Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2007 z dne 4. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2007 z dne 4. 6. 2007

Kazalo

2641. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Terme Čatež – razširitev zimske termalne riviere, stran 6836.

Na podlagi 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07), v povezavi z 12. in 23. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02 (8/03 – popr.), 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 21/06 – odločba US) in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice na 6. redni seji dne 29. 5. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Terme Čatež – razširitev zimske termalne riviere
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu Terme Čatež (Uradni list SRS, št. 31/90, Uradni list RS, št. 4/02), ki jih je izdelal projektivni biro Region d.o.o. Brežice pod št. 2489/U-07 in so sestavni del tega odloka. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na »razširitev zimske termalne riviere«.
Območje ureditve sprememb in dopolnitev obsega naslednje parcele: 541/63, 541/66, 537/3, 537/4 k.o. Mostec in 329/10 k.o. Cerina.
Ureditveno območje obsega še parcele v vplivnem območju sprememb in dopolnitev in sicer: 541/65, 541/86 k.o. Mostec, 333/2 k.o. Cerina.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo namembnosti in spremembo zazidalne zasnove »razširitve zimske termalne riviere«.
Za preostali del veljajo še naprej določila odloka navedenega v 1. členu tega odloka.
Za območje sprememb, ki ga obravnava ta odlok, se lahko smiselno uporabijo določila odloka navedenega v 1. členu tega odloka, kolikor ni v tem odloku drugače navedeno.
3. člen
Spremembe in dopolnitve iz 1. člena vsebujejo tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev. Določbe tega odloka so dopolnjene z naslednjo vsebino:
Tekstualni del – besedilo Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta TERME ČATEŽ – razširitev zimske termalne riviere (mapa 1)
1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE S SPREMEMBAMI IN DOPOLNITVAMI UREDITVENEGA NAČRTA TERME ČATEŽ – razširitev zimske termalne riviere
2. UREDITVENO OBMOČJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA NAČRTA TERME ČATEŽ – razširitev zimske termalne riviere
3. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
3.1. OPIS VPLIVOV IN POVEZAV PROSTORSKE UREDITVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI
3.2. OPIS REŠITEV NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN
3.3. POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO
4. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO
5. REŠITEV IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE, TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN TER ZA IZBOLJŠANJE BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA
6. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
7. NAČRT PARCELACIJE
8. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA NAČRTA TERME ČATEŽ – razširitev zimske termalne riviere
Kartografski del – Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta TERME ČATEŽ – razširitev zimske termalne riviere (mapa 1)
1. NAČRT NAMENSKE RABE PROSTORA
U1 PREGLEDNA SITUACIJA             M 1:1000
U2 IZSEK IZ PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA
  IN SREDNJEROČNEGA PLANA OBČINE BREŽICE   M 1:5000
U3 IZSEK IZ UN TERME ČATEŽ S PRIKAZOM
  PREDVIDENE UREDITVE             M 1:1000
U4 NAČRT PARCEL                M 1:2880
U5 GEODETSKI NAČRT               M 1:500
2. NAČRT UREDITVENEGA OBMOČJA Z NAČRTOM PARCELACIJE
U6 2.1. UREDITVENO OBMOČJE SPREMEMB IN
  DOPOLNITEV UN TERME ČATEŽ           M 1:500
U7 2.2. NAČRT PARCELACIJE            M 1:500
3. NAČRT UMESTITVE NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
U8  3.1. UREDITVENA SITUACIJA          M 1:500
U9  3.2. SITUACIJA KOMUNALNE, ENERGETSKE
   INFRASTRUKTURE IN OMREŽJE ZVEZ        M 1:500
U10 3.3. UMESTITEV UREDITVE V PROSTOR S
   PRIKAZOM VPLIVOV IN POVEZAV S
   SOSEDNJIMI OBMOČJI             M 1:2500
Priloge – Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta TERME ČATEŽ – razširitev zimske termalne riviere (mapa 2)
1. POVZETEK ZA JAVNOST
2. IZVLEČEK IZ STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA AKTA
3. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA NAČRTA TERME ČATEŽ – razširitev zimske termalne riviere
3.1. RAZLOGI ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV
3.2. OBRAZLOŽITEV ZASNOVE PROSTORSKE UREDITVE
3.3. POJASNILA V ZVEZI Z NAČINOM PRIDOBITVE VARIANTNIH REŠITEV
3.4. UTEMELJITEV PREDLAGANIH REŠITEV TER LOKACIJSKIH IN TEHNIČNIH POGOJEV IN USMERITEV
4. STROKOVNE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO REŠITVE Z NJIHOVIMI POVZETKI
5. SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA, KI SO PODALI SMERNICE ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA NAČRTA TERME ČATEŽ – razširitev zimske termalne riviere
6. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA TER MOREBITNE STROKOVNE PODLAGE IN MNENJA OSTALIH SLUŽB
7. SEZNAM SPREJETIH AKTOV O ZAVAROVANJU IN SEZNAM SEKTORSKIH AKTOV IN PREDPISOV, KI SO BILI UPOŠTEVANI PRI PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA NAČRTA TERME ČATEŽ – razširitev zimske termalne riviere
8. SPIS POSTOPKA PRIPRAVE IN SPREJEMANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA NAČRTA TERME ČATEŽ – razširitev zimske termalne riviere (mapa 3).
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
4. člen
V 6. členu, v poglavju »6. CZP – Center za zdravstveno prevencijo – Fitness center«, se za zadnjim odstavkom doda novi odstavek, ki se glasi:
»Razširi se zimska termalna riviera. V območju ureditve so dopustni naslednji posegi v prostor:
– določitev »območja širitve objektov in pripadajočih ureditev zimske termalne riviere«,
– odstranitev objektov (stara čistilna naprava, sanitarije kampa),
– prestavitev počitniških hišic, ki so tangirane s predvideno ureditvijo, na drugo lokacijo,
– ukinitev oziroma prestavitev komunalnih in energetskih vodov in naprav, ki potekajo preko oziroma se nahajajo na tangiranem območju,
– gradnja novih objektov (novogradnje, dozidave, nadzidave),
– gradnja enostavnih objektov,
– izvedba pripadajočih zunanjih ureditev (plaže, zelenice, pešpoti),
– ureditev in preureditev vse potrebne prometne, komunalne, elektroenergetske infrastrukture in omrežja zvez ter priključitev iste na obstoječe infrastrukturno omrežje znotraj Term Čatež,
– preparcelacija območja.«.
5. člen
V 6. členu, v poglavju »8. ŠRK – športno rekreacijski kompleks, bazeni«, se v tretjem odstavku črta besedilo zadnjih dveh stavkov.
6. člen
V 6. členu, v poglavju »8. ŠRK – športno rekreacijski kompleks, bazeni«, se v prvem stavku četrtega odstavka za besedo »bazenov« doda naslednje besedilo: »in kampa«.
7. člen
V 6. členu, v poglavju »8. ŠRK – športno rekreacijski kompleks, bazeni«, se na koncu četrtega odstavka doda naslednje besedilo: »in površine za umestitev igral.«.
8. člen
V 7. členu se za zadnjim odstavkom doda novi odstavek, ki se glasi:
»V območju »razširitve zimske termalne riviere«:
– se odstrani stara čistilna naprava in objekt sanitarij kampa,
– počitniške hišice, ki so tangirane s predvideno ureditvijo se prestavijo na drugo lokacijo,
– ukinejo se oziroma prestavijo komunalni in elektroenergetski vodi in naprave, ki potekajo oziroma se nahajajo na tangiranem območju.«.
9. člen
V 9. členu se na koncu odstavka doda naslednje besedilo:
»V območju »razširitve zimske termalne riviere« je z vsemi ureditvami potrebno zagotoviti optimalne bivalne pogoje. V skladu s tem so dovoljene tolerance oziroma odstopanja od predvidenih ureditev, če so prostorsko in tehnično upravičene in če bistveno ne spremenijo osnovnega koncepta urejanja.«.
10. člen
V 10. členu se za petim odstavkom doda novi odstavek, ki se glasi:
»V območju »razširitve zimske termalne riviere« so funkcionalna in oblikovna merila in pogoji naslednji:
Tipologija zazidave:
Zazidalni koncept »razširitve zimske termalne riviere« je odprt in fleksibilen.
Določi se »območje širitve objektov in pripadajočih ureditev zimske termalne riviere« znotraj katerega je mogoče razviti kvalitetne objekte in ureditve. Omogoča realizacijo objekta – piramida III, prilagojenega aktualnim potrebam, kateri se skozi čas lahko spreminja, preureja, dograjuje in dopolnjuje z vedno novimi programi v turistični ponudbi.
Objekt piramida III je sestavljen iz osnovnega objekta s piramidalno delno zastekljeno streho in dveh aneksov (aneks 1 – povezovalni aneks na jugu in aneks 2 – strojnica z ostalimi pomožnimi prostori na severu).
Objekt je funkcionalno nadaljevanje prvih dveh (v prvi so rekreacijski bazeni, v drugi je bazen z valovi, tretja je predvidena za nove adrenalinske programe – drče – skakalnice, pristajalni bazen s piratsko ladjo, plaže, savne, masaže, razširjene površine za gostinstvo, avdio vizualni efekti in projekcije …). Ves program se odvija okoli razgibane gore s slapovi, na vrhu katere je vulkan iz katerega bruha lava ipd. Gora je razdeljena na tri etaže, kjer se na robovih nahajajo galerije – plaže, v votlinah pa je predviden bolj umirjen program.
Glavni vhod v zimsko termalno riviero ostane obstoječ, dovozi in parkirni prostori so obstoječi.
Območje zimske termalne riviere je ograjeno.
Na lokaciji stare čistilne naprave se izvede gostinski objekt.
Na območju ureditve je možno postaviti tudi pomožne objekte. Le-ti pa morajo biti postavljeni in izvedeni tako, da ne kvarijo izgleda osnovnih objektov oziroma celotnih ureditev.
Velikost, zmogljivost in oblikovanje zunanje podobe objekta:
Zasnova objekta – piramida III (osnovni objekt, aneks 1, aneks 2)
Horizontalni gabariti:
– osnovni tloris: 80.5 x 58.0 m (± 5%) – znotraj max. gabarita objekta je dovoljen poljubno razgiban tloris – brez omejitev; dovoljena je širitev objekta in pripadajočih ureditev znotraj določenega »območja širitve objektov in pripadajočih ureditev zimske termalne riviere«.
Vertikalni gabariti: P, P+S, višina objekta je odvisna od formiranja notranjih etaž in prilagajanja obstoječim objektom – ni omejitev.
Konstrukcija: predvidena je kombinacija AB, lesene in jeklene nosilne konstrukcije ter AB montažne konstrukcije.
Streha: dominantna streha je piramidalna nad osnovnim objektom, strehe nad aneksi so ravne, min. naklon je skrit za fasadno masko.
Kritina: enaka oziroma prilagojena obstoječim.
Oblikovanje, fasade: novi objekti morajo biti oblikovno nadaljevanje obstoječih, obdelave fasad morajo slediti in se navezovati na obstoječe – dovoljena je uporaba sodobnih materialov.
Zasnova gostinskega objekta
Horizontalni gabariti:
– osnovni tloris: 8 x 12 m (± 10%) – znotraj max. dovoljenega gabarita objekta je dovoljen poljubno razgiban tloris, dovoljena je izvedba atrijev, teras, ipd. izven max. gabarita.
Vertikalni gabariti: P, višina objekta – ni omejitev.
Konstrukcija: predviden je klasično zidan objekt z izpostavljenimi lesenimi detajli ali pa objekt v leseni izvedbi.
Streha: ravna streha, dvokapna streha, kombinirana streha.
Kritina: prilagojena obstoječim.
Oblikovanje, fasada: pomembna je nevsiljiva vklopitev objekta v okolico, v fasadnih obdelavah naj dominirajo naravni materiali (kamen, les, žlahtni ometi).
Lega objektov na zemljišču:
Gradbene linije novih objektov izhajajo iz obstoječih pozidav in ureditev. Objekti morajo biti locirani tako, da je možno vzdrževanje in da so upoštevani varstveni pogoji.
Ureditev okolice objektov:
Okolica objektov zimske termalne riviere se ustrezno uredi, vse zunanje ureditve se navežejo na obstoječe, tlakujejo se površine za zunanje plaže in povezovalne peš poti, zelene površine se hortikulturno zasadijo in zatravijo – zelene plaže.
Okolica gostinskega objekta se uredi s terasami, peš dostopi, sprehajalnimi potezami, različnimi igrišči, mini-golfom in hortikulturno ureditvijo z umestitvijo urbane opreme in igral.
Velikost in oblika gradbenih parcel:
Območje ureditve je razdeljeno na pet parcel glede na različne funkcije in različne zakonitosti urejevanja (objekti zimske termalne riviere s pripadajočimi ureditvami; gostinski objekt in ureditve; prometnice – glavna povezovalna cesta, interne in interventne ceste z infrastrukturnimi koridorji).«.
11. člen
V 11. členu se za zadnjim odstavkom doda novi odstavek, ki se glasi:
»V območju »razširitve zimske termalne riviere« so pogoji za prometno urejanje naslednji:
Dovozi in dostopi do in na območju ureditve se uredijo z obstoječih prometnic oziroma peš povezav znotraj kompleksa Term Čatež.
Preuredijo oziroma razširijo se obstoječe interne ceste (gospodarski dovozi – interventni dovozi) ob vzhodnem delu območja in sicer na širino 4–5 m.
Uvozno izvozni radiji so dimenzionirani za merodajno vozilo in interventno vozilo.
Zaradi razširitve zimske termalne riviere ni potrebnih novih parkirišč, ker se v neposredni bližini nahaja zadostno število parkirnih mest za obiskovalce.
Vse prometne površine morajo biti projektirane skladno z veljavnimi predpisi, normativi in zakonodajo s področja prometa in z upoštevanjem smernic podanih od Agencije Republike Slovenije za okolje – Urad za upravljanje z vodami.«.
12. člen
V 12. členu, v poglavju »1. Vodovod – pitna voda«, se doda nova alineja, ki se glasi:
»– v območju »razširitve zimske termalne riviere« se vsi novozgrajeni objekti in ureditve priključijo na obstoječe vodovodno omrežje z vsemi potrebnimi prestavitvami, prevezavami in navezavami. Vsa križanja vodovoda z ostalimi komunalnimi napravami se izvedejo skladno s predpisi oziroma tehničnimi navodili upravljavcev posameznih komunalnih naprav.«.
13. člen
V 12. členu, v poglavju »2. Termalna voda«, se doda nova alineja, ki se glasi:
»– v območju »razširitve zimske termalne riviere« se za oskrbo vseh potrošnikov s toplotno energijo predvidi toplotna razdelilna postaja indirektnega sistema prenosa toplote. Kot toplotni vir za potrebe nove toplotne razdelilne postaje se koristi termalna voda iz obstoječih toplotnih podpostaj, ki se nahajajo znotraj obstoječe zimske termalne riviere oziroma hotela Toplice.
Kot ogrevni medij, kakor tudi za potrebe bazenske tehnike je na razpolago termalna voda zadostnih toplotnih kapacitet in tlaka (koristijo se obstoječe kapacitete termalne vode).
Pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi se upoštevajo smernice podane od Agencije Republike Slovenije za okolje – Urad za upravljanje z vodami.«.
14. člen
V 12. členu, v poglavju »3. Hidrantno omrežje«, se doda nova alineja, ki se glasi:
»– v območju »razširitve zimske termalne riviere« se novo zgrajeni objekti in ureditve priključijo na obstoječe zunanje hidrantno omrežje – izvede se dograditev hidrantne mreže v obliki polzanke z zadostnim profilom in navezavo na obst. hidrantno mrežo.«.
15. člen
V 12. členu, v poglavju »4. Kanalizacija«, se doda nova alineja, ki se glasi:
»– v območju »razširitve zimske termalne riviere« je sistem odvajanja odpadnih vod obstoječ ločen sistem. Fekalna kanalizacija se vodi v obstoječ kolektor odpadne komunalne kanalizacije, trasa katere poteka ob južni meji območja in naprej v čistilno napravo zadostnih kapacitet.
Meteorne vode se preko peskolovov, dežnih rešetk, revizijskih jaškov in lovilcev olj vodijo v obstoječ kolektor odpadne meteorne kanalizacije, trasa katere poteka ob južni meji območja (vzporedno s fekalno kanalizacijo) in naprej v Topliški potok (praznjenje bazenov se ne sme vršiti v času večjih nalivov).
Odpadne termalne vode se preko meteorne kanalizacije vodijo v Topliški potok (po odvzemu toplote – v indirektnih toplotnih izmenjevalcih se v meteorno kanalizacijo izpušča termalna voda kapacitete do 11,4 l/s temperaturnega režima cca 30 °C).
Vso kanalizacijo se načrtuje v vodotesni izvedbi z obvezno izvedbo tlačnega preizkusa izvedenih kanalizacij, skladno z veljavnimi predpisi.
Pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi se upoštevajo smernice podane od Agencije Republike Slovenije za okolje – Urad za upravljanje z vodami.«.
16. člen
V 14. členu, v poglavju »5. Elektro omrežje«, se doda nova alineja, ki se glasi:
»– v območju »razširitve zimske termalne riviere« se napajanje novih objektov in vseh ureditev izvede iz obstoječe transformatorske postaje TP Fitness, katera se nahaja v neposredni bližini oziroma v sklopu samega objekta zimske termalne riviere.
Izvede se inštalacija za moč, razsvetljavo, ozemljitve in strelovod, inštalacija proti požarnega varovanja in video nadzora, šibkotočna inštalacija, vse zaščite in prestavitve obstoječih elektro kablov.
Obstoječa javna in zunanja razsvetljava ter zunanje ozvočenje se dopolnijo.
Pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi se upoštevajo smernice podane od upravljavca elektro omrežja.«.
17. člen
V 16. členu se za zadnjim odstavkom doda novi odstavek, ki se glasi:
»V območju »razširitve zimske termalne riviere« je možna fazna izvedba ureditev, ki so predmet sprememb in dopolnitev. Posamezna faza vključuje izvedbo zunanje ureditve in vse infrastrukture, ki je potrebna za samostojno funkcioniranje objekta.«.
18. člen
V 19. členu se doda stavek, ki se glasi:
»Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Terme Čatež – razširitev zimske termalne riviere je na vpogled na Oddelku za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice.«.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-1/2007
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost