Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2007 z dne 31. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2007 z dne 31. 5. 2007

Kazalo

2589. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in komisij ter o povračilih stroškov, stran 6629.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02 in 80/03) ter v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 100/05) Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 100/06) ter Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06) je Občinski svet Občine Kobarid na svoji 2. redni seji dne 24. 5. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in komisij ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja plače oziroma nagrado občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, odborov in komisij občinskega sveta.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo člani občinskega sveta pravico do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles, odborov in komisij občinskega sveta ter članov delovnih teles, odborov in komisij, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora, pripada nagrada za njihovo delo, ki se oblikuje na podlagi tega pravilnika.
2. člen
Občinski funkcionarji so člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno ali nepoklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
3. člen
Osnovne plače občinskim funkcionarjev se določijo z uvrstitvijo v plačni razred oziroma kot del županove plače.
Skladno s 23. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju občinskim funkcionarjem ne pripadajo dodatki na plačo, razen poklicnim funkcionarjem, katerim pripada dodatek na delovno dobo.
4. člen
Za poklicno opravljanje funkcije županu pripada plača skladno z zakonodajo navedeno v tem pravilniku.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije plača v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Podžupanu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije plača v višini 50% plače, ki bi jo dobil ob poklicnem opravljanju funkcije, skladno z zakonodajo navedeno v tem pravilniku.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE OZIROMA NAGRADE
5. člen
Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša največ 15% plače župana brez dodatka za delovno dobo. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi del plače za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
+----------------------------------+---------------------------+
|                 |            Del|
|Naloga              |          županove|
|                 |    plače (osnovna brez|
|                 |  dodatka za delovno dobo)|
|                 |             v%|
+----------------------------------+---------------------------+
|Dodatek za vodenje seje OS    |            1,37|
+----------------------------------+---------------------------+
|Udeležba na redni seji OS     |            4,38|
+----------------------------------+---------------------------+
|Predsedovanje seji delovnega   |            3,11|
|telesa              |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|Udeležba na seji delovnega telesa |            1,85|
+----------------------------------+---------------------------+
|Za opravljene naloge po      |            1,43|
|pooblastilu župana        |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|Udeležba na izredni seji OS    |            2,86|
+----------------------------------+---------------------------+
|Skupaj              |             15|
+----------------------------------+---------------------------+
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava. Koeficienti iz prvega odstavka tega člena se med seboj seštevajo. Del plače ne sme niti mesečno niti letno preseči 15% plače župana.
6. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izda sklep o delu plače oziroma nagrade za posameznega občinskega funkcionarja in člane delovnih teles, odborov in komisij občinskega sveta ter članom delovnih teles, odborov in komisij, ki niso člani občinskega sveta skladno s tem pravilnikom.
Prvi odstavek tega člena ne velja za določitev plače podžupanu, kateremu sklep o določitvi plače izda župan.
7. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, član delovnega telesa, odbora in komisije občinskega sveta ter član delovnega telesa, odbora in komisije, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je zaposleni v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo plače v višini, ki bi jo prejel za delo v rednem delovnem času pri delodajalcu. Osnova za obračun povračila je zahtevek delodajalca izdan na osnovi pogodbe o zaposlitvi oziroma pri samostojnih podjetnikih na osnovi potrdila o višini osnove, od katere ta plačuje prispevke za socialno varnost.
III. NAGRADE
8. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, odborov in komisij občinskega sveta ter članov delovnih teles, odborov in komisij, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada.
Višina nagrade navedenim v prvem odstavku tega člena se določi v skladu s 5. členom tega pravilnika.
9. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade za udeležbo na seji nadzornega odbora in predsedovanju nadzornega odbora.
Poleg nagrade iz prvega odstavka tega člena imajo predsednik oziroma člani nadzornega odbora, ki so s sklepom nadzornega odbora pooblaščeni za izvedbo nadzora, pravico do nagrade v naslednji višini:
+----------------------------------+---------------------------+
|                 |     Del županove plače|
|Naloga              |  (osnovna brez dodatka za|
|                 |      delovno dobo) v%|
+----------------------------------+---------------------------+
|Plačila za izvedbo zelo zahtevnega|            7,5|
|nadzora              |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|Plačila za izvedbo zahtevnega   |            6,0|
|nadzora              |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|Plačilo za izvedbo manj zahtevnega|            4,5|
|nadzora              |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|Strokovno tehnične naloge pri   |     Sklep NO glede na|
|pripravi in izvedbi nadzora    |     zahtevnost naloge|
+----------------------------------+---------------------------+
Določila drugega odstavka tega člena se izplačujejo tudi nad višino 15% županove plače.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
10. člen
Občinski funkcionarji, člani delovnih teles, odborov in komisij občinskega sveta ter člani delovnih teles, odborov in komisij, ki niso člani občinskega sveta in imajo na podlagi Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih (Uradni list RS, št. 95/06, 16/07) pravico do povračila stroškov prihoda na delo (udeležbe na seji).
Poleg tega imajo pravico do povračila stroškov za službena potovanja – dnevnice, kilometrina, povračila stroškov za prenočevanje, parkirnine ipd. stroški se poravnavajo na podlagi predloženih računov v skladu s predpisi. Nalog za službeno potovanje izda župan. Če gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
11. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov po tem pravilniku se zagotovijo iz sredstev proračuna.
Izplačila se izvajajo najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec.
12. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno z višino županove plače, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom drugih komisij, odborov in svetov.
14. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov (Uradni list RS, št. 79/00).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti