Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2007 z dne 31. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2007 z dne 31. 5. 2007

Kazalo

2584. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Hajdina, stran 6625.

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odl. US), določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS-UPB6 (Uradni list RS, št. 110/06, 121/06 in 1/07 – odl. US), 8. in 9. člena Odloka o plačah funkcionarjev – OdPF (Uradni list RS, št. 14/06, 27/06 – skl. US in 1/07 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne Občine Ptuj, št. 2/99, in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01, 90/02, 16/03, 49/05) je Občinski svet Občine Hajdina na 7. redni seji dne 21. 5. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Hajdina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Odlokom o plačah funkcionarjev določajo plače in plačila občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Hajdina.
2. člen
Občinski funkcionarji po tem pravilniku so župan, podžupan in člani Občinskega sveta Občine Hajdina.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
Občinski funkcionarji imajo pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno in pravico do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno in sicer na podlagi ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata ali sklepa o imenovanju.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta ter članom nadzornega odbora pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika smiselno z določbami zakonov iz prvega člena tega pravilnika.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE IN PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FINKCIJE
3. člen
Skladno z Odlokom o plačah funkcionarjev se funkcija župana Občine Hajdina razvrsti v 49. plačni razred. Županu pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
4. člen
Skladno z Odlokom o plačah funkcionarjev se funkcija podžupana Občine Hajdina razvrsti v 34.–41. plačni razred. Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
Podžupanu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Podžupanu, ki funkcijo opravlja nepoklicno, ne pripada dodatek za delovno dobo.
Plača podžupana oziroma plačilo za opravljanje funkcije podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah Občinskega sveta Občine Hajdina in udeležbo na sejah drugih delovnih teles občinskega sveta in drugih občinskih organov.
Če je imenovanih več podžupanov, pripada vsakemu od njih glede na obseg dela sorazmerni del plače, ki bi sicer pripadal enemu podžupanu.
5. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana Občinskega sveta Občine Hajdina je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnih teles občinskega sveta in drugih občinskih organov. Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta in drugih občinskih organov, ki se izplača posameznemu članu Občinskega sveta Občine Hajdina, ne sme presegati 50% letne plače župana.
Sejnine se članom Občinskega sveta Občine Hajdina določijo v odstotku glede na osnovno plačo župana za poklicno opravljanje funkcije brez njegovega dodatka za delovno dobo, in sicer za:
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 5,52%
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 1,38%
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 2,07%
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je, 1,38%.
Za korespondenčno sejo sejnina ne pripada.
Plačilo za opravljanje funkcije vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50% časovne prisotnosti na seji. V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje izplača 50% plačila za opravljanje funkcije.
6. člen
Osnova za obračun plače oziroma plačila za nepoklicno opravljanje funkcije na podlagi tega pravilnika je znesek mesečne plače župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.
Plača oziroma plačilo posameznega občinskega funkcionarja se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži z odstotkom, določenim v 6. členu tega pravilnika.
III. NAGRADE
7. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi slepa o imenovanju.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, pripada sejnina za udeležbo na posamezni seji v enaki višini kot članom delovnih teles, ki so člani občinskega sveta.
8. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade v višini največ 15% plače župana.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– predsedovanje na seji nadzornega odbora 4,14%
– članstvo na seji nadzornega odbora 2,76%.
Nagrada vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Plačilo predsedniku oziroma članu pripada, če je na seji prisoten najmanj polovico trajanja seje.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za čas trajanja mandata nadzornega odbora v skladu z evidenco opravljenega dela, ki ga vodi občinska uprava.
9. člen
Predsednik občinske volilne komisije, njegov namestnik, tajnik in člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev pravico do nagrade v skladu z veljavno zakonodajo.
Predsedniki in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki imajo ob vsakem glasovanju pravico do nadomestila v skladu z veljavno zakonodajo.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN NAČIN IZPLAČEVANJA
10. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov na službeni poti, dnevnice za službena potovanja in povračil stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju funkcije. Stroški se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za povračila stroškov zaposlenim v državnih organih.
Občinski funkcionar uveljavlja pravice do povračila stroškov na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan.
Za službeno potovanje župana izda potni nalog direktor občinske uprave oziroma druga pooblaščena oseba.
11. člen
Sredstva za izplačevanje plač in drugih prejemkov po tem pravilniku, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
12. člen
Plače in nagrade na podlagi tega pravilnika se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 11. členu tega pravilnika se izplačujejo enkrat mesečno, in sicer do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, inventurni komisiji in komisiji za elementarne nesreče.
14. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah in povračilih stroškov članov delovnih teles v Občini Hajdina (Uradni vestnik MOP, št. 5/99, in Uradni list RS, št. 90/02).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007.
Št. 1001-1/2007
Hajdina, dne 21. maja 2007
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti