Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2007 z dne 4. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2007 z dne 4. 6. 2007

Kazalo

2636. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o posebnih pravilih bivanja in gibanja tujcev v Centru za tujce in pogojih ter postopku za uporabo milejših ukrepov, stran 6739.

Za izvrševanje 56. do 62., 81. in 93.z člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 27., 40.a in 41. člena Zakona o azilu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o posebnih pravilih bivanja in gibanja tujcev v Centru za tujce in pogojih ter postopku za uporabo milejših ukrepov
1. člen
V 1. členu Pravilnika o posebnih pravilih bivanja in gibanja tujcev v Centru za tujce in pogojih ter postopku za uporabo milejših ukrepov (Uradni list RS, št. 97/00 in 92/03) se za besedama »zunaj centra« doda vejica in besedilo »pogoji in postopek izdaje izkaznice o dovolitvi zadrževanja tujca na območju Republike Slovenije«.
2. člen
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Generalni direktor policije predpiše dodatne ukrepe hišnega reda v objektih in prostorih Ministrstva za notranje zadeve za objekt Centra za tujce, ki določajo urnik dnevnih aktivnosti, podrobneje urejajo postopek za sprejem in nastanitev tujcev, dolžnosti tujcev, nastanjenih v centru, dolžnosti tujcev, zoper katere je bil izrečen strožji policijski nadzor, določajo sanitarno-higienske pogoje ter druge pravice in dolžnosti tujcev v zvezi z nastanitvijo in bivanjem v centru.«.
3. člen
6. člen se črta.
4. člen
V 9. in 11. členu se besedilo »hišni red« v različnih sklonih nadomesti z besedilom »dodatni ukrepi hišnega reda v objektih in prostorih Ministrstva za notranje zadeve za objekt Centra za tujce« v ustreznem sklonu.
5. člen
Za 16. členom se dodata nova 16.a člen in 16.b člen, ki se glasita:
»16.a člen
(dovolitev zadrževanja)
Policija z odločbo odloči o dovolitvi zadrževanja tujca na območju Republike Slovenije.
16.b člen
(izkaznica o dovolitvi zadrževanja)
Če se tujcu dovoli zadrževanje, mu policija izda izkaznico o dovolitvi zadrževanja na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
Izkaznica tujcu služi za dokazovanje istovetnosti pred državnimi organi in uveljavljanju pravic iz 55. člena Zakona o tujcih.
Izkaznica vsebuje naslednje podatke:
– številko,
– fotografijo tujca,
– osebno ime,
– rojstni datum,
– spol,
– CR številko,
– državljanstvo,
– številko in datum izdaje odločbe o dovolitvi zadrževanja,
– obdobje, za katero se dovoli zadrževanje tujcu v Republiki Sloveniji,
– naslov začasnega kraja prebivanja,
– kraj in datum izdaje izkaznice,
– podpis vodje centra.
Izkaznica se izda za čas veljavnosti odločbe o dovolitvi zadrževanja. V primeru izdaje nove odločbe o dovolitvi zadrževanja oziroma v primeru podaljšanja odločbe se tujcu izda nova izkaznica.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka preneha veljavnost izkaznice:
– ko se tujca odstrani iz Republike Slovenije;
– ko tujec pridobi dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji na podlagi zakona ali mednarodnega sporazuma.
V primeru prenehanja veljavnosti mora imetnik izkaznico izročiti centru pred odstranitvijo tujca iz države, v primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka pa najkasneje v 8 dneh po pridobitvi dovoljenja za prebivanje.«.
6. člen
Za 19. členom se doda nov 19.a člen, ki se glasi:
»19.a člen
(uporaba določb tega pravilnika v azilnem postopku)
1., 2., 7., 9., 10., 11. in 15. člen tega pravilnika veljajo tudi za tujca, ki je v center nastanjen na podlagi zakona o azilu.«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-178/2007/24 (216-01)
Ljubljana, dne 23. maja 2007
EVA 2007-1711-0022
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve