Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2007 z dne 31. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2007 z dne 31. 5. 2007

Kazalo

2585. Pravilnik o dodelitvi proračunskih donatorskih sredstev za izbor projekta ali prejemnika za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov prejemnikov proračunskih sredstev Občine Hajdina, stran 6627.

Na podlagi 2. in 213. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06) in 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne Občine Ptuj, št. 2/99, in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01, 90/02, 16/03, 49/05) je Občinski svet Občine Hajdina na 7. redni seji dne 21. 5. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodelitvi proračunskih donatorskih sredstev za izbor projekta ali prejemnika za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov prejemnikov proračunskih sredstev Občine Hajdina
1. člen
Ta pravilnik določa postopek in kriterije za dodelitev sredstev, zagotovljenih v občinskem proračunu za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov prejemnikov proračunskih sredstev Občine Hajdina.
2. člen
Občina Hajdina je lahko pokrovitelj večjih ali manjših prireditev, ki nimajo tržnega pomena. Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena aktivnostim političnih strank.
3. člen
V posameznih proračunskih postavkah Občine Hajdina se lahko zagotavljajo sredstva za naslednje namene:
– sofinanciranje prireditev, dogodkov, projektov, aktivnosti katerih organizator ali soorganizator je fizična ali pravna oseba na različnih nivojih (nivo društva oziroma druge organizacije, krajevni nivo, medobčinski nivo, državni nivo, mednarodni nivo);
– sofinanciranje gostovanj skupin iz tujine pri naših društvih in drugih oblikah organizacij oziroma naših društev in drugih oblik organizacij na gostovanjih v tujini;
– sofinanciranje prireditev, katerih organizator ali soorganizator je Občina Hajdina;
– sofinanciranje drugih dejavnosti v skladu z odločitvijo Komisije za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen prireditev, ob upoštevanju tega pravilnika.
V nadaljevanju pravilnika se vsi našteti nameni iz prvega odstavka tega člena označujejo z besedo »prireditve«.
4. člen
Upravičencem se lahko po namenu dodelijo finančna sredstva največ do:
– 80,00 € za sofinanciranje manjših prireditev;
– 160,00 € za sofinanciranje večjih prireditev;
– 250,00 € za sofinanciranje večjih prireditev doma, ki so postale že tradicionalne in so večjega pomena;
– 500,00 € za sofinanciranje večjih prireditev doma, ki so postale že tradicionalne in s širšo udeležbo,
– nad 500,00 € za sofinanciranje prireditev po posebni odločitvi komisije v skladu z določbami tega pravilnika, z ustrezno obrazložitvijo in utemeljitvijo.
Pri prireditvah doma, kot je navedeno v prvem odstavku tega člena, se upošteva:
– prireditve, ki so organizirane na območju Občine Hajdina in
– izjemoma prireditve, ki so organizirane drugod v Sloveniji in so po mnenju komisije pomembne tudi za Občino Hajdina.
5. člen
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so:
1. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Hajdina;
2. fizične osebe s stalnim prebivališčem v drugi občini, če prireditev organizirajo na območju Občine Hajdina;
3. fizične in pravne osebe s sedežem v drugi občini, če so njihovi člani občani Občine Hajdina ali pa prireditev organizirajo na območju Občine Hajdina;
Do dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku ni upravičena tista fizična ali pravna oseba, ki so ji bila za isti namen že odobrena sredstva iz drugih postavk proračuna Občine Hajdina v tekočem proračunskem letu.
6. člen
Sredstva iz 1. člena tega pravilnika se lahko dodelijo na podlagi javnega razpisa. Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi komisija v skladu z 12. poglavjem (postopki dodelitve sredstev subvencij, posojil in drugih oblik sofinanciranja …) Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Javni razpis je odprt do porabe sredstev.
Prosilci se lahko prijavijo na javni razpis za namen porabe sredstev iz posameznih proračunskih postavk kadarkoli v okviru tekočega proračunskega leta, vendar najkasneje do 30. novembra za tekoče leto.
7. člen
Komisija iz 6. člena tega pravilnika se praviloma sestane ob koncu vsakega meseca in obravnava vse tekoče popolne vloge.
Komisija pri odločanju o oblikovanju predloga upošteva predvsem pomembnost prireditve za kraj in za družbeno življenje občanov občine Hajdina, pričakovano udeležbo ter sorazmernost sofinanciranja podobnih prireditev oziroma drugih dejavnosti.
O dodelitvi sredstev odloči župan s sklepom na podlagi predloga komisije.
8. člen
Prijave – vloge se obravnavajo tri-mesečno do porabe 1/4 (ene četrtine) celotnih sredstev na razpisanih proračunskih postavkah, razen v primeru, ko komisija oceni, da je v določenem tromesečju dodeljenih manj kot 1/4 sredstev in se lahko v prihodnjem obdobju dodeli temu primerno več sredstev. Letno se vloge obravnavajo do porabe vseh sredstev na tej proračunski postavki.
9. člen
Dodeljena sredstva se lahko uporabijo samo za namen, za katerega so bila dodeljena. V primeru, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, lahko občina zahteva vrnitev le-teh skupaj z zakonitimi obrestmi.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-3/2007
Hajdina, dne 21. maja 2007
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti