Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2007 z dne 4. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2007 z dne 4. 6. 2007

Kazalo

2653. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj, stran 6843.

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB in 21/06 – Odl. US), 18. ter 75. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) in v skladu z določili Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB2, 62/06 – Skl. US, 131/06 – Odl. US) je Svet Mestne občine Kranj na 7. seji dne 23. 5. 2007 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa notranja organizacija in delovna področja občinske uprave Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: občinska uprava) in njeno delovanje.
2. člen
Občinska uprava v okviru pravic in dolžnosti Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: občine) opravlja upravne, strokovne, pospeševalne, razvojne naloge, naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb in druge naloge na področjih, določenih s tem odlokom.
Svoje naloge opravlja občinska uprava v skladu z zakoni, Statutom Mestne občine Kranj ter tem odlokom.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje s krajevnimi skupnostmi, občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, gospodarskimi družbami ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– upravne naloge: upravne naloge so vse naloge, ki jih v skladu z zakonom za občino izvaja občinska uprava kot izvirne ali s strani države prenesene naloge;
– notranja organizacijska enota: je organizacijska enota znotraj občinske uprave, ki se ustanovi z odlokom o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave;
– akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest je akt, ki ga sprejme župan.
5. člen
Javnost dela občinske uprave se skladno s statutom občine zagotavlja z uradnimi sporočili ter dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z organizacijo in sodelovanjem na okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo skladno s statutom občine predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan, podžupan in direktor občinske uprave, po pooblastilu župana pa lahko tudi vodja notranje organizacijske enote občinske uprave ali drug javni uslužbenec občinske uprave.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNA PODROČJA OBČINSKE UPRAVE
6. člen
Organizacija občinske uprave zagotavlja:
– zakonito, strokovno in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave;
– zakonito, strokovno in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti udeležencev v postopkih ter drugih strank;
– smotrno organizacijo in vodenje dela v upravi;
– koordinirano izvajanje nalog in izvajanje projektnih nalog;
– notranji nadzor nad opravljanjem nalog;
– sodelovanje z drugimi organi, organizacijami in institucijami.
7. člen
Naloge občinske uprave se opravljajo v naslednjih notranjih organizacijskih enotah:
– kabinet župana;
– oddelek za finance;
– oddelek za splošne zadeve;
– oddelek za družbene zadeve;
– oddelek za okolje in prostor;
– oddelek za tehnične zadeve;
– oddelek za razvoj in investicije;
– mestni inšpektorat;
– služba za zaščito in reševanje;
– služba notranje revizije.
Notranja organizacijska enota mestnega inšpektorata, kot služba v sestavi, je mestno redarstvo.
Notranje organizacijske enote opravljajo glede na področje, ki ga pokrivajo, tudi naloge iz državne pristojnosti, ki jih država prenese na občino.
8. člen
Kabinet župana
Kabinet župana opravlja naslednje naloge:
– opravlja organizacijsko-tehnična in administrativna opravila za potrebe sveta občine in njegovih delovnih teles, nadzornega odbora in občinske volilne komisije;
– opravlja svetovalne, strokovne, organizacijske in administrativno-tehnične zadeve za potrebe župana in direktorja občinske uprave;
– nudi strokovno pomoč krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju;
– zagotavlja celostno podobo občine ter načrtuje, koordinira in izvaja promocijske dejavnosti;
– načrtuje in koordinira medobčinsko, medmestno, medregijsko in mednarodno sodelovanje;
– pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila s področja oddelka;
– pripravlja in izvaja proračun s področja oddelka;
– načrtuje, organizira in izvaja protokol ter prireditve, ki so mestnega pomena;
– načrtuje in organizira informiranje javnosti;
– ureja spletno stran Mestne občine Kranj;
– opravlja druge strokovne naloge s svojega delovnega področja.
V Kabinetu župana se lahko določijo tudi delovna mesta za določen čas, ki so vezana na mandat župana.
9. člen
Oddelek za finance
Oddelek za finance opravlja naslednje naloge:
– opravlja strokovne naloge pri pripravi in izvrševanju proračuna, rebalansa proračuna, zaključnega računa proračuna in poročila o realizaciji proračuna;
– koordinira in opravlja nadzor nad uporabo proračuna pri neposrednih in posrednih uporabnikih ter obvešča župana in direktorja o morebitnih nepravilnostih ter predlaga ustrezne ukrepe;
– skrbi za izvrševanje proračuna v skladu s predpisi;
– pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila s področja oddelka;
– pripravlja in vodi premoženjsko bilanco občine;
– vodi gospodarjenje z občinskim finančnim premoženjem;
– vodi knjigovodstvo proračuna ter pripravlja analize in finančna poročila;
– opravlja knjigovodsko-računovodska dela za krajevne skupnosti in ustanovljene občinske sklade;
– skrbi za obračun plač in ostalih osebnih prejemkov;
– zagotavlja strokovno pomoč organom občine pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in posamičnih aktov s področja javnih financ;
– opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.
10. člen
Oddelek za splošne zadeve
Oddelek za splošne zadeve opravlja naslednje naloge:
– načrtuje, spremlja, analizira in izvaja naloge organizacijsko-kadrovske funkcije za občinsko upravo;
– izvaja s proračunom sprejeti načrt delovnih mest;
– načrtuje in izvaja naloge s področja kmetijstva;
– načrtuje in izvaja naloge pri zaposlovanju;
– svetuje na področju javnih naročil in vodi postopke javnih naročil;
– pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila s področja oddelka;
– zastopa občino pred sodišči in drugimi organi;
– vodi upravni postopek na prvi in drugi stopnji;
– izvaja upravne naloge na področju gostinstva in trgovine;
– sestavlja predloge pogodb, ocenjuje in pregleduje osnutke predlaganih pogodb;
– vodi evidenco vseh sklenjenih pogodb s strani Mestne občine Kranj;
– opravlja strokovna opravila v zvezi s premoženjskopravnimi zadevami, ki ne spadajo v področje investicij;
– opravlja upravna in strokovna opravila v zvezi s postopki denacionalizacije;
– vodi evidenco zemljišč v lasti Mestne občine Kranj;
– pripravlja in izvaja proračun s področja oddelka;
– vodi register stanovanj in poslovnih prostorov;
– upravlja in gospodari s stanovanji in poslovnimi prostori v lasti občine;
– pomaga pri pripravi in pravno presoja gradiva, ki jih občinska uprava pripravlja za svet in druge organe občine;
– pripravlja odloke o prepovedi parcelacije ali prepovedi prometa z zemljišči v območjih predvidenih prostorskih aktov;
– opravlja nadzor nad zakonitostjo delovanja izvajalcev javnih služb s področja oddelka;
– izdaja dovoljenja za začasno prekoračitev hrupa na prireditvah;
– opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.
11. člen
Oddelek za družbene zadeve
Oddelek za družbene zadeve opravlja naslednje naloge:
– opravlja upravne in strokovne naloge na področju predšolske vzgoje, izobraževanja, kulture, športa, socialnega varstva in zdravstva;
– načrtuje in izvaja družinsko politiko;
– načrtuje in izvaja mladinsko politiko;
– vodi postopke podeljevanja koncesij s svojega področja do izbire koncesionarjev;
– načrtuje, vodi in izvaja nadzor nad zakonitostjo in izvajanjem nalog in poslovanja družbenih javnih služb;
– pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila s področja oddelka;
– vodi upravni postopek na prvi in drugi stopnji;
– pripravlja in izvaja proračun s področja oddelka;
– proučuje in pripravlja standarde in normative za opravljanje storitev oziroma dejavnosti na posameznih področjih;
– vodi postopke ustanavljanja in organiziranja javnih zavodov;
– nudi strokovno pomoč javnim zavodom pri njihovem delu;
– opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.
12. člen
Oddelek za okolje in prostor
Oddelek za okolje in prostor opravlja naslednje naloge:
– vodi postopke ter opravlja naloge v zvezi s postopki za pripravo in sprejemom prostorskih aktov;
– pripravlja strokovne podlage s področja prostorskega načrtovanja;
– pripravlja lokacijske informacije in potrdila o namenski rabi zemljišč;
– izdaja potrdila o predkupni pravici;
– vodi postopke za izvedbo upravnih komasacij in izdaja dovoljenja za pogodbene komasacije;
– pripravlja odloke o programih opremljanja zemljišč za gradnjo;
– pripravlja izračune komunalnega prispevka;
– vodi zbirke prostorskih podatkov s področja dela oddelka;
– opravlja strokovne naloge v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč;
– sodeluje v postopku izdaje gradbenih dovoljenj, razen za ceste;
– sodeluje v postopku določitve gradbenih parcel;
– vodi postopke celovite presoje vplivov na okolje pri pripravi prostorskih aktov in presoje vplivov na okolje za izdajo okoljevarstvenih soglasij za objekte z vplivi na okolje;
– pripravlja poročila o stanju okolja;
– opravlja naloge s področja upravljanja z vodami;
– sodeluje v postopkih parcelacije ter izdaja potrdila o parcelaciji;
– vodi postopke o imenovanju naselij in ulic;
– vodi postopke za pripravo aktov o zavarovanju kulturne dediščine lokalnega pomena;
– vodi postopke za pripravo aktov o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena
– pripravlja in izvaja proračun s področja dela oddelka;
– pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila s področja oddelka;
– opravlja upravne in strokovne naloge s področja komunalnih taks;
– opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.
13. člen
Oddelek za tehnične zadeve
Oddelek za tehnične zadeve opravlja naslednje naloge:
– načrtuje, organizira in vodi gospodarjenje z zgradbo občine, voznim parkom in drugimi materialno tehničnimi sredstvi;
– pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila s področja oddelka;
– pripravlja in izvaja proračun s področja oddelka;
– načrtuje in vodi posodabljanje in vzdrževanje informacijskega sistema;
– administrira spletno stran Mestne občine Kranj;
– organizira naloge pisarniškega poslovanja in arhiviranja gradiv;
– organizira in opravlja naloge sprejemne pisarne v skladu s predpisanim načinom pisarniškega poslovanja in ravnanja z dokumentarnim gradivom;
– sprejema in odpravlja pošto;
– vodi razvid zadev in dokumentov;
– načrtuje, organizira in vodi gospodarjenje s počitniškimi objekti;
– načrtuje, nabavlja in vodi razvid materialno tehničnih sredstev za potrebe delovanja občinskih organov in občinske uprave;
– opravlja druge strokovne naloge s svojega delovnega področja.
14. člen
Oddelek za razvoj in investicije
Oddelek za razvoj in investicije opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine;
– sodeluje pri izdelavi območnih in regijskih razvojnih načrtov;
– načrtuje in izvaja naloge pri razvoju malega gospodarstva, podjetništva in obrti;
– načrtuje in izvaja naloge s področja turizma;
– načrtuje in vodi investicije ter upravlja in gospodari z infrastrukturnimi objekti, napravami in opremo;
– načrtuje in izvaja upravno in strokovno-tehnične naloge za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja investicij;
– pripravlja strokovne podlage in podaja mnenja k oblikovanju tarif, taks in cen storitev javnih podjetij, javnih zavodov, iz koncesijskih razmerij ter drugih oblik zagotavljanja javnih dobrin;
– spremlja učinke in pripravlja analize davkov iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje;
– skrbi za realizacijo razvojnih programov občine in uravnoteženega razvoja občine;
– pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za pripravo javnih naročil;
– načrtuje, koordinira in izvaja strokovna in operativna dela pri izvajanju projektov;
– vodi in koordinira aktivnosti v zvezi s sodelovanjem občine na razpisih za pridobivanje finančnih sredstev;
– opravlja strokovne in organizacijske naloge v zvezi s projekti, ki pomenijo pridobivanje dodatnih virov sredstev;
– pripravlja in izvaja proračun s področja oddelka;
– opravlja naloge celostnega razvoja občine tako, da izvaja svetovanje in koordinacijo pri pripravi razvojnih programov oddelkov;
– opravlja, načrtuje in koordinira strokovna in operativna dela pri oblikovanju predlogov razvojnih programov in drugih planskih dokumentov s področja dela;
– opravlja strokovna in operativna dela pri izvajanju projektov, ki posegajo v delokrog dveh ali več oddelkov;
– opravlja naloge investicijskega in tekočega vzdrževanja s področja gospodarskih javnih služb;
– pripravlja smernice in mnenja k prostorskim aktom;
– pripravlja pogoje in soglasja k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja;
– sodeluje v postopku izdaje gradbenih dovoljenj za ceste;
– opravlja strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge s področja graditve in vzdrževanja objektov in omrežij komunalne infrastrukture (vzdrževanja in varstva občinskih cest, javnih parkirišč, otroških igrišč, zelenih in drugih javnih površin, javne razsvetljave);
– opravlja naloge s področja urejanja prometa, varnosti in vzgoje v cestnem prometu ter v zvezi z avtobusnimi prevozi;
– opravlja naloge s področja obveznih gospodarskih javnih služb s področja varstva okolja (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode, zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in urejanje in čiščenje javnih površin) ter energetike.
15. člen
Mestni inšpektorat
Mestni inšpektorat kot prekrškovni organ opravlja naslednje naloge:
– opravlja nadzor nad izvajanjem državnih in občinskih predpisov, s katerimi občina ureja zadeve iz izvirne pristojnosti in zadeve iz prenesene pristojnosti z države na občino;
– spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira;
– pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila s področja mestnega inšpektorata;
– opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.
Delovno področje in naloge mestnega redarstva kot službe v sestavi mestnega inšpektorata določa zakon ali na podlagi zakona izdan občinski predpis. Mestno redarstvo je pristojno:
– nadzorovati in zagotavljati pogoje za varen in neoviran cestni promet v naseljih;
– varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij;
– skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah;
– varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino;
– vzdrževati javni red in mir;
– spremljati, analizirati in podajati predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira;
– opravljati druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.
16. člen
Naloge notranje revizije in zaščite ter reševanja se izvajajo v okviru Službe notranje revizije ter Službe za zaščito in reševanje.
Službi sta za zakonitost in kvaliteto svojega dela odgovorni neposredno županu.
17. člen
Služba notranje revizije opravlja naslednje naloge:
– izvaja stalni in celoviti nadzor nad pravilnostjo in smotrnostjo poslovanja občine kot celote, neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna ter institucij, v katerih ima občina delež ali jim daje pomoč;
– svetuje na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovodenja;
– opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.
Služba notranje revizije lahko opravlja notranjo revizijo pri vseh neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikih skladno z dogovorom med občino in proračunskim uporabnikom.
Podrobnejše naloge in pristojnosti se opredelijo v pravilniku, ki ga sprejme župan.
18. člen
Služba za zaščito in reševanje opravlja naslednjo nalogo:
– načrtuje, organizira, izvaja in spremlja naloge s področja zaščite in reševanja ter obrambnih priprav.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV
19. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki nadzoruje in usmerja delo občinske uprave.
Župan poleg nalog, določenih v zakonu, statutu občine ter poslovniku sveta občine, opravlja naslednje naloge:
– daje smernice za strategijo razvoja občine na vseh področjih,
– sodeluje z upravno enoto prek sosveta načelnika,
– sklicuje direktorje javnih zavodov in gospodarskih podjetij,
– daje smernice projektnim skupinam,
– vodi mednarodno sodelovanje.
Župan lahko za izvrševanje proračuna in za opravljanje drugih nalog z delovnih področij pooblasti podžupana, direktorja občinske uprave ali drugega javnega uslužbenca.
20. člen
Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki je za svoje delo ter delo občinske uprave odgovoren županu.
Direktorja občinske uprave imenuje in razrešuje župan. Direktor občinske uprave se imenuje za dobo petih let. Izpolnjevati mora pogoje za imenovanje v naziv v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih.
Direktor občinske uprave:
– vodi in usklajuje delo občinske uprave,
– skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji ali za to pooblasti vodjo notranje organizacijske enote občinske uprave,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi,
– na podlagi pooblastila župana izvršuje proračun in skrbi za izvajanje notranje kontrole,
– predlaga županu sprejem določenih odločitev na podlagi predloga vodje notranje organizacijske enote,
– opravlja druge naloge, določene s predpisi Mestne občine Kranj ter po odredbah župana.
21. člen
O zaposlitvi v občinski upravi in imenovanju javnih uslužbencev v naziv odloča župan.
Direktor občinske uprave lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.
Pred zaposlitvijo se javnega uslužbenca seznani s kodeksom, ki ureja ravnanje javnih uslužbencev. Ob podpisu pogodbe o zaposlitvi javni uslužbenec podpiše tudi izjavo, da je seznanjen s kodeksom ravnanja javnih uslužbencev.
22. člen
Notranje organizacijske enote vodijo vodje, mestni inšpektorat pa glavni inšpektor (v nadaljevanju se za vse enotno uporablja izraz vodje). Vodje imenuje župan.
Vodje načrtujejo, organizirajo, usmerjajo in nadzorujejo opravljanje dela v notranjih organizacijskih enotah, odločajo o zadevah z delovnega področja posamezne notranje organizacijske enote, za katere jih pooblasti župan oziroma direktor občinske uprave, kot skrbniki proračunskih področij odgovarjajo za zakonito in namensko porabo proračunskih sredstev v okviru notranje organizacijske enote in opravljajo druge naloge, opredeljene v aktu o sistemizaciji delovnih mest občinske uprave.
Za svoje delo so odgovorni županu in direktorju občinske uprave. Vodja Službe notranje revizije ter vodja Službe za zaščito in reševanje za svoje delo odgovarjata le županu in ne direktorju občinske uprave.
Vodjo v času odsotnosti nadomešča javni uslužbenec, ki ga pooblasti vodja oziroma župan.
23. člen
Direktor občinske uprave ter vodje morajo v skladu z zakoni izpolnjevati pogoje glede izobrazbe in pogoje za vodenje upravnih postopkov.
24. člen
Za usklajevanje dela občine in organov občinske uprave se ustanovita:
– kolegij župana in
– kolegij občinske uprave.
Kolegij župana poleg župana sestavljajo podžupani (ne glede na to ali funkcijo opravljajo poklicno ali nepoklicno) in direktor občinske uprave. Župan lahko v delo kolegija po potrebi vključi tudi druge osebe.
Kolegij občinske uprave sestavljajo direktor občinske uprave in vodje notranjih organizacijskih enot, po potrebi pa tudi druge osebe, ki jih določi direktor občinske uprave. Delo kolegija občinske uprave vodi direktor občinske uprave. Kolegij občinske uprave zlasti:
– obravnava vprašanja organizacije dela in učinkovitosti poslovanja ter usklajuje delo organov občinske uprave;
– obravnava, usklajuje in predlaga izhodišča za pripravo programov dela občinske uprave;
– obravnava vprašanja z delovnega področja organov občinske uprave, ki mu jih v obravnavo posredujejo predstojniki posameznih organov in predlaga stališča ter strokovna mnenja v zvezi z njimi;
– na predlog pripravljavcev odlokov in drugih splošnih aktov, ki jih sprejema svet občine, obravnava njihove delovne osnutke ter po potrebi predlaga določene spremembe in dopolnitve le-teh ali predlaga določena strokovna mnenja oziroma stališča v zvezi z njimi;
– oblikuje in predlaga strokovna mnenja o vprašanjih, ki mu jih posreduje direktor občinske uprave, svet občine ali drugi organi občine;
– opravlja druge naloge na predlog direktorja občinske uprave, sveta občine ali drugih organov občine.
25. člen
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo sodelovanje javnih uslužbencev različnih notranjih organizacijskih enot, se lahko oblikujejo projektne skupine ali druge oblike sodelovanja.
Projektno skupino ali drugo obliko sodelovanja lahko določi župan ali direktor občinske uprave. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine ali druge oblike sodelovanja se določi sestavo in vodjo projektne skupine, njene naloge, roke za izvedbo nalog, potrebna sredstva in druge pogoje za delo projektne skupine.
Projektna skupina ali druga oblika sodelovanja se oblikuje za čas trajanja projekta.
26. člen
Občina v upravnem postopku odloča s posamičnimi akti o posameznih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.
27. člen
Župan oziroma direktor občinske uprave lahko pooblasti javnega uslužbenca občinske uprave, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.
28. člen
O izločitvi direktorja občinske uprave ali župana odloča Svet Mestne občine Kranj, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
O izločitvi druge uradne osebe na prvi stopnji odloča direktor občinske uprave, na drugi stopnji pa župan.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
V roku 1 meseca od veljavnosti tega odloka župan sprejme akt o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Mestne občine Kranj.
30. člen
Občinska uprava mora svojo organizacijo uskladiti s tem odlokom v roku 3 mesecev po uveljavitvi.
31. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 7/06 – prečiščeno besedilo).
32. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0086/2007-43/11
Kranj, dne 23. maja 2007
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne l.r.