Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2007 z dne 4. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2007 z dne 4. 6. 2007

Kazalo

2632. Uredba o sodnem registru, stran 6713.

Na podlagi 45. člena Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 114/05 − uradno prečiščeno besedilo, 42/06 − ZGD-1 in 33/07) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o sodnem registru
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba ureja:
1. v zvezi s predlogi za vpis v sodni register:
– način vlaganja predlogov za vpis v elektronski obliki in
– uporabo obrazcev predlogov za posamezne vrste vpisov v sodni register;
2. v zvezi z listinami, ki se predložijo v elektronski obliki:
– način predložitve listin v elektronski obliki in
– način pretvorbe in overitve listin iz petega odstavka 28.a člena Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 114/05 − uradno prečiščeno besedilo, 42/06 − ZGD-1 in 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZSReg);
3. način opravljanja vpisov in vročanja v elektronski obliki v skladu s 35.a členom ZSReg;
4. način objave vpisov in objave predložitve listin iz prvega odstavka 43. člena ZSReg;
5. vodenje informatizirane glavne knjige in informatizirane zbirke listin;
6. način objave prevodov podatkov in listin iz 46.a člena ZSReg;
7. način zagotavljanja javnosti podatkov, vpisanih v informatizirano glavno knjigo v skladu z 48. členom ZSReg;
8. način zagotavljanja javnosti vsebine zbirke listin v skladu z 48.a členom ZSReg in
9. način vložitve zahteve za izpise v skladu z 48.b členom ZSReg.
2. člen
(pomen uporabljenih kratic)
V tej uredbi so uporabljene te kratice:
1. ZGD-1 je Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06 − popr.),
2. ZPRS-1 je Zakon o poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06) in
3. ZEPEP je Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 98/04 − uradno prečiščeno besedilo).
3. člen
(izrazi, uporabljeni v enakem pomenu kakor v ZPRS-1, ZSReg in ZEPEP)
(1) Ti izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo pomen, opredeljen v teh določbah ZPRS-1:
1. »poslovni register« v prvi alineji 2. člena,
2. »matična številka« v sedmi alineji 2. člena in
3. »točka VEM« v prvem odstavku 12. člena.
(2) Ti izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo pomen, opredeljen v teh določbah ZSReg:
1. »enotna identifikacijska številka« v tretjem odstavku 1.a člena,
2. »vodenje sodnega registra« v prvem odstavku 2.a člena,
3. »upravljanje sodnega registra« v tretjem odstavku 2.a člena,
4. »subjekt vpisa« v 3. členu,
5. »registrsko sodišče« v prvem odstavku 20. člena,
6. »informatizirana glavna knjiga« v 1. točki prvega odstavka 44. člena,
7. »informatizirana zbirka listin« v 2. točki prvega odstavka 44. člena.
(3) Ta izraza, uporabljena v tej uredbi, imata pomen, opredeljen v teh določbah ZEPEP:
1. »varen elektronski podpis« v 4. točki 2. člena,
2. »kvalificirano potrdilo« v 19. točki 2. člena.
4. člen
(pomen izrazov v zvezi z obliko vlog in listin)
Ti izrazi v zvezi z obliko vlog in listin, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. »elektronski predlog« je predlog za vpis v sodni register, ki se vloži v elektronski obliki v skladu s 27. členom ZSReg,
2. »elektronska listina« je listina, ki se predloži v elektronski obliki v skladu z 28.a členom ZSReg,
3. »elektronska vloga« je vloga o pravnem sredstvu ali druga vloga predlagatelja, ki je v postopku vpisa v sodni register vložena v elektronski obliki,
4. »pisni predlog« je predlog za vpis v sodni register, ki se vloži v pisni obliki v skladu s 27. členom ZSReg,
5. »pisna listina« je listina, ki se predloži v pisni obliki v skladu z 28. členom ZSReg,
6. »pisna vloga« je vloga o pravnem sredstvu ali druga vloga predlagatelja, ki je v postopku vpisa v sodni register vložena v pisni obliki.
5. člen
(pomen drugih izrazov)
Ti izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. »portal eVEM« je programska oprema, ki omogoča:
– elektronsko zajemanje podatkov o vsebini predlogov za vpis v sodni register in
– elektronsko pošiljanje predlogov za vpis v sodni register ter listin, ki se predložijo sodnemu registru;
2. »aplikacija PRS« je programska oprema, ki omogoča:
– upravljanje poslovnega in sodnega registra ter
– vodenje vpisnika zadev v postopkih odločanja o vpisu v sodni register (v nadaljnjem besedilu: Srg-vpisnik);
3. »portal AJPES« je programska oprema, ki omogoča:
– objave po prvem odstavku 43. člena ZSReg,
– dostop do podatkov, vpisanih v register po 43. členu te uredbe, in
– dostop do elektronskih listin iz 44. člena te uredbe;
4. »vstopna točka« je točka VEM ali notar, ki v skladu s petim odstavkom 27. člena ZSReg v imenu predlagatelja vloži predlog za vpis v sodni register v elektronski obliki;
5. »odgovorna oseba vstopne točke« je fizična oseba, ki pri vstopni točki opravlja naloge v zvezi z vložitvijo predloga za vpis v sodni register v elektronski obliki;
6. »agencija« je Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve;
7. »odgovorna oseba agencije« je fizična oseba, ki v skladu z ZPRS-1 in na njegovi podlagi izdanih predpisih odloča o določitvi šifre glavne dejavnosti po 4. členu ZPRS-1, šifre institucionalnega sektorja po 5. členu ZPRS-1 in matične številke po 6. členu ZPRS-1;
8. »odgovorna oseba registrskega sodišča« je sodnik ali sodni referent, ki v skladu s prvim ali drugim odstavkom 11. člena ZSReg na prvi stopnji odloča o vpisih v sodni register v posamezni zadevi;
9. »sistem PRS« vključuje:
– aplikacijo PRS,
– integracijo s portalom eVEM,
– integracijo s sistemom za elektronsko vročanje in
– sistem arhiviranja pisnih predlogov in listin;
10. »sklep o vpisu« je sklep, s katerim sodnik ali sodni referent na prvi stopnji odloči, da se opravi ustrezen vpis podatkov v sodni register.
6. člen
(elektronsko podpisovanje)
(1) Odgovorna oseba vstopne točke mora predlog za vpis v sodni register in druge vloge v postopku vpisa v sodni register, ki jih v imenu predlagatelja vlaga vstopna točka v elektronski obliki, ter listine, ki jih predloži registrskemu sodišču, podpisati z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.
(2) Odgovorna oseba agencije mora obvestilo o določitvi šifre glavne dejavnosti po 4. členu ZPRS-1, šifre institucionalnega sektorja po 5. členu ZPRS-1 in matične številke po 6. členu ZPRS-1 podpisati z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.
(3) Odgovorna oseba registrskega sodišča mora sklep o vpisu v sodni register podpisati z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.
(4) Vloga iz prvega odstavka, obvestilo iz drugega odstavka in sklep iz tretjega odstavka tega člena se štejejo za izvirnik vloge, obvestila ali sklepa (v nadaljnjem besedilu: elektronski izvirnik).
(5) Šteje se, da je sklep o vpisu podatkov v sodni register izdan, ko ga odgovorna oseba registrskega sodišča podpiše v skladu s tretjim odstavkom tega člena.
7. člen
(uporabniški priročnik)
Ministrstvo, pristojno za javno upravo objavi na javnih spletnih straneh uporabniški priročnik za uporabo portala eVEM na vstopnih točkah (v nadaljnjem besedilu: uporabniški priročnik), ki vsebuje:
1. splošni opis načina uporabe aplikacije,
2. podrobnejši način sestave elektronskih predlogov,
3. podrobnejši način pretvorbe pisnih listin v elektronsko obliko,
4. podrobnejši način pošiljanja elektronskih listin, ki se priložijo elektronskemu predlogu ali ki jih je treba predložiti sodnemu registru, in
5. druge opise funkcionalnosti aplikacije, ki so potrebni za njeno uporabo v skladu s to uredbo.
2. PREDLOG ZA VPIS V SODNI REGISTER
2.1. Elektronski predlog za vpis
8. člen
(vrste elektronskih predlogov za vpis)
(1) Za vložitev elektronskega predloga za vpis ustanovitve se uporabijo:
1. splošni predlog za vpis ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo, ki se lahko uporabi za vpis ustanovitve vsake družbe z omejeno odgovornostjo,
2. predlog za vpis ustanovitve enostavne enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, ki se lahko uporabi za vpis ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo, če so izpolnjeni ti pogoji:
– družba ima samo enega družbenika,
– edini družbenik je hkrati edini poslovodja družbe,
– družba nima prokurista,
– družba nima nadzornega sveta ali upravnega odbora,
– družba se ustanovi na podlagi akta o ustanovitvi, sprejetega na predpisanem obrazcu iz prvega odstavka 523. člena ZGD-1,
3. predlog za vpis ustanovitve drugega subjekta v sodni register, ki se uporabi za vpis ustanovitve:
– vsake pravne osebe, ki se vpisuje v sodni register, razen družbe z omejeno odgovornostjo, in
– podružnice domačega ali tujega podjetja, ki se vpisuje v sodni register.
(2) Za vložitev elektronskega predloga za vpis nameravane firme se uporabi predlog za vpis nameravane firme.
(3) Za vložitev predloga za vpis spremembe podatka pri subjektu, ki je že vpisan v sodni register, se uporabita:
1. splošni predlog za vpis spremembe v sodni register, ki se lahko uporabi za vpis spremembe pri vsakem subjektu vpisa,
2. predlog za vpis enostavne spremembe pri družbi z omejeno odgovornostjo, ki se lahko uporabi za vpis sprememb iz druge do pete alineje 1. točke petega odstavka 27. člena ZSReg pri družbi z omejeno odgovornostjo.
(4) Za vložitev predloga za izbris kateregakoli subjekta vpisa iz sodnega registra se uporabi predlog za izbris iz sodnega registra.
(5) Za predložitev listine sodnemu registru zaradi javne objave se uporabi predlog za predložitev listine.
9. člen
(način sestave elektronskega predloga)
(1) Vstopna točka sestavi elektronski predlog tako, da na portalu eVEM izbire in uporabi ustrezni obrazec predloga za elektronski vnos iz prejšnjega člena.
(2) Vstopna točka sestavi elektronski predlog za ustanovitev tako, da vnese ustrezne podatke o subjektu vpisa, na katerega vpis ustanovitve se nanaša predlog.
(3) Vstopna točka sestavi elektronski predlog za spremembo tako, da:
1. vnese matično številko subjekta vpisa in
2. spremeni ali dodatno vpiše podatke o subjektu vpisa, katerih sprememba ali dodatni vpis se zahteva s predlogom.
(4) Za sestavo elektronskega predloga za izbris se smiselno uporablja prejšnji odstavek.
(5) O osebi kot družbeniku, ustanovitelju ali članu subjekta vpisa ali kot članu organa subjekta vpisa se v obrazec predloga vnese samo podatek o njeni enotni identifikacijski številki, drugi osebni podatki pa se prevzamejo iz matične evidence in jih v predlogu ni dovoljeno spreminjati.
(6) Če predlog po zakonu ali po presoji predlagatelja vsebuje tudi obrazložitev, se besedilo obrazložitve oblikuje kot posebna elektronska listina in priloži elektronskemu predlogu.
10. člen
(postopek sestave predloga pri točki VEM)
(1) Predlagatelj vpisa točki VEM sporoči podatke o vsebini predloga iz 1. točke petega odstavka 27. člena ZSReg:
1. pisno ali tako, da se osebno oglasi na točki VEM, ali
2. pri predlogu za vpis enostavne družbe z omejeno odgovornostjo iz 2. točke prvega odstavka 8. člena te uredbe lahko tudi elektronsko prek portala eVEM tako, da podatke pošlje z uporabo ustrezne funkcionalnosti portala eVEM in jih podpiše z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.
(2) Predlagatelj vpisa mora točki VEM predložiti tudi listine, ki jih je treba priložiti predlogu za vpis, razen listin, ki jih zanj sestavi točka VEM.
11. člen
(način vložitve elektronskega predloga)
(1) Vstopna točka vloži sestavljeni elektronski predlog tako, da ga skupaj z elektronskimi listinami, ki so priložene predlogu, pošlje aplikaciji PRS z uporabo ustrezne funkcionalnosti portala eVEM.
(2) Šteje se, da je elektronski predlog vložen, ko je uspešno oddan v sistem PRS prek portala eVEM.
12. člen
(preverjanje tehničnih pravilnosti elektronskega predloga)
(1) Agencija z uporabo aplikacije PRS preveri, ali imajo elektronski predlog in elektronske listine, priložene predlogu, ustrezne tehnične lastnosti, potrebne za nadaljnjo obdelavo.
(2) Če elektronski predlog in elektronske listine, priložene predlogu, nimajo tehničnih napak, agencija ta predlog z listinami prek aplikacije PRS pošlje registrskemu sodišču in o tem prek portala eVEM obvesti vstopno točko. S postopki po prejšnjem stavku se elektronski predlog in elektronske listine, priložene predlogu, samodejno zajamejo v sistem PRS.
(3) Če elektronski predlog ali listine, priložene predlogu, nimajo ustreznih tehničnih lastnosti, potrebnih za nadaljnjo obdelavo, agencija prek portala eVEM o napakah obvesti vstopno točko, ki je poslala predlog.
(4) Če vstopna točka v treh delovnih dneh po prejemu obvestila o napakah iz prejšnjega odstavka teh napak ne odpravi, tako, da imajo elektronski predlog in elektronske listine, priložene predlogu, ustrezne tehnične lastnosti, potrebne za nadaljnjo obdelavo, agencija o tem prek portala eVEM obvesti registrsko sodišče.
2.2. Pisni predlog za vpis
13. člen
(Obrazci predlogov)
(1) Pisni predlogi se vložijo na obrazcih, ki so določeni v prilogah 1, 2 in 3, ki so sestavni deli te uredbe.
(2) Pisnega predloga ni treba vložiti na vnaprej natisnjenem obrazcu, vendar pa morata biti vsebina posameznih rubrik v predlogu in njihovo zaporedje enaka vsebini obrazca iz prejšnjega odstavka.
14. člen
(predlog za vpis namervane firme)
Predlog za vpis nameravane firm se vloži na obrazcu »obr. NAM« tako, da se izpolnijo ustrezne rubrike na listih 0 in 1 tega obrazca.
15. člen
(predlog za vpis ustanovitve)
(1) Predlog za vpis ustanovitve subjekta vpisa v sodni register se vloži na obrazcu »obr. UST« tako, da se glede na vrsto subjekta vpisa izpolnijo ustrezne rubrike na listih 0 do 4.
(2) Predlog za vpis podatkov, ki se v sodni register vpisujejo ob ustanovitvi subjekta vpisa in ki niso navedeni v posamezni rubriki obrazca (na primer statutarna določba o odobrenem kapitalu) se vloži na posebnem listu, ki se priloži obrazcu.
(3) Na obrazcu iz prvega odstavka tega člena se vloži tudi predlog za vpis podružnice v sodni register, pri čemer se na list 2 vpišejo podatki o osebi, ki je podružnico ustanovila.
16. člen
(predlog za vpis spremembe podatkov)
(1) Predlog za vpis sprememb podatkov, ki se vpisujejo v sodni register, ali predlog za vpis podatkov, ki se v sodni register vpisujejo po vpisu ustanovitve subjekta v sodni register, se vloži na obrazcu »obr. SPR« tako, da se glede na vrsto spremembe izpolnijo ustrezne rubrike na listih 0 do 4.
(2) Predlog za vpis podatkov iz prvega odstavka tega člena, ki niso navedeni v posamezni rubriki obrazca (na primer sklep skupščine o spremembi osnovnega kapitala), se vloži na posebnem listu, ki se priloži obrazcu.
17. člen
(zajemanje pisnih predlogov in listin v sistem PRS)
(1) Registrsko sodišče pisni predlog in pisne listine, ki so priložene temu predlogu, zajame v sistem PRS tako, da na portalu eVEM:
1. vnese podatke o vsebini predloga,
2. pisni predlog in listine, ki so mu priložene, pretvori v elektronsko obliko in
3. podatke, predlog in listine pošlje sistemu PRS.
(2) Za dejanja registrskega sodišča iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo ti členi te uredbe:
1. vnos podatkov iz 1. točke: 9. člen te uredbe,
2. za pretvorbo v elektronsko obliko iz 2. točke: 19. člen te uredbe,
3. za pošiljanje sistemu PRS: 11. člen te uredbe.
(3) Agencija z uporabo aplikacije PRS preveri, ali imajo predlog, ki se zajame po prvem odstavku tega člena in listine, priložene temu predlogu, ustrezne tehnične lastnosti, potrebne za nadaljnjo obdelavo.
(4) Če imajo predlog, ki se zajame po prvem odstavku tega člena in listine, ki so mu priložene, ustrezne tehnične lastnosti, potrebne za nadaljnjo obdelavo, agencija registrskemu sodišču prek aplikacije PRS pošlje potrditev pravilnosti zajema v sistem PRS.
(5) Če predlog, ki se zajame po prvem odstavku tega člena, ali listine, ki so mu priložene, nimajo ustreznih tehničnih lastnosti, potrebnih za nadaljnjo obdelavo, agencija prek portala eVEM o napakah obvesti registrsko sodišče, ki je zajelo predlog.
(6) Prvi do peti odstavek tega člena se smiselno uporabljajo tudi za zajemanje drugih pisnih vlog udeležencev postopka, sodnih odločb, ki niso sestavljene v elektronski obliki in pisnih listin, ki se predložijo sodnemu registru zaradi javne objave, v sistem PRS.
3. ELEKTRONSKE LISTINE
18. člen
(sestava elektronske listine)
(1) Elektronska listina mora biti sestavljena iz podatkov v predpisani XML strukturi.
(2) Elektronska listina lahko vsebuje tudi:
1. obliko, primerno za prikazovanje ali
2. priloge v PDF ali večstranskem TIF formatu ali povezave na take priloge.
19. člen
(pretvorba pisne listine v elektronsko)
(1) Pretvorba pisne listine v elektronsko se izvede s pretvorbo dokumentov na optičnih bralnikih.
(2) Elektronska listina, ki nastane s pretvorbo pisne listine, mora biti izdelana v PDF ali večstranskem TIF formatu.
20. člen
(elektronske listine, ki se priložijo elektronskemu predlogu)
Vstopna točka priloži elektronsko listino elektronskemu predlogu tako, da po vnosu podatkov v elektronski predlog na portalu eVEM
1. izpolni podatke o:
– vrsti listine (na primer sklep skupščine, čistopis statuta) in
– datumu izvedbe pravnega dejanja, obseženega v listini (na primer datum zasedanja skupščine, datum sklenitve družbene pogodbe), ter
2. prenese elektronsko listino, ki se priloži predlogu, na portal eVEM in jo poveže s tem predlogom.
21. člen
(elektronske listine, ki se predložijo zaradi javne objave)
(1) Vstopna točka sestavi vlogo, s katero se listina predloži sodnemu registru zaradi objave tako, da:
1. na portalu eVEM izbere obrazec za elektronski vnos (predložitev listine)
2. v obrazcu iz prejšnje točke izpolni podatke o:
– vrsti listine (na primer sklep skupščine, čistopis statuta) in
– datumu izvedbe pravnega dejanja, obseženega v listini (na primer datum zasedanja skupščine, datum sklenitve družbene pogodbe), in
3. prenese elektronsko listino, ki se predloži sodnemu registru zaradi objave, na portal eVEM in jo poveže z obrazcem ter
4. obrazec skupaj z elektronsko listino, ki se predloži, pošlje aplikaciji PRS z uporabo ustrezne funkcionalnosti portala eVEM.
(2) Za preverjanje tehničnih pravilnosti elektronske listine, ki se predloži sodnemu registru zaradi objave, se smiselno uporablja 12. člen te uredbe.
4. OPRAVLJANJE VPISOV IN VROČANJE
22. člen
(posredovanje elektronskega izvirnika sklepa o vpisu)
Registrsko sodišče posreduje elektronski izvirnik sklepa, s katerim je odločilo o vpisu podatkov v sodni register, agenciji prek sistema PRS.
23. člen
(izvedba vpisov)
(1) Agencija na podlagi elektronskega izvirnika sklepa registrskega sodišča iz 22. člena te uredbe izvede ustrezne vpise v registru v skladu s 35.a členom ZSReg in o tem prek sistema PRS obvesti registrsko sodišče.
(2) Pri vpisu ustanovitve agencija pred izvedbo vpisov v registru po prvem odstavku tega člena:
1. določi šifro glavne dejavnosti po 4. členu ZPRS-1, šifro institucionalnega sektorja po 5. členu ZPRS-1 in matično številko po 6. členu ZPRS-1 in
2. prek sistema PRS posreduje podatke o novem subjektu vpisa davčnemu registru.
24. člen
(elektronska vročitev sklepa o vpisu)
(1) Sklep registrskega sodišča o vpisu vročijo elektronsko:
1. notarju, če je kot pooblaščenec subjekta vpisa vložil elektronski predlog za vpis, in
2. osebi iz sedmega odstavka 35.a člena ZSReg.
(2) Elektronska vročitev po prvem odstavku tega člena se opravi tako, da registrsko sodišče elektronski izvirnik sklepa in morebitna obvestila iz tretjega odstavka 35.a člena ZSReg prek sistema PRS pošlje v varni elektronski predal osebe, ki je naslovnik elektronske vročitve.
(3) Drugi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi za druge vročitve, ki se v skladu s četrtim odstavkom 35.a člena ZSReg opravijo v elektronski obliki.
25. člen
(pisna vročitev sklepa o vpisu)
(1) Registrsko sodišče izpiše pisni odpravek elektronskega izvirnika sklepa o vpisu in morebitna obvestila iz tretjega odstavka 35.a člena ZSReg ter jih vroči udeležencem postopka, razen če se po 24. členu te uredbe izvede elektronska vročitev.
(2) Pisni odpravek iz prejšnjega odstavka mora biti opremljen z oznako »pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa o vpisu«.
5. OBJAVA VPISOV IN PREDLOŽITVE LISTIN
26. člen
(rok za objavo)
(1) Agencija mora javno objaviti vpis v sodni register po prvem odstavku 43. člena ZSReg v dveh delovnih dneh po dnevu, ko izvede vpise v skladu s prvim odstavkom 23. člena te uredbe.
(2) Agencija mora javno objaviti predložitev listin sodnemu registru v dveh delovnih dneh po dnevu, ko je predložitev te listine zajeta v sistem PRS v skladu s to uredbo.
27. člen
(vpis datuma objave v sodni register)
(1) Agencija hkrati z objavo vpisa posameznega podatka v sodni register pri tem podatku vpiše datum objave njegovega vpisa.
(2) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi za vpis datuma objave predložitve listine.
28. člen
(obdobje dostopnosti objave)
Javna objava vpisa v sodni register ali predložitve listin mora ostati brezplačno javno dostopna na spletnih straneh agencije iz prvega odstavka 43. člena ZSReg eno leto po dnevu te objave.
6. VODENJE INFORMATIZIRANE GLAVNE KNJIGE
29. člen
(vodenje podatkov o posameznem subjektu vpisa)
(1) Informatizirana glavna knjiga mora biti vodena tako, da so podatki o posameznem subjektu vpisa dostopni prek matične ali davčne številke ter firme ali skrajšane firme tega subjekta.
(2) Pri vsakem podatku, ki je vpisan v informatizirano glavno knjigo, mora biti poleg vsebine vpisa zajet tudi podatek o:
1. datumu vpisa tega podatka v informatizirano knjigo,
2. opravilni številki zadeve iz Srg-vpisnika, v kateri je registrsko sodišče izdalo sklep o vpisu, na podlagi katerega je bil podatek vpisan, in
3. datumu objave vpisa tega podatka v informatizirano knjigo.
(3) Če je bil podatek izbrisan, mora biti v informatizirani glavni knjigi zajet tudi podatek o:
1. datumu izbrisa tega podatka iz informatizirane glavne knjige,
2. opravilni številki zadeve iz Srg-vpisnika, v kateri je registrsko sodišče izdalo sklep o vpisu, na podlagi katerega je bil podatek izbrisan, in
3. datumu objave vpisa izbrisa tega podatka iz informatizirane knjige.
30. člen
(podatkovni sklopi)
Podatki morajo biti v informatizirani glavni knjigi organizirani po teh podatkovnih sklopih:
1. osnovni podatki o subjektu,
2. družbeniki,
3. zastopniki,
4. člani organa nadzora,
5. spremembe družbene pogodbe,
6. skupščinski sklepi,
7. razno.
31. člen
(osnovni podatki o subjektu)
Podatkovni sklop »osnovni podatki o subjektu« vključuje:
1. matično številko subjekta vpisa,
2. oznako registrskega sodišča in številko registrskega vložka,
3. datum ustanovitve,
4. datum vpisa,
5. status vpisa,
6. firmo,
7. skrajšano firmo,
8. sedež (kraj) in poslovni naslov,
9. pravno organizacijsko obliko,
10. pri kapitalski družbi tudi osnovni kapital,
11. pri delniški družbi tudi število delnic, na katere je razdeljen osnovni kapital,
12. pri javnem skladu tudi namensko premoženje.
32. člen
(družbeniki)
Podatkovni sklop »družbeniki« vključuje te podatke o ustanoviteljih, družbenikih in članih subjekta vpisa:
1. podatke iz 6. točke prvega odstavka 4. člena ZSReg,
2. pri družbi z omejeno odgovornostjo tudi podatke iz drugega odstavka 5. člena ZSReg.
33. člen
(zastopniki)
Podatkovni sklop »zastopniki« vključuje podatke o osebah, pooblaščenih za zastopanje subjekta vpisa, iz 7. točke prvega odstavka 4. člena ZSReg.
34. člen
(člani organa nadzora)
Podatkovni sklop »člani organa nadzora« vključuje podatke o osebah, ki so člani nadzornega sveta ali upravnega odbora subjekta vpisa, iz 1. točke prvega odstavka 5. člena ZSReg.
35. člen
(spremembe družbene pogodbe)
Podatkovni sklop »spremembe družbene pogodbe« vključuje te podatke o spremembi družbene pogodbe ali statuta subjekta vpisa:
1. datum vpisa spremembe v sodni register in
2. datum zasedanja skupščine ali drugega pristojnega organa subjekta vpisa, ki je odločil o spremembi.
36. člen
(skupščinski sklepi)
(1) Podatkovni sklop »skupščinski sklepi« vključuje podatke o:
1. sklepih skupščine ali drugega organa subjekta vpisa, za katere zakon določa, da se vpisujejo v sodni register in
2. pravnomočni sodbi o ničnosti ali razveljavitvi sklepov iz prejšnje točke.
(2) Pri vpisu sklepa iz 1. točke prvega odstavka tega člena se vpišeta:
1. datum sprejetja sklepa,
2. vsebina sklepa.
(3) Pri vpisu sodbe iz 2. točke prvega odstavka tega člena se vpišejo:
1. oznaka sodišča, ki je izdalo sodbo, ter opravilna številka in datum izdaje sodbe,
2. vsebina odločitve o veljavnosti sklepa skupščine.
37. člen
(razno)
Podatkovni sklop »razno« vključuje podatke iz 8. do 12. točke prvega odstavka 4. člena ZSReg in druge podatke, ki se vpišejo v sodni register in niso vključeni v nobenem drugem podatkovnem sklopu iz 30. člena te uredbe.
7. VODENJE INFORMATIZIRANE ZBIRKE LISTIN
38. člen
(vključitev elektronske listine v informatizirano zbirko listin)
(1) Elektronska listina, ki je bila temelj za vpis podatkov v sodni register, se vključi v informatizirano zbirko listin z uporabo ustrezne funkcionalnosti portala eVEM tako, da se:
1. zajamejo:
– opravilna številka zadeve iz Srg-vpisnika, v kateri je registrsko sodišče izdalo sklep o vpisu teh podatkov v sodni register,
– matična številka subjekta vpisa in
– podatki o listini iz 1. točke 20. člena te uredbe, ki so bili izpolnjeni ob vložitvi predloga za vpis,
2. elektronska listina poveže s podatki iz prejšnje točke.
(2) Elektronska listina, ki je bila predložena sodnemu registru zaradi objave, se vključi v informatizirano zbirko listin z uporabo ustrezne funkcionalnosti portala eVEM tako, da se:
1. zajame:
– opravilna številka zadeve iz Srg-vpisnika, pod katero je bila listina predložena,
– matična številka subjekta vpisa in
– podatki o listini iz 2. točke prvega odstavka 21. člena te uredbe, ki so bili izpolnjeni ob predložitvi listine;
2. elektronska listina poveže s podatki iz 1. točke tega odstavka.
(3) Če mora registrsko sodišče po četrtem odstavku 48.a člena ZSReg pisno listino pretvoriti v elektronsko obliko, se za njeno pretvorbo smiselno uporablja 18. člen te uredbe, za njeno vključitev v elektronsko zbirko listin pa prvi ali drugi odstavek tega člena.
(4) V primeru iz tretjega odstavka tega člena registrsko sodišče na pisni listini, ki je bila pretvorjena v elektronsko obliko, označi, da je bila pretvorjena v elektronsko obliko.
39. člen
(vključitev sklepa o vpisu v informatizirano zbirko listin)
(1) V informatizirano zbirko listin se vključi tudi elektronski izvirnik sklepa registrskega sodišča o vpisu podatkov v sodni register, ki je bil izdan po 1. novembru 2007.
(2) Sklep registrskega sodišča iz prejšnjega odstavka se vključi v informatizirano zbirko listin z uporabo ustrezne funkcionalnosti portala eVEM tako, da se:
1. zajamejo:
– opravilna številka zadeve iz Srg-vpisnika, v kateri je registrsko sodišče izdalo ta sklep,
– matična številka subjekta vpisa,
– kot kratka vsebina listine podatek: »sklep o vpisu« in
– kot datum oprave dejanja, obseženega v listini, datum izdaje sklepa o vpisu ter
2. elektronski izvirnik sklepa poveže s podatki iz 1. točke tega odstavka.
40. člen
(vodenje elektronske zbirke listin)
Elektronska zbirka listin mora biti vodena tako, da je omogočen dostop do elektronskih listin, vključenih v informatizirani zbirki listin:
1. po opravilni številki zadeve iz Srg-vpisnika do vseh listin, vključenih v informatizirano zbirko listin s to opravilno številko,
2. po matični številki subjekta vpisa do vseh listin, vključenih v informatizirano zbirko listin s to matično številko.
8. OBJAVA PREVODOV PODATKOV IN LISTIN
41. člen
(objava prevoda podatkov)
(1) Prevod podatkov, vpisanih v sodni register, iz prvega odstavka 46.a člena ZSReg mora vsebovati datum stanja vpisa podatkov v sodni register, na katerega se nanaša (v nadaljnjem besedilu: datum stanja).
(2) Če prevod podatkov iz prvega odstavka tega člena ne vključuje prevoda vseh podatkov, ki so bili v sodni register vpisani na datum stanja, mora biti to v prevodu izrecno navedeno.
(3) Prevod podatkov iz prvega odstavka tega člena se objavi tako, da se
1. vključi v informatizirano zbirko listin in
2. v sodni register v podatkovnem sklopu razno vpiše:
– da je objavljen prevod,
– datum stanja ter jezik prevoda.
(4) Za vključitev prevoda podatkov iz prvega odstavka tega člena v informatizirano zbirko listin se smiselno uporablja drugi odstavek 38. člena te uredbe, pri čemer se:
1. kot vrsta listine vpišeta besedilo: »prevod podatkov, vpisanih v sodni register« in jezik prevoda,
2. kot datum izvedbe dejanja, obseženega v listini, vpiše datum stanja.
42. člen
(objava prevoda listine)
(1) Prevod listine iz tretjega odstavka 46.a člena ZSReg se objavi tako, da se vključi v informatizirano zbirko listin pod opravilno številko v Srg-vpisniku, pod katero je vključena listina, ki je predmet prevoda.
(2) Za vključitev prevoda listine v informatizirano zbirko listin se smiselno uporablja drugi odstavek 38. člena te uredbe, pri čemer se pri kratki vsebini listine zajame tudi podatek o tem, da je to prevod, in o jeziku prevoda.
9. ZAGOTAVLJANJE JAVNOSTI SODNEGA REGISTRA
43. člen
(brezplačni dostop do trenutnih podatkov, vpisanih v sodni register)
(1) Agencija mora prek portala AJPES vsakomur omogočiti brezplačen vpogled v podatke, ki so o subjektih vpisa vpisani v sodni register.
(2) Dostop do podatkov iz prejšnjega odstavka mora biti omogočen po matični ali davčni številki, ali pa po firmi ali skrajšani firmi subjekta vpisa.
44. člen
(brezplačni dostop do posameznih elektronskih listin)
(1) Agencija mora prek portala AJPES vsakomur omogočiti brezplačen dostop do teh listin, vključenih v elektronsko zbirko listin:
1. zadnjega čistopisa statuta ali družbene pogodbe,
2. zapisnikov skupščin delniške družbe, ki so bili predloženi sodnemu registru zaradi objave,
3. listin, ki so bile priložene predlogu za vpis združitve ali delitve v sodni register, če je registrsko sodišče na podlagi tega predloga dovolilo vpis združitve ali delitve v sodni register.
(2) Zapisnik skupščine iz 2. točke prejšnjega odstavka mora ostati brezplačno dostopen do konca naslednjega leta po zasedanju skupščine, na katero se nanaša.
(3) Listine iz 3. točke prvega odstavka tega člena morajo ostati brezplačno dostopne do konca naslednjega leta po vpisu združitve ali delitve v sodni register.
45. člen
(zahteva za izpis)
(1) Pisna zahteva za izpis iz sodnega registra ali izpis listine se vloži pri sodišču, agenciji ali notarju, od katerega vlagatelj zahteve za izpis (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) zahteva izstavitev izpisa v skladu z 48. ali 48.a členom ZSReg.
(2) Elektronska zahteva za izpis iz sodnega registra ali za izpis listine se vloži tako, da se na portalu AJPES:
1. izbere ustrezen obrazec in izpolnijo podatki o vsebini zahteve,
2. zahteva pošlje z uporabo ustrezne funkcionalnosti portala.
46. člen
(nadomestilo za izpis)
(1) Sodišče, agencija ali notar, od katerega je vlagatelj zahteval izstavitev izpisa v skladu z 48. ali 48.a členom ZSReg, zahtevanega izpisa ni dolžan izstaviti, dokler vlagatelj za izpis ne plača sodne takse ali nadomestila iz drugega odstavka tega člena.
(2) Agencija ali notar je za izstavitev izpisa upravičen do nadomestila v enaki višini, kot je določena za sodno takso za izpis s tarifo, ki ureja sodne takse.
47. člen
(elektronski izpis)
Če je vlagatelj zahteval elektronski izpis, se elektronski izpis pošlje na elektronski naslov, naveden v zahtevi.
10. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
48. člen
(uskladitev manjkajočih podatkov)
(1) Če pri osebi, ki je v sodni register vpisana kot ustanovitelj, družbenik ali član posameznega subjekta vpisa, njegov zastopnik ali član njegovega organa nadzora, niso vpisani vsi identifikacijski podatki iz prvega odstavka 2.b člena ZSReg, mora subjekt vpisa s prvim predlogom za vpis v sodni register, ki ga vloži po 1. novembru 2007, zahtevati tudi vpis manjkajočih identifikacijskih podatkov.
(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja za ustanovitelje delniške družbe.
49. člen
(uveljavitev in začetek uporabe uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. novembra 2007, razen 13. do 16. člena te uredbe, ki se začnejo uporabljati z njeno uveljavitvijo.
Št. 00720-11/2007/6
Ljubljana, dne 24. maja 2007
EVA 2007-2011-0055
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina