Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2007 z dne 4. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2007 z dne 4. 6. 2007

Kazalo

2634. Pravilnik o seznamu geografskih označb za vina in trsnem izboru, stran 6732.

Na podlagi 8., 9. in 10. člena Zakona o vinu (Uradni list RS, št.105/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o seznamu geografskih označb za vina in trsnem izboru
1. člen
Ta pravilnik določa način uvrstitve geografskih označb na seznam geografskih označb za pridelovalna območja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geografska označba), vodenje seznama geografskih označb, podatke o mejah in trsni izbor za posamezna pridelovalna območja.
2. člen
Pridelovalna območja so vinorodne dežele, vinorodni okoliši, vinorodni podokoliši, vinorodni ožji okoliši, vinorodni kraji in vinorodne lege.
3. člen
(1) Seznam geografskih označb, meje pridelovalnih območij in trsni izbor za posamezna pridelovalna območja je določen na podlagi elaborata o pridelovalnih območjih, ki ga je pripravil Kmetijski inštitut Slovenije, za to nalogo imenovan z odločbo ministra, pristojnega za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).
(2) Kmetijski inštitut Slovenije je upravičen do povrnitve stroškov za izdelavo, dopolnitve ali spremembe elaborata o pridelovalnih območjih, če izdelavo, dopolnitve ali spremembe elaborata naroči ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(3) Stroški za izdelavo elaborata o pridelovalnih območjih iz prejšnjega odstavka ne smejo presegati 12.500 eurov, za dopolnitve ali spremembe elaborata pa 2.100 eurov. Sredstva za povrnitev stroškov se izplačajo po prejemu ustreznega elaborata na podlagi prejetega računa, ki ga izda Kmetijski inštitut Slovenije.
(4) Skupna višina sredstev v letu 2007, namenjenih plačilu stroškov za izdelavo dopolnitve elaborata o pridelovalnih območjih, znašajo do 2.086 eurov. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije.
4. člen
Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena minister uvrsti geografsko označbo na seznam geografskih označb in meje pridelovalnih območij za vinorodne kraje in vinorodne lege na podlagi utemeljenega predloga pridelovalcev v skladu z zakonom, ki ureja vino.
5. člen
(1) Geografski označbi vinorodnih okolišev na območju vinorodne dežele Podravje sta Štajerska Slovenija in Prekmurje.
(2) Geografske označbe vinorodnih okolišev na območju vinorodne dežele Posavje so Bizeljsko Sremič, Dolenjska in Bela krajina.
(3) Geografske označbe vinorodnih okolišev na območju vinorodne dežele Primorska so Brda ali Goriška Brda, Vipavska dolina ali Vipava, Kras in Slovenska Istra.
(4) Geografske označbe pridelovalnih območij, manjših od vinorodnih okolišev so navedene v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen
(1) Podatke o mejah pridelovalnih območij vodi ministrstvo v grafični obliki. Podatki so javni in dostopni na spletnih straneh ministrstva.
(2) Meje pridelovalnih območij so geografsko zaokrožene in potekajo po v naravi določenih mejah (npr. potoki, reke, ceste, poti, ipd.).
7. člen
(1) Ministrstvo po uradni dolžnosti vinogradom, vpisanim v register pridelovalcev grozdja in vina v skladu s predpisom, ki ureja register pridelovalcev grozdja in vina, pripiše podatek o geografski označbi pridelovalnih območij, znotraj katerih leži vinograd (od največjega do najmanjšega pridelovalnega območja, če za to izpolnjuje pogoje iz tega člena). Podatek o geografski označbi pripiše ministrstvo na podlagi preseka grafičnega prikaza vinograda iz registra kmetijskih gospodarstev, ki se vodi v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev, in podatkov o mejah pridelovalnih območij iz prejšnjega člena.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se vinogradu pripiše podatek o geografski označbi pridelovalnega območja, ki je ožje od vinorodnega okoliša le, če v njem leži najmanj 80% površine vinograda. Če v pridelovalnem območju, ki je ožje od vinorodnega okoliša, leži manj kot 80% površine vinograda, se vinogradu pripiše le podatek o geografski označbi vinorodnega okoliša in vinorodne dežele.
8. člen
Navedba geografske označbe iz 5. člena in priloge 1 tega pravilnika je pri označevanju vina lahko navedena v pridevniški obliki, ki nastane iz naziva geografske označbe, navedenega v tem pravilniku, razen v primerih, ko se pridevniška oblika geografske označbe uporablja za vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem.
9. člen
(1) V določenem vinorodnem okolišu in v vseh manjših pridelovalnih območjih znotraj tega vinorodnega okoliša se lahko sadijo le tiste sorte vinske trte in podlag, ki so vključene v trsni izbor in jih določa ta pravilnik. Glede na agrobiološke in tehnološke lastnosti so sorte vinske trte razvrščene v priporočene in dovoljene sorte.
(2) V določenem vinorodnem okolišu se lahko gojijo tudi sorte vinske trte in podlag, ki še niso vključene v trsni izbor za ta vinorodni okoliš, če so te sorte vključene v postopek posebnega preizkušanja sort v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin. Vina vinskih sort, ki so vključene v postopek posebnega preizkušanja sort, se ne smejo posebej polniti in označevati z imenom teh sort, dokler postopek posebnega preizkušanja sort ni končan in niso uradno vpisane v trsni izbor za posamezen vinorodni okoliš.
(3) Za potrebe posebnega preizkušanja sort iz prejšnjega odstavka se lahko posamezna sorta vinske trte posadi znotraj posameznega vinorodnega okoliša na površino, ki skupaj ni večja od treh hektarjev.
10. člen
(1) Priporočene sorte vinske trte so tiste, ki na določenem pridelovalnem območju zagotavljajo pridelavo deželnih in kakovostnih vin ter predstavljajo gospodarsko osnovo za razvoj vinogradništva in vinarstva na določenem pridelovalnem območju.
(2) Dovoljene sorte vinske trte so tiste, ki na določenem pridelovalnem območju niso širše uveljavljene kot samostojne sorte, vendar pa lahko v določenih agroekoloških razmerah izboljšajo ali dopolnijo kakovost vina tega pridelovalnega območja. Kot dovoljene sorte se štejejo tudi stare lokalne sorte, ki so sorte vinske trte, ki so nekoč že rasle v vinogradih na posameznem pridelovalnem območju, se gojijo v zelo omejenem obsegu in na majhnih površinah ter so znane le kot lokalna posebnost, s katero se popestri ponudba vina določenega pridelovalnega območja.
11. člen
V določenem vinorodnem okolišu se smejo saditi le sorte vinske trte, navedene v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
12. člen
Na pridelovalnih območjih v Republiki Sloveniji se smejo uporabljati naslednje podlage za vinsko trto:
– (Vitis berlandieri x Vitis riparia) – Kober 5BB,
– (Vitis berlandieri x Vitis riparia) – 125 AA,
– (Vitis berlandieri x Vitis riparia) – SO4,
– (Vitis berlandieri x Vitis riparia) – Binova,
– (Vitis berlandieri x Vitis riparia) – V-M,
– (Vitis berlandieri x Vitis riparia) – VI-M,
– (Vitis berlandieri x Vitis riparia) – 8 BČ,
– (Vitis berlandieri x Vitis riparia) – 5C,
– (Vitis berlandieri x Vitis riparia) – 420 A,
– (Vitis berlandieri x Vitis rupestris) – Paulsen 1103,
– (Vitis berlandieri x Vitis rupestris) – Richter 110,
– (Vitis berlandieri x Vitis rupestris) – Ruggeri 140,
– (Vitis riparia x Vitis rupestris) – 3309 Couderc,
– (Vitis riparia x Vitis cinerea) – Boerner,
– (Vitis rupestris) – Rupestris du Lot,
– (Vitis riparia) – Riparia portalis.
13. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o seznamu oznak geografskega porekla za vina in druge proizvode iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 68/02 in 42/03) in Pravilnik o razdelitvi vinogradniškega območja v Republiki Sloveniji, absolutnih vinogradniških legah in o dovoljenih ter priporočenih sortah vinske trte (Uradni list RS, št. 69/03, 31/04 in 117/04), razen določb prvega do četrtega odstavka 6. člena in prvega odstavka 13. člena.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se pri označevanju vina letnika 2006 in starejših, pridelanega iz grozdja, pridelanega na pridelovalnih območjih Republike Slovenije, lahko uporabljajo geografske označbe, določene s Pravilnikom o seznamu oznak geografskega porekla za vina in druge proizvode iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 68/02 in 42/03).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-165/2007
Ljubljana, dne 17. maja 2007
EVA 2007-2311-0063
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  PRILOGA 1: Geografske označbe pridelovalnih območij, manjših
od vinorodnih okolišev

  1. Na območju vinorodnega okoliša Štajerska Slovenija:
  1.1. vinorodni podokoliš Maribor
  a) vinorodni ožji okoliš Kozjak-Kamnica
  – vinorodna lega Vršnik-Pesnica
  – vinorodna lega Križ-Gaj
  – vinorodna lega Kozjak
  – vinorodna lega Urban
  – vinorodna lega Rošpoh
  – vinorodna lega Počehova
  – vinorodna lega Piramida
  – vinorodna lega Mestni vrh
  – vinorodna lega Kalvarija
  – vinorodna lega Krčevina-Račji breg
  – vinorodna lega Kamnica
  – vinorodna lega Bresternica
  – vinorodna lega Selnica ob Dravi
  b) vinorodni ožji okoliš Svečina-Jurij
  – vinorodna lega Jurski vrh
  – vinorodna lega Grušena
  – vinorodna lega Jedlovnik
  – vinorodna lega Špičnik
  – vinorodna lega Slatina
  – vinorodna lega Svečina
  – vinorodna lega Kopica
  – vinorodna lega Ciringa
  – vinorodna lega Plač
  – vinorodna lega Kresnica
  – vinorodna lega Dobrenje
  – vinorodna lega Cirknica
  c) vinorodni ožji okoliš Jarenina-Jakob
  – vinorodna lega Štrihovec
  – vinorodna lega Selnica ob Muri
  – vinorodna lega Vranji vrh
  – vinorodna lega Sladki vrh
  – vinorodna lega Svečane
  – vinorodna lega Šomat
  – vinorodna lega Zgornje Gradišče
  – vinorodna lega Plodršnica
  – vinorodna lega Počenik
  – vinorodna lega Hlapje
  – vinorodna lega Ročica
  – vinorodna lega Spodnji Jakobski dol
  – vinorodna lega Zgornji Jakobski dol
  – vinorodna lega Flekušek
  – vinorodna lega Kušernik
  – vinorodna lega Vukovje
  – vinorodna lega Vosek
  – vinorodna lega Vukovski dol
  – vinorodna lega Jareninski vrh
  – vinorodna lega Gačnik
  – vinorodna lega Vajgen
  č) vinorodni ožji okoliš Spodnja Velka-Jurovski dol
  – vinorodna lega Zgornja Velka
  – vinorodna lega Trate
  – vinorodna lega Dražen vrh
  – vinorodna lega Spodnja Velka
  – vinorodna lega Žitence
  – vinorodna lega Gasteraj
  – vinorodna lega Malna
  – vinorodna lega Jurovski dol
  d) vinorodni ožji okoliš Partinje
  e) vinorodni ožji okoliš Malečnik-Celestrina
  – vinorodna lega Pekel
  – vinorodna lega Košaki
  – vinorodna lega Dragučova
  – vinorodna lega Stolni vrh
  – vinorodna lega Meljski hrib
  – vinorodna lega Vodole
  – vinorodna lega Malečnik
  – vinorodna lega Šempeterska gorca
  – vinorodna lega Hrenca
  – vinorodna lega Celestrina
  – vinorodna lega Nebova
  – vinorodna lega Ruperče
  – vinorodna lega Trčova
  – vinorodna lega Zali vrh
  – vinorodna lega Metava
  f) vinorodni ožji okoliš Korena
  – vinorodna lega Jablance
  – vinorodna lega Zimica
  – vinorodna lega Zgornja in Spodnja Korena
  – vinorodna lega Ciglence
  g) vinorodni ožji okoliš Hrastje-Pekre
  – vinorodna lega Limbuš
  – vinorodna lega Meranovo
  – vinorodna lega Pekre ali Pekrčan
  – vinorodna lega Pekrska gorca
  – vinorodna lega Razvanje
  – vinorodna lega Zgornje Hoče
  h) vinorodni ožji okoliš Fram-Morje
  – vinorodna lega Radizel
  – vinorodna lega Fram
  – vinorodna lega Morje
  i) vinorodni ožji okoliš Bistrica
  – vinorodna lega Bukovec
  – vinorodna lega Zgornja Polskava
  – vinorodna lega Gabrnik
  – vinorodna lega Ritoznoj
  – vinorodna lega Kovača vas
  – vinorodna lega Visole
  j) vinorodni ožji okoliš Konjice
  – vinorodna lega Vinarje
  – vinorodna lega Brdo
  – vinorodna lega Škalce
  – vinorodna lega Oplotnica
  – vinorodna lega Polene
  – vinorodna lega Črešnjice
  – vinorodna lega Špitalič
  – vinorodna lega Klokočovnik
  – vinorodna lega Žička gorca
  – vinorodna lega Lipoglav
  – vinorodna lega Zbelovska gora
  – vinorodna lega Zreče
  – vinorodna lega Stanovsko

  1.2. vinorodni podokoliš Radgona-Kapela
  a) vinorodni ožji okoliš Police
  – vinorodna lega Plitvički vrh
  – vinorodna lega Hercegovščak
  b) vinorodni ožji okoliš Zbigovci
  – vinorodna lega Aženski vrh
  – vinorodna lega Ivanjševski vrh
  c) vinorodni ožji okoliš Janžev vrh
  č) vinorodni ožji okoliš Sovjak
  – vinorodna lega Negova
  – vinorodna lega Ivanjski vrh
  d) vinorodni ožji okoliš Kapela
  – vinorodna lega Radenski vrh
  – vinorodna lega Paričjak
  – vinorodna lega Kapelski vrh
  – vinorodna lega Okoslavci
  – vinorodna lega Turjanski vrh
  – vinorodna lega Murščak
  – vinorodna lega Rožički vrh

  1.3. vinorodni podokoliš Srednje Slovenske gorice
  a) vinorodni ožji okoliš Lenart v Slovenskih goricah
  – vinorodna lega Lokavec
  – vinorodna lega Grabe
  – vinorodna lega Rožengrunt
  – vinorodna lega Zgornja Ščavnica
  – vinorodna lega Ledinek
  – vinorodna lega Kremberk
  – vinorodna lega Sv. Ana
  – vinorodna lega Krivi vrh
  – vinorodna lega Froleh-Ročica
  – vinorodna lega Bačkova
  – vinorodna lega Drvanja
  – vinorodna lega Trstenik
  – vinorodna lega Benediški vrh
  – vinorodna lega Štajngrova-Trije kralji
  – vinorodna lega Žerjavci
  – vinorodna lega Zgornji Porčič
  – vinorodna lega Sv. Trojica
  b) vinorodni ožji okoliš Cerkvenjak
  – vinorodna lega Osek
  – vinorodna lega Brengova
  – vinorodna lega Cenkova
  – vinorodna lega Cogetinci
  – vinorodna lega Čagona
  – vinorodna lega Peščeni vrh
  – vinorodna lega Andrenci-Stanetinci
  – vinorodna lega Smolinci-Župetinci
  c) vinorodni ožji okoliš Zavrh-Črmljenšak
  – vinorodna lega Zavrh
  – vinorodna lega Nadbišec
  – vinorodna lega Črmljenšak
  – vinorodna lega Selce
  – vinorodna lega Straže
  – vinorodna lega Rogoznica
  č) vinorodni ožji okoliš Ptuj
  – vinorodna lega Grajenščak
  – vinorodna lega Placarski vrh
  – vinorodna lega Mestni vrh
  – vinorodna lega Vurberg
  – vinorodna lega Krčevina pri Vurbergu
  – vinorodna lega Orešje
  – vinorodna lega Bišečki vrh
  – vinorodna lega Trnovski vrh
  – vinorodna lega Ločki vrh
  – vinorodna lega Žikarce
  – vinorodna lega Jiršovci
  – vinorodna lega Vintarovci
  – vinorodna lega Destrnik
  – vinorodna lega Janežovski vrh
  – vinorodna lega Gomilci
  – vinorodna lega Dolič
  – vinorodna lega Kicar
  d) vinorodni ožji okoliš Juršinci
  – vinorodna lega Zagorci
  – vinorodna lega Mala Nedelja-Moravci
  – vinorodna lega Senčak
  – vinorodna lega Sakušak
  – vinorodna lega Juršinski vrh
  – vinorodna lega Dragovič
  – vinorodna lega Gradiščak
  – vinorodna lega Kukava
  – vinorodna lega Vinšak
  – vinorodna lega Bodkovci
  – vinorodna lega Polenšak
  – vinorodna lega Prerad
  – vinorodna lega Pongračov breg
  – vinorodna lega Tibolci
  – vinorodna lega Zamušanski vrh
  e) vinorodni ožji okoliš Sveti Andraž v Slovenskih goricah
  – vinorodna lega Drbetinci
  – vinorodna lega Novinci
  – vinorodna lega Slavšina
  – vinorodna lega Rjavci

  1.4. vinorodni podokoliš Ljutomer-Ormož
  – vinorodna lega Podgorci
  – vinorodna lega Velika nedelja
  – vinorodna lega Sv. Tomaž-Senik
  – vinorodna lega Runeč
  – vinorodna lega Lahonščak
  – vinorodna lega Stara cesta
  – vinorodna lega Kamenščak
  – vinorodna lega Vila
  – vinorodna lega Radomerščak
  – vinorodna lega Železne dveri
  – vinorodna lega Gresovščak
  – vinorodna lega Slamnjak
  – vinorodna lega Nunska graba
  – vinorodna lega Globoka
  – vinorodna lega Šprinc
  – vinorodna lega Kopriva
  – vinorodna lega Strmec
  – vinorodna lega Gomila
  – vinorodna lega Kog
  – vinorodna lega Kajžar
  – vinorodna lega Hermanci
  – vinorodna lega Ilovci
  – vinorodna lega Jeruzalem
  – vinorodna lega Cerovec
  – vinorodna lega Svetinje
  – vinorodna lega Stanovščak
  – vinorodna lega Litmerk
  – vinorodna lega Pavlovski vrh
  – vinorodna lega Brebrovnik
  – vinorodna lega Vinski vrh
  – vinorodna lega Hum

  1.5. vinorodni podokoliš Haloze
  a) vinorodni ožji okoliš Poljčane
  – vinorodna lega Ljubično-Cerje
  – vinorodna lega Lovnik
  – vinorodna lega Zgornje Poljčane
  – vinorodna lega Čretnik
  – vinorodna lega Hošnica
  – vinorodna lega Vrhole pri Laporju
  – vinorodna lega Hrastje-Modraže
  – vinorodna lega Studenice-Sv. Lucija
  – vinorodna lega Kleče
  – vinorodna lega Hrastovec pod Bočem
  b) vinorodni ožji okoliš Makole
  – vinorodna lega Štatenberg
  – vinorodna lega Pečke-Srece
  – vinorodna lega Dežno pri Makolah
  – vinorodna lega Jelovec
  – vinorodna lega Sv. Ana
  – vinorodna lega Stari Grad
  c) vinorodni ožji okoliš Majšperk
  – vinorodna lega Sveča
  – vinorodna lega Stoperce
  – vinorodna lega Kupčinji vrh
  – vinorodna lega Bolfenk
  – vinorodna lega Janški vrh
  – vinorodna lega Dolena
  č) vinorodni ožji okoliš Žetale
  – vinorodna lega Kočice
  – vinorodna lega Dobrina
  d) ožji okoliš Podlehnik
  – vinorodna lega Gorca
  – vinorodna lega Rodni vrh
  – vinorodna lega Kozminci
  – vinorodna lega Zgornje Gruškovje
  – vinorodna lega Sedlašek
  e) ožji okoliš Videm
  – vinorodna lega Majski vrh
  – vinorodna lega Dravinjski vrh
  – vinorodna lega Ljubstava
  – vinorodna lega Vareja
  f) ožji okoliš Zgornji Leskovec
  – vinorodna lega Strmec pri Leskovcu
  – vinorodna lega Trdobojci
  – vinorodna lega Velika Varnica
  – vinorodna lega Gradišče
  – vinorodna lega Skorišnjak
  – vinorodna lega Belavšek
  – vinorodna lega Veliki Okič
  – vinorodna lega Repišče
  g) ožji okoliš Cirkulane
  – vinorodna lega Mali Okič
  – vinorodna lega Slatina
  – vinorodna lega Gradišča
  – vinorodna lega Dolane
  – vinorodna lega Paradiž
  – vinorodna lega Pohorje
  – vinorodna lega Meje
  – vinorodna lega Gruškovec
  – vinorodna lega Brezovec
  – vinorodna lega Veliki vrh
  h) ožji okoliš Zavrč
  – vinorodna lega Hrastovec
  – vinorodna lega Belski vrh
  – vinorodna lega Gorenjski vrh
  – vinorodna lega Pestike
  – vinorodna lega Korenjak
  – vinorodna lega Turški vrh
  – vinorodna lega Drenovec
  – vinorodna lega Goričak

  1.6. vinorodni podokoliš Šmarje-Virštanj
  a) Savinjski vinorodni ožji okoliš
  – vinorodni kraj Šmartno ob Paki
  – vinorodni kraj Vinska gora
  – vinorodni kraj Laško
  b) vinorodni kraj Šmartno v Rožni dolini
  c) vinorodna lega Male Dole
  č) vinorodni ožji okoliš Šentjur-Dolga gora
  – vinorodni kraj Dramlje
  – vinorodni kraj Ponikva
  – vinorodna lega Dolga gora
  – vinorodni kraj Šentjur
  d) vinorodni ožji okoliš Sladka gora-Ponkvica
  – vinorodni kraj Sladka gora
  – vinorodna lega Preloge-Ponkvica
  e) vinorodni ožji okoliš Rogaške Slatine
  – vinorodna lega Drevenik
  – vinorodna lega Negonje
  – vinorodna lega Cerovec
  – vinorodna lega Donačka gora
  – vinorodna lega Rodne
  – vinorodna lega Sv. Ema
  f) vinorodni ožji okoliš Tinsko-Škofija
  – vinorodni kraj Vinski vrh-Sv. Rok
  – vinorodna lega Škofija
  – vinorodna lega Breška gorca
  – vinorodna lega Grobelce
  – vinorodna lega Babna gora
  – vinorodna lega Tinsko
  g) vinorodni ožji okoliš Virštanj-Imenska gorca
  – vinorodna lega Olimje
  – vinorodna lega Imenska gorca
  – vinorodni kraj Virštanj
  – vinorodna lega Pecelj
  – vinorodna lega Bučka gorca
  – vinorodna lega Pilštanj
  – vinorodna lega Hrastje-Trebče
  – vinorodna lega Ples


  2. Na območju vinorodnega okoliša Prekmurje:
  2.1. vinorodni podokoliš Lendava
  a) vinorodni ožji okoliš Dolgovaške gorice
  b) vinorodni ožji okoliš Lendavske gorice
  – vinorodna lega Sv. Trojica
  c) vinorodni ožji okoliš Čentibske gorice
  č) vinorodni ožji okoliš Dolinske gorice
  d) vinorodni ožji okoliš gorice Pince

  2.2. vinorodni podokoliš Goričko
  a) vinorodni ožji okoliš Gerlinci-Kramarovci
  b) vinorodni ožji okoliš Vidonci-Grad
  c) vinorodni ožji okoliš Trdkova-Martinje
  č) vinorodni ožji okoliš Gornji Petrovci
  d) vinorodni ožji okoliš Bodonci-Mačkovci
  e) vinorodni ožji okoliš Vaneča-Sebeborci
  – vinorodna lega Breg
  – vinorodna lega Ribnjek
  – vinorodna lega Pri Kaštelu
  f) vinorodni ožji okoliš Ivanovci-Kančevci
  g) vinorodni ožji okoliš Filovci-Moravske Toplice
  – vinorodna lega Jelovšekovo
  h) vinorodni ožji okoliš Selo-Prosenjakovci
  – vinorodna lega Čikečki breg
  – vinorodna lega Notranji breg
  i) vinorodni ožji okoliš Kuštanovci-Križevci
  j) vinorodni ožji okoliš Šalovci-Hodoš

  2.3 vinorodni podokoliš Strehovsko-Dobrovniško-Kobiljske
gorice
  – vinorodna lega Dobrovniške gorice
  – vinorodna lega Strehovske gorice
  – vinorodna lega Žitkovske gorice
  – vinorodna lega Čerteg-Mali vrej
  – vinorodna lega Sv. Martin


  3. Na območju vinorodnega okoliša Bizeljsko Sremič:
  3.1 vinorodni podokoliš Bizeljsko
  a) vinorodni ožji okoliš Bizeljsko-Orešje
  – vinorodna lega Bošt
  – vinorodna lega Bukovje-Žalce
  – vinorodna lega Drenovec
  – vinorodna lega Janeževa gorca
  – vinorodna lega Kozja peč-Kupce
  – vinorodni kraj Stara vas
  – vinorodni kraj Vitna vas
  b) vinorodni ožji okoliš Pišece-Sromlje-Pohanca
  – vinorodna lega Oklukova gora
  – vinorodni kraj Pavlova vas
  – vinorodni kraj Pišece
  – vinorodni kraj Podgorje
  – vinorodna lega Rigel
  – vinorodni kraj Sromlje

  3.2 vinorodni podokoliš Sremič
  a) vinorodni ožji okoliš Sremič–Zdole
  – vinorodna lega Spodnji Sremič
  – vinorodna lega Zgornji Sremič
  – vinorodna lega Mohor
  – vinorodna lega Bučerca
  – vinorodna lega Kremen
  – vinorodna lega Pleterje-Zdole
  – vinorodna lega Čele
  b) vinorodni ožji okoliš Obronki Lisce in Bohorja

  3.3. vinorodni kraj Kapele


  4. Na območju vinorodnega okoliša Dolenjska
  4.1. vinorodni podokoliš Krško
  a) vinorodni ožji okoliš Veliki trn-Trška gora
  b) vinorodni ožji okoliš Studenec-Boštanj
  – vinorodna lega Preska
  – vinorodna lega Poganka
  – vinorodna lega Orlska gora
  – vinorodna lega Dedna gora
  c) vinorodni ožji okoliš Raka-Bučka
  – vinorodna lega Križe-Brezovo

  4.2. vinorodni podokoliš Gorjanci
  a) vinorodni ožji okoliš Koritno-Gadova peč
  – vinorodna lega Gadova peč
  b) vinorodni ožji okoliš Bočje-Kostanjevica
  – vinorodna lega Bočje
  – vinorodna lega Stari grad
  – vinorodna lega Zavode
  – vinorodna lega Zajčki
  c) vinorodni ožji okoliš Šentjernej-Tolsti vrh

  4.3. vinorodni podokoliš Novo mesto
  a) vinorodni kraj Stopiče-Gabrje
  b) vinorodni kraj Straža-Ljuben
  c) vinorodni ožji okoliš Suha krajina
  – vinorodna lega Lisec
  – vinorodna lega Šmaver
  č) vinorodni ožji okoliš Hmeljčič-Trška gora
  – vinorodni kraj Mirna peč
  d) vinorodni ožji okoliš Škocjan

  4.4 vinorodni podokoliš Trebnje-Krmelj
  a) vinorodni ožji okoliš Mokronog-Malkovec
  b) vinorodni ožji okoliš Šentjanž
  c) vinorodni ožji okoliš Šentrupert
  – vinorodna lega Hom
  – vinorodna lega Zadraga
  č) vinorodni ožji okoliš Trebnje
  – vinorodna lega Debenec
  – vinorodna lega Stara gora
  – vinorodna lega Praprotnica
  – vinorodna lega Dolga njiva
  – vinorodna lega Gradišče
  – vinorodna lega Lipnik-Ažental
  – vinorodna lega Arenberg
  – vinorodna lega Zvale
  – vinorodna lega Rihpovec
  – vinorodna lega Ostrovec
  d) vinorodni ožji okoliš Trebelno
  – vinorodna lega Jerenga
  – vinorodna lega Vinski vrh
  – vinorodna lega Bitovska gora
  – vinorodna lega Reber
  e) vinorodni ožji okoliš Čatež pod Zaplazom
  – vinorodna lega Medvedjek
  – vinorodna lega Sejenice-Cerovšek-Goljek
  – vinorodna lega Jurjev hrib
  – vinorodna lega Zemljica
  – vinorodna lega Žejnik
  – vinorodna lega Gorenjska gora
  – vinorodna lega Kriška reber
  – vinorodna lega Pesek
  – vinorodna lega Trnič
  – vinorodna lega Debeli hrib
  – vinorodna lega Zaplaz


  5. Na območju vinorodnega okoliša Bela krajina
  5.1 vinorodni podokoliš Metlika
  – vinorodna lega Boldraž
  – vinorodna lega Drašiči
  – vinorodna lega Plešivica
  – vinorodna lega Radovica
  – vinorodna lega Repica
  – vinorodna lega Slamna vas
  – vinorodna lega Vinomer
  – vinorodna lega Vidošiči
  5.2 vinorodni podokoliš Črnomelj
  5.3 vinorodni podokoliš Semič


  6. Na območju vinorodnega okoliša Brda ali Goriška Brda
  – vinorodni kraj Cerovo
  – vinorodni kraj Hum
  – vinorodni kraj Snežatno-Kojsko
  – vinorodni kraj Vipolže
  – vinorodna lega Napoleonovo
  – vinorodna lega Martinjak
  – vinorodni kraj Kozana
  – vinorodni kraj Šmartno
  – vinorodni kraj Zali breg
  – vinorodni kraj Šlovrenc
  – vinorodni kraj Drnovk
  – vinorodni kraj Vedrijan
  – vinorodni kraj Višnjevik
  – vinorodni kraj Golo brdo
  – vinorodni kraj Neblo
  – vinorodni kraj Fojana-Barbana
  – vinorodni kraj Medana
  – vinorodni kraj Biljana


  7. Na območju vinorodnega okoliša Vipava ali Vipavska dolina
  7.1 vinorodni podokoliš Zgornja Vipavska dolina
  – vinorodni kraj Gaberje
  – vinorodni kraj Erzelj
  – vinorodni kraj Slap
  – vinorodni kraj Podraga
  – vinorodna lega Pasji rep
  – vinorodna lega Zemono
  – vinorodni kraj Lože
  – vinorodni kraj Gradišče pri Vipavi
  – vinorodni kraj Goče
  – vinorodni kraj Črniče
  – vinorodni kraj Batuje
  – vinorodni kraj Selo
  – vinorodni kraj Brje
  – vinorodni kraj Zavino
  – vinorodni kraj Šmarje-Vrtovče
  – vinorodni kraj Velike Žablje
  – vinorodni kraj Vipavski križ-Ustje
  – vinorodni kraj Planina
  – vinorodna lega Zgornja Branica

  7.2 vinorodni podokoliš Spodnja Vipavska dolina
  – vinorodna lega Biljenski griči
  – vinorodni kraj Branik
  – vinorodni kraj Gradišče nad Prvačino
  – vinorodna lega Mandrija
  – vinorodni kraj Prvačina
  – vinorodni kraj Šempas-Vitovlje
  – vinorodni kraj Kromberk
  – vinorodni kraj Vogrsko
  – vinorodni kraj Dornberk-Zalošče


  8. Na območju vinorodnega okoliša Kras
  8.1 vinorodni podokoliš Kraška planota
  – vinorodni kraj Komen-Sveto
  – vinorodni kraj Brje pri Komnu
  – vinorodni kraj Gorjansko
  – vinorodni kraj Kobjeglava
  – vinorodni kraj Tupelče-Hruševica
  – vinorodni kraj Štanjel
  – vinorodni kraj Križ-Šepulje
  – vinorodni kraj Tomaj
  – vinorodni kraj Dutovlje
  – vinorodni kraj Avber-Ponikve
  – vinorodni kraj Kazlje
  – vinorodni kraj Pliskovica
  – vinorodni kraj Krajna vas
  – vinorodni kraj Kostanjevica-Temnica

  8.2 vinorodni podokoliš Vrhe
  – vinorodni kraj Štjak


  9. Na območju vinorodnega okoliša Slovenska Istra
  9.1 vinorodni podokoliš Priobalni pas
  a) vinorodni ožji okoliš Ankaran
  – vinorodna lega Debeli rtič
  – vinorodna lega Purissima
  b) vinorodni kraj Dekani
  c) vinorodna lega Šantoma
  č) vinorodni kraj Šalara-Manžan
  d) vinorodna lega Pivol
  e) vinorodna lega Ricorvo
  f) vinorodni kraj Strunjan
  g) vinorodni kraj Sečovlje

  9.2 vinorodni podokoliš Šavrinsko gričevje
  – vinorodni kraj Šared-Korte
  – vinorodna lega Baredi
  – vinorodni kraj Šmarje
  – vinorodni kraj Dragonja
  – vinorodna lega Labor
  – vinorodni kraj Marezige
  – vinorodni kraj Kubed-Pregara
  – vinorodni kraj Črni kal
  PRILOGA 2: Sorte vinske trte, ki se smejo saditi v posameznih
vinorodnih okoliših

  1. v vinorodnem okolišu Štajerska Slovenija:
  1.1. v vinorodnem podokolišu Maribor
  a) priporočene sorte: Laški rizling, Renski rizling,
Sauvignon, Beli pinot, Sivi pinot, Chardonnay, Rumeni muškat,
Traminec, Dišeči traminec;
  b) dovoljene sorte: Zeleni silvanec, Šipon, Muškat Ottonel,
Ranina, Rizvanec, Kraljevina, Bela žlahtnina, Kerner, Modri
pinot, Modra frankinja, Žametovka, Rdeča žlahtnina, Zweigelt;
  1.2. v vinorodnem podokolišu Radgona-Kapela
  a) priporočene sorte: Laški rizling, Renski rizling, Beli
pinot, Sivi pinot, Chardonnay, Sauvignon, Traminec, Dišeči
traminec, Šipon, Ranina;
  b) dovoljene sorte: Rizvanec, Zeleni silvanec, Muškat
Ottonel, Rumeni muškat, Modri pinot, Bela žlahtnina, Kerner,
Modra frankinja, Rdeča žlahtnina, Zweigelt;
  1.3. v vinorodnem podokolišu Srednje Slovenske gorice
  a) priporočene sorte: Laški rizling, Beli pinot, Chardonnay,
Sauvignon, Šipon, Dišeči traminec;
  b) dovoljene sorte: Rumeni muškat, Rizvanec, Zeleni silvanec,
Sivi pinot, Traminec, Renski rizling, Ranina, Ranfol, Kerner,
Muškat Ottonel, Bela žlahtnina, Modra frankinja, Portugalka,
Modri pinot, Rdeča žlahtnina, Zweigelt, Gamay, Žametovka;
  1.4. v vinorodnem podokolišu Ljutomer-Ormož
  a) priporočene sorte: Laški rizling, Šipon, Beli pinot,
Chardonnay, Sauvignon, Renski rizling, Sivi pinot, Muškat
Ottonel, Rumeni muškat, Traminec, Dišeči traminec;
  b) dovoljene sorte: Zeleni silvanec, Rizvanec, Ranina, Bela
žlahtnina, Kerner, Modra frankinja, Modri pinot, Rdeča žlahtnina,
Zweigelt;
  1.5. v vinorodnem podokolišu Haloze
  a) priporočene sorte: Laški rizling, Renski rizling, Šipon,
Sauvignon, Beli pinot, Chardonnay, Rumeni muškat, Muškat Ottonel,
Traminec, Dišeči traminec, Sivi pinot, Modri pinot;
  b) dovoljene sorte: Zeleni silvanec, Ranina, Rizvanec,
Kraljevina, Ranfol, Bela žlahtnina, Kerner, Rdeča žlahtnina,
Modra frankinja, Zweigelt;
  1.6. v vinorodnem podokolišu Šmarje-Virštanj
  a) priporočene sorte: Laški rizling, Sauvignon, Beli pinot,
Chardonnay, Modra frankinja, Modri pinot;
  b) dovoljene sorte: Zeleni silvanec, Renski rizling,
Traminec, Dišeči traminec, Ranina, Rizvanec, Rumeni muškat,
Muškat Ottonel, Sivi pinot, Šipon, Kraljevina, Kerner, Bela
žlahtnina, Žametovka, Portugalka, Rdeča žlahtnina, Gamay,
Zweigelt.

  2. v vinorodnem okolišu Prekmurje:
  a) priporočene sorte: Laški rizling, Renski rizling, Šipon,
Zeleni silvanec, Sauvignon, Sivi pinot, Beli pinot, Chardonnay;
  b) dovoljene sorte: Rizvanec, Ranina, Rumeni muškat, Muškat
Ottonel, Traminec, Dišeči traminec, Bela žlahtnina, Kerner, Modri
pinot, Modra frankinja, Rdeča žlahtnina, Zweigelt.

  3. v vinorodnem okolišu Bizeljsko Sremič:
  a) priporočene sorte: Laški rizling, Beli pinot, Sivi pinot,
Chardonnay, Sauvignon, Rumeni plavec, Modra frankinja, Žametovka;
  b) dovoljene sorte: Zeleni silvanec, Renski rizling, Dišeči
traminec, Traminec, Šipon, Ranina, Ranfol, Rumeni muškat,
Rizvanec, Kraljevina, Bela žlahtnina, Kerner, Modri pinot,
Portugalka, Šentlovrenka, Gamay, Zweigelt, Rdeča žlahtnina,
Neuburger.

  4. v vinorodnem okolišu Dolenjska:
  a) priporočene sorte: Laški rizling, Beli pinot, Sivi pinot,
Chardonnay, Modra frankinja, Žametovka;
  b) dovoljene sorte: Zeleni silvanec, Renski rizling,
Sauvignon, Rumeni muškat, Kraljevina, Ranina, Rumeni plavec,
Kerner, Traminec, Dišeči traminec, Bela žlahtnina, Ranfol,
Scheurebe, Modri pinot, Rdeča žlahtnina, Portugalka,
Šentlovrenka, Zweigelt, Gamay.

  5. v vinorodnem okolišu Bela krajina:
  a) priporočene sorte: Laški rizling, Beli pinot, Sauvignon,
Sivi pinot, Chardonnay, Rumeni muškat, Modra frankinja,
Žametovka;
  b) dovoljene sorte: Zeleni silvanec, Renski rizling, Ranina,
Kraljevina, Traminec, Dišeči traminec, Kerner, Bela žlahtnina,
Modri pinot, Gamay, Zweigelt, Portugalka, Šentlovrenka, Rdeča
žlahtnina.

  6. v vinorodnem okolišu Brda ali Goriška Brda:
  a) priporočene sorte: Rebula, Zeleni sauvignon, Beli pinot,
Sauvignon, Malvazija, Sivi pinot, Chardonnay, Merlot, Cabernet
sauvignon;
  b) dovoljene sorte: Rumeni muškat, Pikolit, Prosecco, Verduc,
Refošk, Cabernet franc, Modri pinot, Barbera, Syrah, Gamay,
Glera, Klarnica, Pergolin, Pokalca, Poljšakica, Viognier.

  7. v vinorodnem okolišu Vipavska dolina ali Vipava:
  a) priporočene sorte: Rebula, Malvazija, Laški rizling,
Sauvignon, Pinela, Zelen, Beli pinot, Sivi pinot, Chardonnay,
Merlot, Barbera, Cabernet sauvignon;
  b) dovoljene sorte: Zeleni sauvignon, Rumeni muškat, Pikolit,
Vitovska grganja, Prosecco, Modri pinot, Cabernet franc, Refošk,
Syrah, Glera, Klarnica, Pergolin, Poljšakica.

  8. v vinorodnem okolišu Kras:
  8.1. v vinorodnem podokolišu Kraška planota
  a) priporočene sorte: Malvazija, Refošk;
  b) dovoljene sorte: Vitovska grganja, Chardonnay, Sauvignon,
Sivi pinot, Beli pinot, Merlot, Cabernet sauvignon;
  8.2. v vinorodnem podokolišu Vrhe
  a) priporočene sorte: Rebula, Malvazija, Laški rizling,
Sauvignon, Pinela, Zelen, Beli pinot, Sivi pinot, Chardonnay,
Merlot, Barbera, Cabernet sauvignon;
  b) dovoljene sorte: Zeleni sauvignon, Rumeni muškat, Pikolit,
Vitovska grganja, Prosecco, Modri pinot, Cabernet franc, Refošk,
Syrah, Glera, Klarnica, Pergolin, Poljšakica.

  9. v vinorodnem okolišu Slovenska Istra:
  a) priporočene sorte: Malvazija, Chardonnay, Refošk, Merlot,
Cabernet sauvignon;
  b) dovoljene sorte: Rumeni muškat, Beli pinot, Sivi pinot,
Sauvignon, Maločrn, Cabernet franc, Modri pinot, Syrah, Gamay,
Cipro.

AAA Zlata odličnost