Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2007 z dne 31. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2007 z dne 31. 5. 2007

Kazalo

2598. Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljane funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Šentrupert ter o povračilih stroškov, stran 6641.

Na podlagi drugega odstavka 19. člena Statuta Občine Šentrupert, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06, uradno prečiščeno besedilo) ter v skladu s 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05) je Občinski svet Občine Šentrupert na 6. redni seji dne 17. 5. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljane funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Šentrupert ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-1, 4/93) in določbe Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96, 39/99, 86/99), v kolikor Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05) in Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 – v nadaljevanju: ZSPJS) ne določata drugače.
2. člen
S tem pravilnikom se določa višina in način določanja plač, dela plač, nagrad, sejnin in drugih prejemkov za:
– župana,
– podžupana,
– člane občinskega sveta,
– nadzorni odbor,
– delovna telesa občinskega sveta,
– štaba civilne zaščite,
– uredniškega odbora občinskega glasila,
– in drugih organov (delovne skupine, odbori in komisije), ki jih imenuje občinski svet in župan še dodatno.
II. PRAVICE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV
3. člen
(1) Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma do dela plače ali nagrade v obliki sejnine, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
(2) Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko svojo funkcijo opravlja poklicno, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
4. člen
(1) Osnova za obračun plače oziroma dela plače funkcionarjev na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
(2) Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar in opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.
(3) Osnovne plače funkcionarjem se določijo z uvrstitvijo v plačni razred.
(4) Uvrstitev posameznih funkcij v plačne razrede določi državni zbor z odlokom. Prevedba osnovnih plač funkcionarjev se določi z odlokom, ki ureja uvrščanje funkcij v plačne razrede.
(5) Prevedeni nominalni znesek osnovne plače županov in podžupanov (plačna podskupina A5) se določi tako, da se koeficient poveča za dodatek za nezdružljivost, oba veljavna na dan 1. 3. 2006, tako povečan koeficient pa se pomnoži z veljavno osnovo za določitev plač županov in podžupanov, veljavno na dan 1. 3. 2006. Prevedeni nominalni zneski osnovnih plač se uvrstijo v najbližji plačni razred iz plačne lestvice.
(6) Pri prevedbi nominalnega zneska osnovnih plač v osnovne plače funkcionarjev po ZSPJS se upošteva osnova za določitev plač funkcionarjev, veljavna od 1. julija 2005 dalje, v višini 145.010 tolarjev (preračunano v evro), oziroma izhodiščna plača za negospodarske dejavnosti za I. tarifni razred, veljavna od 1. julija 2005 dalje, v višini 54.823 tolarjev (preračunano v evro).
(7) Funkcionarjem ne pripadajo dodatki, razen dodatka za delovno dobo.
5. člen
Občinski funkcionar, ki poklicno opravlja funkcijo, ima pravico do plače, osebnih prejemkov, nadomestila plače ter do povračila stroškov, ki jih ima pri delu v zvezi z delom v skladu z zakonom.
6. člen
Občinski funkcionar, ki nepoklicno opravlja funkcijo, ima pravico do nagrade v obliki sejnine ter do povračila stroškov, ki jih ima pri opravljanju funkcije v zvezi z opravljanjem funkcije. Nagrado se izplača na podlagi tega pravilnika.
7. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljen obseg sredstev, v katerem se lahko oblikuje del plače za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačuje plače članom občinskega sveta ter nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter drugih organov Občine Šentrupert.
III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ, NAGRAD IN SEJNIN
1. Višina in način določanja plače župana
8. člen
(1) Z odlokom, ki ga določi državni zbor, je za opravljanje funkcije župana v občini Šentrupert (v nadaljevanju: občina), ki sodi v šesto skupino občin, določen 49. plačni razred (občine od 2001 do 5000 prebivalcev), županu pa pripada tudi dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
(2) Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada del plače oziroma nagrada v višini 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo poklicno.
2. Višina in način določanja plače oziroma nagrade podžupana
9. člen
(1) Z odlokom, ki ga določi državni zbor, je za opravljanje funkcije podžupana v Občini Šentrupert, ki sodi v šesto skupino občin, določen razpon med 34. in 41. plačnim razredom (občine od 2001 do 5000 prebivalcev), podžupanu pa pripada tudi dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
(2) Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.
(3) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada del plače oziroma nagrada v višini 30% plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo poklicno, v skladu z naslednjimi kriteriji:
– za nadomeščanje župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti 15,00%
– za vodenje občinskega sveta (redne in izredne seje) 25,00%
– za koordinacijo dela delovnih teles 20,00%
– za pomoč županu pri izvrševanju nalog župana 30,00%
– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana po pooblastilu župana 10,00%.
(4) Kriteriji višine in načina določanja plače oziroma nagrade podžupana, veljajo za oba načina opravljanja funkcije.
(5) Mesečna plača oziroma nagrada podžupana vključuje udeležbo na rednih in izrednih sejah občinskega sveta, pri čemer pa ne prejema sejnino, ki je določena za člana občinskega sveta.
(6) Podžupan prejme sejnino le pod pogojem, če v mesecu, v katerem se izplača nagrada za opravljeno delo ta ni bila izvršena ter pod pogojem, da z njo ne preseže višine, ki znaša največ 33% županove plače.
10. člen
Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana opravljal funkcijo župana, mu pripada plača, ki bi jo dobil župan.
IV. SEJNINE IN DRUGE NAGRADE
3. Višina in način določanja nagrade oziroma sejnine članu občinskega sveta
11. člen
Članu občinskega sveta se določi del nagrade oziroma sejnina, ki lahko znaša največ 15% županove plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta. Član občinskega sveta ima pravico do nagrade za posamezni mesec glede na delo, ki ga opravil, in sicer od plače od župana za:
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 3,00%
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 2,00%
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana) 1,25%.
4. Določanje nagrade oziroma sejnine nadzornemu odboru
12. člen
(1) Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade za posamezni mesec glede na delo, ki so ga opravil, in sicer od plače župana za:
– vodenje seje nadzornega odbora 2,50%
– udeležbo na seji 1,25%.
(2) Nagrada predsednika ali člana nadzornega odbora vključuje tudi prisotnost na seji občinskega sveta, če je vabljen kot poročevalec.
(3) Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačuje v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
13. člen
(1) Člani nadzornega odbora so upravičeni do nagrade za izvedbo posameznega nadzora na podlagi letnega programa dela ali po sklepu nadzornega odbora.
(2) Višina nagrade članu nadzornega odbora se določi na podlagi naslednjih kriterijev, če nadzor opravlja:
– en član – 2,00% plače župana
– dva člana – 1,50% plače župana
– trije člani – 1,00% plače župana
– več kot trije člani – 0,50% plače župana.
5. Določanje višine nagrad oziroma sejnin za druge organe
14. člen
Določanje nagrade oziroma sejnine delovnim telesom občinskega sveta, članu štaba za civilno zaščito, članom uredniškega odbora in drugim organom, ki jih imenuje občinski svet in župan pripada nagrada v obliki sejnine za udeležbo na sejah organov občine od plače župana:
– za funkcijo predsednika delovnega telesa (odbori, komisije) v višini 2,00%
– za funkcijo člana delovnega telesa v višini 1,25%
– za funkcijo osebe, ki vodi štab civilne zaščite in uredniški odbor občinskega glasila v višini 2,00%
– za funkcijo člana civilne zaščite in uredniškega odbora v višini 1,25%.
V. DRUGI PREJEMKI
15. člen
(1) Občinski funkcionarji in drugi navedeni v 2. členu tega pravilnika imajo pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo, če sami tako želijo. Strošek se povrne v skladu s predpisi.
(2) Občinski funkcionarji in drugi navedeni v 2. členu tega pravilnika imajo pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi, če sami tako želijo.
(3) Občinski funkcionarji in drugi navedeni v 2. členu tega pravilnika imajo pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastane na službeni poti, če sami tako želijo. Strošek prenočevanja se povrne na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
16. člen
(1) Pravice iz 15. člena tega pravilnika uveljavljajo občinski funkcionarji in drugi navedeni v 2. členu tega pravilnika na podlagi naloga za službeno potovanje.
(2) Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
VI. NAČIN IZPLAČEVANJA
17. člen
(1) Plače in nagrade se izplačuje mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. delovnega dne v tekočem mesecu.
(2) Prejemki, določeni v V. poglavju tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
18. člen
Plače, nagrade oziroma sejnine se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za I. tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi.
VII. NESORAZMERJA V OSNOVNIH PLAČAH
19. člen
(1) Funkcionarjem, ki jim pripada višja osnovna plača od prevedene osnovne plače, določene v skladu s predpisi, ki so se uporabljali do začetka uporabe ZSPJS, se nastalo nesorazmerje odpravi na naslednji način:
– nesorazmerja v osnovnih plačah, ki so večja od štirih plačnih razredov, se odpravijo z začetkom uporabe zakona (ZSPJS) v višini nesorazmerja nad štirimi plačnimi razredi,
– preostala nesorazmerja v osnovnih plačah se odpravijo v obdobju od leta 2006 do leta 2009, pri čemer se pri obračunu plač za mesec december vsakega leta odpravi 25% nesorazmerja v osnovnih plačah.
(2) Funkcionarjem, ki jim pripada nižja osnovna plača od prevedene, določene v skladu s predpisi, ki so se uporabljali do začetka uporabe tega zakona, se nastalo nesorazmerje odpravi z začetkom uporabe tega zakona.
(3) Plače funkcionarjev po tem zakonu se obračunavajo skladno z veljavno uredbo, ki ureja enotno metodologijo in obrazce za obračun ter izplačilo plač v javnem sektorju.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(1) Plače, nagrade in povračila, k pripadajo občinskim funkcionarjem in drugim, navedenim v 2. členu tega pravilnika se izplačajo od dneva potrditve mandata oz. imenovanja.
(2) Pri proračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v posameznem mesecu. Pri obračunu plač, nagrad in sejnin se upošteva ustrezen sorazmernostni delež opravljanja nalog za tekoči mesec glede na največjo izplačilo, ki jo določa ta pravilnik.
21. člen
Evidenco prisotnosti občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora in drugih članov teles, ki jih imenuje župan, vodi zaposleni delavec na občinski upravi, ki zagotavlja strokovno in administrativno pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta, nadzornega odbora, delovnih teles občinskega sveta in drugih delovnih teles.
22. člen
Za neudeležbo na seji delovnih teles in za manj kot 50% časovno prisotnost, se del plače in nagrade oziroma sejnine ne izplačuje.
23. člen
(1) Sredstva za izplačevanje plač, delov plač, nagrad, sejnin in povračil stroškov, ki jih imajo upravičenci po tem pravilniku, se zagotovijo v proračunu občine.
(2) V okviru ugotovljenega najvišjega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije župana se določi najvišji možni znesek plače, dela plače, nagrade oziroma sejnine za posameznega občinskega funkcionarja in člana delovnih teles ter se zagotovi, da mesečno in letno ne preseže najvišjega možnega zneska, ki ga določa zakon.
24. člen
Določila tega pravilnika, ki določa način in višino plače, nagrade in sejnine, ne velja za člana ali vodjo kateregakoli telesa, navedenega v tem pravilniku, če je član ali vodja istočasno delavec občinske uprave.
25. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republiki Slovenije.
Št. 5/2007
Šentrupert, dne 17. maja 2007
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti