni ukrepi veljajo do uveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 66/93) – za območje Občine Ljubno, izdelanega skladno s Programom priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 38/07).
6. člen
(ostali ukrepi)
Na vseh zemljiščih iz 3. člena tega odloka velja Odlok o predkupni pravici občine na nepremičninah (Uradni list RS, št. 42/03).
6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2007
Ljubno, dne 17. maja 2007
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l.r.

AAA Zlata odličnost