Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2007 z dne 31. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2007 z dne 31. 5. 2007

Kazalo

2592. Sklep o začetku izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta gramoznice Stari Grad, stran 6632.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je župan Občine Krško dne 21. 5. 2007 sprejel
S K L E P
o začetku izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta gramoznice Stari Grad (v nadaljevanju SDZN)
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO SDZN
Za območje gramoznice Stari Grad je bil v letu 1985 sprejet zazidalni načrt (SDL št. 20/85), ki je bil v letu 2004 spremenjen in dopolnjen (Uradni list RS, št. 30/04). Zemljišča so opredeljena kot območje za pridobivanje mineralnih rudnin ter sanacija v območje športa in rekreacije.
V zahodnem delu območja veljavnega zazidalnega načrta je na osnovi gradbenega dovoljenja urejen poligon tehnične kulture Vrbina (v nadaljevanju poligon ali PTK). V prvi fazi je bila zgrajena poligonska površina in vadbeni platoji (ureditev steze poligona, asfaltne ploščadi, nasipov – protihrupna zaščita, postavitev žične ograje, ureditev uvoza z zahodne in vzhodne strani, gradnja ponikovalnice za odvod meteornih voda). V drugi fazi je predvidena izgradnja upravno-poslovne stavbe na lokaciji št. 1 (poligon), kot spremljajočega objekta obstoječi dejavnosti športa in rekreacije ter izgradnja klubsko-športnega objekta na lokaciji št. 2 (voda) – sedanjega jezera, tudi kot spremljajočega objekta obstoječi športno rekreacijski dejavnosti. Za izvedbo programa druge faze, ki je prostorsko, funkcionalno in namensko sprejemljiva na obravnavani lokaciji, se pristopa k izdelavi sprememb in dopolnitev obstoječega zazidalnega načrta (v nadaljevanju SDZN).
2. OBMOČJE SDZN
Območje urejanja s SDZN je skupne velikosti cca 0,5 ha in obsega naslednja zemljišča:
– na lokaciji št. 1 (poligon): parc. št. 274/241 (del), 274/242 (del) in 274/245 (del) k.o. Pesje;
– na lokaciji št. 2 (voda): parc. št. 274/232 (del), 274/231 (del), 274/230 (del), 274/229 (del), 274/228 (del), 274/227 (del), 274/226 (del) in 274/278 (del) k.o. Pesje.
Na vzhodu območje meji s travniki, na jugu z dostopno cesto, na zahodu s saniranim območjem gramoznice – kmetijskimi njivami in na severu z vodno površino jezera, oziroma z urejenim poligonom za šport in rekreacijo.
3. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Strokovne rešitve za SDZN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega plana in investicijskih namer pobudnika SDZN, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno. Pri pripravi prostorskega načrta se upoštevajo že izdelane strokovne podlage, in sicer:
– Predhodno strokovno mnenje Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, št. 3 III-262/2-O-06/MZ z dne 26. 4. 2006,
– Oceno stanja živalskih vrst na območju naravne vrednote Gramoznica Stari grad (ident. št. 7861) – ničelno stanje, ki jo je izdelal Dušan Klenovšek, prof. biologije in kemije, junija 2006, (študija Jana Kus Veenvliet univ. dipl. biol.),
– Poročilo o izvedenih kontrolnih meritvah nosilnosti na temeljnih tleh (zasutje gramoznice z EF pepelom) na lokaciji PTK–Vrbina–Krško, izdelal: Gradbeni inštitut ZRMK, Ljubljana, marec 2006,
– Strokovno oceno obremenitve okolja s hrupom PTK – parka tehnološke kulture na naravno in bivalno okolje na območju Vrbine, izdelal: Zavod za zdravstveno varstvo, Novo mesto, marec 2006.
Izdelovalca, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, je izbral naročnik, in sicer: PROPLAN, Ivanka Kraljič, s.p., Kovinarska 9, 8270 Krško.
4. ROKI ZA PRIPRAVO SDZN IN NJEGOVIH POSAMEZNIH FAZ
+----------------------+-----------------+---------------------+
|Faza         |  Rok izdelave |    Nosilec    |
+----------------------+-----------------+---------------------+
|– pridobitev odločbe |Maj 2007     |Občina Krško     |
|MOP glede izdelave  |         |           |
|CPVO         |         |           |
+----------------------+-----------------+---------------------+
|– sprejetje Sklepa  |Maj 2007     |Župan        |
|župana        |         |           |
+----------------------+-----------------+---------------------+
|– izdelava osnutka  |Maj 2007     |Izdelovalec SDZN   |
|SDZN za pridobitev  |         |           |
|smernic        |         |           |
+----------------------+-----------------+---------------------+
|– pridobivanje smernic|Maj, junij 2007 |Izdelovalec SDZN   |
+----------------------+-----------------+---------------------+
|– usklajevanje smernic|Junij 2007    |Izdelovalec SDZN   |
+----------------------+-----------------+---------------------+
|– izdelava      |Julij 2007    |Izdelovalec SDZN   |
|dopolnjenega osnutka |         |           |
|SDZN         |         |           |
+----------------------+-----------------+---------------------+
|– javno naznanilo   |Julij 2007    |Občina Krško     |
|javne razgrnitve in  |         |           |
|javne obravnave SDZN |         |           |
+----------------------+-----------------+---------------------+
|– javna razgrnitev  |Avgust 2007   |Občina Krško     |
+----------------------+-----------------+---------------------+
|– izdelava gradiva za |Avgust 2007   |Izdelovalec SDZN   |
|javno obravnavo    |         |           |
+----------------------+-----------------+---------------------+
|– sodelovanje in   |Avgust 2007   |Izdelovalec SDZN,  |
|obrazložitev na javni |         |Občina, investitor  |
|obravnavi       |         |           |
+----------------------+-----------------+---------------------+
|– izdelava stališč do |Avgust 2007   |Izdelovalec SDZN   |
|pripomb        |         |           |
+----------------------+-----------------+---------------------+
|– obravnava stališč do|September 2007  |Občina Krško,    |
|pripomb        |         |Izdelovalec SDZN   |
+----------------------+-----------------+---------------------+
|– obvestilo lastnikom |September 2007  |Občina Krško     |
|o stališčih do    |         |           |
|njihovih pripomb   |         |           |
+----------------------+-----------------+---------------------+
|– izdelava predloga  |September 2007  |Izdelovalec SDZN   |
|SDZN za pridobitev  |         |           |
|mnenj         |         |           |
+----------------------+-----------------+---------------------+
|– pridobivanje in   |Oktober 2007   |Izdelovalec SDZN   |
|usklajevanje mnenj  |         |           |
+----------------------+-----------------+---------------------+
|– izdelava usklajenega|November 2007  |Izdelovalec SDZN   |
|predloga SDZN za   |         |           |
|sprejem        |         |           |
+----------------------+-----------------+---------------------+
|– priprava gradiva za |November 2007  |Občina Krško     |
|sejo OS        |         |           |
+----------------------+-----------------+---------------------+
|– sodelovanje in   |November 2007  |Izdelovalec S DZN,  |
|obrazložitev     |         |Občina Krško     |
|usklajenega predloga |         |           |
|na seji OS in odborih |         |           |
+----------------------+-----------------+---------------------+
|– objava odloka o SDZN|December 2007  |Občina Krško     |
|v Uradnem listu RS  |         |           |
+----------------------+-----------------+---------------------+
|– izdelava končnega  |December 2007  |Izdelovalec SDZN   |
|dokumenta       |         |           |
+----------------------+-----------------+---------------------+
5. NOSILCI UREJANJA PROSTORA
Pri pripravi SDZN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu SDZN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
2. Telekom Slovenije, RE TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto (telekomunikacije);
3. KOSTAK d.d. Krško, Leskovška c. 2a, 8270 Krško (vodovod, kanalizacija, ceste, odvoz odpadkov);
4. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (električna energija);
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva ul.10, 1000 Ljubljana;
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, p.p. 2608, 1001 Ljubljana;
8. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana;
9. Občina Krško, Občinska uprava, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14, 8270 Krško;
10. Krajevna skupnost Dolenja vas, Dolenja vas pri Krškem 118, 8270 Krško.
Če se v postopku priprave SDZN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
6. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM SDZN TER NAČRTOVANJEM
Pripravljavec SDZN je OBČINA KRŠKO, CKŽ 14, 8270 Krško.
Finančna sredstva za pripravo, izdelavo ter sprejem SDZN zagotovi naročnik – Pagrat d.o.o., Gorica 26, 8273 Leskovec pri Krškem.
Načrtovalca, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, je izbral naročnik, in sicer: PROPLAN, Ivanka Kraljič, s.p., Kovinarska 9, 8270 Krško.
Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s tem sklepom ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih področij.
Načrtovalec pripravi vse tekstualne in grafične vsebine, potrebne za izdelavo SDZN.
Načrtovalec je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javnih obravnavah in drugih telesih v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne razgrnitve oziroma druge usmeritve, opredeljene skozi postopek.
Po objavi odloka v Uradnem listu RS načrtovalec pripravi končno gradivo v analogni (v štirih mapah) in digitalni obliki, ki ga dostavi pripravljavcu prostorskega akta. Digitalna oblika obdelave mora biti prirejena za pregled s programskim paketom Arcview.
7. VELJAVNOST SKLEPA
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-10/2007 O502
Krško, dne 21. maja 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti