Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2007 z dne 31. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2007 z dne 31. 5. 2007

Kazalo

2580. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Hajdina, stran 6620.

Na podlagi 46. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01, 90/02, 16/03 in 49/05) je Nadzorni odbor Občine Hajdina na 2. redni seji dne 27. 3. 2007 sprejel
P O S L O V N I K
Nadzornega odbora Občine Hajdina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta poslovnik določa pripravo in vodenje sej Nadzornega odbora Občine Hajdina (v nadaljnjem besedilu: NO), odločanje na sejah, pristojnosti in naloge NO in njegovih članov, organizacijo dela NO, postopek pri izvajanju nalog nadzora, angažiranje zunanjega strokovnega delavca, financiranje NO, pisanje zapisnikov sej, ter vodenje evidenc in dokumentacije NO, postopek za spremembe poslovnika ter prehodne in končne določbe.
2. člen
NO pri svojem delu uporablja žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zunanje krogu na zgornji polovici napis: OBČINA HAJDINA, v notranjem krogu pa naziv organa občine: NADZORNI ODBOR.
Pravico uporabe žiga ima predsednik, pooblaščen član NO in delavec pristojne strokovne službe, s soglasjem predsednika NO. Žig NO se hrani pri predsedniku.
Sedež NO je: Zg. Hajdina 44/a.
3. člen
NO je pri svojem delu neodvisen. Svoje delo opravlja nepristransko, vestno, strokovno in v skladu z določbami Zakona o lokalni samoupravi, Statuta Občine Hajdina in tega poslovnika.
4. člen
NO predstavlja in zastopa predsednik NO.
5. člen
Delo NO je javno.
Pri opravljanju svojega dela so člani NO dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.
6. člen
NO odloča na sejah. Udeležba na sejah je dolžnost članov. V primeru, da so zadržani, morajo to sporočiti predsedniku ali občinski upravi.
7. člen
Organi občine in vsi porabniki proračunskih sredstev so dolžni NO predložiti zahtevane podatke, ki so potrebni za opravljanje nadzora.
Na vabilo predsednika so se porabniki proračunskih sredstev in strokovni delavci občinske uprave tudi dolžni udeležiti seje in poročati o delu in nalogah, ki so predmet nadzora.
8. člen
Funkcija člana NO je nepoklicna. Člani NO imajo za svoje delo pravico do nadomestila in do povrnitve stroškov, kot to določa Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov delovnih teles Občinskega sveta v Občini Hajdina. (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/06 in Uradni list RS, št. 90/02).
II. PRISTOJNOSTI IN NALOGE
9. člen
NO je organ Občine Hajdina, ki ima v okviru svojih pristojnosti pravico in dolžnost nadzora, razpolaganja s premoženjem Občine Hajdina, namembnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev, kot to določa Statut Občine Hajdina.
V ta namen opravlja naslednje naloge:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem premoženja občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
NO v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, vaških skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb za upravljanje z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
10. člen
NO sprejme letni program nadzora, ki obvezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter vsaj polletni nadzor razpolaganja z občinskimi nepremičnim in premičnim premoženja. V program lahko NO vključi tudi druge nadzore. S programom lahko NO vključi tudi druge nadzore. S programom seznani občinski svet in župana.
Poleg zadev iz letnega programa dela mora NO obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predlaga občinski svet in župana.
III. ORGANIZACIJA IN PREDSTAVLJANJE NADZORNEGA ODBORA
11. člen
V organizacijskem smislu poteka delo NO na sejah NO in pri uporabnikih proračunih sredstev oziroma pri strokovnih službah Občine Hajdina.
Na sejah člani No planirajo in koordinirajo svoje delo, določajo prioriteto nalog nadzora in njihove nosilce. Nosilci naloge je odgovoren za racionalno organizacijo izvedbo naloge nadzora in mora upoštevati postavljene roke za izvedbo naloge kot celote in njenih posameznih faz.
Nosilec naloge tudi odgovarja za pravočasno pripravo ustnih oziroma pisnih poročil.
12. člen
Delo NO predstavlja, vodi in organizira predsednik NO, v njegovi odsotnosti pa od predsednika pooblaščeni član.
Prvo sejo skliče župan. Na konstitutivni seji člani NO izvolijo izmed sebe predsednika, če zanj glasuje večina članov.
13. člen
Predsednik NO:
– predstavlja NO, sklicuje in vodi njegove seje,
– skrbi za udeležbo na sejah odbora,
– daje pooblastila za njegovo nadomeščanje v času odsotnosti,
– predlaga dodelitev nalog nadzora članom NO,
– pripravlja in predlaga dnevni red za sejo NO,
– izvaja naloge nadzora in druge naloge v skladu s sklepi NO,
– spremlja in skrbi za izvajanje sklepov NO,
– izdaja in podpisuje pisne sklepe in zapisnike NO,
– pripravi predlog potrebnih sredstev za delo NO,
– sodeluje z županom, občinskim svetom in občinsko upravo,
– predstavlja in daje pojasnila, mnenja, priporočila in predloge pred organi občine in pri nadzorovanih osebah.
Na sejah občinskih organov zastopa stališča NO in po potrebi sodeluje v razpravah iz pristojnosti NO. O tem je dolžan poročati na naslednji seji NO.
14. člen
Član NO:
– se udeležuje sej NO,
– se udeležuje sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles v skladu s pooblastilom predsednika NO,
– izvaja naloge nadzora in druge naloge v skladu s sklepi NO.
15. člen
Občina Hajdina je dolžna zagotoviti NO administrativno in strokovno pomoč ter potrebna finančna sredstva za delovanje NO.
Občinska uprava opravlja naslednje naloge za potrebe NO:
– skrbi za pripravo gradiva za seje NO,
– pripravlja vabila in opravlja tehnično organizacijska dela za sklic in potek seje,
– sestavlja zapisnik NO in izdeluj pisne odpravke sklepov, poročil in drugo,
– vodi evidenco aktivnosti članov,
– arhivira dokumentacijo NO,
– skrbi za tekoče obveščanje NO o premoženjsko pravnem in fizičnem poslovanju občine, aktih občinskega sveta in župana,
– opravlja druge naloge za katere jo zadolži NO ali predsednik NO.
IV. NAČIN DELA
16. člen
NO sprejema odločitve na sejah. Seje NO so lahko redne in izredne.
Redne seje NO se sklicujejo najmanj štirikrat letno.
Izredna seja se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah na pobudo predsednika ali člana, ki poda ustrezno pisno obrazložitev. Izredna seja se lahko skliče tudi v krajšem roku je kot to določeno za redno sejo, če to terjajo okoliščine.
O poteku seje se vodi zapisnik.
Seje NO so javne. V primeru obravnavanja zaupnega gradiva so seje NO, za javnost zaprte.
17. člen
Seje NO sklicuje in vodi predsednik NO. V njegovi odsotnosti vodi seje član NO, ki ga za to pooblasti predsednik.
Predsednik mora sklicati sejo na zahtevo župana ali občinskega sveta. Če predsednik ne skliče seja v 15 dneh po podani zahtevi, jo lahko skliče župan.
18. člen
NO sprejema odločitve z večino glasov članov NO.
Glasuje se javno, razen če se NO z večino navzočih članov odloči za tajno glasovaje. Tajno se glasuje z glasovnicami.
Če član NO poteku glasovanja ugovarja, se glasovanje brez razprave izvede ponovno, največ enkrat.
19. člen
Predsednik lahko povabi na sejo NO izvedence in predstavnike javnih zavodov, organizacij in društev, katerih dejavnost se sofinancira iz občinskega proračuna in so predmet nadzora.
20. člen
Pisno gradivo in vabilo na redno sejo NO se dostavi članom NO in vabljenim, najkasneje 3 dni pred predvideno sejo.
21. člen
Pri sestavi dnevnega reda je potrebno upoštevati, da so na dnevni red praviloma uvrščene naslednje točke:
– ugotavljanje sklepčnosti NO,
– sprejem dnevnega reda,
– potrditev zapisnika prejšnje seje,
– pregled realizacije sklepov s predhodnih sej,
– pobude članov NO.
Na dnevni red se po potrebi uvrsti tudi poročanje nosilcev naloga nadzora o bistvenih ugotovitvah.
Praviloma je potrebno za vsako točko dnevnega reda pripraviti celovito pisno gradivo.
Glavne točke dnevnega reda redne seje, lahko za naslednjo sejo predlaga predsednik ali član NO.
22. člen
Po sprejemu dnevnega reda poteka seja po posameznih točkah dnevnega reda. Obrazložitev posamezne točke poda poročevalec. Razpravljavec razpravlja le o predmetu obravnavane točke dnevnega reda. Če se od predmeta oddalji, ga predsedujoči opozori in mu odvzeme besedo, če ne upošteva njegovega opozorila. V primeru, da razprava ne vodi k uspešnemu zaključku, lahko NO odloči, da se razprava prekine, neuspešno obravnavano točko dnevnega reda pa po ponovni preučitvi uvrsti na naslednjo sejo.
Po vsaki točki dnevnega reda NO oblikuje ustrezen predlog sklepa. Sklep dokončno oblikuje predsednik in ga da na glasovanje. Sejo zaključi, po obravnavi vseh točk dnevnega reda. Predsednik NO lahko prekine sejo, kadar meni, da je to potrebno. Prekinjena seja se nadaljuje na dan, ki ga določi NO.
23. člen
Zapisnik seje NO se piše po točkah dnevnega reda.
Po vsaki točki dnevnega reda NO oblikuje po potrebi ustrezen predlog sklepa. Zapišejo se sklepi, ki jih oblikuje predsedujoči. Po glasovanju se navedejo rezultati glasovanja. Imena glasovalcev ne navaja, razen če kateri član tega izrecno ne zahteva. V zapisniku se navedejo tudi imena poročevalcev in kratki povzetki razprave.
Zapisnik podpiše predsednik in direktor občinske uprave.
24. člen
Nadzorni odbor pošlje dokončno poročilo nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu.
Če je Nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o teh kršitvah v petnajstih (15) dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče.
Kot hujšo kršitev predpisov se šteje:
1. uporaba proračunskih sredstev v nasprotju z nameni, ki so bili določeni s proračunom,
2. uporabo državnih sredstev v nasprotju z določili zakona,
3. oddaja javnih naročil v nasprotju z Zakonom o javnih naročilih in drugimi predpisi.
V primeru, da Nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge Nadzornega odbora. Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati dokončna poročila Nadzornega odbora v skladu s svojimi pristojnostmi, upoštevati priporočila in predloge Nadzornega odbora.
25. člen
Predsednik NO lahko v primeru, ko to zahteva nujnost opravi korespodenčno sejo. Korespodenčna seja lahko poteka po telefonu ali pisno po telefaksu tako, da vsak član glasuje ustno ali pisno o predlaganem sklepu. O korespodenčni seji, se zapiše zapisnik, ki ga člani potrdijo na redni seji.
Sklepi sprejeti na korespodenčni seji se veljavni, če je zanje glasovala večina članov NO.
26. člen
NO opravlja nadzor nad poslovanjem pravnih in drugih oseb na podlagi letnega programa, ki ga sestavljajo redni in občasni nadzori v skladu z 10. členom tega poslovnika.
27. člen
Za izvedbo določenega opravila iz pristojnosti NO lahko NO pooblasti posameznega člana ali v ta namen oblikovano delovno skupino.
28. člen
Na predlog nosilca naloge lahko v primeru specifičnih in strokovno zahtevnejših nalog nadzora NO predlaga občinskemu svetu imenovanje izvedenca za svetovanja oziroma izvedbo posameznih posebnih strokovnih nalog nadzora.
Pogodbe o delu z izvedencem sklene župan občine.
Nadzorovana oseba lahko vloži ugovor zoper izbiro izvedenca v osmi dneh po sprejemu sklepa iz prvega odstavka tega člena. O ugovoru odloča NO na prvi seji po vložitvi ugovora.
29. člen
Predsednik NO odloča o izločitvi člana NO iz posamezne zadeve v primeru, če je član v sorodstvenih zvezah in če je član organa upravljanja v javnem zavodu, skladu, društvu in drugih organizacijah, v katerih se opravlja nadzor ali opravlja pogodbena dela za uporabnika proračunskih sredstev ter v primeru dvoma o njegovi nepristranskosti.
Izločitev člana NO v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri NO. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev.
O izločitvi predsednika NO odloči NO.
30. člen
V skladu z letnim programom nadzora predsednik NO izda sklep o izvedbi nadzora. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati opredelitev vsebine nadzora, časa in kraja nadzora in navedbo nadzorovane osebe.
Oseba, na katero se nanaša sklep o izvedbi nadzora, lahko vloži ugovor v osmih dneh po vročitvi sklepa. Ugovor ne zadrži izvedbe nadzora. O ugovoru določi NO v roku tridesetih dni po prejemu ugovora.
31. člen
Izvajanje nalog nadzora je treba opraviti v skladu z navodili tako, da se ugotovijo vsa dejstva in zberejo vsi dokazi, ki so pomembni za odločanje v postopku nadzora in tako da sta delovni proces in poslovanje nadzorovane osebe čim manj motena.
O opravljeni izvedbi nadzora se vodi zapisnik v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku.
32. člen
Po opravljenem nadzoru pripravi član NO ali imenovana delovna skupina predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana oseba oziroma odgovorna oseba, predmet pregleda, ugotovitve, ocene in mnenja ter priporočila in predlogi ukrepov.
Predlog poročila sprejme NO in ga pošlje nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajstih dni od prejema predloga poročila vložiti pri NO ugovor. NO mora o ugovoru odločiti v petnajstih dneh.
Če nadzorovana oseba ne vloži ugovora ali ga ne vloži v navedenem roku, lahko NO sprejme sklep, da je predlog poročila dokončen.
33. člen
V primeru, da nadzorovana oseba pravočasno vloži pripombe oziroma ugovor na predlog poročila, NO obravnava pripombe, ugotavlja pravilnosti oziroma nepravilnosti pri ugotavljanju stanja in ali je bilo materialno pravo pravilno uporabljeno ter presoja upravičenost pripomb.
Če NO presodi, da je v predlogu poročila mnenje o poslovanju nadzorovana osebe ustrezno, potrdi mnenje iz predloga poročila in izda dokončno poročilo.
Če NO presodi, da je mnenje v predlogu poročila o poslovanju nadzorovane osebe neustrezno, oblikuje novo mnenje in izda dokončno poročilo.
Če pa NO ugotovi, da ne more oblikovati novega mnenja, lahko sprejme sklep o ponovnem izvajanju nadzora.
34. člen
NO pošlje dokončno poročilo nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi pristojnemu ministrstvu in računskemu sodišču ali pristojnemu organu pregona.
NO obvešča sredstva javnega obveščanja o svojih zaključkih šele po končano obravnavi posameznega vprašanja, ko je njegovo poročilo dokončno. Zaradi obveščana javnosti lahko predsednik NO sklicuje tudi tiskovne konference. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice stranke.
V. KONČNE DOLOČBE
35. člen
Poslovnik NO sprejme NO z večino glasov vseh članov NO in ga posreduje občinskemu svetu v seznanitev.
36. člen
NO sprejeme spremembe in dopolnitve poslovnika na enak način kot sam poslovnik.
Obrazloženo pobudo za spremembo oziroma dopolnitev tega poslovnika lahko da vsak član NO.
37. člen
Ta poslovnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-3/2007
Hajdina, dne 27. marca 2007
Predsednik Nadzornega odbora
Občine Hajdina
Janez Bedrač l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti