Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2007 z dne 4. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2007 z dne 4. 6. 2007

Kazalo

2633. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu, stran 6732.

Na podlagi 5. člena v zvezi s 6. in 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu
1. člen
V Uredbi o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 99/06 in 5/07) se prvi odstavek 7. člena spremeni, tako, da se glasi:
»(1) Plačilne pravice, plačilne pravice z dovoljenjem in plačilne pravice za praho se dodelijo za upravičene površine iz drugega odstavka tega člena, ugotovljene iz zbirnih vlog za leto 2007.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Upravičene površine za dodelitev plačilnih pravic za praho so površine GERK-ov z vrsto dejanske rabe 1100 – njiva/vrt in so imele tudi v letu 2006 vrsto dejanske rabe 1100 – njiva/vrt oziroma 1130 -začasni travnik.«.
2. člen
Prvi odstavek 7.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za upravičene površine iz prejšnjega člena, se plačilne pravice, plačilne pravice z dovoljenjem in plačilne pravice za praho iz 6. člena te uredbe dodelijo na osnovi upravičenih površin iz zbirnih vlog za leto 2006.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za ugotovitev upravičenih površin iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se pri administrativni kontroli za dodelitev plačilnih pravic za pozicijsko ujemanje s prijavljeno površino upošteva toleranca enega metra. Če prijavljena površina odstopa od te tolerance, se kot upravičena površina šteje dejansko ugotovljena površina.«.
3. člen
Naslov 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(plačilne pravice z dovoljenjem za sadje, zelenjavo in krompir)«.
4. člen
Prva alinea prvega odstavka 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– so površine kmetijskih zemljišč posameznega kmetijskega gospodarstva, vpisane v evidenco GERK vsaj 10 mesecev, z začetkom od 31. decembra 2006 dalje;«.
Na koncu druge alinee tretjega odstavka se pika nadomesti s podpičjem in se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– so upravičene površine za izplačilo plačilnih pravic za praho površine GERK-ov z vrsto dejanske rabe 1100 – njiva/vrt in so imele tudi v letu 2006 vrsto dejanske rabe 1100 – njiva/vrt oziroma 1130 – začasni travnik.«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Pri določitvi upravičene površine na podlagi administrativne kontrole se za izplačilo plačilnih pravic iz prvega do četrtega odstavka tega člena za pozicijsko ujemanje s prijavljeno površino upošteva toleranca enega metra. Če prijavljena površina odstopa od te tolerance, se kot upravičena površina šteje dejansko ugotovljena površina.«.
5. člen
Naslov 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(upravljanje z nacionalno rezervo)«.
Napovedni stavek prvega odstavka, se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nacionalna rezerva je namenjena za reševanje:«.
6. člen
Prvi stavek šestega odstavka 27. člena, se spremeni tako, da se glasi: »Kmetijsko gospodarstvo mora v letu vlaganja zahtevka od ugotovljenih krmnih površin, ki se uporabijo za izračun obremenitve iz prejšnjih odstavkov tega člena, imeti najmanj 50 odstotkov površin GERK-ov z rabo 1300 – trajni travnik, 1321 – barjanski travnik in 1222 – ekstenzivni sadovnjak.«.
7. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-18/2007/6
Ljubljana, dne 24. maja 2007
EVA 2007-2311-0101
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost