Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2007 z dne 31. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2007 z dne 31. 5. 2007

Kazalo

2599. Sklep o začetku priprave prostorskega načrta Občine Vransko, stran 6643.

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 16. člena Statuta Občine Vransko je župan Občine Vransko dne 24. 5. 2007 sprejel
S K L E P
o začetku priprave prostorskega načrta Občine Vransko
1. člen
(splošno)
1. S tem sklepom določa župan Občine Vransko, začetek in način priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Vransko (v nadaljevanju OPN).
2. Priprava OPN je nadaljevnje postopka priprave Strategije prostorskega razvoja (v nadaljevanju SPRO), ki ga je Občina Vransko vodila na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1).
3. Pravna podlaga za pripravo OPN so Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni skladno z določili tega zakona.
4. Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se smiselno uporabljajo podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi ZUreP-1.
2. člen
(ocena stanja na področju priprave novih prostorskih aktov Občine Vransko)
1. Občina Vransko je do sprejetja tega sklepa vodila postopek priprave SPRO na podlagi ZUreP-1 in podzakonskih predpisov k temu zakonu. Zaključene so bile naslednje faze oziroma uradna dejanja:
– prva prostorska konferenca (dne 28. 10. 2004)
– pridobitev odločbe MOP v zvezi z izvedbo CPVO v zvezi s pripravo SPRO (št. 354-19-70/2004 z dne 21. 2. 2005)
– program priprave po 27. členu ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 39/05 z dne 19. 4. 2005)
– pridobitev smernic in analiza smernic
– priprava strokovnih podlag za SPRO.
2. Predlog SPRO še ni bil javno razgrnjen, zato se po uveljavitvi ZPNačrt nadaljuje postopek priprave novega prostorskega akta po (OPN) na podlagi določil tega zakona.
3. člen
(vsebina in oblika OPN)
1. Nadaljnji postopek priprave prostorskih aktov bo potekal kot priprava enovitega dokumenta, ki obsega strateški in izvedbeni del.
2. Sestavni del OPN je urbanistični načrt za naselje Vransko in večja razvojna središča (v nadaljevanju UN).
3. OPN vsebuje grafični in tekstualni del, izdela se v digitalni in analogni obliki.
4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
1. Pri pripravi OPN se upoštevajo strokovne podlage, izdelane v postopku priprave SPRO.
2. Kot strokovne podlage za pripravo UN se upoštevajo strokovne podlage za urbanistično zasnovo naselja Vransko, izdelane v postopku priprave SPRO.
3. Pri izdelavi strokovnih podlag so upoštevane smernice in strokovne podlage nosilcev urejanja prostora, ki so bile pridobljene v postopku priprave SPRO.
4. Variantne rešitve za posamezne prostorske ureditve niso potrebne.
5. člen
(izvedba celovite presoje vplivov na okolje)
1. V postopku priprave SPRO je Občina Vransko prejela odločbo Ministrstva za okolje in prostor (št. 354-19-70/2004, z dne 21. 2. 2005), da celovita presoja vplivov na okolje (CPVO) v postopku priprave SPRO ni potrebna.
2. Navedena odločba se upošteva tudi pri pripravi OPN Občine Vransko.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
1. Nosilci urejanja prostora so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Sektor za varstvo okolja, Izpostava Celje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za upravljanje z vodami,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, sektor za civilno obrambo,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
– Ministrstvo za zdravje,
– Zavod RS za varstvo narave,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje,
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje,
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– ELES ELEKTRO – Slovenija d.o.o., Ljubljana,
– ELEKTRO Celje,
– GEOPLIN d.o.o. Ljubljana,
– JP Komunalno podjetje Žalec,
– Občina Vransko in njene službe v delih kjer so upravljalci infrastrukture,
– Druga ministrstva in nosilci urejanja prostora, če se v postopku OPN ugotovi, njihova relevantnost.
2. Smernice nosilcev urejanja prostora so že pridobljene v postopku priprave SPRO. Upoštevaje priporočila Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za prostor (dopis občinam št.: 0071-44-2006 z dne 10. 4. 2007) ponovna pridobitev smernic za pripravo OPN ni potrebna.
3. V prvi točki tega člena navedeni nosilci urejanja prostora podajo mnenje k predlogu OPN. Če se v postopku priprave OPN ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih naknadno vključi v postopek.
4. Na podlagi izdelanega predloga OPN, pridobi mnenja nosilcev urejanja prostora, Ministrstvo za okolje in prostor.
7. člen
(postopki in roki za pripravo OPN)
1. Pri določitvi postopka priprave OPN se upoštevajo določila ZPNačrt ter pojasnila in priporočila MOP št.: 0071-44-2006 z dne 10. 4. 2007.
2. Pri pripravi OPN se upoštevajo naslednje zaključene faze dela oziroma uradna dejanja, izvedena v postopku priprave SPRO:
– Pridobitev smernic
– Pridobitev odločbe MOP v zvezi z izvedbo CPVO
– Analiza smernic
– Izdelava strokovnih podlag.
3. Upoštevaje zaključene faze dela iz druge točke tega člena, vsebuje priprava OPN naslednje faze in roke izvedbe le-teh:
-------------------------------------------------------------
Aktivnost            Predvideni čas izvedbe
-------------------------------------------------------------
Osnutek priprave OPN       30 dni po objavi sklepa
Naznanilo javne razgrnitve    7 dni
Javna razgrnitev         30 dni
Preučitev pripomb iz javne    14 dni po zaključku javne
razgrnitve            razgrnitve
Potrditev stališč in seznanitev 10 dni po pripravi stališč
javnosti             do pripomb
Predlog OPN           30 dni po potrditvi stališč
                 do pripomb
Dostava predloga OPN na MOP   3 dni po pripravi predloga
Pridobitev potrebnih mnenj s   28 dni po prejemu predloga
strani MOP
Sklep MOP o potrditvi predloga  75 dni po prejemu predloga
Sprejem OPN na občinskem svetu  14 dni po prejemu sklepa MOP
-------------------------------------------------------------
8. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPN)
Izdelavo OPN financira Občina Vransko na podlagi sprejetega proračuna za leto 2007.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave.
Občina Vransko pošlje ta sklep Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam.
Vransko, dne 24. maja 2007
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti